Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ToFUE z Lizbony

ToFUE z Lizbony

Ratings: (0)|Views: 1,277 |Likes:
Published by Monsire

More info:

Published by: Monsire on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
CZĘŚĆ PIERWSZA. ZASADY.........................................................7
Tytuł I. KATEGORIE I DZIEDZINY KOMPETENCJI UNII ........................................8
CZĘŚĆ DRUGA. NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII .......10CZĘŚĆ TRZECIA. POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII ........12
Tytuł I. RYNEK WEWNĘTRZNY ......................................................................12Tytuł II. SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW ..................................................12
Rozdział 1. UNIA CELNA ...............................................................................................13Rozdział 2. WSPÓŁPRACA CELNA .................................................................................13Rozdział 3. ZAKAZ OGRANICZEŃ ILOŚCIOWYCH MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI.....................................................................................................................................13
Tytuł III. ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO ........................................................14Tytuł IV. SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB, USŁUG I KAPITAŁU ............................15
Rozdział 1. PRACOWNICY .............................................................................................15Rozdział 2. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ...................................................................16Rozdział 3. USŁUGI .......................................................................................................17Rozdział 4. KAPITAŁ I PŁATNOŚCI .................................................................................18
Tytuł V. PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ......19
Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ..........................................................................19Rozdział 2. POLITYKI DOTYCZĄCE KONTROLI GRANICZNEJ, AZYLU I IMIGRACJI ............20Rozdział 3. WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH CYWILNYCH ...................................22Rozdział 4. WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH ......................................22Rozdział 5. WSPÓŁPRACA POLICYJNA ...........................................................................24
Tytuł VI. TRANSPORT ...................................................................................25Tytuł VII. WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW IZBLIŻENIA USTAWODAWSTW .......................................................................27
Rozdział 1. REGUŁY KONKURENCJI ...............................................................................27Sekcja 1. REGUŁY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRZEDSIĘBIORSTW ........................27Sekcja 2. POMOC PRZYZNAWANA PRZEZ PAŃSTWA .................................................28Rozdział 2. POSTANOWIENIA PODATKOWE ...................................................................29Rozdział 3. ZBLIŻANIE USTAWODAWSTW .....................................................................30
Tytuł VIII. POLITYKA GOSPODARCZA I PIENIĘŻNA ..........................................31
Rozdział 1. POLITYKA GOSPODARCZA ..........................................................................31Rozdział 2. POLITYKA PIENIĘŻNA ..................................................................................34Rozdział 3. POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE ..........................................................36Rozdział 4. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRYCHWALUTĄ JEST EURO ......................................................................................................36Rozdział 5. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE .................................................................37
Tytuł IX. ZATRUDNIENIE ...............................................................................39Tytuł X. POLITYKA SPOŁECZNA .....................................................................40Tytuł XI. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY .................................................42Tytuł XII. EDUKACJA, KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, MŁODZIEŻ I SPORT ..............43Tytuł XIII. KULTURA .....................................................................................44Tytuł XIV. ZDROWIE PUBLICZNE ...................................................................44Tytuł XV. OCHRONA KONSUMENTÓW ............................................................45
1
 
