Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sociologie juridica

Sociologie juridica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,592 |Likes:
Published by quiras
SOCIOLOGIE JURIDICA
SOCIOLOGIE JURIDICA

More info:

Published by: quiras on Dec 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
 1
 Universitatea „Titu Maiorescu”Facultatea de Dreptdr. Petru SelageaCURS DE SOCIOLOGIE JURIDICĂ pentru învăŃământul la distanŃăBUCUREŞTI 2006Curriculum vitae: Numele şi prenumele: SELAGEA S. PETRUData şi locul naşterii: 30 X 1937, Bistra, Sălăgeşti-DeluŃ, AlbaStarea civilă: căsătoritDomiciliul stabil: B-dul LibertăŃii nr. 6, bloc 116, scara 1, etaj 2,
 
 2
ap. 4, sector 4, Bucureşti, tel. 317.75.66 sau 0724910901;Studii: *Liceul Pedagogic (Şcoala pedagogică mixtă nr. 2Cluj-Napoca), promoŃia 1955-şef de promoŃie*Facultatea de Filosofie, Bucureşti;Titluri ştiinŃifice:doctor în sociologie – 2002, cutema „AplicaŃii ale logicii erotetice la cercetărilesociologice de teren”, Coordonator prof. univ. dr. IoanMihăilescu, Rectorul UniversităŃii BucureştiActivitate ştiinŃifică:autor a peste 30 de lucrări,studii şi comunicări ştiinŃifice, dintre care menŃionez:*„RelaŃia cu publicul”, Editura Cartea Românească,Bucureşti, 1995;*„RelaŃia cu publicul în munca de poliŃie”, Note decurs, Academia de PoliŃie „Alexandru Ioan Cuza”, 1991;*„RelaŃia cu publicul” (Manual), Academia dePoliŃie „Alexandru Ioan Cuza”, 1994;*„Norme şi reguli de comportare civilizată însocietate”, Academia de PoliŃie „Alexandru Ioan Cuza”,1991;*„Norme şi reguli de comportare civilizată însocietate” (pentru uzul studenŃilor I.N.I.), 1994;*„Evaluarea formativă – mijloc de activizare astudenŃilor”, 1990;*„ObservaŃia în ştiinŃele socio-umane”, I.N.I., 1994;*„Metode şi tehnici de cercetare sociologică”, notede curs I.N.I., 1997;*„Specificul metodelor sociologice interogative”,I.N.I., 1996;*„Metodele sociologice interogative şi logicaerotetică“; I.N.I., 1995*„Tehnica analizei de conŃinut aplicată la declaraŃiade martor”, 2001*Coautor la „Sociologie generală şi juridică. Curs pentru învăŃământul la distanŃă”, Editura UniversităŃii „TituMaiorescu”, Bucureşti, 2002*„Sociologia Juridică“. Suport de acces pentruînvăŃământul la distanŃă şi cu frecvenŃă redusă, EdituraUniversităŃii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2003*„Sociologia juridică“. Curs teoretico-aplicativ,Editura UniversităŃii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2003*„Introducere în metodologia sociologică. Metodeşi tehnici interogative“, Editura UniversităŃii „TituMaiorescu”, Bucureşti, 2003*„AplicaŃii ale logicii erotetice în cercetărilesociologice de teren“, Editura UniversităŃii „TituMaiorescu”, Bucureşti, 2004
 
 3
*„Curs de sociologie juridică“ pentru învăŃământulla distanŃă, Editura UniversităŃii „Titu Maiorescu”,Bucureşti, 2006*Comunicări ştiinŃifice;*Nivelul cunoştinŃelor şi accelerarea tranziŃiei în„Sociologia tranziŃiei”, Editura I.N.I., 1995*Alte studii şi articole în reviste de specialitate;*Biografia socială – tehnică de cercetare însociologia juridică în Fragmentarium, nr. 2, Universitatea„Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2004;* Cunoaştere, cunoştinŃe şi construcŃie socială post-totalitară, în Analele UniversităŃii Titu Maiorescu, vol. II,Bucureşti, 2004.I. OBIECTIVELE CURSULUI
I.
 
1. Sub raport didactic
-
 
Locul cursului în cadrul programului de învăŃământ – 
Cursul este plasat în anul I, cu scopul informării studenŃilor asupra organizăriişi funcŃionării societăŃii, a instituŃiilor, comunităŃilor şi grupurilor ce alcătuiescstructura socială, raporturilor juridice dintre acestea, mecanismelor legislative ceasigură suportul ordinii juridice şi sociale.Cursul urmăreşte:-
 
asimilarea de către studenŃi a conceptelor de bază ale acestei discipline:normă, lege, control social, socializare, conformitate, ordine socială;-
 
înŃelegerea caracterului social al dreptului, atât prin origine şi funcŃie, câtşi prin efectivitate şi consecinŃe;-
 
cunoaşterea problemelor sociale care generează fenomenele de devianŃă,infracŃionalitate, delincvenŃă juvenilă;-
 
familiarizarea studenŃilor cu principalele curente şi paradigme sociologiceşi operaŃionalizarea lor în contextul realităŃilor din societatea românească.
I.
 
2. Sub raport metodologic
-
 
SemnificaŃia formativă a cursului – 
Profesiunea de jurist presupune o pregătire teoretică şi practică complexă, a cărei bază o constituie realitatea socială a fenomenelor juridice, a instituŃiilor juridice, precumşi cercetarea, cunoaşterea, înŃelegerea determinării acestora de către realitatea socială, ca

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Secsi Balerina liked this
Elena Gamurari liked this
Irina Sili liked this
renata_wwe liked this
eduardus1979 liked this
Georgiana Marcu liked this
LaurentiuPop liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->