Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Accidental Fate (Chapter 1)

Accidental Fate (Chapter 1)

Ratings: (0)|Views: 102 |Likes:
Published by Gaby
*ON HOLD* Naomi Harrison was in love with Ben Becker. They were getting married so they had to be in love, right? As Naomi's plane leaves for Hawaii, her wedding destination, something goes wrong and the plane goes down a few feet from where it took off. A kind, cute passenger named Paul offers her a ride to LAX, so she catch another plane. After many problems, Naomi finds herself falling for Paul. So what lies ahead for Ben?
*ON HOLD* Naomi Harrison was in love with Ben Becker. They were getting married so they had to be in love, right? As Naomi's plane leaves for Hawaii, her wedding destination, something goes wrong and the plane goes down a few feet from where it took off. A kind, cute passenger named Paul offers her a ride to LAX, so she catch another plane. After many problems, Naomi finds herself falling for Paul. So what lies ahead for Ben?

More info:

Published by: Gaby on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2011

 
Bddelgh|bo Mb|g
Ju; @bju .glpbzldzb{u5024%Dnbv|gz 2
Iu dbo}gt pgzg bdneh` bt E vwtngl mbz|ngz bhl mbz|ngz( Iu ngbz| vawhlgl bhl iuoah` joahlg nbez dowh` |a iu mazgngbl( E |wzhgl wv |ng t|gzga bhl dah|ehwgl zwhheh`( E|wzhgl |ng tvggl am |ng |zgblieoo wv |a te~)vaeh|)an bhl dahdgh|zb|gl ah |ng pglleh`( \ngmawz)ieog vaeh| pbt ta doatg( E doatgl iu gugt bhl vwtngl vbt| |ng vbeh am iu lzu |nzab|bhl ngb}eh` dngt|(E mgo| |ng |zgblieoo toapeh` laph bhl E avghgl iu gugt( B tieog tvzgbl bdzatt iumbdg pngh E tbp Jgh/ iu mebhdåg/ naoleh` wv b vegdg am vbvgz( E |wzhgl amm |ng |zgblieoobhl kwivgl eh|a net bzit bhl ng tpwh` iu bzawhl(‟Pawol uaw t|av `g||eh` ah |nb| |zgblieoo/ Hbaie1’ Ng oe`n|ou cettgl iu oevt bhltpe|dngl amm |ng t|gzga(‟E―i hgz}awt/ pnedn ibcgt ig gb|/ pnedn ibcgt ig `beh pge`n|/ pnedn ibcgtig whbjog |a `g| eh|a iu ahg)am)b)cehl pglleh` lzgtt( Ta/ ha/ E pah―| t|av(’ Ng vb||gliu mob| t|aibdn bhl tnaac net ngbl( \ng tieog vobt|gzgl ah net mbdg ieiedcgl iehg(‟Pnb| et
|net
1’ E |zegl |a |bcg |ng vbvgz mzai net nbhl/ jw| ng pb``ogl net ehlg~meh`gz eh letbvvza}bo bhl vw| |ng vbvgz jgnehl net jbdc(‟Uaw mehetngl uawz }apt1’ E btcgl g~de|glou(‟Ugt(’‟Dbh E zgbl |ngi1’ Ng tnaac net ngbl bhl `b}g ig b oe`n| tieog(‟Jgh…’ E pnetvgzgl/ pneheh`( Vobdeh` iu nbhlt ah ge|ngz telg am net mbdg/ Eoaacgl lggv eh net gigzbol gugt(‟Vogbtg…’ E jzgb|ngl( Ng vzgttgl net iaw|n |a iehg/ vzajbjou |zueh` |a tnw| igwv( E peooeh`ou cettgl jbdc bhl b||giv|gl |a toev iu nbhlt jgnehl nei |a |bcg |ng vbvgz(Ng t|avvgl |ng cett maz b iaigh| bhl tbel/ ‟Tglwd|eah pah―| pazc |net |eig(’ Eobw`ngl b| |nb| bhl vgdcgl nei ah |ng oevt b obt| |eig jgmazg vwooeh` bpbu( „‟Uawz vbzgh|t peoo jg ngzg taah bhl E pawol zb|ngz ha| `zgg| |ngi oecg |net(’ Ngtbel/ oaaceh` ig wv bhl laph( E lel |ng tbig bhl obw`ngl( Iu |ehu `ui tnaz|t nbl necglwv bhl iu tceh|e`n| tnez| pbt |pet|gl nbom pbu wv iu jgoou(‟E b`zgg( E―oo `a `g| b tnapgz/ jg zgblu |a `a eh maz|u)me}g iehw|gt( Lzgtt wv/ pg―zg`aeh` |a lehhgz(’ Ng `zabhgl bhl dnwdcogl(‟Pgoo/ iai oecgt uaw(’ E zbh iu nbhl |nzaw`n net jzaph nbez bhl `zehhgl(‟Dbh―| tbu |ng tbig maz uawz lbl(’‟Pg―zg bozgblu `g||eh` ibzzegl/ ta |ngzg―t ha| iwdn ng dbh la hap(’ E tnzw``glbhl bliezgl iu gh`b`gigh| zeh`( \ng |nzgg mzb`eog lebiahlt eh |ng dgh|gz am |ng zeh`daivoeigh|gl |ng oe||og lebiahlt |nb| pgh| boah` |ng zgt| am |ng zeh`(Jgh |aac iu nbhl bhl cettgl |ng zeh` bhl |ngh iu mazgngbl(‟@a(’ Ng oe`n|ou vwtngl ig |apbzl |ng t|bezt bhl E pbocgl wv |ng zgt| am |ng pbupe|naw| oaaceh` jbdc(
 
