Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
Alicerce para o Aconselhamento Bíblico

Alicerce para o Aconselhamento Bíblico

Ratings: (0)|Views: 1,485|Likes:

More info:

Published by: Conexão Conselho Bíblico on Jan 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

 
O MJGHATHA [MTM QF FGCGXRÇTGO DÆDJGHO BA MHOCXAJ@MFACRO
Fmtgm Hahgjgm Mjimco
=
 
Mo jocno box xçhqjox* ox htgxrèox xa tajmhgocmtmf qcx hof ox oqrtox a eqcrox jgbmtmfhof ox {todjafmx bo horgbgmco ba mhotbo hof m [mjmytm ∔ {tmrghmtmf o mhocxaj`mfacrodædjgho# ]qmcbo ox htgxrèox ba `oea ∔ {mxrotax* jæbatax* {mgx* mfgnox a mfgnmx oq hojanmx ∔råf bgmcra ba xg o baxmigo ba meqbmtaf qcx mox oqrtox m taijargtaf m Htgxro cox fmgx bgyatxoxmx{ahrox bm ygbm* o mhocxaj`mfacro dædjgho bayatgm gnqmjfacra mhocrahat#[ot }qa cox {taohq{mtfox hof axrmdajahat mjghathax {mtm o fgcgxrçtgo bamhocxaj`mfacro cm Gntaem? Tax{ocbat m axrm {atnqcrm {mtaha&cox tajaymcra {ot co fæcgfo}qmrto tmuñax# Af {tgfagto jqnmt* o foygfacro ba mhocxaj`mfacro dædjgho iotrmjahaq&xa coxAxrmbox Qcgbox cox õjrgfox }qmtacrm mcox a xaq aho h`anoq mrç cøx# Mjnqcx taxgxraf* {otgbacrgighmtaf co mhocxaj`mfacro dædjgho qfm mfamîm ë axrtqrqtm {toigxxgocmj a mo ax{mîogcrajahrqmj hoc}qgxrmbo {ajm h`mfmbm {xghojongm htgxrè# Oqrtox taxgxraf {ot rafatmf m{oxxgdgjgbmba ba gf{otrmt qf fobajo ba fgcgxrçtgo mj`ago ë tamjgbmba dtmxgjagtm
#
O dtmxgjagtoracba m xat qf {oyo tajmhgocmj a `axgrm bgmcra ba qf acio}qa }qa xgxrafmrgua mjno }qa j`a{mtaha bguat tax{agro m qfm
bgcäfghm ba tajmhgocmfacro
# Co acrmcro* axrm bgcäfghm cahaxxgrmba qf mjghatha igtfa#Xanqcbo* ygyafox af qfm ç{ohm }qa xa bahjmtm hocrtítgm m mdxojqrox# Rqbo ç tajmrgyo#Axrm gbçgm hocrmfgcm m gntaem* xottmragtmfacra* af ax{ahgmj }qmcbo xa rtmrm ba jgbmt hof ox{todjafmx bm ygbm# Oqygfox bguat }qa `í fqgrmx yatbmbax m hocxgbatmt* a gxxo faxfo }qmcboaxrmfox af fago m gtfèox af Htgxro }qa bahjmtmf }qa m Dædjgm ç gcx{gtmbm a gcattmcra# Fmgxbo }qa cqchm* {tahgxmfox ba qf iqcbmfacro xanqto {mtm }qa
dædjgho
cèo xaem qf fatombeargyo mbghgocmbo mo coxxo fgcgxrçtgo# [mqj Rtg{{* hgrmcbo Bmygb @acbatxoc* bgu5
O ratfo ‚dædjgho‖ {tahgxm xat tabaigcgbo# Aja cèo {oba xgf{jaxfacra xgncgighmt ‚aprtmæbo ba mjnqfm {íngcm bmx Axhtgrqtmx‖# Ë jqu ba hofo m Dædjgm axrí axhtgrm* hofqfm qcgbmba ba {acxmfacro bo hofaîo mo igf* dædjgho baya xgncgighmt ‚ba mhotbo hofm}qgjo ba }qa m Dædjgm rtmrm‖# A m Dædjgm rtmrm bm {mgpèo gchocrgbm ba Baqx {ot xathoc`ahgbo* mfmbo a xatygbo* fabgmcra Eaxqx Htgxro* {ot m}qajax }qa Aja htgoq#
4
 
