Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ewb

ewb

Ratings: (0)|Views: 647 |Likes:
Published by elektromanyak

More info:

Published by: elektromanyak on Dec 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

 
ELEKTRON
İ
K DEVRE Ç
İ
Z
İ
M VE S
İ
MÜLASYON PROGRAMIEWB (Electronics Workbench)
Günümüzde her türlü elektronik devrenin tasar 
ı
m ve analizinde art
ı
k simülasyon(benzetim) programlar 
ı
yayg
ı
n olarak kullan
ı
lmaktad
ı
r. Bu programlar sayesinde zamandanve paradan tasarruf sa
ğ
lanarak bilgisayar ba
ş
ı
nda devre tasar 
ı
m
ı
ve analizi kolaycayap
ı
labilmektedir.Elektronik devre çizimi için kullan
ı
lan pek çok program bulunmaktad
ı
r. Ancak çizimle birlikte devre analizi de yapan program say
ı
s
ı
fazla de
ğ
ildir. Burada EWB program
ı
n
ı
n 5.12versiyonu anlat
ı
lacakt
ı
r. Amaç, program
ı
n temel düzeyde nas
ı
l kullan
ı
laca
ğ
ı
n
ı
göstermektir.Program
ı
n eski versiyonlar 
ı
nda bulunmayan baz
ı
geli
ş
mi
ş
özelliklerin nas
ı
l kullan
ı
laca
ğ
ı
n
ı
 ö
ğ
renmek için program
ı
n help (yard
ı
m) menüsünden yararlan
ı
lmal
ı
d
ı
r. Program
ı
n do
ğ
ru bir 
ş
ekilde kullan
ı
labilmesi için elektroteknik, analog ve dijital elektronik, kontrol teorisi,sinyaller ve sistemler gibi alanlarda belirli bir düzeyde bilgi sahibi olunmas
ı
gereklidir.
1. PROGRAMIN TANITIMI
EWB program
ı
uygun
ş
ekilde bilgisayara yüklenip çal
ı
ş
t
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
nda ekranda
ş
ekil 1’dekiçal
ı
ş
ma sayfas
ı
görünür. En üstte “File, Edit, Circuit, Analysis, Window, Help” menüleriniiçeren menü sat
ı
ı
bulunur. En alt sat
ı
rda ise test cihazlar 
ı
ve elektronik devre elemanlar 
ı
n
ı
 içeren malzeme kutular 
ı
bulunur. Sa
ğ
tarafta bulunan anahtar yard
ı
m
ı
yla simülasyonun ba
ş
lat
ı
lmas
ı
veya sona erdirilmesi sa
ğ
lan
ı
r. Pause butonu ise simülasyonu bir süre durdurmak için kullan
ı
l
ı
r.
İ
lerleyen bölümlerde test cihazlar 
ı
ve malzeme kutular 
ı
n
ı
n içeri
ğ
i hakk 
ı
nda bilgi verilecektir.
Ş
ekil 1
 
2. TEST C
İ
HAZLARI
Bu bölümde, analiz edilecek bir devrede kullan
ı
lacak ölçü aletleri ve sinyal kaynaklar 
ı
 tan
ı
t
ı
lacakt
ı
r.
Ş
ekil 2’nin üst k 
ı
sm
ı
nda görülen butona bas
ı
lmas
ı
yla Instruments menüsü aç
ı
l
ı
r.Burada, test cihazlar 
ı
programdaki görünü
ş
s
ı
ras
ı
na göre toplu halde verilmi
ş
tir. A
ş
a
ğ
ı
da her  birinin görevi ve çal
ı
ş
ma
ş
ekli k 
ı
saca anlat
ı
lmaktad
ı
r.
Ş
ekil 22.1. AVO Metre (Multimeter)
Ş
ekil 3
 
2.2. Sinyal Üreteci ( Function Generator)
Ş
ekil 4
 
2.3. Osiloskop (Oscilloscope)
Ş
ekil 5’de 2 kanall
ı
osiloskop görülmektedir. Osiloskop üzerindeki butonlar gerçek osiloskoptaki ile ayn
ı
d
ı
r. Görüntüyü büyütmek için expand butonuna bas
ı
l
ı
r.
Ş
ekil 5
 
Ş
ekil 2’nin ilk s
ı
ras
ı
nda yer alan küçük kutu AVOmetredir. Bu eleman mouse ile çal
ı
ş
ma sayfas
ı
na ta
ş
ı
n
ı
 p çiftt
ı
klan
ı
rsa
ş
ekil 3’deki büyük kutu aç
ı
l
ı
r.
İ
ki uçlu bu elemansayesinde do
ğ
ru ve alternatif ak 
ı
m
ş
artlar 
ı
nda ak 
ı
m(A),gerilim(V), direnç(
) ölçülebilmektedir. Ayr 
ı
ca logaritmik kazanç da dB (desibel) cinsinden hesaplanabilmektedir.
Ş
ekil 4’de görülen sinyal üreteci ile dalga
ş
eklifarkl
ı
3 sinyal üretilebilmektedir. Bunlar sinüsoidal,üçgen ve kare dalga’d
ı
r. Sinyal üreteci üzerindeki ayar  butonlar 
ı
yard
ı
m
ı
yla sinyalin frekans
ı
(frequency) vegenli
ğ
i (amplitude) de
ğ
i
ş
tirilebilmektedir. Duty cycle veoffset adl
ı
butonlar ile s
ı
ras
ı
yla i
ş
aretin görev periyoduve kayma miktar 
ı
ayarlanmaktad
ı
r. Sinyal kayna
ğ
ı
üzerinde görünen genlik de
ğ
eri maksimum de
ğ
erdir.Örne
ğ
in efektif de
ğ
eri 220 V olan
ş
ebeke gerilimini eldeetmek için genlik 311V seçilmelidir.
 
2.4. Bode Çizici (Bode Plotter)
Ş
ekil 6’da görülen test cihaz
ı
bir devrenin bode diyagram
ı
n
ı
çizmek için kullan
ı
l
ı
r. Busayede bir devrenin frekans cevab
ı
(genlik-frekans ve faz-frekans e
ğ
rileri) elde edilir.
Ş
ekil 62.5. Kelime Üreteci (Word Generator)
Ş
ekil 72.6. Lojik Analizör (Logic Analyzer)
Ş
ekil 8
Ş
ekil 7’de görülen 16 ç
ı
ı
ş
ucu olan kelimeüreteci sayesinde dijital (say
ı
sal) bir elektronik devreye 16 bitlik lojik sinyaller gönderilebilir.Frekans ayarlamas
ı
yap
ı
larak bilgi aktar 
ı
m h
ı
z
ı
istenildi
ğ
i gibi seçilebilir. Sol k 
ı
s
ı
mda, gönderilen bilginin heksadesimal (16’l
ı
k taban) kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
görülmektedir. Ayr 
ı
ca ikili (binary) veya ASCIIkodu da görülebilir.
Ş
ekil 8’deki lojik analizör yard
ı
m
ı
yla bir dijital devrenin herhangi bir noktas
ı
ndaki zamana ba
ğ
l
ı
dalga
ş
ekligörülebilir. Zaman ekseni uygun
ş
ekildeseçilerek ekrandaki dalga s
ı
kl
ı
ğ
ı
art
ı
ı
labilir. Ayr 
ı
ca giri
ş
e uygulanansinyalin heksadesimal kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
daokunabilir.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
maragilclub liked this
718elx_1 liked this
Tugce Tasci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->