Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
halil inalcık hayatı

halil inalcık hayatı

Ratings: (0)|Views: 5,572 |Likes:
Published by İbrahim Çelik

More info:

Published by: İbrahim Çelik on Dec 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2010

pdf

text

original

 
Prof. Dr. Halil
İ
nalc
ı
*
 
Prof. Dr. Melek Delilba
ş
ı
∗∗
 
26 May 
ı
s 1916’da do
ğ 
an
İ
nalc
ı
k’
ı
n çocuklu
ğ 
u sava
ş
dönemlerine rastlar.Babas
ı
Seyit Osman Nuri 1905’te K 
ı
r
ı
m’
ı
terk ederek 
İ
stanbul’da yerle
ş
mi
ş
veBahriye binba
ş
ı
s
ı
Seyit Osman’
ı
n
ı
z
ı
Bahriye Han
ı
m ile evlenmi
ş
tir. OsmanNuri’nin milliyetçi ak 
ı
mlar
ı
n önde gelen liderlerinden Yusuf Akçura ve SadriMaksudî ile yak 
ı
n dostlu
ğ 
u olmu
ş
tur. Aile 1924 y 
ı
l
ı
nda genç Cumhuriyetinba
ş
kentine yerle
ş
ir. Gazi
İ
lkokulunda ö
ğ 
renime ba
ş
layan
İ
nalc
ı
k, renkli ya
ş
amöyküsünü ayr
ı
nt
ı
l
ı
bir
ş
ekilde ö
ğ 
rendi
ğ 
imiz
Tarihçilerin Kutbu 
an
ı
lar
ı
nda Atatürk devrimlerinden “
Ş
apka
İ
nk 
ı
lab
ı
ndan sonra okulda kalpaklar
ı
m
ı
z
ı
yere çald
ı
k”
ş
eklinde söz etmektedir.1936’da Cumhuriyetin ilk üniversitesinin nüvesini olu
ş
turacak olan Dil ve Tarih-Co
ğ 
rafya Fakültesi’nin kurulmas
ı
ndan sonra, 500 ba
ş
 vurudan seçilen 40ö
ğ 
renci aras
ı
ndan
İ
nalc
ı
k s
ı
nav 
ı
birincilikle kazanm
ı
ş
t
ı
r. Çöken birimparatorluktan bir ulus devlet yaratmak, her
ş
eyden önce Türk tarihinin, Türk kültürünün ara
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
n
ı
gerekli k 
ı
l
ı
yordu. Bu misyon da Dil ve Tarih-Co
ğ 
rafyaFakültesine yüklenmi
ş
ti. Nazi Almanyas
ı
ndan kaçan ünlü profesörler fakültededers veriyorlard
ı
.
İ
nalc
ı
k, fakülteye ilk girdi
ğ 
inde Sinoloji’ye yönelmeyi
ş
ünmü
ş
fakat el de
ğ 
memi
ş
Osmanl
ı
Ar
ş
ivlerindeki belgeler, Uygarl
ı
k Tarihi,Kurumlar Tarihi, kendisinin daha fazla ilgisini çekmi
ş
tir. 1940 y 
ı
l
ı
nda mezunolduktan sonra fakültede asistan olarak kald
ı
. Tanzimat ve Bulgar Meselesikonulu doktora tezi yurt d
ı
ş
ı
nda da yank 
ı
uyand
ı
rd
ı
.
İ
nalc
ı
k’
ı
n tarihçili
ğ 
i üzerinde Ortaça
ğ 
Tarihi derslerini ald
ı
ğ 
ı
Fuad Köprülü ve Ömer Lütfi Barkan’
ı
n
İ
ktisat Tarihi üzerindeki çal
ı
ş
malar
ı
etkili olmu
ş
tur.1930’larda Frans
ı
z Annales okulu ile toplumsal tarihin ön plana ç
ı
kmas
ı
,Braudel’in Akdeniz Dünyas
ı
na ili
ş
kin yorumlar
ı
 
