Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Du gia dai phap

Du gia dai phap

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:
Published by sealuv

More info:

Published by: sealuv on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
Du già

i pháp
Ư 
u
àm Hoa
ánh máy: Hoài S
ơ 
nH
i 1Uyên
Ươ 
ng

ng M
nh Qui Diêm

aB
ch Phát Phu Thê H
u D
ư 
ng NhiC
ơ 
n m
ư
a thu qua
i, tr
l
i b
u tr
 
i trong xanh. ánh tà d
ươ 
ng nhu
m h
ng nh
ng áng mây. M
t chi
c xe songmã l
c c
c n
n vó trên
ư 
ng quan

o,
i v
h
ư 
ng
ông. Ch
còn h
ơ 
n hai ch
c d
m n
a là

n b
 
sông ÔGiang. Xà ích là hán t
tu
i tr
c tam tu
n, dung m
o anh tu
n, hiên ngang. Chi
c xe mui kín v
ng ra ti
ng khócc
a tr
th
ơ 
. M
t bàn tay ng
c vén rèm xe và có ti
ng m
nhân trong tr
o:- T
ư 
ng công. Thu nhi b
c b
i vì c
ngày ph
i
 
trên xe, chàng mau tìm ch
trú chân.Hán t
vung roi qu
t tu
n mã phi nhanh r
i c
ư 
i ha h
:- N
ươ 
ng t
yên tâm. Ch
còn vài ch
c d
m n
a là

n b
 
sông Ô Giang. Chúng ta s
vào khách
i
m ngh
ng
ơ 
i.Ai b
o nàng
òi theo ta làm gì ? Thu nhi ch
ư
a

y hai tu
i, sao có th
ch
u
ư 
c c
nh tù túng trên
ư 
ng thiên ly.N
nhân nghiêm gi
ng :- Nào ph
i thi
p h
c thói nhi n
tình tr
ư 
ng. Ch
ng qua, chuy
n
i này muôn ph
n nguy hi
m, thi
p
âu th
 

 chàng m
t mình d
n thân
ư 
c ? Phu thê

ng m
nh uyên
ươ 
ng, thi
p có
 
l
i c
ũ
ng ch
ng th
yên tâm. D
u sao,có hai ng
ư 
i v
n h
ơ 
n là m
t.Hán t
b
 
n c
 
t :- Ai c
ũ
ng bi
t Lô S
ơ 
n Tiên T
Cam T
n Mi b
n lãnh phi phàm. Có nàng
ươ 
ng nhiên là ta yên tâm h
ơ 
n. Nh
ư
ngch
e Thu nhi không ch
u n
i gian kh
trên
ư 
ng thiên lý mà thôi.- T
ư 
ng công yên tâm. Thu nhi
ã u
ng, viên D
ch Cân Hoàn, v
n b
nh b
t xâm.N
nhân v
a

t l
 
i thì hán t
 

t nhiên gài c
ươ 
ng, khi
n chi
c xe

ng s
ng l
i. Cách

u ng
a n
ă
m, sáu tr
ư 
nglà m
ư 
i tám ng
ư 
i b
t m
t,
áo ki
m tu
t tr
n sáng qu
c, sát khí t
a ra dàn d
a, ch
ng t
ác ý không nh
. Hán t
 
ánh xe cao gi
ng:- Ch
ư
v
là ai mà l
i ch
n
ư 
ng Trác m
.M
t tên c
t gi
ng khàn khàn :- Trác Kh
L
ư
u. N
u mu
n toàn m
ng thì mau dâng h
a

V
ũ
Khúc Tinh Cung ra
ây.N
nhân trong xe
ã vén rèm nhìn ra. Nàng bi
n s
c b
o :- T
ư 
ng công. Sao b
n h
l
i bi
t chúng ta có h
a

