Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRECIZARI_RU_2010

PRECIZARI_RU_2010

Ratings: (0)|Views: 5,001|Likes:
Published by danpopete123
precizari privind miscarea personalului didactic 2010
precizari privind miscarea personalului didactic 2010

More info:

Published by: danpopete123 on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2011

pdf

text

original

 
Nr. 6556 din 30.XI.2009
PRECIZĂRI ŞI TERMENE
referitoare la mişcarea personalului didactic în anul şcolar 2010-2011
- în atenţia doamnei / domnului director -Mişcarea personalului didactic în anul şcolar 2010-2011 se desfăşoară conformetapelor prevăzute în
Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011,
aprobat prin Ordinul de Ministru Nr.5886/10.11.2009. Acest document va fi denumit în cele ce urmează:
Calendar 
.Cadrul legal pentru desşurarea acestor etape este stabilit de
Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
aprobatăprin Ordinul de Ministru Nr. 5885/10.11.2009. Acest document va fi denumit încele ce urmează:
Metodologie
.Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic sunt coordonate decomisia de mobilitate, numită prin decizia inspectorului şcolar general şi sedesfăşoară atât la nivelul unităţilor şcolare sau al grupului de unităţi cât şi la nivel judeţean.Prin acest document comisia de mobilitate stabileşte proceduri, formuleaanumite cerinţe şi solicită încadrarea în termene precise la nivelul ISJ Alba, pentrutoate unităţile şcolare din judeţ, în vederea armonizării acestora cu termenelelimită impuse la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
1.
Reactualizarea deciziilor de numire a titularilor
Reţeaua şcolară a judeţului Alba este restructurată în fiecare an şcolar, uneleunităţi de înţănt s-au transformat, schimndu-şi nivelul, au devenitstructuri sau secţii ale altor unităţi cu personalitate juridică, altele au fuzionat sauşi-au schimbat denumirea.Ca urmare a acestui fapt, în conformitate cu prevederile
 Art. 1 alin. 5
 
din
Metodologie
, în perioada
5 ianuarie – 15 ianuarie 2010,
se revizuiesc toate deciziilede numire/transfer pentru toţi titularii. În cazul în care există neconcordanţe întredenumirea sau statutul actual al unităţii şcolare şi datele din decizie, se solicităinspectoratului actualizarea deciziei. ISJ Alba emite noi documente de numirepentru personalul didactic afectat de aceste schimbări.Pentru cadrele didactice titulare
numite/transferate pe nivel gimnazial
înunităţi cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.10 alin. (1) lit. b2) şi art. 7 alin.(1) lit. e) sau lit. i) din Legea nr. 128/1997 privindStatutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
lasolicitarea acestora
, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire în
R O M Â N I AMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA
510009 Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7 Tel. 0258-817.255, Fax 0258-817.663
1
 
care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie depostul/catedra ocupat(ă).Directorii unităţilor şcolare în care exisastfel de cazuri (uniţile cupersonalitate juridişi structurile acestora) trimit la ISJ Alba un dosar cuurmătoarele documente:
Cererea titularilor care solicită actualizarea deciziei denumire/transfer/pretransfer;
Decizia/ordinul în conformitate cu care s-a modificat denumirea unităţii,statutul sau structura acesteia (
copie semnată pentru conformitate cuoriginalul de către director 
);
Decizia de numire ca titular pentru cei care solicită actualizare (
copiesemnată pentru conformitate cu originalul de către director 
);
 Tabel centralizator conform modelului alăturat şi machetei postate pesite-ulhttp://personal.albanet.ro.
Nr.Crt.Numele şiprenumeletitularuluiSpecialitatea/specialităţileconformactelor destudiiDecizia /Ordinul denumire catitular(nr /data)Specialitateatitulaturiiconformdecizieidenumire/transferDenumireaveche aunităţiişcolareDenumireaactuală aunităţiişcolare(structuradacă estecazul)Nivelul de învăţământcel mai înaltal unităţii /postuluiObservaţii(limba depredare)
1.
Termen ISJ: 15 ianuarie 2010
2.Pensionarea titularilor care îndeplinesc condiile legale depensionare
Întocmirea listei cuprinzând personalul didactic titular care urmează fiepensionat începând cu data de
01 septembrie 2010
se face la nivelul fiecăreiunităţi şcolare coordonatoare, atât pentru unitatea proprie cât şi pentru unităţilesubordonate (listă unică).Directorul unităţii de învăţământ transmite la ISJ Alba un
tabel nominal
cupersonalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare,
 pentrulimită de vârstă standard
(Art. 127 alin. 1 din Legea 128/1997) sau care solicită
 pensionare anticipată
(Art. 127 alin. 3 din Legea 128/1997).
Tabelul
trebuie săconţină următoarele date:
Nr.crt.Numele şiprenumeletitularuluipensionabilUnitatea /unităţileşcolareunde estetitularSpecialitateatitulaturii
   D  a   t  a  n  a  ş   t  e  r   i   i   V   â  r  s   t  a   l  a   d  a   t  a   3   1 .   0   8 .   2   0   1   0   (  a  n   i ,   l  u  n   i   )   G  r  a   d   d   i   d  a  c   t   i  c   V  e  c   h   i  m  e   (  a  n   i   )
 Tip de pensie:Art. 127 alin. 1Art. 127 alin. 3Solicită sau numenţinerea catitular în 2010-2011ConformArt. 128/Legea128
1.
Termen ISJ: 28 – 29 ianuarie 2010
Condiţii de vârstă în vederea pensionării
(conform Legii 19/2000)
:
Femei: vârsta standard de pensionare, la data de 31.08.2010, este de58 de ani şi 10 luni;
Bărbaţi: vârsta standard de pensionare, la data de 31.08.2010, este de63 de ani şi 10 luni.
2
 
