Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15. Digitális dokumentumok feltárásakor használt szabványok,megoldások

15. Digitális dokumentumok feltárásakor használt szabványok,megoldások

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by bokorhenriett

More info:

Published by: bokorhenriett on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2010

pdf

text

original

 
15. Digitális dokumentumok feltárásakor használt szabványok,megoldások 
MARC FORMÁTUM
A
MARC
(
MA
chine
eadable
C
ataloguing/Communicatio) a géppel olvashakatalogizálás/kommunikáció kifejezésből származik. A bibliográfiai adatok géppel olvashatóformájú ábrázolására, a gépi adathordozón való csereformátumának meghatározására szolgál.Kialakulását a számítógépek könyvtárakban való elterjese hozta magával. Annak érdekében, hogy a számítógép az adatokat kezelni tudja, szükségessé vált a bibliográfiaiadatok egységes leírása, azonosítása és szerkesztése, azaz az adatokhoz szabványos kódok rendelése. A bibliográfiai adatközlésnek különböző formátumai vannak.
 
1.1. A formátum
A bibliográfiai adatközlés formátuma megnevezéseket, definíciókat, paramétereket(megengedett illetve előírt értékeket) tartalmazó szabályrendszer, amely lehetővé teszi, hogy aszámítógép szoftverje felismerje a bevitt, a feldolgozandó, a tárolandó és a megjelenítendőadatokat. Ebből következően a formátum lehet:adatbeviteli,feldolgozási, megjelenítési,  csereformátum.
 Adatbeviteli (input) formátum:
az adatokat már bevitelükkor is a szoftver által felismerhetőformában kell rögzíteni. A formátum olyan szabályokat is tartalmaz, amelyek valójában aközlendő adatok körére és közlésük módjára vonatkoznak, tehát katalogizálási előírások. Azadatbeviteli formátum igazodik a rendszer ljához, a feldolgozási formátumhoz. Azalkalmazói szoftver általában többféle adatbeviteli formátum alkalmazását is lehetővé teszi.
Feldolgozási (belső) formátum:
a gép által tárolt és kezelt adatok körének meghatározására,egyértelmegjelésére, kezelésük módjának rögzítésére szolgál. A felhasználónak különböző mértékű lehetőségei és egyben kötelezettségei vannak a feldolgozási formátumkialakításában.
 Megjelenítési formátum:
a tárolt adatok közül a megjelenítendő adatok körét, sorrendjét,elhelyezését, központozását, jeleit, vagyis a képernyőn láthatóvá tett, illetve kinyomtathatórekordok képét határozza meg. Egy-egy adatbázishoz többféle megjelenítési formátumtartozhat.
Csereformátum:
a megjelenítési formátumhoz hasonlóan kommunikációs formátum, ahol akommunikáció géppel olvasható formában történik, és ezek címzettjei más, számítógépeskönyvtári rendszerek.
A HUNMARC FORMÁTUM
A HUNMARC mint a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma a nemzeti MARCformátumok rendszeréhez csatlakozik.A rekordok szerkezete a szabvány (MSZ ISO 2709:1997) által megadott keretekben, a hazai bibliográfiai adatcsere szabályozása érdekében határozza meg a bibliográfiai adatok tartalomjelölőit (a bibliográfiai tételekben szereplő kötelező központozást is helyettesítőminősítők: hívójelek, indikátorok, almezőazonosítók) és egyéb jellemzőit. A mágnesesadathordozón megvalósuló adatcserében résztvevő adatok közlésmódjára a vonatkozó MSZkönyvtári szabványok előírásai az irányadók. A HUNMARC formátum három elemből áll,ezek mindegyike szabnyosított vagy szabnyosítást igényel: rekordszerkezet, tartalomjelölők , adattartalom. A
rekordszerkezet:
a géppel olvasható rekordok fizikai megjelenítése. A bibliográfiaiadatokat tartalmazó rekordok szerkezetét a már hivatkozottMSZ ISO 2709:1997-es szabványhatározza meg. Eszerint minden cserére szánt rekordnak tartalmaznia kell a
rekordfejet 
(record label), amely a rekord szerkezetével kapcsolatos; a
 
