Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Temel Elektrik Devreleri

Temel Elektrik Devreleri

Ratings:
(0)
|Views: 16,072|Likes:

More info:

Published by: AbdurrahmanSahinkaya on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 TEMEL ELEKTR
İ
K DEVRELER
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR..............................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................31.
 
ELEKTR
İ
K DEVRES
İ
ve ÇE
Şİ
TLER
İ
............................................................................31.2. Elektrik Devre Elemanlar
ı
ve Görevleri.....................................................................41.2.1. Üreteç................................................................................................................51.2.2. Sigorta...............................................................................................................71.2.3. Anahtar..............................................................................................................81.2.4. Al
ı
c
ı
...................................................................................................................81.2.5.
İ
letken................................................................................................................91.3. Elektrik Devresi Çe
ş
itleri..........................................................................................91.3.1. Aç
ı
k Devre.......................................................................................................101.3.2. Kapal
ı
Devre....................................................................................................101.3.3. K
ı
sa Devre.......................................................................................................10UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................13ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................15PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................16Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...............................................................................................172. ZAYIF AKIM TES
İ
SATI UYGULAMA DEVRELER
İ
.................................................172.1. Bir Buton Bir Zil Tesisat
ı
Uygulama Devresi..........................................................172.1.1. Devrenin Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
................................................................................172.1.2. Devrede Kullan
ı
lan Elemanlar..........................................................................182.1.3. Devrenin Çal
ış
ma Prensibi...............................................................................192.1.4. Devrenin Uygulamas
ı
nda Dikkat Edilecek Hususlar.........................................192.2. Bir Buton
İ
ki Zil Tesisat
ı
Uygulama Devresi...........................................................202.2.1. Devrenin Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
................................................................................202.2.2. Devrede Kullan
ı
lan Elemanlar..........................................................................212.2.3. Devrenin Çal
ış
ma Prensibi...............................................................................212.2.4. Devrenin Uygulamas
ı
nda Dikkat Edilecek Hususlar.........................................212.3.
İ
ki Buton Bir Zil Tesisat
ı
Uygulama Devresi...........................................................222.3.1. Devrenin Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
................................................................................222.3.2. Devrede Kullan
ı
lan Elemanlar..........................................................................232.3.3. Devrenin Çal
ış
ma Prensibi...............................................................................232.3.4. Devrenin Uygulamas
ı
nda Dikkat Edilecek Hususlar.........................................232.4. Bir Kat Bir Daireli Kap
ı
Otomati
ğ
i ve Zil Tesisat
ı
Uygulama Devresi.....................242.4.1. Devrenin Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
................................................................................242.4.2. Devrede Kullan
ı
lan Elemanlar..........................................................................252.4.3. Devrenin Çal
ış
ma Prensibi...............................................................................252.4.4. Devrenin Uygulamas
ı
nda Dikkat Edilecek Hususlar.........................................25UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................27ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................30PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................31Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-3...............................................................................................323. AYDINLATMA, PR
İ
Z ve GÜÇ TES
İ
SATI UYGULAMA DEVRELER
İ
......................323.1. Adi Anahtar Tesisat
ı
Uygulama Devresi..................................................................32
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Melda Gül liked this
Emre Ataoğlu liked this
Oguzhan Elmacı liked this
iso3380 liked this
Berke Birincioğlu liked this
Hakanccc liked this
sehzade43 liked this
civo65697 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->