Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
P. 1
4 PENGURUSAN KURIKULUM 2010

4 PENGURUSAN KURIKULUM 2010

Ratings:
(0)
|Views: 1,540|Likes:
Published by kerenggamerah

More info:

Published by: kerenggamerah on Dec 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

 
Zbgarvrylg Krvnkrcro Ybkhclm 6:<:
<'
@LQLTLGKRLYL KRVNKRCRO YBKHCLM 6:<:
Zbgabvryn0Arvr Fbylv YK Ml`n Olmord Glnf zbgabvryn0Zbghchga Klglg Zbgtldfnvlg0Zbghchga Klglg MBO0 Zbghchga Klglg Khkrvnkrcro0Zbghchga Klglg ZbtlgaYbtnlrylml0Zg' Ghvpntl ft' Lfdrcclm Glnf Ybtnlrylml0Zg' Roorc Flvlkltm ft' YloyrcclmL@K0Yborl Kbtrl Zlgntnl Oltlzbcl`lvlg0Ybtnlrylml Zbzbvnkyllg Ybkhclm dlg Lqlo0Arvr Zborcnmlg0Zbg~bclvly ZZYON0Zbg~bclvly CNGRY0Zbg~bclvly ZYY0Y(R @ldrlc Qlktr0Arvr Klrgybcnga0Yborl Zbg~bclvly Tlmrg < mngaal 5
Ergayn @lqltlgkrlyl Krvnkrcro ybkhclm
Obg~bclvly ybalcl dlylv krvnkrcro ybkhclm'
Obg~bdnlklg oby~rlvlt @KY'
Obgbtlzklg krvyry ( zbgal`nlg dn ybkhclm'
Obgbtlzklg klbdlm zbg~bdnllg vlgilgalg zbcl`lvlg tlmrglg dlg mlvnlg'
Obvlgilga zvhavlo zbolgtlrlg zbgal`lvlg dlg zbofbcl`lvlg dlg zbgarvrylg zlgntnl oltlzbcl`lvlg dlg zbclkylgllg lktnuntn vlgilgalgtlmrglg'
Obg~bdnlklg clzhvlg zbolgtlrlg dlg obgalofnc tngdlklg yryrclg'
Obgbtlzklg `ldrlc qlktr ybkhclm'
Obgbtlzklg ynytbo zbgarvrylg zbzbvnkyllg dlg zbgnclnlg ybkhclm'
Obg~bdnlklg lgaalvlg zbvfbclg`llg tlmrglg rgtrk obg`l~lklg zbclkylgllg krvnkrcro ybkhclm'
Obgbgtrklg zlgntnl oltlzbcl`lvlg fbvergayn dbgalg fbvkbylg'
Obolytnklg zrylt yrofbv dnrvry dbgalg ybozrvgl dlg dlzlt oboflgtr zvhavlo zbgngakltlg lkldbonk'
Fbvrylml obozbvflg~lkklg dlg obozbcflalnklg flmlg flgtr obgal`lv dlg flmlg flgtr fbcl`lv'
Obvlgilga# obclkylgl dlg obgncln zvhavlo zbgngakltlg lkldbonk'<
 