Rathagto* o mhocxaj`mfacro dædjgho cèo iog focojærgho baxba xaqx {tgføtbgox5 aja taqcgqhtgxrèox hof bgiatacrax {mcox ba iqcbo bacofgcmhgocmgx a {oxgîñax boqrtgcítgmx#
8
O }qafmcraya o foygfacro qcgbo ç o tahoc`ahgfacro ba }qa axrmx bgiatacîmx xèo xahqcbítgmx#[tahgxmfox* acrèo* gbacrgighmt }qmgx xèo mx hocyghîñax {axxomgx* dmxambmx af bgiatacraxgcrat{tarmîñax ba hocraõbox bm [mjmytm* }qa {atfgraf bgiatacîmx ba gcrat{tarmîèo a }qmgx xèoox hof{tofgxxox iqcbmfacrmgx ba }qa cèo ç {oxxæyaj mdtgt fèo#Af }qmtro jqnmt* o hot{o ba Htgxro {tahgxm axrmt {tocro {mtm mjhmcîmt ox fmgx bgyatxoxhocraprox hqjrqtmgx# Bayafox cox {taohq{mt hof gbacrgighmt m axxåchgm xq{tm&hqjrqtmj bomhocxaj`mfacro dædjgho a baigcgt mx dmxax bo fgcgxrçtgo bgtgngbo m robox ox gcbgyæbqox* }qartmcx{ña dmttagtmx mx fmgx bgyatxmx a ç hm{mu ba hofqcghmt m yatbmba ba Baqx m {axxomxmijgngbmx {ajox rtmcxrotcox mrqmgx* af bgiatacrax imgpmx arítgmx a hocraprox* fmx gnqmjfacrahmtacrax ba qfm otgacrmîèo xanqtm co axrgjo ba ygbm#O hot{o ba Htgxro {oba xa ap{taxxmt co mhocxaj`mfacro ba qcx mox oqrtox ba iotfmxbgiatacrax* af fofacrox bgiatacrax a hof m xgcnqjmtgbmba {axxomj hof }qa Baqx cox htgoq atahtgoq af Htgxro# Mx {axxomx m xataf mrgcngbmx xèo bgiatacrax a gcratmnaf hof o fqcbo moxaq tabot ba fmcagtmx bgiatacrax# Cèo }qatafox xqnatgt }qa axrmx bgiatacîmx xaemf gncotmbmx#Co acrmcro* `í {ocrox }qa xèo gcanohgíyagx* }qa imuaf o mhocxaj`mfacro xat
dædjgho#
Ç {mtmaxrax {ocrox gcanohgíyagx }qa baxaemfox oj`mt mo gbacrgighmt m mdtmcnåchgm a o mjyo* o äfmno*m mîèo a o mnacra bo mhocxaj`mfacro ba mhotbo hof mx Axhtgrqtmx#
=
Axra rapro ç {mtra bm bgxxatrmîèo m{taxacrmbm co {tontmfm
Fmxrat gc Mtrx oi Dgdjghmj Hoqcxajgcn
af R`aFmxrat‗x Hojjana* Xmcrm Hjmtgrm* Hmjgiøtcgm* af 4;;2#
4
RTG[[* [mqj B# ^gxbof gc hoqcxajgcn#
R`a Eoqtcmj oi Dgdjghmj Hoqcxajgcn
* y# =7* c#4* ^gcrat 4;;=* {#>#
8
[mtm qf {mcotmfm `gxrøtgho bo foygfacro ba mhocxaj`mfacro dædjgho* hocxqjra
Dgdjghmj hoqcxajgcn gcr`a R~acrgar` Hacrqtw* axhtgro {ot 
Bmygb [o~jgxoc#
Gc
5 FmhMTR@QT* Eo`c I# Et#* FMHL* ^mwca M#
Gcrtobqhrgoc ro dgdjghmj hoqcxajgcn
# Bmjjmx* Rap#5 ^otb* =772#
 
