Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
SIRAH NABI MUHAMMAD S A W

SIRAH NABI MUHAMMAD S A W

Ratings:

4.88

(126)
|Views: 76,555 |Likes:
Published by alhadith1
Perjalanan sejarah hidup Rasulullah s.a.w. yang ku cintai.

Umat manusia sekarang ini berada di tepi jurang kehancuran. Keadaan ini
bukanlah berpunca dari ancaman maut yang sedang tergantung di atas ubunubunnya.
Ancaman maut itu adalah satu gejala penyakit sahaja dan bukanlah ia
penyakit itu sendiri. Sebenarnya punca utama dari keadaan.ini ialah: bengkrap dan
melesetnya umat manusia itu di bidang “nilai” yang menjadi pelindung hidupnya.
Hal ini terlalu menonjol di negara-negara blok Barat yang sememangnya sudah
tidak punya apa pun “Nilai” yang dapat diberinya kepada umat manusia; malah
tidak punya satu apa pun yang dapat memberi ketenangan hatinya sendiri, untuk
merasa perlu hidup lebih lama lagi; setelah sistem “demokrasi” nampaknya
berakhir dengan kegagalan dan kebengkrapan, sebab ternyata ia sudah mulai
meniru - dengan secara beransur-ansur - dari sistem negara-negara blok Timur,
khususnya di bidang ekonomi, dengan memakai nama sosialisme!
Perjalanan sejarah hidup Rasulullah s.a.w. yang ku cintai.

Umat manusia sekarang ini berada di tepi jurang kehancuran. Keadaan ini
bukanlah berpunca dari ancaman maut yang sedang tergantung di atas ubunubunnya.
Ancaman maut itu adalah satu gejala penyakit sahaja dan bukanlah ia
penyakit itu sendiri. Sebenarnya punca utama dari keadaan.ini ialah: bengkrap dan
melesetnya umat manusia itu di bidang “nilai” yang menjadi pelindung hidupnya.
Hal ini terlalu menonjol di negara-negara blok Barat yang sememangnya sudah
tidak punya apa pun “Nilai” yang dapat diberinya kepada umat manusia; malah
tidak punya satu apa pun yang dapat memberi ketenangan hatinya sendiri, untuk
merasa perlu hidup lebih lama lagi; setelah sistem “demokrasi” nampaknya
berakhir dengan kegagalan dan kebengkrapan, sebab ternyata ia sudah mulai
meniru - dengan secara beransur-ansur - dari sistem negara-negara blok Timur,
khususnya di bidang ekonomi, dengan memakai nama sosialisme!

More info:

Published by: alhadith1 on Apr 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.PENGAJARAN & PEDOMAN***Dr. Mustafa as-Syibaie*** 
KANDUNGANPRAKATA 3PENDAHULUAN 5
Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. 5Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w. 10Al-Quran al-Karim 10Sunnah yang Sahih 11Syair Arab pada Zaman Kerasulan 12Kitab-kitab Sirah 12
BAHAGIAN 1: KEHIDUPAN BAGINDASEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL 15
Peristiwa-peristiwa Sejarah 15Pengajaran dan Pedoman 18
BAHAGIAN 2: PERMULAAN WAHYUSEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH 22
Peristiwa-peristiwa Sejarah 22Pengajaran dan Pedoman 25
BAHAGIAN 3: SELEPAS HIJRAH KEHABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH 28
Peristiwa-peristiwa Sejarah 28Pengajaran dan Pedoman 30
BAHAGIAN 4: HIJRAH SEHINGGANABI STABIL DI MADINAH 33
Peristiwa-peristiwa Sejarah 36Pengajaran dan Pedoman 36
Siri Tarbiyyah
 
www.mykonsis.org
2
BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W. 44
A)
 
Peristiwa-peristiwa Sejarah 441.
 
Ghazwah Badar al-Kubra 442.
 
Ghazwah Uhud 473.
 
Ghazwah Bani Nadhir 514.
 
Ghazwah al-Ahzab 525.
 
Ghazwah Bani Quraizoh 546.
 
Ghazwah al-Hudaibiyyah 567.
 
Ghazwah Khaibar 598.
 
Ghazwah Mu'tah. 609.
 
Ghazwuh al-Fath 6210.
 
Ghazwah Hunain 6311.
 
Ghazwuh Tabuk 65B)
 
Pengajaran dan Pedoman 66
BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAHSEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W. 82
a)
 
Ghazwah Hunain 82 b)
 
Meruntuhkan Patung Berhala 99c)
 
Ghazwah Tabuk 104d)
 
Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal ) 107e)
 
Pengutusan Tentera Usamah 110f)
 
Kewafatan Rasulullah s.a.w. 112g)
 
Pengajaran 113
 
www.mykonsis.org
3
PRAKATA
 Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawaketerangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapankepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji.Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; SaidinaMuhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagaicontoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar.Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikanrisalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnyayang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan fitrah,kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakanmereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia dimuka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demimemperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menunaikantanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allahdan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan.Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keredhaanAllah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka sertamemperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tenat. Iaituselepas saya menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertamaFakulti Syariah. Dalam catatan tersebut saya cungkilkan beberapa aspek qudwah yangterdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah, ulama danfuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supaya merekamemiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agar mereka juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaanAllah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan berada bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah berfirman:
...
Β
 ρ
Æ
ì 
Ï
Ü 
ã
ƒ
 ©
!
 $
#
ã
 !
 θ 
ß
 ‘
 ρ
ã
ù
 # 
Å
 z
ô
‰ 
ã
ƒ
 ;
 M 
 ≈ 
¨
Ζ 
y  
 _
 ”
Ì
  
ô
 ?
  
Ï
Β
y  
γ 
Ï
ó
 ?
ã
  
 ≈ 
y  
γ 
÷
Ρ
F
{
 $
#
š
 
Ï
 Î
 # 
 ≈ 
y  
 z
y  
γŠ 
Ï
ù
 4 
š
 
Ï
9≡
Œ
 ρ
ã
 —
ö
 θ 
x  
 
ø
9
 $
#
Þ
 ΟŠ 
Ï
à 
y  
è 
ø
9
 $
#
∩⊇⊂∪
 Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai,mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa':13)
Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut;A.
 
Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan;
 
Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan faedah mempelajarinya.
 
Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih.

Activity (760)

You've already reviewed this. Edit your review.
NurAda Ismail added this note
SUBHANAALLAH INDAHNYA PERIHALMU OUR PROPHET MUHAMMAD SAW. RASUL ALLAH YANG PERFECT..ALLAHU AKBAR
NurAda Ismail liked this
NurAda Ismail liked this
Mariz Mario liked this
Ucancallme Didi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->