E doatgl |ng laaz |a awz obz`g zaai bhl toel |ng t|edcu tnez| a}gz iu ngbl/ cedceh`amm iu tnagt bhl toeleh` laph iu tnaz|t( E thb``gl b |apgo mzai |ng doatg| bhl pbocgleh|a |ng jb|nzaai(\ng daol |eog taa|ngl iu bdneh` mgg|( E t|gvvgl eh|a |ng tnapgz bhl t|zg|dngl iuiwtdogt( \ng pbzi pb|gz dbzgttgl iu tazg jalu( E rwedcou tnb}gl bhl pbtngl iutgom( E|wzhgl |ng chajt bhl t|gvvgl aw| am |ng tnapgz( Ogb}eh` b |zbeo am lzevveh` pb|gz jgnehlig/ E pbocgl |a iu doatg| bhl zwiib`gl |nzaw`n |ng lzgttgt(Gbdn lzgtt pbt ta lemmgzgh| mzai |ng a|ngz( Gbdn lzgtt zgvzgtgh|gl b vbt|addbteah( \ng lggv jowg lzgtt |nb| E dnatg pbt |ng ahg E pazg |a iu vbzgh|t― zghgpeh` am }apt( \ng dnemmah toel a}gz iu ngbl bhl nw``gl iu dwz}gt( E zeh`gl aw| iu nbez bhl|aac b joap lzugz |a e|( E ogm| iu nbez t|zbe`n| bhl bvvoegl b oe`n| obugz am ibcg wv jgmazg vblleh` laph |ng t|bezt eh iu jobdc mob|t(‟Jgbw|emwo bt bopbut(’ Jgh tbel/ |bceh` iu nbhl(‟Ugt/ tng et(’ Iu lbl tbel/ ubhceh` ig eh|a b nw`/ dbwteh` ig |a zgogbtg Jgh―tnbhl(‟Lbllu…pngzg―t iai1’ E vwoogl aw| am |ng nw` bhl zg|wzhgl |a Jgh―t telg(‟Tng―t pbe|eh` eh |ng dbz( Tng―t daivobeheh` bjaw| |ng ngb| b`beh(’ Ng tbel/zaooeh` net gugt( E obw`ngl bhl maooapgl iu lbl aw| eh|a |ng nwiel Bw`wt| bez am W|bn/ vwooeh` Jgh boah` telg ig(‟Pg―oo maooap uaw `wut(’ E dboogl bm|gz iu lbl/ toeleh` eh|a |ng vbttgh`gz tgb| ah|ng TW]( Jgh vw| |ng cgu eh |ng e`he|eah bhl t|bz|gl |ng dbz( E pb|dngl iu vbzgh|t lze}gbpbu bhl |ngh E owh`gl b| Jgh( E toel eh|a net obv bhl vzgttgl iu oevt |a net/ mgzadeawtou(Ng |zbeogl cettgt laph iu hgdc bhl |ngh vw| net nbhlt ah iu tnawolgzt/zgt|zbeheh` ig(‟Tpgg|eg/ em pg la |net hap uawz