Afdotm o mhocxaj`mfacro dædjgho cèo baym xat acracbgbo hofo qfm mjratcmrgym m oqrtoxxgxrafmx ba mhocxaj`mfacro* fmx hofo qf gf{atmrgyo* af xqm {tírghm `í mjratcmrgymx{ahqjgmtax m hmbm hocrapro5 mx }qaxrñax ba iotfm a axrtqrqtm# Qf
fobajo qcgyatxmj bamhocxaj`mfacro
xgf{jaxfacra cèo iqchgocmtgm# Cac`qf fobajo {mbtèo {mtm {tayacgt oqrtmrmt ox {todjafmx mrqmgx hofo rtmcxrotcox bm mjgfacrmîèo* rtmxrotcox ba{taxxgyox* a oqrtoxfmgx* iqchgocmtgm# Hatrmfacra apgxraf mjratcmrgymx bgiatacrax }qa {obaf afatngt ba qfmjghatha dædjgho* fmx af fofacro mjnqf ajmx {obaf hocrtmbguat axra mjghatha# O }qa imuafoxa hofo imuafox cèo ç qfm }qaxrèo m{acmx ba farobojongm mjratcmrgym* fmx baya axrmtmjghatîmbo af qfm axxåchgm hjmtmfacra gbacrgighmbm a iotfqjmbm ∔ qfm igjoxoigm dædjghm bomhocxaj`mfacro#
M mdtmcnåchgm a o mjyo
Mhocxaj`mfacro fõrqo co hot{o ba Htgxro cèo ç qfm
ocbm
baxrgcmbm m bqtmt {ot hatroraf{o* a ba{ogx {mxxmt# Ç {jmco ba Baqx {mtm m Gntaem# Achocrtmfox cm Dædjgm qfm otbafhjmtm5 ‚@mdgra* tghmfacra* af yøx m {mjmytm ba Htgxro< gcxrtqæ&yox a mhocxaj`mg&yox \
apotrmg&yox* mbfoaxrmg&yox
V fqrqmfacra af robm m xmdabotgm* joqymcbo m Baqx* hof xmjfox* a `gcox*a häcrghox ax{gtgrqmgx* hof ntmrgbèo* af yoxxo hotmîèo‖ (Hj 8#=9'#[mtm acracbat m mdtmcnåchgm baxrm otbaf* ymfox xgrqí&jm co hocrapro ba oqrtm otbafdædjghm fmgx mf{jm ∔ m Ntmcba Hofgxxèo# O `ofaf iog htgmbo hof o odeargyo {tgchg{mj banjotgighmt m Baqx (Gx 28#>< =[a 2#=='# Cm }qabm* {otçf* aja bahjmtoq xqm gcba{acbåchgm hoftax{agro m Baqx a xa mimxroq bo {to{øxgro otgngcmj {mtm o }qmj iotm htgmbo ba fobo }qa* afjqnmt ba noumt m ygbm mdqcbmcra a m hofqc`èo æcrgfm hof Baqx* {mxxoq m hoc`ahat mx rtaymx*m fotra* o rafot* m hmtåchgm bm njøtgm ba Baqx# Af yau ba mrtgdqgt m Baqx m njøtgm }qa m Aja çbaygbm* o `ofaf {taiata njotgighmt m htgmrqtm (Tf 8#48'# Af Htgxro* `í {toygxèo batahochgjgmîèo hof Baqx {mtm o `ofaf {atbgbo (4Ho 1#=>&4='# Rmfdçf `í taxrmqtmîèo {mtm}qa o `ofaf yojra m ygyat af `mtfocgm hof o mjyo {mtm o }qmj iog htgmbo ∔ o joqyot bm njøtgmba Baqx (Ai =#=4'# A Baqx hofgxxgocm m}qajax }qa eí iotmf tahochgjgmbox {mtm }qa jayaf moqrtox m facxmnaf ba tahochgjgmîèo a taxrmqtmîèo (Tf 1#=0&4;'#M Ntmcba Hofgxxèo ç ygxrm natmjfacra hofo qf h`mfmbo fgxxgocítgo# Hociotfatangxrtmbm af Fmraqx 40#=7&4;* {otçf* ajm cèo m{acmx hocyohm m Gntaem m qfm ygxèofgxxgocítgm* fmx ajm rmfdçf {toyå qf {mtmbgnfm {mtm robm m apracxèo bo fgcgxrçtgo bmgntaem johmj* gchjqgcbo m ap{oxgîèo hjmtm bo aymcnaj`o* m {tanmîèo* m gcxrtqîèo cox {tgchæ{gox baygbm htgxrè a m meqbm {mtm jgbmt hof mx bgighqjbmbax ax{ahæighmx bm ygbm#
Mxxgf hofo m {tgfagtm {mtra bm Ntmcba Hofgxxèo axrmdajaha m bgtaîèo {mtm mrmtaim fgxxgocítgm bo {oyo ba Baqx* m xanqcbm farmba bm Ntmcba Hofgxxèo baigca abgtahgocm m ygbm a o fgcgxrçtgo cm gntaem johmj* {mtm o {mxrot* o hocxaj`agto* o jæbat ba{a}qaco ntq{o* ox gtfèox a gtfèx af Htgxro hof{tofargbox hof o fgcgxrçtgo fõrqodædjgho#
2
 
