Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ECONOMIE MONDIALA

ECONOMIE MONDIALA

Ratings:
(0)
|Views: 1,946|Likes:
Published by batranuf

More info:

Published by: batranuf on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALA
Ţ
I
 
FACULTATEA DE RELA
Ţ
II INTERNA
Ţ
IONALE
Ş
I STUDII EUROPENEForma de înv
ăţă
mânt: ZIAnul universitar: 2009-2010FI
Ş
A DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
EONOMIE MONDIAL
Ă
 
Codul disciplinei RR 1208Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare final
ă
(E/V) E2Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. decredite4Total ore din planul de înv
ăţă
mânt 42 Totalul ore studiuindividual70 Total ore pe semestru 112Titularul disciplinei( grad didactic
ş
i
ş
tiin
ţ
ific,nume, prenume)Titular curs Titular seminar / lucr
ă
ri practice
Lect. Univ. drd Cimpeanu MarianaAidaLect. Univ. drd Cimpeanu MarianaAida
Catedra de specialitate
RELA
Ţ
II INTERNA
Ţ
IONALE
Ş
I STUDII EUROPENE
 
Competen
ţ
e generale
(competen
ţ
ele generale sunt men
ţ
ionate în fi
ş
a specializ
ă
rii)
Competen
ţ
especificedisciplinei
1.
Cunoa
ş
tere, în
ţ
elegere, explicare
ş
i interpretare:
 - familiarizarea studen
ţ
ilor cu problemele de stringent
ă
actualitate legate de mecanismele func
ţ
ion
ă
riirela
ţ
iilor economice mondiale;- analizarea structurii sistemului economiei mondiale
ş
i a circuitului economic interna
ţ
ional;- reliefarea pozi
ţ
iei U.E. în economia mondial
ă
;- sprijinirea studen
ţ
ilor în realizarea unor cercet
ă
ri
ş
tiin
ţ
ifice privind procesele integrative interstatale
ş
i fenomenul globaliz
ă
rii la scar
ă
mondial
ă
, precum
ş
i a efectelor acestora asupra omenirii;- explicarea
ş
i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum
ş
i a con
ţ
inuturilor teoretice
ş
i practiceale acestei discipline;- cunoa
ş
terea principiilor pe baza c
ă
rora func
ţ
ioneaz
ă
economia european
ă
cât
ş
i cea mondial
ă
;- capacitatea de a interpreta economia european
ă
, sau economia unei
ţă
ri europene, în raport cucontextul economic interna
ţ
ional dat.2.
Instrumental-aplicative
:- pentru predarea disciplinei, se vor utiliza: cursuri în POWER-POINT, c
ă
r
ţ
i aflate în posesiastuden
ţ
ilor, înregistr
ă
ri CD/dischete, bibliotec
ă
virtual
ă
, text sau hipertext, cu acces prin internet;-pentru seminarii, se realizeaz
ă
proiecte
ş
i se asigur
ă
caracterul interactiv.3.
Atitudinale
:
-
 
cultivarea unui mediu
ş
tiin
ţ
ific centrat pe valori
ş
i rela
ţ
ii democratice;
-
 
promovarea unui sistem de valori culturale, morale
ş
i civice;
-
 
valorificare optim
ă
 
ş
i creativ
ă
a propriului poten
ţ
ial în activit
ăţ
ile
ş
tiin
ţ
ifice;
-
 
dezvoltarea unor comportamente rela
ţ
ionale privind constituirea grupurilor sociale, angajarea înrela
ţ
ii de parteneriat cu alte persoane – institu
ţ
ii cu responsabilit
ăţ
i similare – participarea lapropria dezvoltare profesional
ă
.
Num
ă
rul total de ore (pe semestru) din planul de înv
ăţă
mânt
Total C S LP42 28 14 -
 
2
Con
ţ
inutul disciplineiTematic
ă
 general
ă
 Tematic
ă
cursCap.I: Formarea
ş
i evolu
ţ
ia economiei mondialeCap. II:Structura sistemului dinamic alEconomiei mondialeCap. III: Economia
ţă
rilor dezvoltateCap. IV: Economia
ţă
rilor în dezvoltareCap. V: Economiile în tranzi
ţ
ie a
ţă
rilor est-europene
ş
i reformaCap VI:Integrarea economic
ă
interstatal
ă
 Cap VII: Circuitul economic mondialCap VIII:Institu
ţ
ii monetare-financiareinterna
ţ
ionale.Cap IX:Tendin
ţ
a de globalizare a economieiinterna
ţ
ionale ca sistem de rela
ţ
ii economicedintre stateCap X:România în economia mondial
ă
.perspectiveTematic
ă
seminar / lucr
ă
ri practice1. Seminar organizatoric
(stabilireacolectivelor de lucru
ş
i a temelor de proiect)-Prezentarea general
ă
a materiei, subliniereaimportan
ţ
ei acesteia
ş
i o trecere în revist
ă
atemelor favorite
ş
i de actualitate, în rela
ţ
iileeconomice interna
ţ
ionale.-2 ore
2. Structura sistemului dinamic alEconomiei mondiale
 -Societ
ăţ
ile transna
ţ
ionale(STN-urile)-Rela
ţ
iile economice intrerna
ţ
ionale-Amenin
ţă
ri
ş
i oportunit
ăţ
i privind pacea
ş
isecuritatea la scar
ă
mondial
ă
 ( teme pentru referat)-2 ore
3. -Locul
ţă
rilor dezvoltate în economiamondial
ă
(referat)
 -Asisten
ţ
a financiar
ă
extern
ă
acordat
ă
 
