Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ibn e Jouzi Hakayat2

Ibn e Jouzi Hakayat2

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 476|Likes:
Published by mrashid_usman
ayu nul hakayaat book of hakayat by Ibn e jouzi rahmatullah in udu language
ayu nul hakayaat book of hakayat by Ibn e jouzi rahmatullah in udu language

More info:

Published by: mrashid_usman on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
Å ÅÅ Å 
IIII
gggguiiii
0000
++++
7  77  7  
VVVV
gggg
èèèè
ZZZZ
vvvv
eeee
ôôôô
////
™ ™ ™ 
ZZZZxxxxÔÔÔÔ
@@@@
****
ÉÉÉÉ
ÔÔÔÔ
ssss
@@@@
****
ÉÉÉÉ
ZZZZzzzzggggZZZZzzzz
1111
YYYY
™ ™ ™ 
ZZZZxxxx
ÆÆÆÆ
Í ÍÍ Í 
ØØØØ
VVVV
Å ÅÅ Å 
¡¡¡¡
6666
,,,,
ŒŒŒŒ
ZZZZ
qqqq
-
****
****
ŠŠŠŠ
gggg
@@@@
****
;;;;
EÚ j †  qÜ D
ÅÅÅÅ ö öö ö
))))
zzzz
óóóó
 N NN N
xxxx((((
 Ú ÚÚ Ú  ©   ©©   ©  Ö  ÖÖ  Ö ÌÌÌÌ
mmmm
gggg
 9 99 9
 *  * * 
î îî î GGGG
ZZZZ
vvvv
ZZZZ
ÁÁÁÁ
~~~~
ZZZZ
°°°°
ÝÝÝÝ
0000
ZZZZ
iiii~~~~ ```` ZZZZ
ââââ
xxxxZZZZ
1111
ZZZZ
 Å ÅÅ Å «  ««  «  ç  çç  ç EEEE M MM M M MM M
]ÖÛ ç ÊoFSUQâ³ 
)
£
F
,
Z
W
à
(
ãããã
ffff
YYYY
æ
Ú j †  qÛ n à V
*
*
 Ñ
 Ú Ó  j  f è ] Ö Û ‚  m ß ä  eh] Ö Û ‚  m ß ä  Ò † ] 2
 
 æ  Â × ] ÖÔ æ  ]v^ e Ô m ^uf ng ] Ö ×ä ] Ö × ç é æ  ] ÖŠ ¡Ý  Â × nÔ m ^ …  ç Ù  ] Ö ×ä 
EÚ j †  qÜ D
:
****
****
xxxx
 Â  
[[[[
 
m
g
 9
 * 
î G
Z
v
Z
Á
~
]eç ]ÖË   øøt‚ ]Ö†  uÛà eà Â×  qç p ]ÚÝ
:
¸¸¸¸
³³³³
 
)
%
F
,
Z
 9ê E L
à
(
æ
ã
f
Y :
á áá á
¢¢¢¢
 
Y
2009
ì
.
 Û  
zg~
â³ 
LOPM
øË  øö]Ö ûÛö¿  øË 
$
† 
:
ÍÍÍÍ
SSSS
®®®®
)
 
 $
 »   4  0 î GEG
Z
=
Ü
é
È
æ
Ü
Ô
!
*
Z
=
Ü
™ 
Z
c
Ô
0
*
Π
yX :
****
****
 Ñ ÑÑ Ñ
 
:
7777
 
j
Z
!
 
:XXXXXX
@
*
g
õ
:XXXXXXXXXXXXX
E.mail.ilmia@dawateislami.net
 i ß  f  n ä V Ò Š ]æ Òç  mä  Ò j h 2 ã   ß  Ò] ql Þ `  n  a!
 i ’  mР Þ Úä 
]Ö v Û‚ Ö× 
 #
ä h]ÖÃF× Û n à æ]Ö’ ×   Fç éæ]Ö Š ¡ ÝÂ×   F ‰ n ‚ ]ÖÛ†  ‰×  n à æÂ× 
!
Öä æ] v eä ] qÛà n à 
óó
Æ
F
,
À
Âö nöçûáö]Ö  û vôÓ  ø møl
¤
&
Å 
Y
C
ì
 
 
[LL
óó
)
 á
W
(
Âö nöçûáö]Ö  û vôÓ  ø møl
LL
6
,
 &
 C  Ò øE L $ ©  5  4 øGEGGI L
à
zg
Å 
Y
+
$
Ð
 Ã
U
*
ã
Šà
Ò
Å 
ˆ 
ì
X
>
ä
Z
Ð
_
¨
z
¢
Æ
 
)
 ,
·
 $
 »   4  0 î GEG
Z
=
Ü
(Z
±
g
Ð
 l
zg
 ½
5
±
™ 
1
ì
ÔZ
%
ì 
i
 c
*
 
"
$
Å 
!
V
» 
f
)
>
6
,
7
X))))
ŠŠŠŠ
úúúú
ZZZZ
ssss
òòòò
((((
>>>>
 $ $$ $ ©  ©©  ©  5  5 5  4  4 4 øøøøGGGGEEEEGGGGGGGGIIII L LL L
àÃàà
zzzzgggg
b
04 - 02 - 2009
â³ 
LOPM
#
Z
 Å
 . 
 ‹  «  ç EE
T
651

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
UmmiMaken liked this
Shadab Shaikh liked this
dhumplupuka liked this
Akhtar Janjua liked this
Rana Mazhar liked this
Shadab Shaikh liked this
Salim Khan liked this
Rehail Javid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->