Tytuł XVI. SIECI TRANSEUROPEJSKIE .............................................................45Tytuł XVII. PRZEMYSŁ ..................................................................................46Tytuł XIX. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY ORAZ PRZESTRZEŃKOSMICZNA ................................................................................................47Tytuł XX. ŚRODOWISKO NATURALNE ............................................................49Tytuł XXI. ENERGETYKA ...............................................................................50Tytuł XXII. TURYSTYKA ................................................................................51Tytuł XXIII. OCHRONA LUDNOŚCI ..................................................................51Tytuł XXIV. WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA ...............................................51
CZĘŚĆ CZWARTA. STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓWZAMORSKICH ..........................................................................52CZĘŚĆ PIĄTA. DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII .............................53
Tytuł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII...................................................................................................................53Tytuł II. WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA .....................................................53Tytuł III. WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I POMOC HUMANITARNA ......54
Rozdział 1. WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU ...........................................................54Rozdział 2. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA, FINANSOWA I TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI ......................................................................................................................54Rozdział 3. POMOC HUMANITARNA ..............................................................................55
Tytuł IV. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE ................................................................55Tytuł V. UMOWY MIĘDZYNARODOWE ............................................................56Tytuł VI. STOSUNKI UNII Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI I PAŃSTWAMITRZECIMI ORAZ DELEGATURY UNII ...............................................................57Tytuł VII. KLAUZULA SOLIDARNOŚCI .............................................................58
CZĘŚĆ SZÓSTA. POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE..............................................................................................58
Tytuł I. POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE .................................................58
Rozdział 1. INSTYTUCJE ................................................................................................58Sekcja 1. PARLAMENT EUROPEJSKI ...........................................................................58Sekcja 2. RADA EUROPEJSKA ....................................................................................60Sekcja 3. RADA .........................................................................................................61Sekcja 4. KOMISJA ....................................................................................................62Sekcja 5. TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ....................................63Sekcja 6. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY ..................................................................68Sekcja 7. TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY ....................................................................69Rozdział 2. AKTY PRAWNE UNII, PROCEDURY PRZYJMOWANIA I INNE POSTANOWIENIA.....................................................................................................................................70Sekcja 1. AKTY PRAWNE UNII ....................................................................................70Sekcja 2. PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW I INNE POSTANOWIENIA ..................71
Rozdział 3. ORGANY DORADCZE UNII ............................................................73
Sekcja 1. KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY .......................................................74Sekcja 2. KOMITET REGIONÓW .................................................................................74Rozdział 4. EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY ..............................................................75
2
 
Tytuł II. POSTANOWIENIA FINANSOWE ..........................................................75
Rozdział 1. ZASOBY WŁASNE UNII ................................................................................76Rozdział 2. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE ................................................................76Rozdział 3. ROCZNY BUDŻET UNII ...............................................................................77Rozdział 4. WYKONANIE BUDŻETU I ABSOLUTORIUM ...................................................78Rozdział 5. POSTANOWIENIA WSPÓLNE .......................................................................79Rozdział 6. ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH .....................................................80
Tytuł III. WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA ..........................................................80
CZĘŚĆ ŚIÓDMA. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE .............82PROTOKÓŁ (NR 1) W SPRAWIE ROLI PARLAMENTÓWNARODOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ ........................................86
Tytuł I. INFORMACJE DLA PARLAMENTÓW NARODOWYCH ..............................86Tytuł II. WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA ..........................................87
PROTOKÓŁ (NR 2) W SPRAWIE STOSOWANIA ZASADPOMOCNICZOŚCI I PROPORCJONALNOŚCI ..................................87PROTOKÓŁ (NR 3) W SPRAWIE STATUTU TRYBUNAŁUSPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ .....................................89
Tytuł I. SĘDZIOWIE I RZECZNICY GENERALNI .................................................90Tytuł II. ORGANIZACJA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI .................................91Tytuł III. POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI ................92Tytuł IV. SĄD ...............................................................................................96Tytuł IV A. SĄDY WYSPECJALIZOWANE ..........................................................99Tytuł V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ............................................................99
PROTOKÓŁ (NR 4) W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO SYSTEMUBANKÓW CENTRALNYCH I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO.............................................................................................100
Rozdział I. .................................................................................................100Rozdział II. CELE I ZADANIA ESBC ...............................................................100Rozdział III. ORGANIZACJA ESBC .................................................................101Rozdział IV. FUNKCJE MONETARNE I OPERACJE WYKONYWANE PRZEZ ESBC ..103Rozdział V. NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY .....................................................105Rozdział VI. PRZEPISY FINANSOWE ESBC ....................................................105Rozdział VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE .......................................................107Rozdział VIII. ZMIANA STATUTU I PRAWODAWSTWO UZUPEŁNIAJĄCE ............108Rozdział IX. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE ORAZ INNE POSTANOWIENIADOTYCZĄCE ESBC ......................................................................................108
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fifimos liked this
rtoip1974 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->