İ
nalc
ı
k’
ı
n eserlerinde akis bulur ve tarihçili
ğ 
ine yeni boyutlar kazand
ı
r
ı
r. Do
ğ 
u Akdeniz’in Braudel’i ise Hocaolmu
ş
tur.Farsça, Arapça gibi kaynak dillerinden ba
ş
ka Frans
ı
zca,
İ
ngilizce, Almancagibi modern dilleri bilmesi Osmanl
ı
Ar
ş
iv belgelerinin d
ı
ş
ı
nda Bat
ı
Tarihçili
ğ 
inide yak 
ı
ndan takip etmesini sa
ğ 
lam
ı
ş
t
ı
r. Bütün bu birikimleri ve olaylar
ı
 dönemlerinin de
ğ 
er yarg 
ı
lar
ı
yla ele alarak, ele
ş
tirel yakla
ş
ı
m
ı
ve kuvvetli birmant
ı
k süzgecinden geçirmesi onu uluslar aras
ı
platforma ta
ş
ı
yarak Osmanl
ı
 tarihçili
ğ 
inin en önde gelen ismi yapm
ı
ş
t
ı
r.
Prof. Dr. Halil 
İ 
nalc 
ı 
k’ 
ı 
n 29 Mart 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlü 
 ğ 
ü 100. Y 
ı 
Salonu’nda sundu 
 ğ 
u “Tarih ve Politika” konulu konferans 
ı 
n takdim konu 
ş 
mas 
ı 
ı 
r.
∗∗
A.Ü. Osmanl 
ı 
Tarihi Ara 
ş 
ı 
rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
 
MELEK DEL
İ
LBA
Ş
I
2
1954 y 
ı
l
ı
nda yay 
ı
nlad
ı
ğ 
ı
, ar
ş
ivlerimizdeki 1432 tarihli en eski tahrir defteriolan Arvanid Sanca
ğ 
ı
 
İ
cmal Defteri ( 
Hicrî 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i  Arvanid)
ile
Fatih Devri Üzerine Tetkik ve Vesikalar,
pek çok Balkan tarihçisininyanl
ı
yorumlar
ı
n
ı
de
ğ 
i
ş
tirdi
ğ 
i gibi Osmanl
ı
Dönemi Balkan Tarihine de çok önemli katk 
ı
lar sa
ğ 
lam
ı
ş
t
ı
r.Bu arada Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerindeziyaretçi profesör olarak dersler veren
İ
nalc
ı
k Hoca, 32 y 
ı
ll
ı
k hizmetten sonra Ankara Üniversitesinden emekli olarak Chicago Üniversitesinde Osmanl
ı
TarihiKürsüsünü kurmu
ş
tur. Türkiye’de oldu
ğ 
u gibi A.B.D ve Bat
ı
Dünyas
ı
nda dayeti
ş
tirdi
ğ 
i ö
ğ 
renciler onun takipçisi olmu
ş
lar ve
İ
nalc
ı
k ekolünüolu
ş
turmu
ş
lard
ı
r. 1986 y 
ı
l
ı
nda Chicago Üniversitesinden de emekliye ayr
ı
lanProf.
İ
nalc
ı
k, 1993 y 
ı
l
ı
nda Bilkent Üniversitesinde Tarih Bölümünü kurmu
ş
vehalen orada yüksek lisans ve doktora ö
ğ 
rencileri yeti
ş
tirmeye devam etmektedir. Amac
ı
n
ı
n Türk Tarihçili
ğ 
ini modern tarihçilik düzeyine ç
ı
karmak oldu
ğ 
unu vurgulayan Hoca, yorulmak bilmeyen çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
n sonucunda 20 kitap ve300’den fazla makalesiyle modern tarih çal
ı
ş
malar
ı
nda ç
ı
ğ 
ı
r açm
ı
ş
ve Türkolojiçal
ı
ş
malar
ı
n
ı
dünyaca sayg 
ı
n bir konuma getirmi
ş
tir. Türk tarihinin gerçeklerinianlatan önemli bir katk 
ı
s
ı
da Encyclopaedia of Islam’a yazd
ı
ğ 
ı
makalelerdegörülmektedir. Bu ansiklopedide
İ
stanbul maddesi dahil Osmanl
ı
sultanlar
ı
na vericaline dair 43 makalesi ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r.
İ
nalc
ı
k, Osmanl
ı
-Türk tarihine yaln
ı
z siyasî ve ekonomik konularda de
ğ 
il,ayn
ı
zamanda kültür ve medeniyet tarihinde de orijinal katk 
ı
larda bulunmu
ş
tur.Kültür Bakanl
ı
ğ 
ı
’n
ı
n 2003’de Türkçe ve
İ
ngilizce yay 
ı
nlad
ı
ğ 
ı
 
