Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengupayaan Tatabahasa Wacana

Pengupayaan Tatabahasa Wacana

Ratings:
(0)
|Views: 1,230|Likes:
Published by Arina Arshad

More info:

Published by: Arina Arshad on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

 
Pengupayaan Tatabahasa WacanaBahasa Melayu di Malaysia dan Singapura
*
Sanat Mohd Nasir
Pengenalan
Kertas ini bertujuan untuk melihat pengupayaan tatabahasa wacana bahasaMelayudi Malaysia dan di Singapura. Untuk itu, dikemukakan konsep pengupayaandan konsep wacana, analisis wacana dan hubungannya dengan konseptatabahasawacana. Dimuatkan latar belakang ringkas wacana dan penelitiannya samaada diluar negara atau di dalam negara sebelum menjurus kepada tumpuan kajiankertasini. Dari segi tumpuan bahan, kertas ini mengambil perhatian bahawa diMalaysiahanya di Rancangan Bahasa Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial danseterusnyadi Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya yangmemulakanmata kursus Tatabahasa Wacana Bahasa Melayu sejak sesi 1993/1994.Malah,pada sesi 2003/2004 kursus Tatabahasa Wacana Bahasa Melayu Lanjutanditawarkandi jabatan tersebut. Oleh itu, penyelidikan dan penerbitan di jabatan itudijadikan asas analisis. Di Singapura pula hanya di Jabatan Bahasa danBudaya Melayu,Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang dijadikan asaspenelitianmemandangkan kursus analisis wacana baru dimulakan di peringkat sarjanapada awal 2007 ini. Di akhir kertas ini, dimuatkan jangkaan bidang ini dikedua-duainstitusi dan negara.
Konsep
Konsep pengupayaan di sini merujuk kepada usaha mewujudkan danmengembangkantatabahasa wacana bahasa Melayu melalui penawaran kursus danpenerbitan.Wacana berasal daripada perkataan wacana berasal daripada bahasa Jawawocono.Wocono pula daripada woco yang bermaksud baca. Dalam bahasa Inggeris,discourseberasal daripada bahasa Latin discursus yang bermakna ‘larian ke dan dari’.Menurut Chafe, wacana digunakan dengan pelbagai maksud oleh pelbagaipengkaji. Tetapi, pada umumnya wacana dilihat sebagai sesuatu yang melampauisempadanayat yang terpisah-pisah. Wacana dan teks digunakan saling bertukar ganti,dan kedua-
 
duanya merujuk kepada unit bahasa yang lebih besar daripada ayat. Dan,wacana,menurut beliau lagi, merujuk kepada kajian tentang unit tersebut, cabang lin-
*
Makalah ini dibentangkan di Seminar Antarabangsa Linguistik dan PembudayaanBahasaMelayu Ke-3 2007 di UPM, Serdang pada 13-14 November 2007.
 J
urnal Elektronik
 J
abatan Bahasa &
ebudayaan Melayu
 Jurnal e-Utama
, Jilid 1 (2008)
Sanat Mohd Nasir84
guistik yang setara dengan cabang yang lain seperti morfologi atau sintaksis.Menurut Trask, wacana dikatakan sebagai siri ujaran yang bersambungan olehseorangpenutur atau lebih. Crystal menyatakan wacana dalam linguistik merujukkepada jujuhanbahasa (biasanya lisan) yang lebih besar daripada ayat. Crystal jugamendefinisikanwacana sebagai unit perlakuan. Unit ini mempunyai status prateori dalamlinguistik, iaitu seberkas ujaran yang terdiri daripada peristiwa bahasa sepertiperbualan,khutbah dan temu duga. Cook mendefinisikan wacana sebagai bahasa dalampenggunaan dan untuk perhubungan (Sanat, 2002:35-36). Dijk (1997: 1-34)menyatakankonsep wacana kabur kerana tentang fenomena yang rencam. Namun,wacanamenurut beliau suatu bentuk penggunaan bahasa yang melibatkankomunikasi daninteraksi. Werth (1999: 1) pula melihat wacana sebagai suatu peristiwabahasa yangsempurna yang mempunyai awal dan akhir. Menurut Johnstone, B. (2002:2-4), wacanadilihat sebagai contoh sebenar komunikasi melalui bahasa. Wacana jugadalambentuk jamak merujuk kepada pola kepercayaan dan tindakan lazim disamping polabahasa. Wacana demikian merujuk kepada idea dan cara bertutur sehinggadapatmempengaruhi dan dipengaruhi.Menurut Schiffrin et. al (2003:1), wacanamempunyaimakna yang berbeza kepada pakar yang berbeza bidang. Kepada ahlibahasa,wacana biasanya didefinisikan sebagai apa sahaja yang melampaui ayat.Malah, definisiwacana itu dapat dirangkumkan kepada tiga kategori besar, iaitu yangmelampauiayat, penggunaan bahasa, dan amalan sosial yang meliputi bukan linguistikdan bukan tentu bahasa. Mereka melihat wacana dan analisis wacanasebagai sama.
 
Dapat disimpulkan di sini bahawa wacana sebagai unit tertinggi bahasa yangmelampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Sebagai unit bahasa yangtertinggi,wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputiperistiwa bahasa.Sebagai kajian, wacana memfokuskan pada unit tertinggi bahasa itusehinggameliputi amalan sosial.Analisis wacana menurut Johnstone, B. (2002:2-4), memfokus kepada prosesmemecahkan wacana kepada bahagian kecil dengan berdasarkan kriteriatertentudan melihat ciri setiap bahagian itu. Selain melihat ciri struktur bahagian itu,analisiswacana juga melihat fungsi bahagian itu. Menurut beliau, analisis wacanasekadarmetodologi.Dijk,T. A.V. (Schiffrin et. al, 2003:352) melihat analisis wacana peringkat kritissebagaisejenis kajian analisis wacana yang berfokus pada cara penyalahgunaankuasasosial, penguasaan dan ketidaksetaraan dimuatkan, ditampilkan dandipertahankanmelalui wacana dalam konteks sosial dan politik. Penganalisis wacana kritismengambilpendirian yang jelas untuk memahami ketidaksetaraan sosial sehinggasanggupmendedahkan dan memeranginya.Wacana sebagai unit bahasa yang terbesar dianalisis melalui analisis wacana.Analisis wacana pula berkait dengan pandangan bahasa (Sanat,2005a:131-132). Adatiga pandangan bahasa pada umumnya: Pandangan positivisme-empiris yangmelihatbahasa sebagai jambatan antara manusia dengan objek di luar dirinya.Analisiswacana dalam konteks pandangan ini tidak melihat makna subjektif atau nilaiyangmendasari penyataan. Sebaliknya, makna penyataan dilihat sebagaikebenaran atauketidakbenaran sesuatu wacana dari segi tataaturan tatabahasa, sepertitautan danruntutan.Pandangan konstuktivisme menolak pandangan positivisme-empirisme yangmemisahkan subjek dengan objek. Subjek dianggap sebagai faktor utamadalam kegiatanwacana serta hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan untukmen
Pengupayaan Tatabahasa Wacana Bahasa Melayu85
guasai maksud tertentu dalam setiap wacana. Oleh itu, analisis wacanadimaksudkan

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Siti Norzaniyah Abu Hassan liked this
Alias Sidek liked this
ollpgsr liked this
morez78 liked this
yazb liked this
pakya_johor liked this
noorshahira liked this
Nur Aniyah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->