Zbgarvrylg Krvnkrcro Ybkhclm 6:<:
Obvlgilga# obclkylgl dlg obgncln zvhavlo ytle dn ybkhclm'6'
@LQLTLGKRLYL ZLGNTNL OLTLZBCL@LVLG
Zbgabvryn0Arvr Fbyl Glnf Zbgabvryn0ZK Zbgtldfnvlg0ZK MBO0ZK Khkrvnkrcro0ZK Zbtlga
FNC
OLTLZBCL@LVLGKBTRL ZLGNTNLYBTNLRYLML
L@K 
<Flmlyl Olcl~ynl
Zg' Olml~r Obhv LpnpZg' Vhycngl VlmolgArvr FO
6Flmlyl Ngaabvny
Zg' Tlonc ImbcunZg' Glcngdbv Klrv Arvr FN
9Oltboltn
Bg' Prckmlnvn AmlplcnZg' Lvnplqltn YmloyrdngArvr Oltmy
4Ylngy
Zg' Olvdmnlgl @llelv Zg' Oly`ndl @llelv Arvr Ylngy
2Kl`nlg Tbozltlg
Bg' Ohmd Envdlry LVlgnZg' Olpcngl ^lm~lArvr KTboz
5Zbgdndnklg Nyclo
Bg' Vhyclg Ohmd ^ryhe Zg' Ymlvnpld PlngrdngArvr ZLN
1Zbgdndnklg Ohvlc
Zg' Ghvbcnlgl ^lymnoZg' Mlcnoltrc YyldnlmArvr ZO
=Zbgdndnklg Ybgn Unyrlc
Zg' Erpnlm Ohmd Flkv~Zg' Ghv Lndlqltn ^ryhe Arvr ZYU
>Zbgdndnklg @lyolgn
Bg' Mlyglg Lfd' MlcnoZg' Grvrc Ymlmndl YloyrdngArvr Z@K 
<:Kbolmnvlg Mndrz
Bg' Lmold Plqlmnv Zg' KholtmnArvr KMndrz
<<Zbgdndnklg Orpn
Zg' Zvbocltl l(z Vlol~lmBg' Lymvhc LnploArvr Orpnk 
<6Zbgdndnklg Ynunk-ZYK.
Bg' Nyolnc Fr`lgaZg' Vhpntl Obhv LdglgArvr ZYK 
<9Flmlyl KhorgnklynIngl
Zg Clo Ehhga Krlg
Ergayn Zlgntnl Oltlzbcl`lvlg
Obozbvhcbm yrkltlg dlg mrvlnlg yrkltlg zbcl`lvlg ~lga tbvkngn'
Obg~bdnl dlg obg~bclvlyklg vlgilgalg tlmrglg
Oboncnm dlg obgildlgaklg frkr tbky dlg frkr kbv`l `nkl zbvcr kbzldl znmlk @KY
Oboncnm dlg obgildlgaklg frkr flillg tloflmlg rgtrk kbargllg zlgntnl oltlzbcl`lvlg dlg zrylt yrofbv ybkhclm
Obgaldlklg oby~rlvlt zlgntnl oltlzbcl`lvlg'
Obvlgilga dlg obclkylglklg zvhavlo zbgngakltlg zvbytlyn lkldbonk 
Obg~bclvly yhlclg r`nlg dlg zbzbvnkyllg# obgalglcnyl kbzrtrylg zbzbvnkyllg dlg obg~ryrgytvltban obgaltlyn kbcbolmlg orvnd'
Obgngakltklg zbgabtlmrlg dlg kbolmnvlg lmcn zlgntnl oltlzbcl`lvlg ~lga fbvklntlg dbgalg zvhyby zbgal`lvlg dlg zbofbcl`lvlg
Obg~bdnl dlg obozbvhcbm flmlg flgtr obgal`lv'
Obvlgilga zvhavlo kmly orvnd fbvolylclm 9O'
6
 
Zbgarvrylg Krvnkrcro Ybkhclm 6:<:
Obg~bdnl dlg obolytnklg zvhybdrv kbybcloltlg dnzltrmn
Obolytnklg fncnk kmly fbvldl dlclo kbldllg khgdryne rgtrk Z%Z'
Obg~bdnlklg lgaalvlg zbofbcl`lvlg rgtrk zbclkylgllg krvnkrcro'
Obgarvry zbvhcbmlg obgankrt tltlilvl kbqlgalg'
Obgarvry dlg obg~bolk frkr ythk'
Obolytnklg elnc/elnc zlgntnl fbvldl dlclo kbldllg kboly kngn'
Tlkqno Oby~rlvlt @lqltlkrlyl Krvnkrcro dlg Zlgntnl Oltlzbcl`lvlg
FNCTLVNKMOBY^RLVLT
<6= Dnybofbv 6::>@lqltlgkrlyl Krvnkrcro Ybkhclm9: Dny 6::>/ :2 @lg 6:<:Zlgntnl Oltlzbcl`lvlg6:2 Lzvnc 6:<:@lqltlgkrlyl Krvnkrcro Ybkhclm:5 Lzvnc ’ :> Lzvnc 6:<:Zlgntnl Oltlzbcl`lvlg9:= @rcln 6:<:@lqltlgkrlyl Krvnkrcro Ybkhclm:> @rcln ’ <4 @rcln 6:<:Zlgntnl Oltlzbcl`lvlg4:1 Hkthfbv 6:<:@lqltlgkrlyl Krvnkrcro Ybkhclm<< Hkt ’ <4 Hkt 6:<:Zlgntnl Oltlzbcl`lvlg
Ghtl Zbvngaltlg
Tbvtlkcrk kbzldl zngdllg ' Ybflvlga zngdllg tlvnkm lklg dnolkcroklg kbordnlg'9

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
zarinajulaini liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Muhammad Aldilla Akbar liked this
Pgtan Tan liked this
imaniran_irfan liked this
enciktar liked this
romizah liked this
Normajidy M. H. Meng liked this
Roslan Muhamad Yunus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->