ţă
rilor în curs de dezvoltare. Problemadatoriilor externe
.
-Tranzi
ţ
ia la economia de pia
ţă
a fostelor
ţă
ri comuniste, o mare provocare a anilor”90-Tranzi
ţ
ia României la economia de pia
ţă
.
ş
i integrarea în UE.Particularit
ăţ
i.(teme dereferat)- 2 ore
4. Circuitul economic mondial
-Rela
ţ
iile monetare interna
ţ
ionale întrestate. Sistemul Bretton-Woods. FMI
ş
iBIRD.-Sistemul monetar european.-Fluxurile comerciale interna
ţ
ionale.OMC
ş
i GATT-Globalizarea pie
ţ
elor de capital
ş
itranzac
ţ
iile on-line-Institu
ţ
ii monetare-financiareinterna
ţ
ionale.F.M.I, B.I.R.D
ş
i B.E.R.D-2 ore
5.Integrarea economic
ă
interstatal
ă
 
-Uniunea European
ă
-UE(tem
ă
de referat)-NAFTA, AELS, ASEAN, APEC- 2 ore
6. Tendin
ţ
a de globalizare a economieiinterna
ţ
ionale ca sistem de rela
ţ
iieconomice dintre state
(tem
ă
de seminardezb
ă
tut
ă
pe echipe de lucru)- evaluarea final
ă
a studen
ţ
ilor la
 
activitateade seminar- 2ore
 
 
3
Bibliografieobligatorieselectiv
ă
 1.
 
Bal Ana, Dumitrescu Sterian,
 Economie mondial
ă 
 ,
Editura Economic
ă
 ,
Bucure
ş
ti
,
2004
 2.
 
Bonciu Florin,
 Economie mondial
ă 
 ,
Editura Lumina Lex
 ,
Bucure
ş
ti, 2002
.
 3.
 
Cre
ţ
oiu Gheorghe, Chiril
ă
Mihai, Cristescu Ioan, Gheorghi
ţă
Virgil, Laz
ă
rCostinel, Negucioiu Aurel, Postelnicu Gheorghe, T
ă
n
ă
sie Petre,
 Economiemondial
ă 
 ,
Editura Porto–Franco,
Gala
 ţ 
i, 2000.
4.
 
 Fota Constantin,
 Economie
 
 Interna
 ţ 
ional
ă 
 ,
 
Editura Scrisul Românesc, Craiova,2005.
 5.
 
Ionescu Romeo Victor,
 Economie European
ă 
 ,
Editura Funda
ţ
iei AcademiceDanubius, Gala
ţ
i, 2006.
 6.
 
Ionescu Romeo Victor,
 Economie mondial
ă 
 ,
Editura Funda
ţ
iei AcademiceDanubius, Gala
ţ
i, 2007.
 7.
 
Ion Ignat, Spiridon Pralea,
 Economie Mondial
ă 
 , Editura Sed. Com. Libris, 2006.
 8.
 
Ioan Bari,
Globalizarea Economiei
,
Editura Economic
ă
,
Bucure
ş
ti
,
2005
.9.
 
Lederman D, W Maloney and L. Servén
,
 Lessons from NAFTA for Latin Americaand the Caribbean,
Standford University Press, Standford, USA, 2005.
10.
 
MacGillivray
Alex
,
 A Brief History of Globalization: the Untold Story of our  Incredible Shrinking Planet 
, Carroll & Graf, 2006.
 11.
 
McDonald F., Dearden St.,
 European Economic Integration,
Prentice Hall, London,2005.
12.
 
Oatley Thomas,
The Global Economy,
Pearson Longman, New York, 2005.
13.
 
Stiglitz Joseph E
.,
 Making Globalization Work 
, W.W. Norton & Company, NewYork, 2006.
14.
 
www.infoeuropa.ro 
15.
 
www.eorostat.rcom 
16.
 
www.cse-aibs.org 
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimat
ă
în %{total = 100%}
 
Media notelor acordate la seminar / lucr
ă
ri practice20
 
Notele ob
ţ
inute la testele periodice sau par
ţ
iale10
 
Nota acordat
ă
pentru frecven
ţ
a
ş
i conduita la activit
ăţ
i10
 
Notele acordate pentru temele de cas
ă
, referate, eseuri, traduceri, studiide caz …
 
Notele acordate pentru participarea la cercuri
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i/sau laconcursuri profesionale
 
Nota acordat
ă
la examinarea final
ă
 60
 
Alte note
Cerin
ţ
e minime de promovare (pentru nota 5) :
Participarea la studiul de caz, promovarea testelor periodice,prezen
ţ
a integral
ă
la seminarii
Cerin
ţ
e maxime de promovare (pentru nota 10) :
Îndeplinirea la maximum a criteriilor de notare,conform defalc
ă
rii anterioare.
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
magdalena90maria liked this
Elena Iaconi liked this
Andreea Roxana liked this
Madalina Ionela Pupaza liked this
Arman Alexandr liked this
iirena liked this
Galeadiana liked this
marta,juravle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->