Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Enformel Ekonomide Calisanlarin Orgutlenmesi Ve Sendikalar Recep Kapar

Enformel Ekonomide Calisanlarin Orgutlenmesi Ve Sendikalar Recep Kapar

Ratings: (0)|Views: 1,042|Likes:
Published by tolstoysbicycle
Enformel Ekonomide Çalışanların Örgütlenmesi ve Sendikalar

ENFORMEL EKONOMİDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTLENMESİ VE SENDİKALAR Recep KAPAR∗
ABSTRACT The many working in the informal economy endure precarious work and irregular and insecure income with little or no access to the means of social protection. As the right to form unions is a fundamental human right every worker should have the protection provided by trade unions and this right must be protected by the labour law. In practice,
Enformel Ekonomide Çalışanların Örgütlenmesi ve Sendikalar

ENFORMEL EKONOMİDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTLENMESİ VE SENDİKALAR Recep KAPAR∗
ABSTRACT The many working in the informal economy endure precarious work and irregular and insecure income with little or no access to the means of social protection. As the right to form unions is a fundamental human right every worker should have the protection provided by trade unions and this right must be protected by the labour law. In practice,

More info:

Published by: tolstoysbicycle on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/02/2014

pdf

text

original

 
Enformel Ekonomide Çal 
ı
ş
anların Örgütlenmesi ve Sendikalar 
83
ENFORMEL EKONOM
İ
DE ÇALI
Ş
ANLARINÖRGÜTLENMES
İ
VE SEND
İ
KALAR
Recep KAPAR 
 
 ABSTRACT
 The many working in the informal economy endure precarious work and irregular and insecure income with little or no access to themeans of social protection. As the right to form unions is afundamental human right every worker should have the protectionprovided by trade unions and this right must be protected by thelabour law. In practice, legal restrictions and changing work patternsoften make it difficult or impossible for informal workers to organizeunder the umbrella of a trade union. Conditions of informal work and the heterogeneity of the workforce as well as informalemployment relationships are the challenges faced by trade unions which aim to organize informal workers. Therefore, trade union mustbe adapted to the situation of informal workers and working conditions, by targeting the membership of in particular women andyoung workers which are the two largest and unprotected groups inthe informal economy.
Key words:
informal workers, informal economy, organising, tradeunion
Giri
ş
 
Enformel ekonominin varl
ı
ğ 
ı
ekonomik geli
ş
me sürecinde beliren gelipgeçici bir sorun olmaktan ç
ı
km
ı
ş
, kal
ı
c
ı
, yap
ı
sal bir nitelik kazanm
ı
ş
t
ı
r. Kurumsalekonomi ile enformel ekonominin bütünle
ş
ti
ğ 
i ve iç içe girdi
ğ 
i görülmektedir.Enformel ekonominin büyümesine ba
ğ 
l
ı
olarak, güvencesiz i
ş
lerde çal
ı
ş
anlar
ı
nsay 
ı
s
ı
da artmaktad
ı
r. Enformel ekonomideki i
ş
lerde çal
ı
ş
anlar sendikal hak veözgürlüklerini kullanamad
ı
klar
ı
gibi, çe
ş
itli gerekçelerle sosyal güvenlik kapsam
ı
 d
ı
ş
ı
nda, i
ş
sa
ğ 
l
ı
ğ 
ı
ve güvenli
ğ 
i önlemlerinin olmad
ı
ğ 
ı
sa
ğ 
l
ı
ks
ı
z ortamlarda,i
ş
 verenler kar
ş
ı
s
ı
nda pazarl
ı
k gücünden yoksun ve korumas
ı
z bir biçimdeistismara aç
ı
k olarak çal
ı
ş
mak zorundad
ı
r.
Dr. Doç. Dr., Mu
ğ 
la Üniversitesi Çal
ı
ş
ma Ekonomisi ve Endüstri
İ
li
ş
kileri Bölümü(recepkapar@mu.edu.tr)
Çal
ı
ş
ma ve Toplum, 2007/1
 
