Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bao Cao Thuc Tap(Von Bang Tien)

Bao Cao Thuc Tap(Von Bang Tien)

Ratings:
(0)
|Views: 1,229|Likes:
Published by nga010

More info:

Published by: nga010 on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMÑoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
- - -
- - -
ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN
Kính göûi:Ñoàng kính göûi: Coâng Ty CP Quaûn Lyù & Söûa ChöõaÑöôøng Boä Khaùnh Hoøa.
 Toâi teân laø:
Laâm Quyønh Nhö.
Laø sinh vieân lôùp Chuyeân tu keá toaùn 03, Tröôøng Ñaïi hoïcNha Trang. Toâi vieát giaáy naøy kinh xin quyù Coâng ty moät vieäc nhö sau:Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Laõnh ñaïo Coâng ty vaø theo söï phaâncoâng cuûa Ban chuû nhieäm khoa kinh teá Tröôøng Ñaïi hoïc Nha Trang. Toâi ñöôïc thöïc taäp taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøngboä Khaùnh Hoaø töø ngaøy ñeán ngaøy Trong thôøi gian qua nhôø söï giuùp ñôõ cuûa caùc anh chò trongphoøng keá toaùn, toâi ñaõ hoaøn thaønh ñôït thöïc taäp taïi Coâng tyQuaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø.Vaäy toâi vieát giaáy naøy kính xin quyù Coâng ty xaùc nhaän veàquaù trình thöïc taäp cuûa toâi trong thôøi gian qua. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn Ban laõnh ñaïo cuøng caùc anh chòtrong Coâng ty ñaõ höôùng daãn vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi chotoâi hoaøn thaønh toát ñôït thöïc taäp naøy. 
Nha Trang, ngaøy thaùng 5naêm 2007
XAÙC NHAÄN CUÛA COÂNG TY 
 
Sinh vieânthöïc hieän
 
Laâm Quyønh Nhö
 
 
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
LỜi NÓI ĐẦU
1/ Söï caàn thieát cuûa chuyeân ñeà:
 Trong neàn kinh teá thò tröôøng vieäc ñoåi môùi cô cheá quaûn lyùkinh teá keát hôïp vôùi môû roäng thò tröôøng, hieän nay ñang laø xutheá cuûa thôøi ñaïi. Moïi ñôn vò, moïi döï aùn ñaàu tö ñeàu phaûi ñöara hieäu quaû kinh teá haøng ñaàu. Coù nhö vaäy môùi ñöùng vöõngvaø phaùt trieån treân thò tröôøng.Moãi ñôn vò coù quyeàn töï do kinh doanh vaø chòu traùch nhieämtrong kinh doanh neân vieäc quaûn lyù ñaàu tö vaø söû duïng voán saocho coù hieäu quaû laø vaán ñeà caàn quan taâm haøng ñaàu vì noùgaén lieàn vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa coâng ty. Voán kinhdoanh theå hieän ôû nhieàu goùc ñoä khaùc nhau trong ñoù voán baèngtieàn ñoùng vai troø raát quan troïng. Voán baèng tieàn laø taøi saûntoàn taïi tröïc tieáp döôùi hình thöùc giaù trò bao goàm taát caû caùcloaïi tieàn do Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam phaùt haønh keå caûngaân phieáu vaø caùc loaïi ngoaïi teä, vaøng baïc, ñaù quyù. Vôùi tínhlinh hoaït cao nhaát, voán baèng tieàn coù theå thanh toaùn ngay caùckhoaûn nôï, thöïc hieän ngay caùc nhu caàu mua saém chi phí.Nhö vaäy qua söï luaân chuyeån voán baèng tieàn ngöôøi ta coøncoù theå kieåm tra, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng kinh teá ,tình hình taøi chính cuûa coâng ty. Ñeå theo doõi kòp thôøi nhanhchoùng vaø cung caáp thoâng tin ñaày ñuû chính xaùc vôùi söï nhaänñònh veà toå chöùc haïch toaùn keá toaùn voán baèng tieàn laø moättrong nhöõng khaâu quan troïng trong toaøn boä coâng taùc keá toaùntaïi coâng ty. Xuaát phaùt töø ñoù em choïn ñeà taøi cho chuyeân ñeàtoát nghieäp:
“Coâng taùc haïch toaùn keá toaùn voán baèngtin taïi coâng ty quaûn lvsöûa cõa ñöôøng bKhaùnh Hoaø”2/ Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu:
Ñoái töôïng nghieân cöùu laø coâng taùc keá toaùn voán baèngtieàn vaø caùc nghieäp vuï thanh toaùn taïi Coâng ty quaûn lyù vaøsöûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø.Phaïm vi nghieân cöùu: Laø nghieân cöùu veà heä thoáng haïchtoaùn keá toaùn cuûa Coâng ty quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boäKhaùnh Hoaø.
3/ Phöông phaùp nghieân cöùu:
Nhìn nhaän caùc hoaït ñoäng kinh teá taïi coâng ty theo ñuùng quytrình vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa noù. Vieäc phaân tích thoângqua caùc chæ tieâu kinh teá giuùp cho ngöôøi nghieân cöùu thaáy ñöôïcxu höôùng vaän ñoäng töø ñoù tìm ra nguyeân nhaân vaø giaûi phaùpphuø hôïp.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bopby0442412 added this note
cho minh xin bai bao cao ke toan von bang tien qua email: bopby044@yahoo.com minh dag can gap giup minh nha
Hìnhxămtrongtráitim Anh liked this
Hà Trương Huy Nhựt liked this
bopby0442412 liked this
Hung Phung liked this
thuytrinhqn19857998 liked this
Camellia Bui liked this
thanhdt15 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->