Tinh Cung.Hán t
h
gi
ng nói nhanh:- Ta c
ũ
ng th
c m
c v
 
i
u này.Ch
có ta và M
c
 ình bi
u

là bi
t r
ng Trác gia có b
o

. Nh
ư
ng thôi. Tr
ư 
cm
t, ph
i thoát kh
i tai ki
p này cái
ã.Hán t
sang s
ng nói v
 
i b
n b
t m
t :- Trác m
hành t
u giang h
t
n
ă
m m
ư 
i b
y tu
i. Danh hi
u T
Xuyên Khoái
ao không ph
i t
x
ư
ng mà có ítnh
t, ch
ư
v
c
ũ
ng ph
i cho bi
t lai l
ch

xem cho có
áng cho t
i h
xuôi tay quy ph
c hay không!

u l
 ĩ 
nh ng
a c
c
ư 
i ghê r
 
n :- Ng
ư 
i dám h
i danh hi
u b
n ta, t
t là không còn mong s
ng sót n
a.Ch
ng l
con s
m
ư 
i tám ng
ư 
i nàykhông g
 
i cho ng
ươ 
i m
t ý ni
m gì sao?Trác Kh
L
ư
u th
ng th
t kêu lên:-

ng
 ình Th
p Bát Yêu ?-
úng v
y. Gi
 
thì ng
ươ 
i t
bi
t không còn
ư 
ng?Lô S
ơ 
n Tiên T
Cam 'T
n Mi
 
trong xe, nghe

i ph
ươ 
ng báo danh hi
u,th
t s
c than th
m. Nàng xé v
t áo, c
n

u ngón tay, vi
t v
i m
y ch
r
i qu
n ch
t con th
ơ 
l
i.

a bé b
 
i
m huy
t nên ng
mê man, không bi
t r
ngtai h
a g
n k
. Tiên T
thò

u b
o Khoái
ao:- T
ư 
ng công. Ch
c ch
n chúng s
không

cho phu thê chúng ta toàn m
ng. Mong chàng dùng V
ũ
Khúc B
o

 

i l
y an toàn cho Thu nhi. Sau này, nó s
r
a m
i h
n ngày hôm nay.Trác Kh
L
ư
u g
t

u hi
u ý, c
ư 
i nh
t b
o Th
p Bát Yêu :
 
- Các ng
ươ 
i c
ũ
ng bi
t võ công c
a la và chuy
t thê Lô S
ơ 
n 'Tiên T
ch
ng ch
ng t
m th
ư 
ng. Cùng l
m thì ta xénát h
a

, t
chi
n m
t phen. Nh
ư
ng nay vì tính m
ng các ng
ươ 
i

Thu nhi
ư 
c toàn m
ng. Sau
ó, n
u cácng
ươ 
i gi
t
ư 
c chúng ta s
có h
a

.

ng
 ình Th
p Bát Yêu xúm l
i bàn b
c.

i Yêu g
t

u:- N
u ng
ươ 
i
em thanh danh c
a giòng h
Trác ra th
r
ng s
không h
y b
n

, b
n ta ch
p thu
n tha m
ng cho

a bé vô tri kia.Trác Kh
L
ư
u nh
y xu
ng

t ch
tay lên tr
 
i l
p th
. Gã rút m
nh l
a v
 
ư 
ng

n V
ũ
Khúc Tinh Cung ra, d
ơ 
 cao cho b
n Th
p Bát Yêu xem. Lô S
ơ 
n Tiên T
b
ng hài nhi ra kh
i xe. Nàng l
ng l
cùng ch
ng tháo con ng
aB
ch ra kh
i càng xe, c
t Thu nhi lên l
ư
ng ng
a r
i
u
i cho con ng
a ch
y ng
ư 
c v
phía sau. Khi bóng tu
n mãv
a khu
t,

ng
 ình Th
p Bát Yêu xông

n vây ch
t. Khoái
ao c
m khái h
i :- Tr
ư 
c sau gì thì b
n ta c
ũ
ng không thoát ch
t, ch
ư
v
có th
cho bi
t ai là ng
ư 
i
ã x
p

t cu
c ch
n
ư 
ng này
ư 
c không?Nh
Yêu là m
t ng
ư 
i cao g
y, gã m
m c
ư 
i m
a mai :- V
 