mutatót,
amelynek egy-egy tétele
1
 
három részből áll (a mező hívójele, a mezőben található karakterek száma, a mező elsőkarakterének a rekordon belüli pozíciója); a változó hosszúságú
adatmezőket.
Az adatmezők indikátorokat, almezőazonosítókat és adatelemeket tartalmaznak.A
tartalomjelölők 
meghatározzák ahívójeleket,az indikátorokat, az almezőazonosítókat, illetve ezek értékeit, amelyek az adatelemeket azonosítják. A jegyzet alapvetően etartalomjelölőket veszi sorra a HUNMARC kézikönyv 2002-es kiadása alapján, csak akönyvdokumentumokra vonatkozóan.Az
adattartalom
tekintetében az MSZ szabványok, szabályzatok, útmutatók a meghatározók (a bibliográfiai leírás szabványa, a besorolási adatok egységesítésére vonatkozó szabványok,az országnevek, nyelvek kódjai, ETO stb.)
A DUBLIN CORE
A Dublin Core Metadata Initiative (DCMI = Dublin Core Metaadat Kezdeményezés)Igazgatósága az OCLC Kutatási és Speciális Projekt Irodája keretében működik, amely aszabályzat gondozásáért felelős. (URL: http://dublincore.org/). A szabny előszava leírja annak eredetét, amely 1995-re nyúlik vissza, amikor iskönyvtárosok, elektronikus források szakértői, tartalom-szolgáltatók gyűltek össze, hogymegállapodjanak egy könnyen érthető és alkalmazható forrás-leíró szabályzatban bármelytudományág területén. A Dublin Core-nak (a továbbiakban: DC) egyszerre vannak erősségeiés gyenge pontjai. A metaadatok létrehozásának egyszerűsége csökkenti a költségeket éselősegíti az együttműködést, de nem jelent megoldást minden jelentésbeli és funkcionáliskövetelmény kielégítésére. Ugyanakkor mindezekkel kiegészíthető és összeegyeztethető, azazkiinduló alapként szolgál a teljesebb körű leírások elszíséhez. A metaadat eleme beilleszthetők a MARC formátumú rekordokba. A DC HTML-ben és XML-ben egyarántmkézhe15 adatelemet tartalmaz. Az elemek mindegyike szabadon laszhaésismételhető, sorrendjük nem meghatározott, de az általános érthetőség célból kötöttszókészlet alkalmazása szükséges. Az elemek jelentését minősítőkkel lehet finomítani.A Dublin Core legfontosabb jellemzői:
egyszerű 
– a leíró rekordokat könnyű létrehozni és karbantartani
érthető – 
az egyes elemek jelentése nem szorul magyarázatra
bővíthető – 
együtt használható más készletek metaadat-elemeivel
nemzetközi A 15 adatelem a következő:
1.
Cím (Title)
A dokumentumban szereplő szó, kifejezés vagy egyéb jelcsoport, amely adokumentum megnevezésére szolgál. Kitüntetett szerepe van a címnek, illetve azegységesített címnek, amelyek nem ismételhetők. Valamennyi további cím ismételhető (pl.alcím, párhuzamos cím, címváltozat). Kötelező, ismételhető adatelem.2.
Téma (Subject)
A dokumentum tartalmát leíró tárgyszavak, illetve kifejezések vagy osztá-lyozási jelzetek. A dokumentum tartalmát leíró kulcsszavak, kifejezések vagy osztályozási jelzetek. Ajánlatos előírt rgyszójegyzék (tezaurusz) vagy hivatalos (szabványos)osztályozási rendszer (pl. az ETO) használata. Kötelező, ismételhető adatelem.3.
 Kiadó (Publisher)
Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nemrendelkező gazdasági társaság, aki/amely anyagi és/vagy irányítási, igazgatási felelősségetvállal a dokumentum nyilvánossághoz közvetítéséért. A dokumentum kiadójának a neve.Kötelező, ismételhető adatelem.4.
 Dátum (Date)
A dokumentumhoz kapcsolódó események dátuma. A dokumentum létre-hozásával, nyilvánossághoz közvetítésével kapcsolatos időpont. Megadása az ISO 8601előírásai szerint ajánlatos. Kötelező, ismételhető adatelem.5.
Típus (Type)
A dokumentum típusát, műfaját, általánosabb sajátosságait jelölő kifejezés.Általános kifejezés, amely a funkciót, dokumentumtípust, a gyűjteményes forráson belüli
2
 