Osmanl 
ı 
Uygarl 
ı 
 ğ 
ı 
 ,The Otoman Civilization 
adl
ı
iki cilt eserin genel editörlü
ğ 
ünü yapm
ı
ş
ve 200sahifelik bir giri
ş
ile Osmanl
ı
’n
ı
n medeniyet tarihine katk 
ı
da bulunmu
ş
tur. Bueser, Sarayevo kitap fuar
ı
nda en iyi kitap ödülünü alm
ı
ş
t
ı
r. Tüm Balkan dillerine ve Arapça’ya çevrilmi
ş
olan,
İ
ngiltere ve Amerika’da3 kere bas
ı
lan
The Ottoman Empire (The Classical Age 
 ) ve
 An Economic and Social History of the Otoman Empire 
gibi kitaplar
ı
bugün dünya üniversitelerinde ba
ş
l
ı
caders kitab
ı
olarak kullan
ı
lmaktad
ı
r. Osmanl
ı
’n
ı
n daha önce hakim oldu
ğ 
uülkelerde kitaplar
ı
n
ı
n ders kitab
ı
olarak okutulmas
ı
ve Osmanl
ı
’n
ı
n siyasî,iktisadî, sosyal tarihi ile uygarl
ı
ğ 
ı
n
ı
n Hoca’n
ı
n kaleminden tan
ı
t
ı
lmas
ı
buülkelerin Osmanl
ı
ya tarafl
ı
yakla
ş
ı
mlar
ı
n
ı
kökten de
ğ 
i
ş
tirmi
ş
tir.
İ
nalc
ı
k’
ı
n dünyatarihçileri aras
ı
ndaki yerini bir kez daha vurgulayan bir eser de, UNESCO’nunyeniden yay 
ı
nlad
ı
ğ 
ı
1500-1800 tarihleri aras
ı
n
ı
kapsayan Dünya Tarihinin5.cildidir; editörlü
ğ 
ünü Halil
İ
nalc
ı
k ve Cambridge Üniversitesinden PeterBurke birlikte yapm
ı
ş
lard
ı
r.
İ
nalc
ı
k Hoca, yurt içinde ve d
ı
ş
ı
nda bilim dünyas
ı
nda çok özel bir konumasahiptir ve
Büyük Türk Tarihçisi 
olarak tan
ı
nmaktad
ı
r. Amerika,
İ
ngiltere ve Japonya’da ünlü ansiklopedilerde dünyan
ı
n seçkin bilim adamlar
ı
aras
ı
ndasay 
ı
larak biyografisine yer verilmi
ş
, Cambridge International BiographicalCenter’in ansiklopedisinde XX. Yüzy 
ı
l
ı
n Sosyal bilimlerde 2000 bilim adam
ı
 
