Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
16Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
infractiuni_contra_persoanei[1]

infractiuni_contra_persoanei[1]

Ratings: (0)|Views: 1,626|Likes:
Published by Mirela

More info:

Published by: Mirela on Dec 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI art. 174-207
OMORUL - art. 174 -1.Conţinutul juridicInfracţiunea constă în uciderea unei persoane.2.Condiţii preexistenteObiectu! juridic consIn reliile sociale referitoare la dreptul la viă, valoarefundamentală, protejaîn mod egal, indiferent de titular. Dreptul la viaţă este protejatindiferent de vârsta victimei, starea de sănătate etc, din momentul naşterii şi până în momentulmorţii naturale. Legislaţia noastră penală nu permite eutanasia.Potrivit art. 2 alin. 1 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului, dreptul laviaţă al oricărei persoane este proteguit de lege, iar potrivit art. 22 alin. 1 din Constituţie, dreptulla viaţă este garantat.Obiectul material este reprezentat de corpul victimei, persoană în viaţă, indiferent de stareasănătăţii acesteia.Subiect activ poate fi orice persoană. Dacă, în raport cu victima infracţiunii, făptuitorul areo anumită calitate, cum ar fi, de exemplu, calitatea de ruapropiată, în acceiunea prevederilor art. 149 Cp., fapta se va încadra sub aspectu! unui omor calificat, art. 175 lit. c)Cp.Participaţia penală este posibilă sub toate formele. în practica judiciară, s-a considerat că pentru existenţa coauîoratului este lipsită de relevanţă împrejurarea că cei doi inculpaţi aufolosit instrumente vulnerante deosebite, de vreme ce, sub aspectul laturii obiective, cât şi allaturii subiective, aceştia au acţionat într-un mod identic.3.Conţinutul constitutivLatura obiectivă. Elementul material al laturii obiective se poate realiza atât printr-oacţiune, cât şi print-o inacţiune.Acţiunile sunt cele mai frecvente modalităţi de săvârşire a omorului, putând consta, deexemplu, în: fapta conducătorului de autovehicul căruia i se cere cu insistenţă de către victimăsă oprească autovehiculul pentru că, altfel, va sări din mers, de a nu da curs acestei cereri, cidimpotrivă, de a mări viteza în momentul deschiderii portierei de către victimă, pentru acoborî, ceea ce a dus la lovirea şi apoi decesul victimei; lovirea repetată a victimei cu pumnii şi picioarele în zone vitale, cum este aceea a capului, cu intensitate deosebită, producându-ivictimei leziuni grave care i-au cauzat moartea; aruncarea, în. timpul zilei, de pe terasa unui bloc cu-opt etaje, în zona unei pieţe intens circulate, a două cărămizi, dintre care una a lovitvictima în cap, cu consecinţa morţii acesteia.Acţiunea poate fi îndreptată fie împotriva corpului victimei, fie împotriva psihiculuiacesteia. Astfel, se consideră că fapta constituie infracţiunea de omor; şi atunci când făptuitorulîi provoacă victimei o emoţie puternică, deşi cunoastea împrejurarea că aceasta suferă de cord şică o astfel de emoţie îi va provoca moartea.Inacţiunea poate constitui modalitate a elementului material, atunci când făptuitorul nu îşiîndeplineşte obligaţia de a acţiona pentru împiedicarea moii victimei, cum ar fi, deexemplu, dacă medicul nu-i acordă asistenţă unui bolnav aflat în îngrijirea sa.Fapta constituie infracţiune, chiar şi atunci când făptuitorul pune victima într-o situaţie periculoasă şi nu face nimic pentru a împiedica producerea morţii acesteia. De exemplu, în practica judiciară s-a considerat că infracţiunea există atunci când, călătorind cu victima în
 
