Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ECONOMIE MONDIALA

ECONOMIE MONDIALA

Ratings:
(0)
|Views: 1,942|Likes:
Published by batranuf

More info:

Published by: batranuf on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALA
Ţ
I
 
FACULTATEA DE RELA
Ţ
II INTERNA
Ţ
IONALE
Ş
I STUDII EUROPENEForma de înv
ăţă
mânt: ZIAnul universitar: 2009-2010FI
Ş
A DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
EONOMIE MONDIAL
Ă
 
Codul disciplinei RR 1208Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare final
ă
(E/V) E2Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. decredite4Total ore din planul de înv
ăţă
mânt 42 Totalul ore studiuindividual70 Total ore pe semestru 112Titularul disciplinei( grad didactic
ş
i
ş
tiin
ţ
ific,nume, prenume)Titular curs Titular seminar / lucr
ă
ri practice
Lect. Univ. drd Cimpeanu MarianaAidaLect. Univ. drd Cimpeanu MarianaAida
Catedra de specialitate
RELA
Ţ
II INTERNA
Ţ
IONALE
Ş
I STUDII EUROPENE
 
Competen
ţ
e generale
(competen
ţ
ele generale sunt men
ţ
ionate în fi
ş
a specializ
ă
rii)
Competen
ţ
especificedisciplinei
1.
Cunoa
ş
tere, în
ţ
elegere, explicare
ş
i interpretare:
 - familiarizarea studen
ţ
ilor cu problemele de stringent
ă
actualitate legate de mecanismele func
ţ
ion
ă
riirela
ţ
iilor economice mondiale;- analizarea structurii sistemului economiei mondiale
ş
i a circuitului economic interna
ţ
ional;- reliefarea pozi
ţ
iei U.E. în economia mondial
ă
;- sprijinirea studen
ţ
ilor în realizarea unor cercet
ă
ri
ş
tiin
ţ
ifice privind procesele integrative interstatale
ş
i fenomenul globaliz
ă
rii la scar
ă
mondial
ă
, precum
ş
i a efectelor acestora asupra omenirii;- explicarea
ş
i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum
ş
i a con
ţ
inuturilor teoretice
ş
i practiceale acestei discipline;- cunoa
ş
terea principiilor pe baza c
ă
rora func
ţ
ioneaz
ă
economia european
ă
cât
ş
i cea mondial
ă
;- capacitatea de a interpreta economia european
ă
, sau economia unei
ţă
ri europene, în raport cucontextul economic interna
ţ
ional dat.2.
Instrumental-aplicative
:- pentru predarea disciplinei, se vor utiliza: cursuri în POWER-POINT, c
ă
r
ţ
i aflate în posesiastuden
ţ
ilor, înregistr
ă
ri CD/dischete, bibliotec
ă
virtual
ă
, text sau hipertext, cu acces prin internet;-pentru seminarii, se realizeaz
ă
proiecte
ş
i se asigur
ă
caracterul interactiv.3.
Atitudinale
:
-
 
cultivarea unui mediu
ş
tiin
ţ
ific centrat pe valori
ş
i rela
ţ
ii democratice;
-
 
promovarea unui sistem de valori culturale, morale
ş
i civice;
-
 
valorificare optim
ă
 
ş
i creativ
ă
a propriului poten
ţ
ial în activit
ăţ
ile
ş
tiin
ţ
ifice;
-
 
dezvoltarea unor comportamente rela
ţ
ionale privind constituirea grupurilor sociale, angajarea înrela
ţ
ii de parteneriat cu alte persoane – institu
ţ
ii cu responsabilit
ăţ
i similare – participarea lapropria dezvoltare profesional
ă
.
Num
ă
rul total de ore (pe semestru) din planul de înv
ăţă
mânt
Total C S LP42 28 14 -
 
2
Con
ţ
inutul disciplineiTematic
ă
 general
ă
 Tematic
ă
cursCap.I: Formarea
ş
i evolu
ţ
ia economiei mondialeCap. II:Structura sistemului dinamic alEconomiei mondialeCap. III: Economia
ţă
rilor dezvoltateCap. IV: Economia
ţă
rilor în dezvoltareCap. V: Economiile în tranzi
ţ
ie a
ţă
rilor est-europene
ş
i reformaCap VI:Integrarea economic
ă
interstatal
ă
 Cap VII: Circuitul economic mondialCap VIII:Institu
ţ
ii monetare-financiareinterna
ţ
ionale.Cap IX:Tendin
ţ
a de globalizare a economieiinterna
ţ
ionale ca sistem de rela
ţ
ii economicedintre stateCap X:România în economia mondial
ă
.perspectiveTematic
ă
seminar / lucr
ă
ri practice1. Seminar organizatoric
(stabilireacolectivelor de lucru
ş
i a temelor de proiect)-Prezentarea general
ă
a materiei, subliniereaimportan
ţ
ei acesteia
ş
i o trecere în revist
ă
atemelor favorite
ş
i de actualitate, în rela
ţ
iileeconomice interna
ţ
ionale.-2 ore
2. Structura sistemului dinamic alEconomiei mondiale
 -Societ
ăţ
ile transna
ţ
ionale(STN-urile)-Rela
ţ
iile economice intrerna
ţ
ionale-Amenin
ţă
ri
ş
i oportunit
ăţ
i privind pacea
ş
isecuritatea la scar
ă
mondial
ă
 ( teme pentru referat)-2 ore
3. -Locul
ţă
rilor dezvoltate în economiamondial
ă
(referat)
 -Asisten
ţ
a financiar
ă
extern
ă
acordat
ă
 
