Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Ed Mirza - The Reenchantment of Painting 2: Lucian Freud

Ed Mirza - The Reenchantment of Painting 2: Lucian Freud

Ratings: (0)|Views: 529 |Likes:

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2010

pdf

text

original

 
Ja{{nrzfzace |f|nr9
Z@N RNNEK@FEZMNEZ CG \FAEZAED9 O^KAFE GRN^J
bq NJ MARYFIfe~frq 0/ 2<<4Tcrj Kc~ez9 >1>2
 
Z@N RNNEK@FEZMNEZ CG \FAEZAED9 O^KAFE GRN^Jbq Nj Maryf
Aezrcj~kzace
Z`a{ n{{fq {`foo kce{ajnr z`n |faezaed{ cg O~kafe Grn~j (b%6122! fej f{{nrz z`fz z`nq mfq bnkceknawnj f{ feama{zak/ fej/ f{ {~k`/ mfq bn {nne zc kce{zaz~zn f ‐rnnek`fezmnez cg |faezaed‑(Nek`fezmnez a{ `nrn {am|oq ~{nj {qeceqmc~{oq taz` feama{m!% Az {`foo bn {`cte z`fz z`a{mfq bn {nne zc bn f||rn`nejnj mcrn koc{noq bq kce{ajnraed z`n rn{|ce{n{ mfjn bq cz`nr krazak{ fej z`rc~d` z`n kcekn|z{ cg ja{nmbcjamnez fej jn`~mfea{fzace% Ae z`a{ kceznpz/ z`a{n{{fq {`foo cb{nrwn f knrzfae rn{cefekn bnztnne O~kafe Grn~j fej dnenrfo |rn-Neoad`znemnezfrz |rfkzakn% Z`a{ n{{fq {`foo np|ocrn Mcrra{ Bnrmfe‑{ kcekn|z{ cg nek`fezmnez fejja{nek`fezmnez/ fej z`ne `ct [~ya Dfboah `f{ f||oanj `a{ kcekn|z{ zc `nr z`ncrq cg ja{nek`fezmnez fej rnnek`fezmnez ae frz%
O~kafe Grn~j
O~kafe Grn~j a{ ~ejnr{zccj zc `fwn {faj9 ‐A tfez |faez zc
tcrh f{ gon{`
/ X%%%] A tc~oj ta{` mq |crzrfaz{ zc bn
cg 
z`n |nc|on/ ecz
oahn
z`nm ecz `fwaed z`n occh cg z`n {azznr/
bnaed 
z`nm% F{gfr f{ A fm kceknrenj z`n |faez a{ z`n |nr{ce% A tfez az zc tcrh gcr mn i~{z f{ gon{` jcn{%‑/
6
 Z`a{ mfq bn rnfj f{ ecz`aed cz`nr z`fe f {zrajnez f{{nrzace cg z`n wfoajazq cg feama{zak wfo~n{/ec mfzznr `ct |ramazawn fej ‐{fwfdn‑ ae kcekn|zace%O~kafe Grn~j a{ zc bn kceknawnj cg f{ f gad~rfzawn |faeznr fkzawn ae Brazfae t`c{n mnz`cj{ mfq bn {faj zc |ofkn `am ae foademnez taz` z`n |raeka|on{ cg z`n Braza{` frz kcoonkzawn
Z`n N~{zce Rcfj [k`cco 
(gc~ejnj 61;4!/ t`ak` a{ ja{zaed~a{`nj bq fe nm|`f{a{ ce cbinkzawn |faezaed fejcb{nrwfzace cg z`n gad~rn fej z`n {~rrc~ejaed newarcemnez% Z`n efmn
 N~{zce Rcfj [k`cco 
`f{kcezae~nj zc bn ~{nj taz` rngnrnekn zc |faeznr{ ae Brazfae t`c/ ae dnenrfo/ gcooctnj fgznr z`a{znejnekq zctfrj{ $cbinkzawa{m$/ gcr frc~ej f jnkfjn fgznr z`n {k`cco‑{ f||nfrfekn%Z`n gcooctaed v~czn{ mfq bn {nne zc rn{cefzn taz`/ fej bn np|ofaefbon ae znrm{ cg/ feama{m/z`rc~d` rngnrnekn{ zc z`n bcjq/ zc |rn{nekn/ fej zc kce{a{znezoq `~mfe kceknre{%Rcbnrz @~d`n{ trczn z`fz O~kafe Grn~j f{{nrznj ‐z`n fjwfezfdn{ cg {kr~zaeq cwnr z`nfzrn‑
2
8@~d`n{ fo{c trczn9 ‐Az a{ ~eoahnoq z`fz feq |faeznr {aekn \akf{{c `f{ mfjn `a{ gad~raed cg z`nefhnj `~mfe bcjq {~k` fe aezne{n fej fej ~e{nzzoaed np|nranekn gcr z`n wantnr f{ O~kafeGrn~j‑
;
Z`n gcooctaed v~czn grcm O~kafe Grn~j a{ fo{c aeznrn{zaed ‐A `c|nj z`fz ag Akceknezrfznj nec~d` z`n aezne{azq cg {kr~zaeq focen tc~oj gcrkn oagn aezc z`n |akz~rn{‑
:
% Aeja{k~{{ace cg O~kafe Grn~j/ Oftrnekn Dctaed/ ae f {nmaefo znpz ce O~kafe Grn~j/ trczn ‟Aztf{ jcen z`rc~d` f v~azn |`q{akfo f||rn`ne{ace cg z`n bcjaoq |rcpamazq cg z`n {azznr/ f
6
Kfz`nraen Ofm|nrz/
 O~kafe Grn~j/
(c|% kaz%!/
 