Enformel Ekonomide Çal 
ı
ş
anların Örgütlenmesi ve Sendikalar 
84
Bu çal
ı
ş
mada, günümüz ekonomik yap
ı
ve ili
ş
kilerinin ayr
ı
lmaz bir unsuruhaline gelen enformel ekonomide çal
ı
ş
anlar
ı
n örgütlenmesinin önemi vegereklili
ğ 
i
ı
klanacakt
ı
r. Daha sonra çal
ı
ş
anlar
ı
n sendikala
ş
mas
ı
n
ı
engelleyenetmenler ana hatlar
ı
yla belirtilecektir. Ard
ı
ndan, enformel ekonomide çal
ı
ş
anlar
ı
nörgütlenmesine ili
ş
kin ortaya ç
ı
kan geli
ş
meler ve yeni sendikal aç
ı
l
ı
mlar
ı
n içerdi
ğ 
itemel de
ğ 
erler üzerinde durulacakt
ı
r.
1. Enformel Ekonomide Çal
ı
ş
anlar 
ı
n Örgütlenmesine
İ
li
ş
kin Gerekçeler 
Enformel ekonomide yer alanlar genel olarak üç ayr
ı
gruptas
ı
n
ı
fland
ı
r
ı
lmaktad
ı
r. Az say 
ı
da çal
ı
ş
an
ı
n ve/veya ç
ı
ra
ğ 
ı
n bulundu
ğ 
u çiftlik vemikro-i
ş
letme i
ş
 verenleri, mülk sahipleri ilk grubu meydana getirir. Bunlar i
ş
 verenolmalar
ı
nedeniyle do
ğ 
rudan sendikalar
ı
n örgütlenme alan
ı
nda de
ğ 
ildir. Temsillerii
ş
 veren örgütlerinin konusunu olu
ş
turur.
İ
kinci gurup kendi hesab
ı
naçal
ı
ş
anlard
ı
r. Bunlar enformel ekonomide geni
ş
bir grubu olu
ş
turur ve yapt
ı
klar
ı
 i
ş
ler oldukça fazla çe
ş
itlilik göstermektedir. Ancak kendi hesab
ı
na çal
ı
ş
anlar
ı
nço
ğ 
u, gerçekte bir i
ş
 verene, i
ş
letmeye ve tüccara ba
ğ 
ı
ml
ı
çal
ı
ş
ı
r. Üçüncü çal
ı
ş
angrubu ise, tam zamanl
ı
çal
ı
ş
anlar ile gündelikçilerden olu
ş
maktad
ı
r. Bu gruptaücretli çal
ı
ş
anlar yer alabildi
ğ 
i gibi, ücretsiz çal
ı
ş
anlar, ev eksenli çal
ı
ş
anlar, ev hizmetlerini görenler, ç
ı
raklar, çal
ı
ş
an aile üyeleri yer almaktad
ı
r
1
. Bu çerçevede,çal
ı
ş
an olma niteli
ğ 
i istihdam ili
ş
kisi taraf 
ı
ndan tan
ı
mlanmaz. Çal
ı
ş
an s
ı
fat
ı
onlar
ı
nüretim sürecindeki yerlerine ve yapt
ı
klar
ı
i
ş
e göre belirlenir. Bu nedenle kendihesab
ı
na çal
ı
ş
anlar ve ba
ğ 
ı
ms
ı
z çal
ı
ş
anlar da örgütlenme bak 
ı
m
ı
ndan ücretliçal
ı
ş
anlarla ayn
ı
haklara sahiptir
2
.Enformel ekonomi; yoksullu
ğ 
un yayg 
ı
n, güvencesizliklerin yüksek,koruman
ı
n bulunmad
ı
ğ 
ı
, çal
ı
ş
maya ili
ş
kin haklar
ı
n uygulanmad
ı
ğ 
ı
, örgütlenmehak ve özgürlüklerinin ya
ş
ama geçirilmedi
ğ 
i bir alan olarak tan
ı
mlanmaktad
ı
r.Çal
ı
ş
anlar bak 
ı
m
ı
ndan enformel ekonomide çal
ı
ş
mak bir tercih konusu de
ğ 
il,
1
ACTRAV, “
Conclusions
and recommendations”, International Symposium on TradeUnions and the Informal Sector (18-22 October 1999), Geneva.(http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/publ/infconcl.htm)
2
Dan Gallin, “Organizing in the
Global
Informal Economy”, Bogaziçi University SocialPolicy Forum: Changing Role of Unions in the Contemporary World of Labour,November 26-27,
İ
stanbul, 2004, s.1. (http://www.global-labour.org/workers_in_the_informal_economy.htm); ILO,
Resolution
Concerning Decent Work and the Informal Economy, International Labour Office, 285th SessionGoverning Body, GB.285/7/2, Geneva, 2002, s.7; Charlotta Schlyter, “InternationalLabour Standards and the Informal Sector: Developments and Dilemmas”, Working Paper on the Informal Economy Employment Sector 2002/3, International LabourOffice Geneva, s.7-10.
 