szintet nevezi meg. A dokumentum fizikai (digitális) megjelenítésének megnevezését a „For-mátum” adatelemben kell megadni. Ajánlatos egységes kifejezések (kódszótár) használata.Kötelező, ismételhető adatelem.6.
 Formátum (Format)
A dokumentum megjelenésének formája és megjelenítésének módja,eszköze. A dokumentum megjelenésének (manifesztációjának) megnevezése. Ide tartozik: amédium, adathordozó fajtája és terjedelme (mérete), a hozzáférés módja, a működési követel-mények (szoftver, hardver vagy egyéb, a dokumentum használatához szükséges eszközök, azelérés lejárati ideje). Ajánlatos egységes kifejezések (kódszótár) használata. Kötelező,ismételhető adatelem.7.
 Azonosító (Identifier)
A dokumentumot egyértelműen azonosító kód. Ajánlatos a doku-mentum azonosítása hivatalosan elismert kóddal, amilyen többek között az Egységes ForrásAzonosító (URI=Uniform Resource Identifier), a Digitális Objektum Azonosító (DOI=DigitalObject Identifier), a Könyvek Nemzetközi Szabványos Azonosító Száma (ISBN=InternationalStandard Book Number). Ezek hiányában egyéb azonosító(ka)t (pl. leltári szám, raktári jelzetés egyéb nyilvántartási szám/jelzet) kell megadni. Kötelező, ismételhető adatelem.8.
 Létrehozó (Creator)
Az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-delkező gazdasági társaság, aki/amely a dokumentum vagy annak fő része szellemi tartalmának alkotója, aki/amely e tartalomért elsősorban felelős. A szellemi (szakmai, tudományos, irodalmi,művészi stb.) tartalom létrehozójának a neve. Feltételesen kötelező, ismételhető adatelem.9.
 Forrás (Source)
Hivatkozás a leírt dokumentum forrásául szolgáló dokumentumra. A leírtdokumentum részben vagy egészben származhat egy másik dokumentumból. A hivatkozásbanajánlatos megadni a forrás hivatalos azonosítóját. Feltételesen kötelező, ismételhető adatelem.10.
 Nyelv (Language)
A dokumentumban előforduló szövegek nyelve. A nyelvkód az ISO639 háromjegyű azonosító kódja. Megfelelője magyarországi használatra az MSZ 3400-2001.Feltételesen kötelező, ismételhető adatelem.11.
 Jogok (Rights)
Adatok a dokumentum felhasználásával kapcsolatos jogokról és ahungarikum fajtájáról (területi, személyi, nyelvi, tartalmi). Jogkezelésre vonatkozó adatok,amelyek kiterjedhetnek a szellemi, szerzői és különböző tulajdonosi jogokra. Ha a jogtulaj-donos(ok)ra való adatelem hiányzik, feltehetően a forrásra nem vonatkozik ilyen adat. Ahungarikum minősítést kóddal kell jelölni. Feltételesen kötelező, ismételhető adatelem.12.
Tartalmi leírás (Description)
A dokumentum tartalmának összegző leírása. Szabadszöveges összefoglalás, kivonat, tartalomjegyzék. Megengedett, ismételhető adatelem.13.
 Közreműködő (Contributor)
Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyi-séggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a dokumentum szellemi tartalmának alkotásában részt vesz, és a létrehozóhoz képest alárendelt, illetve járulékos szerepet tölt be,illetve aki/amely a dokumentum valamely járulékos részének létrehozója. A szellemi (szak-mai, tudományos, irodalmi, művészi stb.) tartalom létrejöttéhez hozzájáruló(k) neve. Meg-engedett, ismételhető adatelem.14.
 Kapcsolat (Relation)
Hivatkozás a dokumentummal kapcsolatos másik dokumentumra. Ahivatkozásban ajánlatos megadni a kapcsolódó dokumentum hivatalos azonotóját.Megengedett, ismételhető adatelem.15.
Tér-idő vonatkozás (Coverage)
A dokumentum tartalmának térbeli vagy időbeli vonat-kozásai. Földrajzi (térbeli) nevek vagy időbeli adatok (időhatárok), amelyekre a dokumentumvonatkozik (amelyeket magába foglal). Ajánlatos földrajzi nevek tezauruszának használata,illetve az időhatárok megadása számokkal kifejezve. Megengedett, ismételhető adatelem.
1
AMEK DUBLIN CORE GENERÁTORA 
2
1
 
Dávid Adrienne: A digitális dokumentum szerepe az információs társadalomban . (Szakdolgozat)<
 
http://mek.oszk.hu/05600/05675/> [Letöltve: 2009. június 4.]
2
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->