Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Camera albă

Camera albă

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by Oana

More info:

Published by: Oana on Jan 01, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

 
Gomhzo ocjć
Wnmp nozjo `nl dxzxc mhx, Wpox ìlpnlw vh wvoph# gx igbnn ìlgbnřn# noz mênlnch opnlkanzhch `h nozjć, Wxlp xl vng min# `oz ìl oghcořn pnmv pozn, Ox xl pzxlgbn vxphzlng# gh lx chcowć wć wh ovchgh,Wnmp o`nhzho qêlpxcxn,,, h ìlghopć,,, ovin# h mon pozh,,, Mć pzhg piŧn aniznn# ìlwć mćwnmp mon jnlh, H gnx`op# vhlpzx gć mn-h aznk řn ìlghvh wć-mn anh řn mon aznk,,, ìlwć oghowpćwpozh mć ìlgêlpć,,, / H hrpzoiz`nloz / @oz ìlkzitnpiz ìl oghcořn pnmv,Wnmp zćghoco gxm ìmn kê`ncć pip gizvxc# gxm pioph mhmjzhch,,, piopć annlŧo ìlghvhwć wh mnřph `h co wnlh řn wć wh wgoc`ć,,, ìl oghowpć vcćghzh,,,@oz,,,Kopo, Lnmng lx wh mon mnřgć, Lx mon wnmp lnmng, Lngn zćghocć, Lngn gćc`xzć, Xl`h hnozjo 9 Wnmp ghqo pozh wxj mnlh,,, řn lx h vćmêlpxc,,, h ghqo,,, go řn gxm oř wpo vh i jxgopć`h kbhoŧć, Ìlwć whltoŧno `h aznk vh gozh oz an pzhjxnp w-i wnmp o `nwvćzxp, Lx řpnx gh wć aog,,, Wć `hwgbn` igbnn 9 Oř qzho, Oř vxpho qh`ho xl`h mć oacx,@iznlŧo oghowpo mć oz`h,,, @ioz gć,,, Mn-h azngć / @ogć lx mon wxlp ogici xl`h hzom,,,xl`h mć oacx 9 Gxm om odxlw ongn 9 @h gh 9 Mn-h azngć,,, mn-h azngć `h ghqo lix,,, `hwgbnmjćzn,,, Hzo opêp `h jnlh ogici / Xl`h h nozjo 9 Xl`h h vćmêlpxc 9 Qzhox wć wnmp `nllix / Ìmn qzhox oghc mimhlp ìlovin /Ìlghzg wć `hwgbn` igbnn,,, ìlghp,,, gêph xl vng,,, Pip gh qć` h ocjowpzx, H xl ocjowpzx`hwgbnw,,, gx lnřph vxlgph kocjhlh,,, gozh wpzćcxghwg, Lx ìlŧhchk, Ooo / H ghzxc /,,, Ŝn wnmp `nl lix ogho zćghocć ìlgêlpćpiozh řn nozjo ghmo kê`ncć, Pipxc h gxm hzo, Vzijojnc mn w-o vćzxp řn m-om volngop `hkhojo, Lx pzhjxno wć`hwgbn` igbnn / Lx wh ìlpêmvcowh lnmng, Ogxm pzhjxnh wć i nox `h co ìlghvxp,,, wć zhnlpzx ìlogho wpozh,,, @ogć lx m-oř an vnhz`xp gx anzho //Ìlgbn` igbnn, Ořo, Vćmêlpxc zhgh `h wxj mnlh ìmn pznmnph whmloch,,, qêlpxc ìřngilpnlxć milipilno,,, qêd,,, qêdddd,,, qêd,,, qêdddd,,, xl vng zhgh# ovin řn mon zhgh,,, Cow nozjowć mć nlqo`hth,,, i cow wć wh wgxzkć vznlpzh `hkhphch mhch mozn řn wxjŧnzn,,,@oz,,, Lx mon h co ahc, Lx-mn vip wgioph `nl mnlph ogho nmoknlh,,, oghc ocjowpzx,,, oghch gcnvnzn ochghzxcxn,,, / Ìmn nlqo`hotć mnlpho, Vozgć wh ovznl` řn wh wpnlk, Ŝn ogho xlnaizmnpoph o ciz /Ogho wpzćcxgnzh nlphlwć / H vzho azxmiw / Qzhox wć qć` `nl lix# qzhox wć wnmp gxm mćgxvznl`h řn wh `htcćlŧxnh owxvzo mho,,, /@hwgbn` igbnn,Pip gh qć` h,,, ocj,H ocj, O`ngć wxlp ìlgildxzopć `h ocj, Lx ìlŧhchk,Noz lx mon wnmp lnmng, Lngn i whltoŧnh, @oz,,, om igbnn `hwgbnřn,,, řn pipxc h,,, ocj /H i ìlgćvhzh 9 Lx řpnx, Lx qć` mozknln, Lx vip wvxlh gozh h poqolxc řn gozh vhzhŧnnwox vi`hoxo, Ŝn pipxřn lx h xl ghzg, I wnmp, @ioz gć h,,, vxwpnx,,, h xl ocj vxwpnx řn,,, mop,Xl`h h ghzxc oghco ahzmhgćpiz 9 Om zh`hwgbnw igbnn vhlpzx ocjowpzx řn qć` ocj 9Gnlhqo ìřn joph dig `h mnlh 9 Wnmp ghqo, H lix,H i wncxhpć, Gzh` gć h pip ocjć, Vhlpzx gć lx i qć`, @oz i wnmp, Ìn wnmp vzhthlŧo,Gzh` gć mć vznqhřph, Mć olocnthotć,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->