Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makaleler 3

Makaleler 3

Ratings:
(0)
|Views: 498|Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ'ın Makaleleri 3
Nihal ATSIZ'ın Makaleleri 3

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 1
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 2
BÖLÜM
 
1:
 
TÜRKÇÜLÜK
TURANCILIK
 
TÜRKÇÜLÜK
 
Türkçülük,
 
Türk
 
milliyetçili
ğ
inin
 
ad
ı
d
ı
r.
 
Kelimenin
 
sonundaki
 
ek,
 
yerine
 
göre
 
mensupluk,
 
sevgi,
 
taraftarl
ı
k
 
gösteren
 
bir
 
ektir.
 
Türkçülük
 
de
 
Türk
 
sevgisi
 
ve
 
taraftarl
ı
ğ
ı
 
demek
 
oldu
ğ
una
 
göre
 
kelime,
 
yerinde
 
kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
Ba
ş
ka
 
milletlerin
 
Türk
 
taraftarl
ı
ğ
ı
 
ve
 
Türk
 
sevgisi
 
bu
 
kelimeyle
 
ifade
 
olunmaz.
 
Zaten
 
ba
ş
ka
 
milletlerin
 
Türk'ü
 
sevmesi
 
de
 
gerçekten
 
bir
 
sevgiye
 
de
ğ
il,
 
geçici
 
bir
 
nezakete,
 
menfaat
 
icaplar
ı
na,
 
siyas
ı
 
zaruretlere
 
i
ş
arettir.
 
Hakiki
 
olarak
 
Türk'ü
 
Türk'ten
 
ba
ş
kas
ı
 
sevemez.
 
Türkçülük
 
bir
 
ülküdür.
 
Ülküler,
 
milletlerin
 
manevi
 
g
ı
das
ı
d
ı
r.
 
Ülküsüz
 
milletlerin
 
en
 
talihlisi
 
nihayet
 
silik
 
ve
 
sönük
 
kalmaya
 
mahkûmdur.
 
E
ğ
er
 
bu
 
millet
 
talihli
 
de
 
de
ğ
ilse
 
onun
 
sonucu
 
yenilmek,
 
ezilmek,
 
haritadan
 
silinmek
 
hatta
 
yok
 
olmakt
ı
r.
 
Ülküler,
 
hakikatle
 
hayalin
 
kar
ı
ş
mas
ı
ndan
 
do
ğ
mu
ş
olan,
 
düne
 
bakarak
 
yar
ı
n
ı
 
arayan,
 
milletlere
 
h
ı
z
 
veren
 
ve
 
u
ğ
runda
 
ölünen
 
büyük
 
dileklerdir.
 
Milletler
 
ölebildikleri
 
kadar
 
ya
ş
amak
 
hakk
ı
na
 
maliktirler.
 
Türkçülük
 
büyük
 
Türk
 
ilinde
 
Türk
 
uru
ğ
unun
 
kay
ı
ts
ı
z
 
 –
ş
arts
ı
z
 
hâkimiyeti
 
ve
 
istiklali
 
ile
 
Türklü
ğ
ün
 
her
 
yönden
 
bütün
 
milletlerden
 
ileri
 
ve
 
üstün
 
olmas
ı
 
ülküsüdür.
 
Bu
 
ülkü,
 
geçmi
ş
te
 
bir
 
kaç
 
kere
 
gerçekle
ş
ti.
 
Büyük
 
Türkçülük
 
ülküsü
 
ve
 
inanc
ı
 
ile
 
yeti
ş
en
 
gençlik
 
sayesinde
 
yar
ı
n
 
yeniden
 
gerçek
 
olacakt
ı
r.
 
Türkçülük,
 
dün
 
bir
 
kaynakt
ı
,
 
bugün
 
çayd
ı
r.
 
Yar
ı
n
 
co
ş
kun
 
bir
 
ı
rmak
 
olacak
 
ve
 
önünde
 
yabanc
ı
 
duygu
 
ve
 
ş
üncelerden
 
gelen
 
bütün
 
engeller
 
yak
ı
lacakt
ı
r.
 
Türkçülük
 
dört
 
kaynaktan
 
geliyor:
 
1
Kökü
 
çok
 
eski
 
olan
 
Türk
 
uru
ğ
unun
ş
uuralt
ı
nda
 
yüzy
ı
llardan
 
beri
 
ya
ş
ayan
 
milliyetçilik;
 
2
Tanzimat’tan
 
sonra
 
Avrupa
 
da
 
ki
 
milliyetçiliklere
 
benzeyen
 
halkç
ı
 
bir
 
hareketin
 
bizde
 
de
 
tatbik.
 