ch
ng ng
ươ 
i n
i ti
ng nhân ki
t, ch
ng l
không
oán ra hay sao mà ph
i h
i?Lô S
ơ 
n Tiên T
Cam T
n M
l
nh lùng
áp :- T
ư 
ng công ta h
i cho vui

y thôi. N
i tình Trác gia ng
ư 
i ngoài
âu th
bi
t
ư 
c? B
n ng
ươ 
i v
a m
 
mi
ng,b
n nhân
ã bi
t ngay ai là k
 

ng sau r
i.D
t l
 
i, nàng rút ki
m

ng

u l
ư
ng v
 
i ch
ng. Th
p Bát Yêu l
p t
c xông vào, thay phiên nhau t
n công. Phép
ánh xa luân chi
n này r
t hi
m

c, khi
n phu thê h
Trác không k
p ngh
tay. T
Xuyên Khoái
ao bi
t hômnay khó mà toàn m
ng. Ông gi
n d
g
m lên, múa tít b
o
ao, lao vào C
u Yêu. N
u nói v
 
ơ 
n

u thì ch
ng aitrong

ng
 ình Th
p Bát Yêu

ch l
i Trác Kh
L
ư
u hay Lô S
ơ 
n Tiên T
. Chính vì v
y C
u Yêu ho
ng s
 
,nh
y lùi ba b
ư 
c. L
c Yêu và Th
p Yêu v
i chém vào l
ư
ng

i ph
ươ 
ng

gi
i nguy cho C
u

. Nào ng
 
, TrácKh
L
ư
u
ã quy
t tâm

i m
ng v
 
i k
thù nên không thèm tránh né. Ông ôm
ao nh
y x
vào C
u Yêu, b
m
ch
u tâm tr
ng tr
i. C
u Yêu ré lên th
m thi
t, thân hình b
chém

t làm
ôi. Ng
ư 
c l
i, h
Trác c
ũ
ng b
v
ư 
nghai
ao vào l
ư
ng, máu tuôn x
i x
. Ông c
n r
ă
ng quay ph
t l
i, xu
t chiêu Nh
 ĩ 
Ngã

ng Quy. Thanh
ao nh
ư
 m
ũ
i tên bay vào ng
c L
c Yêu. Th
p Yêu và Nh
Yêu kinh hãi tr
ư 
c s
kiên d
ũ
ng c
a Khoái
ao, v
n toàn l
ch
 
p công ch
ng
 
. Ti
ng s
t thép ch
m nhau vang r
n, L
c Yêu gào lên thê thi
t, ngã l
ă
n xu
ng
ư 
ng quan

o.Ng
c và b
ng b
m
 
tung, ph
t
ng l
ra ngoài. Khoái
ao gi
 
 
ây toàn thân

m máu, ông lãnh thêm hai
aovào vai và
ùi. Lô S
ơ 
n Tiên T
th
y phu t
ư 
ng th
tr
ng th
ươ 
ng, nghi
n r
ă
ng xu
t chiêu Lô S
ơ 
n Yên T
a. B
oki
m vun vút t
o thành
ám mây mù ch
p vào

u Nh
t Yêu và Tam Yêu. Hai gã khinh th
nàng là n
nhân y
u
u
i nên c
ư 
i nh
t, vung
ao ch
ng
 
. Nh
ư
ng
ây là chiêu sát th
c
a Lô S
ơ 
n Th
n Ni, vô cùng
o di
u và kì bí.Tr
ư 
ng ki
m nh
ư
có m
t, len qua màn
ao quay,
âm vào ng
c Tam Yêu.

