Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Temel Elektrik Devreleri

Temel Elektrik Devreleri

Ratings: (0)|Views: 16,067|Likes:

More info:

Published by: AbdurrahmanSahinkaya on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 TEMEL ELEKTR
İ
K DEVRELER
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR..............................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................31.
 
ELEKTR
İ
K DEVRES
İ
ve ÇE
Şİ
TLER
İ
............................................................................31.2. Elektrik Devre Elemanlar
ı
ve Görevleri.....................................................................41.2.1. Üreteç................................................................................................................51.2.2. Sigorta...............................................................................................................71.2.3. Anahtar..............................................................................................................81.2.4. Al
ı
c
ı
...................................................................................................................81.2.5.
İ
letken................................................................................................................91.3. Elektrik Devresi Çe
ş
itleri..........................................................................................91.3.1. Aç
ı
k Devre.......................................................................................................101.3.2. Kapal
ı
Devre....................................................................................................101.3.3. K
ı
sa Devre.......................................................................................................10UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................13ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................15PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................16Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...............................................................................................172. ZAYIF AKIM TES
İ
SATI UYGULAMA DEVRELER
İ
.................................................172.1. Bir Buton Bir Zil Tesisat
ı
Uygulama Devresi..........................................................172.1.1. Devrenin Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
................................................................................172.1.2. Devrede Kullan
ı
lan Elemanlar..........................................................................182.1.3. Devrenin Çal
ış
ma Prensibi...............................................................................192.1.4. Devrenin Uygulamas
ı
nda Dikkat Edilecek Hususlar.........................................192.2. Bir Buton
İ
ki Zil Tesisat
ı
Uygulama Devresi...........................................................202.2.1. Devrenin Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
................................................................................202.2.2. Devrede Kullan
ı
lan Elemanlar..........................................................................212.2.3. Devrenin Çal
ış
ma Prensibi...............................................................................212.2.4. Devrenin Uygulamas
ı
nda Dikkat Edilecek Hususlar.........................................212.3.
İ
ki Buton Bir Zil Tesisat
ı
Uygulama Devresi...........................................................222.3.1. Devrenin Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
................................................................................222.3.2. Devrede Kullan
ı
lan Elemanlar..........................................................................232.3.3. Devrenin Çal
ış
ma Prensibi...............................................................................232.3.4. Devrenin Uygulamas
ı
nda Dikkat Edilecek Hususlar.........................................232.4. Bir Kat Bir Daireli Kap
ı
Otomati
ğ
i ve Zil Tesisat
ı
Uygulama Devresi.....................242.4.1. Devrenin Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
................................................................................242.4.2. Devrede Kullan
ı
lan Elemanlar..........................................................................252.4.3. Devrenin Çal
ış
ma Prensibi...............................................................................252.4.4. Devrenin Uygulamas
ı
nda Dikkat Edilecek Hususlar.........................................25UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................27ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................30PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................31Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-3...............................................................................................323. AYDINLATMA, PR
İ
Z ve GÜÇ TES
İ
SATI UYGULAMA DEVRELER
İ
......................323.1. Adi Anahtar Tesisat
ı
Uygulama Devresi..................................................................32
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Melda Gül liked this
Emre Ataoğlu liked this
Oguzhan Elmacı liked this
iso3380 liked this
Hakanccc liked this
sehzade43 liked this
civo65697 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->