Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makaleler 4

Makaleler 4

Ratings: (0)|Views: 615|Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ'ın makaleleri 4
Nihal ATSIZ'ın makaleleri 4

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 1
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 2
Ba
ş
vekil
 
Saraço
ğ
lu
Ş
ükrü’ye
 
ı
k
 
Mektup
 
Say
ı
n
 
Ba
ş
vekil,
 
Hem
 
Türkçü,
 
hem
 
de
 
Ba
ş
vekil
 
oldu
ğ
unuz
 
için
 
size
 
bu
 
ı
k
 
mektubu
 
yaz
ı
yorum.
 
Yaln
ı
z
 
Ba
ş
vekil
 
olsayd
ı
n
ı
z
 
bunlar
ı
 
yazmak
 
eme
ğ
ine
 
katlanmazd
ı
m.
 
Çünkü
 
Türkçü
 
olmayan
 
bir
 
ba
ş
vekile
 
hitap
 
etmenin
 
ne
 
kadar
 
bo
ş
oldu
ğ
unu
 
bilirim.
 
Yaln
ı
z
 
bir
 
Türkçü
 
olsayd
ı
n
ı
z
 
yine
 
yazmaya
 
lüzum
 
görmezdim.
 
Çünkü
 
faydas
ı
z
 
kalacak
 
olduktan
 
sonra,
 
sizden
 
daha
 
eski
 
Türkçülerle
 
yard
ı
m
 
dertlerini
 
her
 
zaman
 
konu
ş
abilirim.
 
Fakat
 
Türkçü
 
olarak
 
idare
 
makinesinin
 
ba
ş
ı
nda
 
oldu
ğ
unuz
 
için
 
sizinle
 
konu
ş
maktan
 
faydalar
 
do
ğ
abilece
ğ
ine
 
inan
ı
yor,
 
onun
 
için
 
size
 
hitap
 
ediyorum.
 
Millet
 
Meclisinde,
 
5
 
A
ğ
ustos
 
1942
 
günü
 
verdi
ğ
iniz
 
nutukta
 
"Biz
 
Türk’üz
 
Türkçüyüz
 
ve
 
daima
 
Türkçü
 
kalaca
ğ
ı
z.
 
Bizim
 
için
 
Türkçülük
 
bir
 
kan
 
meselesi
 
oldu
ğ
u
 
kadar
 
ve
 
laakal
 
o
 
kadar
 
bir
 
vicdan
 
ve
 
kültür
 
meselesidir"
 
demi
ş
tiniz.
 
Türk
 
tarihiyle
 
u
ğ
ra
ş
m
ı
ş
bir
 
münevver
 
olarak
 
söyleyebilirim
 
ki
 
ne
 
ı
rk
ı
m
ı
z
ı
n,
 
ne
 
de
 
devletimizin
 
tarihinde,
 
Türk
 
milliyetçili
ğ
i
 
resmî 
 
bir
 
a
ğ
ı
zdan
 
bu
 
kadar
 
kesin
 
sözlerle
 
hiçbir
 
zaman
 
ı
ğ
a
 
vurulmam
ı
ş
t
ı
.
 
Bu
 
sözlerin
 
Türkçü
 
çevrelerde
 
nas
ı
l
 
sevinçle
 
kar
ş
ı
land
ı
ğ
ı
n
ı
 
anlatmaya
 
lüzum
 
yoktur.
 
Fakat
 
aradan
 
bir
 
buçuk
 
y
ı
l
ı
 
a
ş
an
 
bir
 
zaman
 
geçti
ğ
i
 
halde
 
biz
 
bu
 
Türkçülü
ğ
ün
 
i
ş
alan
ı
na
 
geçmedi
ğ
ini
 
görmekten
 
do
ğ
an
 
bir
 
s
ı
k
ı
nt
ı
 
içindeyiz.
 