 
HAL
İ
L
İ
NALCIK 
3
aras
ı
nda yer alm
ı
ş
t
ı
r. Amerikan,
İ
ngiliz ve S
ı
rp Akademileri taraf 
ı
ndan üyeseçilmi
ş
tir ve
ş
imdiye kadar aralar
ı
nda Atina,
İ
srail, Romanya, Bulgaristanoldu
ğ 
u halde on üniversite Fahrî Doktor unvan
ı
na lay 
ı
k görmü
ş
tür. Pek çok bilimsel kurulu
ş
un
ş
eref üyeli
ğ 
i yan
ı
nda, çe
ş
itli kitap ve dergilerin editörü olanHalil
İ
nalc
ı
k’a de
ğ 
i
ş
ik kurulu
ş
lardan
ş
ükran ödülleri de takdim edilmi
ş
tir.Konu
ş
mama bir kaç ünlü yabanc
ı
Osmanl
ı
Tarihçisinin Hoca hakk 
ı
ndasözleriyle son vermek istiyorum:“Halil Bey bize hem Fuad Köprülü’den hem de do
ğ 
rudan do
ğ 
ruyaBraudel’den gelen ama yepyeni bir tarih yaz
ı
m tarz
ı
getirdi. Halil Bey’in Osmanl
ı
 tarihi kitab
ı
art
ı
k klasik oldu….” “Onun derslerinde insan kendini bir hakikattap
ı
na
ğ 
ı
ndaym
ı
ş
gibi hissederdi. Osmanl
ı
dünyas
ı
onun gözünde so
ğ 
uk ve ölübir yer de
ğ 
ildi. Sanki bütün o ki
ş
iler yan
ı
ndayd
ı
lar ve akrabalar
ı
yd
ı
lar”. Romen Tarihçi Prof. Mihai Maxim“1958’de kendisiyle tan
ı
ş
t
ı
ğ 
ı
mda
Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar 
 kitab
ı
yeni ç
ı
km
ı
ş
t
ı
. Bilgisiyle beni büyüleyen bu genç adam Türklere hayranl
ı
duymam
ı
sa
ğ 
lad
ı
. Türkçe ö
ğ 
renmem ve bu kitab
ı
okumam gerekti
ğ 
ini fark ettim.” Yunanl
ı
Tarihçi Prof. Elizabeth Zachariadou
The Ottoman Empire, The Classical Age 
Osmanl
ı
tarihini ö
ğ 
renmek isteyenher ö
ğ 
renci ve ara
ş
t
ı
rmac
ı
için ilk önce okunmas
ı
gereken klasik bir eserdir.
 An Economic and Social History of the Ottoman Empire 
, bütün Osmanl
ı
Tarihçilerinin ilk ba
ş
 vurduklar
ı
bir kitapt
ı
r. Bütün bunlar
ı
n yan
ı
s
ı
ra UNESCO taraf 
ı
ndanyay 
ı
nlanan History of Humanity’nin 5. bölümü için
İ
ngiliz Tarihçi Peter Burkeile birlikte editörlük yapmas
ı
da Halil
İ
nalc
ı
k’
ı
n dünyay 
ı
temsil eden bir tarihçiolarak kabul edildi
ğ 
ini ispat etmektedir.” Japon Tarihçi Prof. Yuzo Nagata“Bilgisinin ça
ğ 
lar
ı
kapsayan geni
ş
li
ğ 
ine ve tarihin çe
ş
itli alt dallar
ı
nahakimiyetine hayran
ı
m. Onun bulundu
ğ 
u konuma bizim alanda ba
ş
ka kimsesahip olmam
ı
ş
t
ı
r.” Prof. Suraiya Faroqhi Ve ö
ğ 
rencileri olarak bizler de diyoruz ki Hoca’n
ı
n eserlerini önümüzesermeden Osmanl
ı
Tarihi üzerine kalem oynatmam
ı
z mümkün de
ğ 
ildir. Vekendimizi çok 
ş
ansl
ı
say 
ı
yoruz.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cenkercenkci liked this
avnikacik liked this
cenkercenkci liked this
ramazan liked this
umutgunerorkun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->