Olunmas
ı
n
ı
 
isteyen
 
milliyetçilerin
 
hareketi;
 
3
Devletimizin
 
içindeki
 
yabanc
ı
 
unsurlar
ı
n
 
ihaneti
 
dolay
ı
s
ı
yla
 
do
ğ
an
 
tepki;
 
4
Türklerin
 
200
 
y
ı
ldan
 
beri
 
çektikleri
 
büyük
 
s
ı
k
ı
nt
ı
lar
 
ve
 
geçirdikleri
 
felaketlerin
 
verdi
ğ
i
 
uyan
ı
kl
ı
k.
 
Bu
 
dört
 
kaynaktan
 
gelen
 
ş
ünceler
 
birbiriyle
 
kar
ı
ş
ı
p
 
yo
ğ
rularak
 
bugünkü
 
Türkçülü
ğ
ü
 
ortaya
 
ç
ı
karm
ı
ş
t
ı
r.
 
Türkler,
 
Türkçülükle
 
güçlenecek,
 
kurtulacak,
 
ilerleyecektir.
 
Bir
 
millet
 
yükselmek
 
iradesini
 
ta
ş
ı
mazsa,
 
kendi
 
güveni
 
olmazsa,
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
taklitten
 
ba
ş
ka
 
bir
ş
ey
 
yapmazsa,
 
geçmi
ş
iyle
 
övünmezse,
 
ba
ş
kalar
ı
ndan
 
üstün
 
olmak
 
istemezse,
 
ülkü
 
için
 
ölümü
 
göze
 
almazsa,
 
sava
ş
tan
 
korkarsa
 
o
 
millet
 
içinden
 
çürümü
ş
demektir.
 
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 3
Bugün
 
ülküler
 
ve
 
kahramanlar
 
ça
ğ
ı
nda
 
ya
ş
ı
yoruz.
 
Geçmi
ş
haklara
 
dayan
ı
larak
 
davalar
ı
n
 
öne
 
at
ı
ld
ı
ğ
ı
,
 
hesaplar
ı
n
 
görüldü
ğ
ü
 
günlerdeyiz.
 
Kan
 
ça
ğ
layanlar
ı
,
 
k
ı
l
ı
ç
ş
ak
ı
rt
ı
lar
ı
 
ve
 
gülle
 
sesleri
 
içinde
 
yar
ı
n
ı
n
 
neler
 
haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
n
ı
 
bilemiyoruz.
 
Bu
 
kas
ı
rga
 
aras
ı
nda,
 
milletlerin
 
yaln
ı
z
 
geçmi
ş
lerini
 
hat
ı
rlayarak
 
milli
 
ülkülerine
 
yap
ı
ş
t
ı
klar
ı
n
ı
 
görebiliyoruz.
 
Mazisi
 
olmayan,
 
yahut
 
olup
 
da
 
unutan,
 
milli
 
ülküsü
 
bulunmayanlar
 
devriliyor.
 
Türkçülük
 
ülküsü
 
bizden
 
amans
ı
z
 
bir
 
vazife
 
ahlak
ı
 
istiyor.
 
Subay
 
hiç
 
yorulmadan
 
alt
ı
 
saatlik
 
talimini
 
yapt
ı
r
ı
rsa,
 
ö
ğ
retmen
 
b
ı
kmadan
 
ö
ğ
reticilik
 
i
ş
ini
 
yaparsa,
 
memur
 
sinirlenmeden
 
halka
 
kolayl
ı
k
 
göstermekte
 
devam
 
ederse,
 
doktor
 
her
ş
eyden
 
önce
 
yurtta
ş
lar
ı
n
ı
n
 
sa
ğ
l
ı
ğ
ı
 
ile
 
ilgili
 
olursa,
 
ö
ğ
renci
 
her
 ş
eyden
 
önce
 
dersini
 
belleme
ğ
e
 
çal
ı
ş
ı
rsa
 
ve
 
bütün
 
vazifelerle
 
rütbeler
 
aras
ı
nda
 
ne
 
caka,
 
ne
 
gösteri
ş
,
 
ne
 
dalkavukluk,
 
ne
 
de
 
ilgisizlik
 
olmadan
 
bir
 
ahenk
 
kurulursa;
 
a
ş
a
ğ
ı
dakiler
 
yukar
ı
n
ı
n
 
buyru
ğ
unu
 
ukalal
ı
k
 
saymaz,
 
yukar
ı
dakiler
 
de
 
a
ş
a
ğ
ı
n
ı
n
 
do
ğ
ru
 
ihtarlar
ı
na
 
k
ı
zmazlarsa;
 
bütün
 
kar
ş
ı
l
ı
kl
ı
 
i
ş
lerde,
 
görü
ş
me
 
ve
 
konu
ş
malarda
 
ne
 
ikiyüzlülü
ğ
e
 
kaçan
 
nezaket,
 
ne
 
de
 
kabal
ı
ğ
a
 
kaçan
 
sertlik
 
bulunmazsa
 
vazifenin
 
bizden
 
istedi
ğ
i
ş
ey
 
yap
ı
lm
ı
ş
olur.
 