cabina unui autocamion şi încercând aicu ea un raport sexuai prin constrângere,inculpatul a determinat-o să sară din autocamion, iar atunci când aceasta a rămas agăţată de portieră, nu a întreprins nimic pentru a o ajuta sau opri autocamionul, ceea ce a dus iaaccidentarea ei mortală.Urmarea imediată constă în moartea victimei, care poate surveni imediat sau mai târziu.Raportul de cauzalitate dintre fapta autorului şi moartea victimei, trebuie să existe. Acestraport există chiar dacă la producerea rezultatului socialmente periculos, contribuie şi alţifactori preexistenţi, o boală de care suferea victima, concomitenţi, loviturile aplicate victimei şide către o altă persoană, ori posteriori, constând, de exemplu, în internarea cu întârziere avictimei la spital. Raportul de cauzalitate este întrerupt, dacă ulterior săvârşirii faptei, intervineo cauză care, prin ea însăşi şi independent de activitatea făptuitorului, produce moarteavictimei, cum ar fi, de exemplu, atunci când victima infracţiunii este internată în spital pentruvătămare corporală, dar, dintr-o eroare, administrându-i-se un tratament greşit, aceasta moare.Latura subiectivă presupune vinovăţia făptuitorului sub forma intenţiei, care poate fidirectă sau indirectă. Sub acest aspect, pentru existenţa infracţiunii, nu interesează mobilul oriscopul săvârşirii faptei, care, însă, vor fi luate în considerare la individualizarea judiciară a pedepsei.Cu toate acestea, un anumit mobil sau scop, constituie, prin voinţa legiuitorului, ocircumstanţă de agravare, fapta constituind un omor calificat. Astfel, potrivit art. 175 lit. b),C.p., omorul este calificat atunci când se săvârşeşte din interes material, iar potrivit lit. g),omorul este de asemenea calificat atunci când se săvârşeşte pentru a se sustrage ori pentru asustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse.Eroarea asupra persoanei victimei nu influenţeavinovăţia făptuitorului şi nu înlăturărăspunderea sa penală.Lovitura deviată, aberatio ictus, există în situaţia în care făptuitorul îşi îndreaptă acţiuneaasupra unei persoane, pe care vrea o ucidă, în, datoriunei manipuri grite ainstrumentului folosit ori datorită altor cauze accidentale, rezultatul se produce asupra altei persoane. Şi în acest caz, fapta constituie o infracţiune de omor, deoarece, chiar dacă făptuitorula avut în vedere o altă persoană, el a prevăzut şi a dorit să ucidă un om, ceea ce este suficient pentru existenţa infracţiunii.In practica judiciară se pune, în mod frecvent, problema deosebirilor dintre infracţiuneade omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, infracţiune prevăzută de art. 183 Cp.,la care moartea victimei îi este imputabilă făptuitorului pe bază de praeterintenţie.În principal, elementele de diferenţiere dintre cele două infracţiuni se referă la: zona de pecorp unde sunt aplicate lovituriie, în sensul că este o zonă vitală sau nu; obiectul, instrumentulfolosit la săvârşirea infracţiunii, în sensul că are sau nu are aptitudinea de a produce acestrezultat; numărul şi intensitatea loviturilor aplicate victimei; atitudinea făptuitorului dupăsăvârşirea faptei; eventualele relaţii preexistente dintre făptuitor şi victimă etc.4. Forme. SancţiuniTentativa se pedepste. In practica judiciară se pune, în mod frecvent, problemadelimitării tentativei de omor de vătămatea corporală gravă, art. 182 Cp., prin care se puneîn pericol viaţa victimei. Cele două infracţiuni se deosebesc sub aspectul laturii subiective, însensul că, în timp ce la tentativa de omor starea de pericol pentru viaţa victimei îi esteimputabilă făptuitorului pe bază de intenţie, la vătămarea corporală grava, aceasstare de pericol li este imputabilă pe bază de praeterintenţie. Pentru delimitarea celor două infracţiuni,se impune să fie avute în vedere toate împrejurările în care a fost săvârşită fapta, cum sunt:obiectul vulnerant folosite, intensitatea şi efectele loviturilor, zona corpului vizată, ca şiurmările produse, împrejurări semnificative cu privire la poziţia subiectivă a făptuitorului.
 
Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care se produce rezultatul socialmente periculos, moartea victimei.Sancţiunea constă în închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.OMORUL CALIFICAT - art. 175 -1. Conţinutul juridicPotrivit art. 175 Cp., omorul calificat constă în omorul săvârşit în vreuna dinurmătoarele împrejurări:
a)
cu premeditare;
b)
din interes material;
c)
asupra soţului sau unei rude apropiate;
d)
 profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra;
e)
 prin mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane;
f)
în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice aievictimei;g)pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altui de la urmăriresau arestare, ori de la executarea unei pedepse;h) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;i) în public.Omorul calificat presupune realizarea conţinutului omorului simplu, în oricare dintreîmprejurările alternative, enumerate în mod limitativ. Dacă omorul se săvârşeşte In două saumai multe dintre aceste împrejurări, fiind vorba de modalităţi alternative de realizare aomorului calificat, infracţiunea nu-şi pierde caracterul unitar, însă. de o asemenea împrejurarese va ţine seama la individualizarea judiciară a pedepsei.a) Omorul săvârşit cu premeditarePremeditarea presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor trei condiţii:1) - trecerea unui interval de timp din momentul luării hotărârii de a săvârşi omorul şi pânăîn momentul executării infracţiunii. Durata. acestui interval de timp nu este fixă şi nici nu poate fi dinainte stabilită. în fiecare caz, organul judiciar competent, va constata dacă aceastăcondiţie este sau nu îndeplinită, ţinând seama de împrejurările concrete aie cauzei şi, îndeosebi,de particularităţile subiective ale făptuitorului, deoarece, în funcţie de aceste particularităţi, o persoană poate avea nevoie de un interval mare de timp pentru a chibzui, pe când o altă persoană poate chibzui cu multă eficienţă chiar Într-un interval de timp mult mai scurt.2) - efectuarea unor acte de pregătire materială, în vederea săvârşirii faptei, constând înluarea de măsuri, procurarea de instrumente sau mijloace. Aceste acte trebuie realizate înintervalul de timp cuprins între momentul luării rezoluţiei infracţionale şi momentul săvîrsiriifaptei.3) - efectuarea unor acte de pregătire morală, psihică, în vederea săvârşirii faptei, constândîn activitatea psihică a făptuitorului de reflectare, ds chibzuire asupra modului cum va săvârşiinfracţiunea. Şi această activitate de pregătire psihică trebuie se realizeze în acelaşiinterval de timp cuprins între momentul luării rezoluţiei infracţionale şi momentul puneriiacesteia în aplicare. Premeditarea nu poate fi reţinută în situaţia în care făptuitorul nu a pututmediteze, cântărească posibilităţile de realizare a hotărârii luate. Se admite că, prinîndeplinirea celei de a doua condiţii, este îndepliniimplicit şi ultima. In acest sens, seconsideră, uneori, că premeditarea presupune numai realizarea a două condiţii: trecerea unuiinterval de timp din momentul luării hotărârii de a săvârşi omorul şi efectuarea unor acte de pregătire.Premeditarea este o circumstanţă personală care, potrivit art. 28 alin. 1 C.p., nu se

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Olaru Mihail liked this
Olar Mike liked this
lazuc liked this
Mirela N. liked this
Alex Gabryel liked this
Ciorescu Igor liked this
nikubej liked this
csegzi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->