vbzgh|t peoo jg b| |ng zgt|bwzbh| oah` jgmazg wt(’‟Bhl1’ E btcgl aw| am jzgb|n( E cettgl laph net hgdc bhl hevvgl net daoobzjahg(‟Ngu/ ngu…t|av e|( Pg nb}g |ng zgt| am awz oe}gt maz |net( Og|―t kwt| `g| |a lehhgz bhl jbdc bhl |ngh pg―oo tgg(’ Ng obw`ngl bhl cettgl |ng |ev am iu hatg(‟Mehg(’ E tbel/ vzg|ghleh` |a jg bh`zu/ bhl ia}gl amm net obv eh|a iu tgb|( Ngtieogl bhl rwedcou/ jw| tpgg|ou/ cettgl ig( E lelh―| zgtvahl bt E lel jgmazg(‟E |nehc uaw―oo naol wv(’ Jgh dnwdcogl bhl vb||gl iu dnggc( Ng zg}gztgl bhl vwoogl aw| am awz lze}gpbu( Pg vbzcgl bhl E navvgl aw| am |ng ne`n tgb|( Jgh ig| ig b||ng mzah| am |ng dbz bhl |aac iu nbhl( Pg pbocgl eh|a |ng pbziou oe| zgt|bwzbh| bhlmawhl iu vbzgh|t― |bjog( Jgh vwoogl b tgb| aw| maz ig bhl E tb|/ `obhdeh` b| |ng ighw(\ng pbe|gz dbig ju bhl |aac awz azlgzt( E jzwtngl iu nbez jgnehl iu gbz bhloaacgl bzawhl |ng |bjog( Iu ia|ngz―t mbdg pbt `oapeh` b| |ng te`n| am iu nbvvehgtt( Iumb|ngz―t g~vzgtteah pbt vaeh|gl |a Jgh( Net hbzzapgl gugt bhl tdzwhdngl gugjzapt iblgig obw`n/ eh|gzhboou( Jgh tggigl ta obel jbdc bhl dboi( E pbt ta hgz}awt bhl ng bd|gl btem `g||eh` ibzzegl pbt bh g}gzulbu |neh`( E vahlgzgl ah |ng |naw`n|/ jw| Jgh eh|gzzwv|gl(‟E―}g bozgblu |aol Jgh/ jw| E―i moueh` boo |nzgg am uaw |a Nbpbee |aiazzap ta |nb|uaw dbh ibcg twzg g}gzu|neh` et zgblu(’ E tbel pngh |ng lzehct bzze}gl(
Pg―zg
`aeh` |a Nbpbee |aiazzap1 Pnu ha| uaw/ lbzoeh`1’ Iu ia|ngz btcgl/tevveh` ngz dnbivb`hg(‟E nb}g |a nbhlog |ng mehetneh` |awdngt ah |ng lzgttgt( E―oo jg ogb}eh` maz Nbpbee|pa lbut bm|gz uaw la( Lah―| pazzu/ g}gzu|neh` peoo jg vgzmgd|(’

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->