ng th
 
i, tay t
T
n M
t
ng m
tch
ư 
ng
ánh b
t
ao c
a Nh
t yêu. L
c Yêu b
tr
ư 
ng ki
m
âm xuyên ng
c trái, ch
t không k
p ngáp.
ư 
ng
ao c
a Nh
t Yêu b
ch
m l
i nh
ư
ng c
ũ
ng v
ch
ư 
c m
t
ư 
ng dài trên tay t
Tiên T
. B
n còn l
i gi
n d
,xông vào giáp công phu thê h
Trác. T
Xuyên Khoái
ao và Lô S
ơ 
n Tiên T
b
ng quát vang :- Uyên
ươ 
ng

ng M
nh.Hai ng
ư 
i
em h
t tàn l
c
ánh chiêu cu
i cùng.
ao
nh và ki
m quang xo
n l
y nhau, bay v
phía b
n

iph
ươ 
ng. M
c tiêu c
a h
là b
n gã
 
tr
ư 
c m
t. Tuy
t chiêu này h
 
ã luy
n v
 
i nhau c
ngàn l
n nên r
t tinhth
c.
ao ki
m che ch
 
cho nhau, v
ư 
t qua b
c màn thép d
y

c, li
m vào thân th
 

i ph
ươ 
ng. Khoái
aochém bay c
th
c
p Th
t Yêu và Th
p Yêu. Lô S
ơ 
n Tiên T
c
ũ
ng gi
t
ư 
c Bát Yêu và
âm th
ng ng
c Th
pT
Yêu. Nh
ư
ng
ó là chi
n tích cu
i cùng c
a h
. M
ư 
i m
t thanh
ao còn l
i
ã
p

n,
ư
a h
v
chín su
i.Nh
t Yêu l
c xác Trác Kh
L
ư
u, l
y
ư 
c b
o

V
ũ
Khúc Tinh Cung. Lão th
 
dài, ng
m ngùi b
o:- Ch
vì m
nh da dê nh
bé này mà chúng ta
ã m
t
i b
y anh em.Nh
c l
i Lô S
ơ 
n Tiên T
Cam T
n Mi là ng
ư 
i thông tu
quy
t
oán nên
ã bi
t k
thù ch
m
ư
u là bi
u

c
ach
ng mình - Trí 
a Tinh Trác M
c
 ình. Do v
y nàng
ã c
tình c
t Thu nhi vào l
ư
ng B
ch mã. Con ng
a nàngm
 
i mua ngày hôm qua,

thay cho ng
a c
ũ
b
què. Nh
ư
v
y B
ch mã s
không ch
y v
Trác gia trang
 
T
 Xuyên mà s
v
nhà ch
nó, cách

y ch
ng h
ơ 
n tr
ă
m d
m. Nàng không mu
n con mình r
ơ 
i vào tay k
thù. Qu
 nhiên, Tiên T
 
ã tính
úng, B
ch mã theo
ư 
ng c
ũ
tr
 
l
i M
c Tr
ư 
ng. Nh
ư
ng tr
 
i xanh không cho Thu nhilàm m
t tên ch
ă
n ng
a nên
ã

y
ư
a tu
n mã d
ng chân, bên giòng su
i nh
. Giòng su
i này t
cánh r
ng phíaNam, c
t ngang
ư 
ng quan

o và chui qua chi
c c
u g
vào cánh r
ng h
ư 
ng B
c. Sáu ch
c d
m
ư 
ng
ã làmcho tu
n mã khát n
ư 
c và Thu nhi c
ũ
ng v
y. Th
y huy
t
ã

n gi
 
t
gi
i khai. Thu nhi òa lên khóc lanh l
nh,trong lúc con ng
a u
ng n
ư 
c. Ti
ng khóc c
a nó
ánh

ng hai ng
ư 
i
ang n
m ng
trên m
t cây c
th
, cách
 

y ch
ng hai ch
c tr
ư 
ng.
ó là m
t lão già thân th
cao l
 
n, m
t

nh
ư
son, râu tóc b
c ph
ơ 
. Da m
t lão ch
 
i
m vài n
p nh
ă
n n
ơ 
i trán va khóe m
t. Ng
ư 
i
àn bà có v
tr
trung h
ơ 
n? Tóc v
n
en nhánh,
ôi m
t ph
ư 
ngl
p lánh hàn quang. Xem ra thu
 