ţă
rilor în curs de dezvoltare. Problemadatoriilor externe
.
-Tranzi
ţ
ia la economia de pia
ţă
a fostelor
ţă
ri comuniste, o mare provocare a anilor”90-Tranzi
ţ
ia României la economia de pia
ţă
.
ş
i integrarea în UE.Particularit
ăţ
i.(teme dereferat)- 2 ore
4. Circuitul economic mondial
-Rela
ţ
iile monetare interna
ţ
ionale întrestate. Sistemul Bretton-Woods. FMI
ş
iBIRD.-Sistemul monetar european.-Fluxurile comerciale interna
ţ
ionale.OMC
ş
i GATT-Globalizarea pie
ţ
elor de capital
ş
itranzac
ţ
iile on-line-Institu
ţ
ii monetare-financiareinterna
ţ
ionale.F.M.I, B.I.R.D
ş
i B.E.R.D-2 ore
5.Integrarea economic
ă
interstatal
ă
 
-Uniunea European
ă
-UE(tem
ă
de referat)-NAFTA, AELS, ASEAN, APEC- 2 ore
6. Tendin
ţ
a de globalizare a economieiinterna
ţ
ionale ca sistem de rela
ţ
iieconomice dintre state
(tem
ă
de seminardezb
ă
tut
ă
pe echipe de lucru)- evaluarea final
ă
a studen
ţ
ilor la
 
activitateade seminar- 2ore
 
 
3
Bibliografieobligatorieselectiv
ă
 1.
 
Bal Ana, Dumitrescu Sterian,
 Economie mondial
ă 
 ,
Editura Economic
ă
 ,
Bucure
ş
ti
,
2004
 2.
 
Bonciu Florin,
 Economie mondial
ă 
 ,
Editura Lumina Lex
 ,
Bucure
ş
ti, 2002
.
 3.
 
Cre
ţ
oiu Gheorghe, Chiril
ă
Mihai, Cristescu Ioan, Gheorghi
ţă
Virgil, Laz
ă
rCostinel, Negucioiu Aurel, Postelnicu Gheorghe, T
ă
n
ă
sie Petre,
 Economiemondial
ă 
 ,
Editura Porto–Franco,
Gala
 ţ 
i, 2000.
4.
 
 Fota Constantin,
 Economie
 
 Interna
 ţ 
ional
ă 
 ,
 
Editura Scrisul Românesc, Craiova,2005.
 5.
 
Ionescu Romeo Victor,
 Economie European
ă 
 ,
Editura Funda
ţ
iei AcademiceDanubius, Gala
ţ
i, 2006.
 6.
 
Ionescu Romeo Victor,
 Economie mondial
ă 
 ,
Editura Funda
ţ
iei AcademiceDanubius, Gala
ţ
i, 2007.
 7.
 
Ion Ignat, Spiridon Pralea,
 Economie Mondial
ă 
 , Editura Sed. Com. Libris, 2006.
 8.
 
Ioan Bari,
Globalizarea Economiei
,
Editura Economic
ă
,
Bucure
ş
ti
,
2005
.9.
 
Lederman D, W Maloney and L. Servén
,
 Lessons from NAFTA for Latin Americaand the Caribbean,
Standford University Press, Standford, USA, 2005.
10.
 
MacGillivray
Alex
,
 A Brief History of Globalization: the Untold Story of our  Incredible Shrinking Planet 
, Carroll & Graf, 2006.
 11.
 
McDonald F., Dearden St.,
 European Economic Integration,
Prentice Hall, London,2005.
12.
 
Oatley Thomas,
The Global Economy,
Pearson Longman, New York, 2005.
13.
 
Stiglitz Joseph E
.,
 Making Globalization Work 
, W.W. Norton & Company, NewYork, 2006.
14.
 
www.infoeuropa.ro 
15.
 
www.eorostat.rcom 
16.
 
www.cse-aibs.org 
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimat
ă
în %{total = 100%}
 
Media notelor acordate la seminar / lucr
ă
ri practice20
 
Notele ob
ţ
inute la testele periodice sau par
ţ
iale10
 
Nota acordat
ă
pentru frecven
ţ
a
ş
i conduita la activit
ăţ
i10
 
Notele acordate pentru temele de cas
ă
, referate, eseuri, traduceri, studiide caz …
 
Notele acordate pentru participarea la cercuri
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i/sau laconcursuri profesionale
 
Nota acordat
ă
la examinarea final
ă
 60
 
Alte note
Cerin
ţ
e minime de promovare (pentru nota 5) :
Participarea la studiul de caz, promovarea testelor periodice,prezen
ţ
a integral
ă
la seminarii
Cerin
ţ
e maxime de promovare (pentru nota 10) :
Îndeplinirea la maximum a criteriilor de notare,conform defalc
ă
rii anterioare.
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
magdalena90maria liked this
Elena Iaconi liked this
Andreea Roxana liked this
Arman Alexandr liked this
iirena liked this
Galeadiana liked this
marta,juravle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->