O mhocxaj`mfacro ç {mtra baxrm bgcäfghm fmgot* cèo ç mjno gxojmbo# Cmx {mjmytmx ba^mwca Fmhl*
O hqf{tgfacro bm Ntmcba Hofgxxèo acyojya rtåx mrgygbmbax tajmhgocmbmx agnqmjfacra gf{otrmcrax# Aja acyojya fgcgxrtmt m [mjmytm ba Baqx af bgxhg{qjmbo{ta{mtmrøtgo (aymcnajgxfo'* af bgxhg{qjmbo {to{tgmfacra bgro (acxgcmt a gcxrtqgt {ajm{tanmîèo* acxgco a mro ba fobajmt m [mjmytm ba Baqx af ntq{o oq gcbgygbqmjfacra' ao bgxhg{qjmbo hottargyo ratm{åqrgho (mhocxaj`mt {axxomx gcbgygbqmjfacra oq hofo {mtraba qf {a}qaco ntq{o {mtm xq{atmt {todjafmx }qa axrèo gf{abgcbo o xaq htaxhgfacroaf ntmîm a {gabmba'#
1
 
O fobajo dædjgho {mtm o aymcnajgxfo tajmhgocm&xa mo mhocxaj`mfacro# O aymcnajgxfobgtgna&xa bgtarmfacra mox {todjafmx bm ygbm tamj bo gchtçbqjo# Mo aymcnajgumtfox*m{taxacrmfox cèo m{acmx o hmfgc`o {mtm m ygbm aratcm* fmx rmfdçf m ax{atmcîm ba
2
RTG[[* [mqj B# R`a Ntamr Hoffgxxgoc5 m {mtmbgnf iot fgcgxrtw gc r`a johmj h`qth`#
R`a Eoqtcmj oi Dgdjghmj Hoqcxajgcn
* y# =9* c#8* X{tgcn =770* {#4#
1
FMHL* ^mwca# R`a bgxrgcnqgx`gcn iamrqtax oi H`tgxrgmc hoqcxajgcn#
R`a Fmxrat‗x Hqttacr 
* y#2* c#8* =770*{# 9#
 
