Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
018. A magyar bibliográfiai adatbázisok rendszere.

018. A magyar bibliográfiai adatbázisok rendszere.

Ratings: (0)|Views: 207 |Likes:
Published by bokorhenriett

More info:

Published by: bokorhenriett on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2010

pdf

text

original

 
18. A
MAGYAR 
 
BIBLIOGRÁFIAI
 
ADATBÁZISOK 
 
RENDSZERE
„A tudományos koztatás a tudományról, a tudományos ismeretekről, adatokról,információkról, nyújtott tájékoztatás.”(SZEPESVÁRY,1993)Az OSZK a bibliográfiai adatzisrendszere szervesen kapcsodik a tudonyostájékoztatáshoz.Az MNB füzetekben megjelenő adatokból az OSZK további számítógépes feldolgozások céljait szolgáló adatállományt is készít. Az állomány rekordjainak felépítése megfelel anemzetközi gyakorlatban alkalmazott bibliográfiai adatcsere-formátumnak, illetve annak amagyar könyvtári szabványokhoz adaptált változatának, a HUNMARC-nak Idetartozik még
az IKER, IKB, MANCI, EPABerke Barnabásné: a teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei.3K 2003.5.sz
 Az Országos Széchényi Könyvtár 57 éve jelenteti meg nemzeti bibliográfiai rendszerében aMagyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriumát. A kiadvány mögött lévő  IKER adatbázis 1993-tól épül, és 2001-től férnek hozzá távoli felhasználók az OSZK webes szolgáltatásai között. Mindazonáltal az OSZK vezetése 2003 februárjában számos szakmai és pénzügyi megfontolás alapján úgy döntött, hogy az adatbázist és a kiadványt megszünteti,helyette kibővíti másik t jelentős adatbázisának (Hungarika Informác, MANCI) gyűjtőkörét és szolgáltatását. Az IKER eddigi feladatait lássák el az illetékes szakkönyvtárak,akadémiai és felsőoktatási, megyei és települési könyvtárak. A szerző amellett, hogy leírja adöntéssel kapcsolatos előzményeket, útmutatást kíván nyújtani egy országos cikkrepertóriumlehetséges megvalósításának lépéseihez.
Murányi Péter: Holmi filozófia, pszichológia, etika, művészet, zene. Könyvtári figyelő.49. évf. 2003.2.szám
„Ha a jelenlegi feltárás bővítésére nincs lehetőség, sőt ahhoz sem elegendőek a kapacitások,hogy a most feltárt anyag mennyisége mellett a kialakult lemaradást behozzák, akkor meg kellvizsgálni azt, hogy mi az, amit mások megtesznek helyettük, s ezt felesleges lenne nekik ismegtenniük, különösen abban az esetben, ha az a másik feltárás gyorsabb, ugyanakkor kellőmélységű is... Amíg megjelent, az Időszaki Kiadványok Repertóriuma aTársadalomtudományok, természettudományok alcímet viselte. Ez azonban nem jelenti azt,hogy a t nagy tudonytelet egyenranlett volna a feltárás tekintetében. Atermészettudományi anyagot nem tárgyszavazták, s a felvett anyag mennyisége is jóval kisebbvolt.”Ezeken kívül fontos még:
MATARKA:
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
FSZEK adatbázisai
-
Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
-
SzocioWeb - A Szociológiai Információ internetes változata
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK)
 Műszaki cikkek a magyar időszaki kiadványokban
 