Fikirler
 
i
ş
hâline
 
geldi
ğ
i
 
zaman
 
mânalan
ı
r.
 
Buna
 
ülkü
 
deriz.
İş
haline
 
gelmeyecek
 
fikirler
 
ise
 
ham
 
hayalden
 
ba
ş
ka
 
bir
ş
ey
 
de
ğ
ildir.Yetmi
ş
y
ı
ldan
 
beri
 
i
ş
lene
 
i
ş
lene
 
bugünkü
 
durumuna
 
eri
ş
en
 
kuvvetli
 
Türkçülü
ğ
ün
 
art
ı
k
 
tatbikat
 
alan
ı
nda
 
da
 
kendisini
 
göstermesi
 
zaman
ı
 
elbette
 
gelmi
ş
tir.
İş
te
 
bu
 
sat
ı
rlar
ı
n
 
güttü
ğ
ü
 
istek,
 
size,
 
Türkçülü
ğ
ün
 
niçin
 
yaln
ı
z
 
sözde
 
kalarak,
 
bu
 
günün
 
imkanlar
ı
 
nispetinde,
 
i
ş
haline
 
gelmedi
ğ
ini
 
sormak
 
ve
 
Türkçülük
 
tatbikat
 
sahas
ı
na
 
geçmedi
ğ
i
 
için
 
yurdumuzun
 
ş
man
ı
 
olan
 
fikirlerin
 
nas
ı
l
 
geli
ş
ip
 
yay
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
 
anlatmakt
ı
r.
 
Bir
 
ba
ş
vekile
 
hangi
 
s
ı
fat
 
ve
 
cüretle
 
bu
 
soruyu
 
soruyorsun
 
diyemezsiniz.
 
Halkç
ı
 
bir
 
hükümetin
 
ba
ş
vekili
 
iseniz,
 
mensup
 
bulundu
ğ
unuz
 
partinin
 
gazeteleri
 
taraf 
ı
ndan
 
birçok
 
defa
 
tekrarland
ı
ğ
ı
 
gibi
 
rejimimiz
 
demokrat
 
bir
 
rejimse
 
ve
 
siz
 
de
 
birçok
 
defa
 
söyledi
ğ
iniz
 
gibi
 
halk
 
aras
ı
ndan
 
yeti
ş
mi
ş
olmaktaki
 
gururu
 
belirten
 
sözlerinizde
 
samimi
 
iseniz
 
ve
 
e
ğ
er
 
Millet
 
Meclisinin
 
azalan
 
hakikaten
 
bizim
 
vekillerimiz
 
iseler,
 
siz
 
de
 
bir
 
ba
ş
vekil,
 
halk
 
adam
ı
,
 
demokrat
 
halkç
ı
 
ve
 
Türkçü
 
olmak
 
dolay
ı
s
ı
yla
 
beni
 
dinlemeye
 
mecbursunuz.
 
Yok,
 
bunlar
 
do
ğ
ru
 
de
ğ
il
 
de
 
birer
 
gösteri
ş
ten
 
ibaretse,
ş
üphesiz,
 
benim
 
bu
 
hitab
ı
m
 
cüretkârl
ı
ğ
ı
 
da
 
a
ş
an
 
bir
 
küstahl
ı
kt
ı
r
 
ve
 
bunun
 
ilk
 
kar
ş
ı
l
ı
ğ
ı
 
da
 
Orhun'un
 
susturulmas
ı
d
ı
r.
 
Say
ı
n
 
Ba
ş
vekil,
 
Esefle
 
söylemeye
 
mecburum
 
ki,
 
Türkçülük
 
nazariyat
 
sahas
ı
nda
 
kalmaya
 
devam
 
ederken,
 
bu
 
milletin
 
ve
 
bu
 
ülkenin
 
ş
man
ı
 
olan
 
solcu
 
fikirler
 
bazen
 
sinsi,
 
bazen
 
ı
k
 
yürümekte,
 
büyümekte,
 
propagandas
ı
n
ı
 
yapmaya
 
devam
 
ediyor.
 