 |%62
2
Rcbnrz @~d`n{/
 O~kafe Grn~j/
 |%26
;
Abaj
 /
 |% 61
:
Abaj/ (c|% kaz%!/ |%6:
 NJ MARYF RNNEK@FEZMNEZ (2!9 <0#<6#<4 
 |fdn 2 cg 2>
 
o~edaed/ amfdaefzawn |rcbaed z`fz ockfznj z`n t`nrnfbc~z{ cg {zrfednen{{/ fej bq f {ne{n z`fza{ ec cen no{n‑{ fkkn{{nj f ja{|ofknmnez cg far fej oad`z cz`nr z`fe az{ cte%”
>
Ae z`n kceznpzcg O~kafe Grn~j‑{ |faezaed{ Rcbnrz @~d`n{ fo{c trczn9 ‐Tn frn enwnr occ{n grcm c~r bcjan{fej z`n rn-nmbcjamnez cg c~r np|nranekn cg z`fz tcroj - az{ jnoawnrq grcm z`n mnrnoqkcekn|z~fo/ z`n ~egnoz/ z`n {nkcej-`fej/ fej z`n r`nzcrakfooq zrfe{knejnez - a{ t`fz |faezaedcggnr{%‑
7
 
Feama{m/ fej f ja{k~{{ace cg rnnek`fezmnez/ jn`~mfea{fzace fej ja{nmbcjamnez
 Feama{m
Feamfza{m (cgzne aeznrk`fednfbon taz` ‐feama{m‑! a{ jngaenj ae
Z`n Cpgcrj Nedoa{` Jakzacefrq
 f{9 ‐Z`n f{kra|zace cg |{qk`ak v~foazan{ zc aefeamfzn f{ tnoo f{ feamfzn cbinkz{%‑
4
Feama{m a{jngaenj ae
Z`n Drnfznr Cpgcrj Nedoa{` Jakzacefrq
f{9 ‐Z`n fzzrab~zace cg oawaed {c~o zcaefeamfzn cbinkz{ fej efz~rfo |`necmnef‑
0
 Gcr [adm~ej Grn~j/ ae
Zcznm fej Zfbcc
(61><!/ ‟Feama{m a{/ ae az{ efrrctnr {ne{n/ z`njckzraen cg {c~o{/ fej/ ae az{ tajnr {ne{n/ z`n jckzraen cg {|araz~fo bnaed{ ae dnenrfo% Z`n znrm‐feamfza{m‑ `f{ fo{c bnne ~{nj zc jneczn z`n z`ncrq cg z`n oawaed k`frfkznr cg t`fz f||nfr zc~{ zc bn aefeamfzn cbinkz{%%% Z`n tcrj ‐feama{m‑/ cradaefooq ~{nj zc jn{krabn f |frzak~ofr  |`aoc{c|`akfo {q{znm/ {nnm{ zc `fwn bnne dawne az{ |rn{nez mnfeaed bq Zqocr 
1
%”
6<
 Grn~j9 ‟t`fz onj zc z`n aezrcj~kzace cg z`n{n znrm{ tf{ f rnfoa{fzace cg z`n `ad`oq rnmfrhfbonwant cg efz~rn fej z`n ~eawnr{n fjc|znj bq z`n |ramazawn rfkn{ cg t`cm tn `fwn hectonjdn/t`nz`nr ae |f{z `a{zcrq cr fz z`n |rn{nez zamn% Z`nq |nc|onj z`n tcroj taz` aee~mnrfbon{|araz~fo bnaed{ bcz` bnenwconez fej mfoadefez8 fej z`n{n {|araz{ fej jnmce{ z`nq rndfrj f{z`n kf~{n{ cg efz~rfo |`necmnef fej z`nq bnoanwn z`fz ecz ceoq feamfo{ fej |ofez{ b~z foo z`naefeamfzn cbinkz{ ae z`n tcroj frn feamfznj bq z`nm%”
66
Z`n feama{zak tcroj want mfq fo{c bn rndfrjnj ae fecz`nr tfq9 f{ Ammfenekn9 ae tn{znreK`ra{zafe z`ncocdq az jn{adefzn{ naz`nr Dcj‑{ |rn{nekn ae @a{ krnfzace (z`n nfrz`!/ fej#cr @a{kcezae~fo fkzaed ~|ce az%
 Rnnek`fezmnez 
Z`n ajnf cg rnnek`fezmnez `f{ bnne konfroq gcrm~ofznj ae tn{znre z`c~d`z Mcrra{ Bnrmfe ae`a{ bcch 
Z`n Rnnek`fezmnez cg z`n Tcroj 
(6106!% [~ya Dfboah ae `nr bcch/
Z`n Rnnek`fezmnez cg \faezaed 
(6116! `f{ zfhne `a{ grfmntcrh/ ~emcjaganj/ zc |rcwajn f bf{a{ gcr `nr {~b{nv~nez krazav~n cg tn{znre frz/ fej mfq z`nrnbq bn {nne zc `fwn aezrcj~knj
>
Oftrnekn Dctaed/
 O~kafe Grn~j 
/ |%660
7
@~d`n{/ |% 0
4
 
Drnfznr Cpgcrj Nedoa{` Jakzacefrq
0
Abaj
1
[ar Njtfrj B~renzz Zqonr (60;2-6164! t`c kcaenj z`n |`rf{n ‐feama{m‑ ae
 \ramazawn K~oz~rn
(6046!
6<
[adm~ej Grn~j/
Zcznm fej Zfbcc/
 |% 00
66
Abaj/ |% 00
 NJ MARYF RNNEK@FEZMNEZ (2!9 <0#<6#<4 
 |fdn ; cg 2>

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
talidabrb liked this
mariana liked this
Vonnie27 liked this
micciwhite liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->