rtmcxiotfmîèo {axxomj hof dmxa af Htgxro# Xafaj`mcrafacra* }qmcbo
mhocxaj`mfox
qfgchtçbqjo* bayafox rtmdmj`mt aymcnajgxrghmfacra# Hociotfa jafdtm o {mxrot R`ofmx Xgnjaw
9
* mgcratyacîèo bo hocxaj`agto dædjgho baya foxrtmt ë {axxom o tajmhgocmfacro acrta o xaqhof{otrmfacro a m xqm cmrqtaum* m jgnmîèo acrta mx bgighqjbmbax bo horgbgmco a o {ahmbo* mtajayächgm bm ntmîm ba Baqx {mtm mx cahaxxgbmbax tamgx# O gchtçbqjo axrí hociqxo }qmcro m}qaf aja ç a o }qa axrí attmbo hof aja#O mhocxaj`mfacro* {to{tgmfacra bgro* hofaîm m{øx m hocyatxèo* hofo gcxrtqfacro co{tohaxxo ba xmcrgighmîèo mrgymbo {ajm {taxacîm bo Ax{ætgro cm ygbm bm {axxom tanacatmbm# Çgf{oxxæyaj {tofoyat af qf gchtçbqjo fqbmcîm dædjghm }qa mntmba m Baqx* {ogx aja cèo raf obaxaeo ba xatygt m Htgxro hofo Xac`ot caf o {obat {mtm imuat m yocrmba ba Baqx#
Xaf m gcijqåchgm tanacatmbotm bo Ax{ætgro Xmcro cèo `í hofo taxojyat o {todjafmdíxgho bo mhocxaj`mbo* cèo gf{otrm }qmcro raf{o nmxrafox af mhocxaj`mfacro#Qfm hociotfgbmba apratgot mrç faxfo hof ox {mbtñax dædjghox cèo {oba baximuat oxaiagrox bo {ahmbo# M {tgotgbmba bo hocxaj`agto dædjgho* {otrmcro* ç yatgighmt xa omhocxaj`mbo ç hocyatrgbo m Htgxro#
>
 
M racrmrgym ba mhocxaj`mt qf gchtçbqjo {oba {toyohmt fmqx taxqjrmbox hofo* {ot apaf{jo*qfm hociotfgbmba apratgot hof m Dædjgm (`g{ohtgxgm'* qfm imjxm gf{taxxèo ba rat taxojygbo o{todjafm* qfm iotfm fmgx daf&xqhabgbm ba gcxacxmrau* qfm barqt{mîèo bm yatbmbagtmrtmcxiotfmîèo ax{gtgrqmj }qa Baqx oiataha# Cmx {mjmytmx ba Emw Mbmfx*
O }qa {oba* acrèo* xat iagro {ot qf gchtçbqjo? Aja cèo {oba xat mhocxaj`mbo coxacrgbo dædjgho bm {mjmytm {ot}qa mhocxaj`mfacro dædjgho acyojya fqbmcîm co hotmîèo}qa hocbqu m fqbmcîm cm ygbm* {tohaxxo co }qmj o Ax{ætgro Xmcro imu hof }qa m{axxom tanacatmbm xa rotca fmgx xafaj`mcra m Htgxro# O }qa {oba xat iagro? Ogchtçbqjo {oba xat {tç&mhocxaj`mbo#### [tç&mhocxaj`mfacro ç m rmtaim ba m{taxacrmtHtgxro mo gchtçbqjo cèo m{acmx hofo o hmfgc`o {mtm m ygbm aratcm* fmx rmfdçfhofo o hmfgc`o {mtm mjhmcîmt xojqîñax {mtm ox {todjafmx bm ygbm#
0
 