thanh xuân c
ũ
ng là m
t b
c tuy
t

i m
nhân.Bà ta b
o lão già:- L
th
c. Sao tr
 
i
ã g
n s
p t
i mà l
i có ti
ng khóc c
a hài nhi. Lão mau ra, xem th
th
nào?Lão nhân có v
s
 
hãi n
i t
ư 
ng c
a mình, nhánh nh
u nh
y xu
ng. Khinh công c
a lão th
t là kh
ng khi
p, l
ư 
t
i nh
ư
làn gió tho
ng. B
ch mã
ã, u
ng no n
ư 
c,

ng

nh tr
 
lên
ư 
ng quan

o,

nh quay

u
i ti
p. Thunhi v
n khóc vang, d
y d
a c
chui ra kh
i b
c v
i. Lão nhân ra

n, ch
n

u ng
a xem xét. Ông c
 
i b
c v
i,th
t m
t

a bé trai b
b
m, lòng m
ng khôn xi
t, ng
a c
hú vang. Lão ph
l
p t
c xu
t hi
n. Bà
 
l
y Thu nhi,c
 
i chi
c tã
ã
ư 
t

m c
a nó r
i v
v
:- Nín
i con trai, ch
c là
ói khát l
m r
i ph
i không.Lão nhân

c t
m huy
t th
ư
, l
m b
m:- Té ra ti
u hài này là con c
a T
Xuyên Khoái
ao và Lô S
ơ 
n Tiên T
. H
g
p c
ư 
ng

ch nên m
 
i ph
i

conth
ơ 
 
ào thoát m
t mình.Lão ph
v
i nói :- V
y chúng ta mau
i v
h
ư 
ng
ông, may ra có c
u
ư 
c m
ng h
không?Hai ng
ư 
i phi thân nh
ư
tên b
n, n
a canh gi
 
sau
ã

n

u tr
ư 
ng. Phu thê h
Trác ch
còn là hai cái xác

mmáu. Lão nhân gi
n d
nói :- B
n

ng
 ình Th
p Bát Yêu th
t
áng ch
t.Lão
i sâu vào cánh r
ng bên mé h
u, vung ch
ư 
ng khoét m
t h
sâu r
i
em hai thi th
phu thê h
Trác

txu
ng. Lão l
ă
n m
t t
ng
á, n
ng
ư 
c ngàn cân,
è lên m
 

 
ánh d
u r
i tr
 
ra. Thu nhi
ã
ư 
c u
ng n
ư 
c nênthôi khóc, gi
ươ 
ng
ôi m
t ngây th
ơ 
nhìn lão ph
. Hai ng
ư 
i bàn b
c, quy
t

nh mang Thu nhi v
T
Xuyên nuôid
ư 
ng. H
l
y nhau
ã sáu ch
c n
ă
m mà không con cái nên r
t hoan hi nh
n Thú nhi là ngh
 ĩ 
a t
. Thiên

a SongTà gi
 
 
ây
ã có truy
n nhân. M
ư 
i ngày sau h
 
ã v
 

n n
ơ 
i c
ư
trú c
a mình
ó là B
ch

Thành trên núiB
ch

, thu
c huy
n Ph
ng Ti
t t
nh T
Xuyên. Cu
i
 
i Tây Hán, V
ươ 
ng Mãng c
ư 
p ngôi. Hán Bình

TônTh
t nhà Hán là Công Tôn Thu
t vào Th
c

p Thành B
ch

 

ch
ng l
i V
ươ 
ng Mãng.

n th
 
i Tam Qu
c,Th
c Tiên Ch
là L
ư
u B
, thua tr
n L
c T
n
 
Hào
 ình, ch
y v
Thành B
ch

r
i ch
t
 
 

y. B
n xung quanhthành xây b
ng
á ong và sau m
y tr
ă
m n
ă
m
ã h
ư
h
i khá nhi
u. Thiên

a Song Tà ch
n n
ơ 
i
ây làm ch
 
n c
ư
 
ã ba ch
c n
ă
m nay. Trong võ lâm, không ai bi
t
i
u này. Thiên Tà có tên là Bách Lý H
c nên