Halbuki
 
sizin
 
Türkçü
 
ve
 
partinizin
 
alt
ı
 
okundan
 
bir
 
tanesinin
 
de
 
milliyetçilik
 
oldu
ğ
una
 
göre
 
bunun
 
böyle
 
olmamas
ı
 
icap
 
ederdi.
 
Pek
 
uzun
 
konu
ş
arak
 
esastan
 
ayr
ı
lmaktansa
 
örnek
 
vererek
 
bugünün
 
gerçeklerini
 
göstermek
 
daha
 
do
ğ
ru
 
olaca
ğ
ı
ndan
 
size
 
memleketimizin,
 
kanunlar
ı
m
ı
z
ı
n
 
milliyetçili
ğ
i
 
ile,
 
sizin
 
Türkçülü
ğ
ünüzle
 
ba
ğ
da
ş
mas
ı
 
kabil
 
olmayan
 
olaylar
ı
 
gösterece
ğ
im:
 
Birkaç
 
gün
 
önce,
 
Baltac
ı
o
ğ
lu
İ
smail
 
Hakk
ı
'n
ı
n
 
Eminönü
 
Halkevinde
 
verdi
ğ
i
 
bir
 
konferansta
 
mühim
 
bir
 
hâdise
 
oldu.
 
Gazetelerin
 
ancak
 
mizah
 
sütunlar
ı
nda
 
yer
 
alan
 
bu
 
hâdiseyi
 
bilmem
 
i
ş
ittiniz
 
mi?
 
Herhalde
 
i
ş
itmemi
ş
olaca
ğ
ı
n
ı
z
 
bu
 
vakay
ı
 
ben
 
size
 
k
ı
saca
 
anlatay
ı
m:
 
Baltac
ı
o
ğ
lu’nun
 
milliyetçilik
 
lehinde
 
söz
 
söyleyece
ğ
ini
 
haber
 
alan
 
baz
ı
 
zümreler
 
(yani
 
solcular,
 
komünistler,
 
yani
 
vatan
 
hainleri)
 
bu
 
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 3
konferansta
 
bir
 
hâdise
 
ç
ı
karmaya
 
karar
 
veriyorlar.
 
Konferans
 
günü
 
salonun
 
sol
 
taraf 
ı
n
ı
 
(dikkatinizi
 
çekerim)
 
dolduruyorlar
 
ve
 
konferansç
ı
 
kürsüye
 
geldi
ğ
i
 
zaman
 
lüzumundan
 
fazla,
 
dakikalarca
 
süren
 
alk
ı
ş
larla
 
ilk
 
nümayi
ş
i
 
yap
ı
yorlar.
 
Fakat
 
bu
 
nümayi
ş
alk
ı
ş ş
eklinde
 
oldu
ğ
u
 
için
 
kimsenin
 
akl
ı
na
 
kötü
 
bir
 ş
ey
 
gelmiyor.
 
Herkes
 
bunu
 
terbiyesiz
 
bir
 
sevgi
 
gösterisi
 
san
ı
yor.
 
Konferans
ı
n
 
bir
 
yerinde
 
Baltac
ı
o
ğ
lu
 
ho
ş
a
 
giden
 
bir
 
 jest
 
ve
 
te
ş
bih
 
yapt
ı
ğ
ı
 
zaman
 
herkes
 
gülümsüyor.
 
Fakat
 
sol
 
taraf 
 
bu
 
gülümseyi
ş
i
 
kahkahalar
ş
eklinde
 
uzun
 
zaman
 
devam
 
ettiriyor.
 
Yine
 
kimsenin
 
akl
ı
na
 
bir
ş
ey
 
gelmiyor.
 
Herkes
 
bunu
 
k
ı
t
 
terbiyelilerin
 
bir
 
gülü
ş
ü
 
san
ı
yor.
 