Gerçekten
 
Türkçü
 
olmak
 
kolay
 
de
ğ
ildir.
 
Her
 
önüne
 
gelen;
 
Türkçü
 
olamayaca
ğ
ı
 
gibi,
 
her
 
Türkçüyüm
 
diyen
 
de
 
Türkçü
 
say
ı
lmaz.
 
Her
 
Türkçü,
 
bulundu
ğ
u
 
yerin
 
vazifesini
 
inançla
 
yaparsa
 
Türkçülük
 
ülküsü
 
sa
ğ
lamla
ş
ı
r.
 
Türklük
 
güçlenir.
 
Türkçülerin
 
ilk
 
i
ş
i,
 
vazifelerini
 
ar
ı
nm
ı
ş
gönül
 
ve
 
inanm
ı
ş
yürekle
 
yapmakt
ı
r.
 
Orkun,
 
15
 
Haziran
 
1963,
 
2.
 
Y
ı
l,
 
17.Say
ı
.
 
Ötüken,
 
Say
ı
 
1,
 
1964
 
TÜRKÇÜLÜK
 
DE
ĞİŞ
MEZ
 
B
İ
R
 
F
İ
K
İ
RD
İ
R
 
ORKUN'u
 
be
ğ
enmeyenler
 
onda
 
eski
 
teranelerden
 
ba
ş
ka
 
bir
ş
ey
 
olmad
ı
ğ
ı
n
ı
 
söylüyorlar.
 
Hakl
ı
d
ı
rlar.
 
Türkçülük
 
de
ğ
i
ş
mez
 
bir
 
fikir
 
oldu
ğ
u
 
için
 
burada
 
hep
 
ay
ı
n
 
sözler
 
söylenecek.
 
Türkçülük
 
bir
 
moda
 
olmad
ı
ğ
ı
 
için
 
de
ğ
i
ş
meyecek,
 
bir
 
ilim
 
olmad
ı
ğ
ı
 
için
 
sabit
 
kalacak,
 
bir
 
e
ğ
lence
 
olmad
ı
ğ
ı
 
için
 
kendini
 
be
ğ
endirme
ğ
e
 
u
ğ
ra
ş
mayacakt
ı
r.
 
Türkçülük
 
bir
 
ülküdür.
 
Milli
 
ülküler
 
yüzy
ı
llar
 
boyunca
 
de
ğ
i
ş
meden
 
ya
ş
ar.
 
De
ğ
i
ş
en
 
taraflar
ı
 
ana
 
çizgileri
 
de
ğ
il,
 
teferruat
 
veya
 
takti
ğ
idir.
 
Baz
ı
 
arkada
ş
lar,
 
Türkçülük
 
anlam
ı
nda
 
yaz
ı
 
yazanlar
ı
n
 
y
ı
llard
ı
r
 
ay
ı
n
 
kimseler
 
oldu
ğ
u
 
söylüyorlar.
 
Bu
 
da
 
do
ğ
rudur.
 
Fakat
 
ORKUN’daki
 
imzalar
ı
n
 
ço
ğ
ald
ı
ğ
ı
n
ı
 
zamanla
 
herkes
 
görecektir.
 
Ancak,
 
Türkçülerin
 
hepsi
 
yaz
ı
 
yazmad
ı
ğ
ı
 
gibi
 
yaz
ı
c
ı
lar
ı
n
 
ayn
ı
 
kimseler
 
olmas
ı
 
da
 
Türkçülü
ğ
ün
 
yerinde
 
sayd
ı
ğ
ı
n
ı
 
göstermez.
 
Türkçülü
ğ
ün
 
nas
ı
l
 
geli
ş
ti
ğ
ini
 
görmek
 
için
 
Türkçü
 
dergileri
 
okuyanlar
ı
n
 
say
ı
s
ı
na
 
bakmak
 
kâfidir.
 
ORKUN'un
 
(ORHUN)
 
ad
ı
yla
 
ç
ı
kt
ı
ğ
ı
 
birinci
 
ve
 
ikinci
 
devirleriyle
ş
imdiki
 
sat
ı
ş
ı
 
aras
ı
ndaki
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
M KorKut Tor liked this
umut66 liked this
Almula Kara liked this
Noctuary liked this
Öznur Öztürk liked this
Adnan Yazan liked this
Hasan Özçelik liked this
ufuktde liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->