t tên cho ti
uhài là Bách Lý T
ng Thu. Tên th
t c
a Thu nhi là Trác Nam Thu. Th
 
i gian qua mau, Thu nhi l
 
n d
n lên, d
ư 
is
giáo d
ư 
ng c
a Thiên

a Song Tà, nó v
n t
ư 
ng mình chính là con ru
t c
a h
. Thu nhi xinh

p và r
t thôngtu
nên
ư 
c Song Tà h
t lòng yêu quí. Thiên Tà thu
 
còn thanh thi
u
ã t
ng

u c
nhân môn v
ă
n ch
ươ 
ng xu
tchúng. Nh
ư
v
y Thu nhi m
 
i h
c
ư 
c c
v
ă
n l
n võ. N
ă
m m
ư 
i ba tu
i, Thu nhi
ã có c
ă
n b
n n
i công

luy
ntuy
t h
c. M
t hôm, sau khi kh
o sát h
a h
u pho Càn Khôn C
ươ 
ng Khí và khinh công Thiên Lý Du H
n, ThiênTà c
ư 
i b
o :- C
ă
n c
ơ 
c
a Thu nhi qu
là hi
m có, v
ư 
t ngoài s
c t
ư 
ng t
ư 
ng c
a b
n ta. K
t
nay, ph
thân sê truy
n chocon pho Thiên Lôi Th
n Ch
ư 
ng.

ng th
 
i, con c
ũ
ng ph
i hoàn t
t pho Diêm V
ươ 
ng Tuy
t Ki
m c
a m
u thân.

a Tà Thái
àm Th
y r
t yêu th
ươ 
ng T
ng Thu nên nh
ă
n nhó:- Sao lão

u t
ng
ươ 
i l
i b
t con ph
i h
c nhi
u nh
ư
th
? Li
u Thu nhi có kham n
i hay không ?Bách Lý H
c nghiêm m
t:- Phu nhân
ã quên cu
c phó
ư 
c

i Qua Bích r
i sao? Trong vòng b
n n
ă
m, chúng ta ph
i truy
n h
t võ ngh
 cho Thu nhi. N
u Thiên

a Song Tà có m
nh h
gì thì T
ng Thu s
 
i th
ba c
a Càn Khôn Phái.Thu nhi nghe nói ph
m
u s
p ph
i r
 
i xa mình,
p úng h
i:- Má à, Ph
thân
ã t
ng d
y hài nhi r
ng

i Qua Bích là sa m
c r
ng mênh mông, song thân

n

y làm gì?

a Tà c
ư 
i xòa, xoa

u ái t
:- Chuy
n r
t dài dòng, con còn quá nh
kh
ng th
hi
u
ư 
c
âu. Vài n
ă
m n
a m
u thân s
gi
i thích cho nghe.Thiên Tà l
v
lo l
ng:- B
n lãnh Hoàng Sa Th
n ông ngang v
 
i s
ư
ph
chúng ta. V
y t
nay, ta và bà c
ũ
ng ph
i kh
công ôn luy
n m
 
i
ư 
c.Thu nhi không ph
lòng k
v
ng c
a Song Tà. Sau b
n n
ă
m chàng
ã h
c
ư 
c b
y thành h
a h
u c
a hai phoki
m ch
ư 
ng.
ã

n lúc ph
i lên
ư 
ng
i Ngo
i Mông phó
ư 
c, Thiên Tà bèn
em
n tlnh k
rõ cho T
ng Thunghe. Tr
ư 
c tiên, lão nói v
m
i ân oán c
a Càn Khôn. Lão Nhân và Hoàng Sa Th
n Ông Âu D
ươ 
ng Th
ư
.- S
là, hai n
ă
m tr
ư 
c, s
ư
t
c
a con là Càn Khôn Lão Nhân xu
t quan,

n núi

i Luân

t D
t, n
m cách V
nLý Tr
ư 
ng Thành tám tr
ă
m d
m,

tìm m
t loài linh xà có tên là Sa Tr
ư 
ng Xà V
ươ 
ng. Nào ng
 
Hoàng Sa Th
n

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->