Cadrele didactice titulare care îndeplinesc aceste condiţii de vârstă
până la data
de 31.08.2010 inclusiv, se pensionează în conformitate cu prevederile Art. 127(1)din Legea 128/1997, la încheierea anului şcolar 2009/2010.Pentru motive temeinice se poate solicita pensionarea şi pe parcursul anuluişcolar 2009/2010, conform prevederilor Art. 127(2) din Legea 128/1997, înmomentul
 îndeplinirii
 
condiţiilor legale de pensionare
, fiind însă necesarăaprobarea inspectoratului şcolar.
Nr.crt.
FEMEIBĂRBĂŢI
Luna şi anulnaşteriiLuna şi anulpensionăriiVârsta(ani/luni)StagiucompletLuna şi anulnaşteriiLuna şi anulpensionăriiVârsta(ani/luni)Stagiucomplet
1APR-1951IAN-201058/927/6APR-1946IAN-201063/932/62MAI-1951FEB-201058/927/6MAI-1946FEB-201063/932/63IUN-1951MAR-201058/927/6IUN-1946MAR-201063/932/64IUL-1951MAI-201058/1027/8IUL-1946MAI-201063/1032/85AUG-1951IUN-201058/1027/8AUG-1946IUN-201063/1032/86SEP-1951IUL-201058/1027/8SEP-1946IUL-201063/1032/87OCT-1951SEP-201058/1127/10OCT-1946SEP-201063/1132/10
Dosarele pentru pensionare se întocmesc la secretariatul unităţii şcolare cupersonalitate juridică şi se depun la Casa Judeade Pensii Alba. Pentrueliberarea din funcţia didactică în vederea pensionării şi obţinerea deciziei de încetare a contractului individual de muncă, titularul depune o cerere-tip la ISJAlba, precizând data exactă la care solicită încetarea activităţii (cererile-tip sedepun până cel târziu în data de
31.08.2010
).În cazul pensiorii anticipate, conform Art. 127(3) din Legea 128/1997,eliberarea din funcţia didactică în vederea pensionării se decide de către ISJ Alba,la cererea titularului, numai pe baza deciziei prin care pensionarea a fostaprobată de către Casa Judeţeană de Pensii Alba.Cadrelor didactice titulare, cărora nu li s-a aprobat menţinerea în funcţia didacticăpeste vârsta standard de pensionare la 01.09.2010, conform Art. 128 din Legea128/1997 şi care nu solicită pensionarea în condiţiile legii, li se aplică prevederileart. 10(2) din
Metodologie (art. 58 şi art. 61 din Codul Muncii aprobat prin Legeanr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare)
.Cadrele didactice pensionate pot fi încadrate în sistemul cumul/plata cu ora
numai
duîmplinirea rstei de pensionare (Art. 127 alin. 4 din
Statutul personalului didactic
), în condiţiile legii.
3.Situaţia preliminară a restrângerilor de activitate
Conform art. 10(1) din
Metodologie
se pot aproba menţineri ale titularilor înfuncţia didactică, în anul şcolar 2010-2011, peste vârsta standard de pensionare,numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi vacante corespunzătoare,pentru soluţionarea restrângerilor de activitate.Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar poate aproba menţinereatitularilor peste vârsta de pensionare numai după analiza situaţia restrângerilorde activitate pentru anul şcolar 2010-2011, restrângeri datorate aplicării planuluicadru, proiectului planului de şcolarizare şi restructurării reţelei şcolare. Datele referitoare la
restrângerile de activitate
, necesare comisiei demobilitate pentru a analiza cererile de menţinere în sistem a titularilor, pestevârsta de pensionare, se transmit de către directorul unităţii şcolare la ISJ Alba, într-un
tabel
 
de forma:
3

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Groza Elena liked this
br74dul4852 liked this
Liviu Stoica liked this
Oana Chesaru liked this
popadoinita liked this
elutatamba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->