Enformel Ekonomide Çal 
ı
ş
anların Örgütlenmesi ve Sendikalar 
85
aksine ya
ş
amak için bir zorunluluktur
3
. Enformel istihdam
ı
n yeni veya eski tümbiçimleri i
ş
yeri, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararas
ı
ölçeklerde sendikal harekete ve çal
ı
ş
anlar
ı
n sosyo-ekonomik kazan
ı
mlar
ı
na meydan okumaktad
ı
r
4
.Günümüzün ekonomik, sosyal ve siyasal ko
ş
ullar
ı
na bak 
ı
ld
ı
ğ 
ı
nda,çal
ı
ş
anlar
ı
n ve toplumun sendikalardan olan beklentileri ortadan kalkmam
ı
ş
t
ı
r.Hem enformel, hem de kurumsal ekonomide artan güvencesizlik, korumas
ı
zl
ı
k,yoksulluk, d
ı
ş
lanma ve e
ğ 
retilik sendikalar
ı
n varolu
ş
unu ve me
ş
rulu
ğ 
unuartt
ı
rmaktad
ı
r. Sendikalar
ı
n enformel ekonomide güç kazanmas
ı
, çal
ı
ş
anlar vesendikalar için göz ard
ı
edilemez bir öncelik haline gelmi
ş
tir.
a. Çal
ı
ş
anlar 
ı
n Örgütlenme Gereksinimi
Enformel ekonomide çal
ı
ş
anlar, örgütsüz olduklar
ı
için sosyal diyalog süreçlerinde ve kurumlar
ı
nda hiç yer alamamakta veya eksik temsil edilmektedir.Bu özellikleriyle, “dünyan
ı
n sessiz ço
ğ 
unlu
ğ 
u”nu olu
ş
tururlar. Örgütsüzçal
ı
ş
anlar
ı
n temsil güvenli
ğ 
i sa
ğ 
lanamazsa, çal
ı
ş
maya ili
ş
kin di
ğ 
er haklar
ı
n
ı
da eldeedemeyecekleri bilinen bir gerçektir
5
. Çünkü çal
ı
ş
anlar tek ba
ş
lar
ı
na ekonomik,sosyal ve siyasal yönden güçsüzdür. Ancak, sendikalarda örgütlenmek çal
ı
ş
anlar
ı
nbu durumunu farkl
ı
la
ş
t
ı
r
ı
r. Sendikalar çal
ı
ş
ma ve ya
ş
am ko
ş
ullar
ı
n
ı
ngeli
ş
tirilmesinde çal
ı
ş
anlara olanaklar sunarken, devlet ve i
ş
 verenler kar
ş
ı
s
ı
ndaekonomik, sosyal ve siyasal güç sa
ğ 
lamaktad
ı
r
6
. Yüksek düzeyde risk ve güvencesizliklere maruz kald
ı
klar
ı
,
ş
ük gelirin,yoksullu
ğ 
un yan
ı
nda istikras
ı
zl
ı
ğ 
ı
n etkili oldu
ğ 
u ko
ş
ullarda çal
ı
ş
t
ı
klar
ı
veya
ş
ad
ı
klar
ı
için toplumda korunmaya ve sendikalara en çok gereksinimi olankesim enformel ekonomide çal
ı
ş
anlard
ı
r
7
. Enformel ekonomideki örgütlenme vetemsil eksikli
ğ 
i, burada çal
ı
ş
anlar
ı
n yasal ve sosyal koruma sistemi d
ı
ş
ı
ndakalmas
ı
n
ı
n, kurumsal piyasalara kat
ı
lamamas
ı
n
ı
n, e
ğ 
itim ve sa
ğ 
l
ı
k hizmetlerinden,
3
Gallin, Global, s.1.
4
Sujata Gothoskar, “Organising Informal Women Workers”, Asia Monitor ResourceCentre Asian Labour Update, Issue No. 41, (October - December 2001).(http://www.amrc.org.hk/4102.htm)
5
ILO,
Decent
Work and the Informal Economy, International Labour Conference 90thSession 2002, Report VI, International Labour Office, Geneva, 2002, s.71.
6
ACTRAV, “
The Role
of Trade Unions in the Global Economy and the Fight againstPoverty”, Symposium Background Paper International Workers (17-21 October 2005),International Labour Organization, Bureau for Workers Activities, Geneva, 2005, s.23.
7
Bu konuda bkz.: Christine Nathan, “Informal Work: From Concept to Action”,Unprotected Labour: What Role for Unions in the Informal Economy?, LabourEducation 2002/2, No. 127, International Labour Organization, Bureau for Workers Activities, Geneva, 2002, s.; Faustino Miguelez, “
İ
spanya’da Sendikalar
ı
n Yenilenmesi”, Avrupa Ülkelerinde Sendikalar, Petrol-
İş
Sendikas
ı
, Dünya Sendikal Hareketi Dosyas
ı
4(May 
ı
s 2002),
İ
stanbul, s.41-42.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hakan Topateş liked this
laliberte liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->