[mu hocxgno faxfo oq hof{otrmfacro xohgmjfacra mhagríyaj cèo xèo mjyo mba}qmbo {mtm omhocxaj`mfacro dædjgho# Co acrmcro* meqbmt qf gchtçbqjo m jgbmt hof xgrqmîñax gfabgmrmx bahtgxa* mgcbm }qa aja mracbm m{acmx iotfmjfacra mo {mbtèo bm [mjmytm ba Baqx* {oba xathmfgc`o {mtm m{taxacrmt o aymcnaj`o ba Htgxro* }qa {oba xmrgximuat m xqm cahaxxgbmba fmgx{toiqcbmx a natmt fqbmcîm bqtmboqtm#Hatrmfacra bayafox qxmt ba xmdabotgm mo rtmrmt hof o gchtçbqjo* {athadacbo }qmcbom{taxacrmt o m{ajo aymcnajæxrgho a }qmcbo hocbqug&jo af {a}qacox {mxxox }qa {oxxmf bmthocbgîñax ba oqygt m m{taxacrmîèo bo aymcnaj`o# Eaxqx aymcnajguoq Cghobafox jono co gcæhgoba xqm hocyatxm (Eo 2'# Af Eoèo 7* Eaxqx hqtoq o hano a xa targtoq# Cèo `oqya aymcnajgxfocm}qaja {tgfagto achocrto# Af qf xanqcbo achocrto* Aja m{taxacroq m cahaxxgbmba ba hqtmt mhanqagtm bo hotmîèo# Eaxqx cèo bagpoq ba m{taxacrmt m facxmnaf ba xmjymîèo m robox# Ëxyauax* {otçf* Aja iau mjnqfm oqrtm hogxm {ajm {axxom* {tgfagtmfacra* {mtm }qa ajm {qbaxxaxat ba{ogx mjhmcîmbm {ajo aymcnaj`o#Bmcbo qf {mxxo ë itacra* yafox }qa m Ntmcba Hofgxxèo m{ocrm rmfdçf {mtm o{tohaxxo af }qa qf htacra fmgx fmbqto co hoc`ahgfacro a m{jghmîèo bm [mjmytm ë {tø{tgmygbm acxgcm qf gtfèo m htaxhat af xaq tajmhgocmfacro hof Htgxro a o rtagcm {mtm }qa yac`m*{ot xqm yau* m rtagcmt oqrtox# Hoxrqfmfox gbacrgighmt axra {tohaxxo hofo bgxhg{qjmbo htgxrèo#O bgxhg{qjmbo acyojya qf gcyaxrgfacro xgncgighmrgyo ba raf{o af acxgco* rtagcmfacro aachotmemfacro* hof o mjyo ba }qa o bgxhæ{qjo mjhmcha m fmrqtgbmba af Htgxro a mcba bamhotbo hof m [mjmytm ba Baqx#Ba mhotbo hof axra acracbgfacro* {mtaha&cox aygbacra }qa o mhocxaj`mfacro dædjgho ç
 {mtra
bo bgxhg{qjmbo dædjgho# Hoxrqfmfox* {otçf* imuat qfm bgxrgcîèo iqchgocmj* h`mfmcbo ba
9
XGNJAW* R`ofmx# Aymcnajgxf gf{joxgoc5 tamh`gcn r`a `amtrx oi coc&H`tgxrgmc hoqcxajaax#
R`a Eoqtcmj oi Dgdjghmj Hoqcxajgcn
* y# =>* c#=* Imjj =770* {# >&=2#
>
FmhMTR@QT* Eo`c I# R`a ~otl oi r`a X{gtgr mcb dgdjghmj hoqcxajgcn#
Gc
5 FmhMTR@QT* Eo`c I# Et#* FMHL*^mwca M#
Gcrtobqhrgoc ro dgdjghmj hoqcxajgcn
# Bmjjmx* Rap#5 ^otb* =772* {# =2;#
0
MBMFX* Emw A#
Tambw ro taxrota
# [`gjjg{xdqtn* C#E#5 [taxdwratgmc mcb Taiotfab* =70=* {# 4=#

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
Johnny Santana liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Marcelo Souza liked this
Davisilva2011 liked this
PROTOCLITO liked this
waldemirsouza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->