Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ประวัติ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

ประวัติ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
http://www.dmc.tv
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (จนฺทสโร หมายถึง ผู้นำแสงสว่างมาสู่โลก ประดุจพระจันทร์ส่องสว่างยามราตรี) หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ เดิมชื่อ สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่หัว ณ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่สองของนายเงินและนางสุดใจ มีแก้วน้อย มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 5 คน ท่านนับเป็นองค์ปฐมบรมครูแห่งวิชชาธรรมกาย ในยุคปัจจุบัน

ธรรมกาย นี้ มีพระบาลี รับรองว่า ตถาคตสส วาเสฏฐ เอตํ ธมมกาโยติ วจนํ ดูกรวาเสฏฐะ ธรรมกายนี้เป็นชื่อของพระตถาคต และมีพระบาลีปรากฏในอัคคัญญสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย พระสุตตันตปิฎกรับรองว่า ตถาคตสส เหตํ วาเสฏฐา อธิวจนํ ธมมกาโย อิติปิ ดูกรวาเสฏฐะ และภารทวาชะ เพราะคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของ ตถาคต
http://www.dmc.tv
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (จนฺทสโร หมายถึง ผู้นำแสงสว่างมาสู่โลก ประดุจพระจันทร์ส่องสว่างยามราตรี) หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ เดิมชื่อ สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่หัว ณ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่สองของนายเงินและนางสุดใจ มีแก้วน้อย มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 5 คน ท่านนับเป็นองค์ปฐมบรมครูแห่งวิชชาธรรมกาย ในยุคปัจจุบัน

ธรรมกาย นี้ มีพระบาลี รับรองว่า ตถาคตสส วาเสฏฐ เอตํ ธมมกาโยติ วจนํ ดูกรวาเสฏฐะ ธรรมกายนี้เป็นชื่อของพระตถาคต และมีพระบาลีปรากฏในอัคคัญญสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย พระสุตตันตปิฎกรับรองว่า ตถาคตสส เหตํ วาเสฏฐา อธิวจนํ ธมมกาโย อิติปิ ดูกรวาเสฏฐะ และภารทวาชะ เพราะคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของ ตถาคต

More info:

Published by: Meditation For World Peace on Dec 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 ª√–«—  µ‘æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’(¥ ®π⁄∑‚√) À≈«ßæàÕ«—  ¥ª“°πÈ ” ¿“…’‡®√‘ ≠ ºŸ  â §âπæ∫«‘ ™™“∏√√¡°“¬
2
ª√–«—µ‘
æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’À≈«ßæàÕ«—¥ª“°πÈ ” ¿“…’‡®√‘ (¥ ®π⁄∑‚√)
r
æ√–π‘æπ∏å¢Õß
¡‡¥Á®æ√–Õ√‘¬«ß»“§µ≠“≥
(ªÿ Éπ ªÿ≥≥‘√‘¡À“‡∂√–) ¡‡¥Á®æ√–—߶√“™Õߧå∑’ ËÒ˜ «—¥æ√–‡™µÿæπ«‘¡≈¡—ߧ≈“√“¡ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡—¬∑√ß¡≥»—°¥‘ Ï‡ªìπ æ√–∏√√¡«‚√¥¡
r
 
æ√–π‘æπ∏å ¢Õß ¡‡¥Á®æ√–Õ√‘¬«ß»“§µ≠“≥ ¡‡¥Á®æ√–— ß¶√“™Õߧå∑’ ËÒ˜ 
3
 ∫∑§«“¡‡∫◊ ÈÕßµâ π
‡¡◊ ËÕ°“√∫”‡æÁ≠°ÿ»≈∑—°…‘≥“πÿª∑“π—µµ¡«“√·≈–ªí≠≠“- ¡«“√≈à«ß·≈â« ¡’∑à“π∑’ Ë‡§“√æπ—∫∂◊Õ¡“¢Õ√âÕß„Àâæ‘¡æåª√–«—µ‘ ¢Õß ‡®â“§ÿ≥æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’·®°®à“¬·°à∑à“π∑’ Ë‡§“√æπ—∫∂◊Õ ·≈– »‘…¬“πÿ»‘…¬å‡æ◊ ËÕ‡ªìπÕπÿ√≥åµàÕ‰ª ·≈–∫“ß∑à“π°Áª√“√∂π“®–√à«¡ °“√°ÿ»≈„π°“√æ‘¡æåπ— Èπ¥â«¬ ‡¡◊ ËÕ§«“¡µâÕß°“√¢Õßà«π¡“°‡ªìπ‡™àππ— Èπ ‡ÀÁπ«à“®”µâÕß √«∫√«¡§«“¡‡ªìπ‰ªµ— Èß·µàµâπ®πÕ«“𠮥‡Àµÿ°“√≥åÕ—π‡ªìπ®√‘ß ‡∑à“∑’ Ë√Ÿ â·≈–‰¥â‡ÀÁπ ·≈–µâÕß«“ßµ—«‡ªìπ°≈“ß ‰¡à„Àâ¡’§”¬°¬àÕß ®π º‘¥®“°§«“¡®√‘ß ·¡â§«“¡®√‘ßπ— ÈπÊ ∂Ⓡ¢’¬π‰«âÕ“®‡ªìπ‡Àµÿ°√–∑∫ °√–‡∑◊Õπ·°àºŸ âÕ◊ Ëπ ®”µâÕßߥ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->