CIKK adatbázis
Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 2001. december 31-ig építetteadatbázisát a tudományos műszaki élet területén megjelenő mintegy 1500 szakfolyóirat, azOMIKK és vele együttműködő könyvtárak által gyűjtött könyvek, szabványok, ENSZ és EUdokumentumok alapján. Az adatbázis 2001. december 31-én közel 450000 tételt tartalmazott,de tobbi építése megsnt. Az Orsgos szaki Informács zpont 1994-tólüzemeltette a CIKK adatbázist. Az adatbázis építése több mint 4000 időszaki kiadvány, akönyvtár által beszerzett könyvek és egyéb ENSZ és EU dokumentumok feldolgozásávaltörtént. Az adatbázis építése 2001. december 31-én lezárult. Továbbiakban az adatbázishasználata ingyenes.Az adatbázis 453716 tételt tartalmaz.Ezek megoszlása:
Folyóirat-cikkek 415332Könyvek 13939Nemzetközi szervezetek dokumentumai 1783Szabványok 11411Tanácskozások 11251
2002. január 1-vel hozzákezdett a Magyar szaki és Gazdasági Repertóriumadatbázisának építéséhez, amely a magyar műszaki és gazdasági időszaki kiadványok,valamint Magyarországon megrendezett konferenciák anyagait is fogja tartalmazni. Azadatbázis szerkezete hasonló a CIKK adatbázis szerkezetéhez.
Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár (MEDINFO)
Az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár (MEDINFO) az intézet Alapítóokirata, valamint az 1997. évi CXL. kulturális törvény alapján az egészségügyi szakterületinformációs központja, országos hatókörű szakkönyvtára, az Egészségügyi Világszervezetleti nyvtára, sze a magyar nyvtárak tti Országos DokumentumelRendszernek. Az előbbiekben vázolt cél megvalósítása érdekében a könyvtár teljességretörekvően gyűjti, feltárja, őrzi és szolgáltatja a magyar orvostudományi-egészségügyi és ezek határterületein, bármilyen információhordozón megjelenő szakirodalmat és válogatva ezenterületek külföldi szakirodalmát.
 Magyar Orvosi Bibliográfia
1957-óta készíti és adja ki az intézet a Magyar Nemzeti Bibliográfiai rendszer részeként aMagyar Orvosi Bibliográfiát (MOB) évente 6 szám, 1975-től szupplementumokkal, majd1961-től ennek angol nyelvű változatát a Hungarian Medical Bibliography (HMB) címűkiadványt, 1972-től évente 2 szám.A MOB elsődleges, tudományos szakbibliográfia, melynek feldolgozása autopszián alapszik.Évente 6 füzetben (év végén kumulált név-és tárgymutató füzetekkel) jelenik meg, jelenlegCD-ROM-on és on-line is hozzáférhető az intézet honlapján keresztül a www. medinfo.hucímen.
1990-ben kezdték meg a bibliográfia számítógépes előállítását,
amelyet sok kritika ért afelhasználók és a szakmabeliek részéről egyaránt.(Vajda Erik: A számítógéppel készült Magyar Orvosi Bibliográfia. In: Könyvtáros, 1991.5.sz. p.304-306.)Az OIK a szakmabeliek széről javasolt feladatok egy szét a vetkező évbenmegvalósította, elkészült “A magyar orvosi bibliográfiai rendszer leírása” című 11 oldalasanyag belső használatra, a MOB füzetek használati útmutatót, betűrendes szakmutatót,
 
 betűrendes személynévmutatót tartalmaztak, közölték a feldolgozott időszaki kiadványok  betűrendes jegyzékét és a gyógyszerkészítmények betűrendes mutatóját.Az adatbázis a MICRO-CDS-ISIS adatbázis-kezelő rendszerre épült.Az adatbázis-kezelő rendszer elsősorban a MOB és a Hungarian Medical Biblioghraphyfüzeteinek előállítására készült, de alkalmas volt helyi on-line keresésre is.Most OLIB rendszert használnak.Kereshetünk:
O
CÍM
,
SZERZŐ
 
O
KULCSSZÓ
O
OSZTÁLYOZÁSI
 
JELZET
 
o
TÁRGYSZÓ
szerint
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Információs KözpontMAB
Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia. Folyóiratcikkek, könyvek, illetve könyvrészletek és konferencia anyagok találhatók az adatbázisban. Teljes cikkeket nem tartalmaz!
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)
 Pedagógiai Adatbázisa (PAD)
tartalmazza 1989-től a Magyar Pedagógiai Irodalom c. nemzeti szakbibliográfia teljesanyagát, valamint az OPKM-ben feldolgozott idegen nyelszakkönyvek és válogatottfolyóiratcikkek adatait.Az adatbázis tartalma:neveléselmélet, oktatáselmélet, oktatásügy, közoktatás, szakképzés, oktatásmódszertan,neveléslélektan, neveléstörténet, nevelésszociológia, gyógypedagógiaAz adatok forrása:- a Magyarországon megjelent pedagógiai szakkönyvek - a jelentősebb gyűjteményes munkák analitikus feltárásban- magyar nyelvű folyóiratok pedagógiai tárgyú cikkei- az OPKM állományában hozzáférhető idegen nyelvű szakkönyvek - az OPKM állományában hozzáférhető idegen nyelvű szakfolyóiratok válogatott cikkeiA tartalmi feltárást az OPKM sat rgysrendszere biztosítja. Az idegen nyeldokumentumok jelentős részéhez címfordítás és referátum is tartozik.Az adatbázisban megtalálható dokumentumok hozzáférhetők az OPKM állományában.A használat alapján Ön tetszőlegesen bönszhet szabad szavas kereséssel, on-line azadatbázisban.
Országos Idegennyelvű Könyvtár
A magyarországi nyilvános szakkönyvrak zül az egyik legfiatalabb intézmény azOrszágos Idegennyelvű Könyvtár. Jelenleg két egyedi feladatkört lát el: eredeti nyelvű,elsősorban kortárs világirodalmi, és zenei, továbbá nyelvészeti tárgdokumentumokatgyűjtő szakkönyvtár, és a magyarországi nemzetiségi könyvtárak koordinációs központja.Mi ezeket használtuk az adatbázisai közül.
Műfordítás adatbázis Nemzetiségi adatbázis

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->