Fakat
 
biraz
 
sonra,
 
Baltac
ı
o
ğ
lu
 
Türk
 
tiyatrosundan
 
bahsetti
ğ
i
 
s
ı
rada
 
yine
 
ayn
ı
 
sol
 
taraftan
 
bir
 
öksürük
 
ba
ş
l
ı
yor,
 
ço
ğ
al
ı
yor,
 
gürültü
 
halini
 
al
ı
yor.
 
Yine
 
kimse
 
bunun
 
bir
 
komünist
 
nümayi
ş
i
 
oldu
ğ
unun
 
fark
ı
nda
 
de
ğ
il.
 
Konferansç
ı
 
gürültüden
 
dolay
ı
 
susmaya
 
mecbur
 
kal
ı
yor.
 
Herkesin
 
gözü
 
öksürenlerin
 
üzerinde
 
iken
 
sol
 
taraf 
ı
n
 
en
 
arkas
ı
ndan
 
bir
 
nefer
 
kalk
ı
yor
 
ve
 
öksürenlere
 
do
ğ
ru:
 
"Üniversite
 
gençleri!
 
Dinlemeye
 
mecbursunuz"
 
diye
 
ba
ğ
ı
r
ı
yor.
İş
te
 
o
 
zaman
 
salondakiler
 
ilk
 
önceki
 
alk
ı
ş
ı
n,
 
daha
 
sonraki
 
kahkahan
ı
n
 
ve
 ş
imdiki
 
öksürmelerin
 
mânâs
ı
n
ı
 
anl
ı
yor.
 
Münevver
 
bir
 
Türk
 
oldu
ğ
u
 
anla
ş
ı
lan
 
nefer
 
elbiseli
 
gencin
 
sert
 
ihtar
ı
 
üzerine
 
bir
 
anda
 
öksürmeler
 
kesiliyor
 
ve
 
o
 
anda
 
i
ş
i
 
kavrayanlardan
 
milliyetçi
 
bir
 
t
ı
bb
ı
yeli
 
sa
ğ
taraftan
 
aya
ğ
a
 
kalkarak
 
öksürenlere:
 
"Namussuz
 
komünistler!
 
Milliyetçilik
 
hakk
ı
nda
 
söz
 
söylendi
ğ
i
 
için
 
böyle
 
yap
ı
yorsunuz
 
de
ğ
il
 
mi?"
 
diye
 
hayk
ı
r
ı
yor.
 
Tabiidir
 
ki,
 
haysiyet
 
ve
 
namusu
 
bir
 
burjuva
 
uydurmas
ı
 
diye
 
telâkki
 
eden
 
komünistlerden
 
kimse
 
bu
 
tahkire
 
ald
ı
rm
ı
yor.
 
Yaln
ı
z
 
kendilerine
 
çevrilmi
ş
olan
 
ate
ş
li
 
bak
ı
ş
lar
 
alt
ı
nda
 
sinip
 
susuyorlar.
 
0
 
zaman,
 
Baltac
ı
o
ğ
lu,
 
nümayi
ş
çilere
 
bakarak
ş
öyle
 
diyor:
 
"Korktu
ğ
um
 
için
 
sustum
 
sanmay
ı
n.
 
Sadece
 
ac
ı
d
ı
ğ
ı
m
 
için
 
sustum."
 
Hatip,
 
konferans
ı
na
 
devam
 
ediyor.
 
Kendisine
 
has
 
olan
 
belâgatle
 
komünistli
ğ
i
 
paçavraya
 
çeviren
 
bir
 
kaç
 
söz
 
söylüyor.
 
Art
ı
k
 
bu
 
kadar
ı
na
 
dayanamayan
 
ve
 
konferans
ı
n
 
bitmek
 
üzere
 
oldu
ğ
unu
 
sezen
 
marksist
 
taslaklar
ı
 
salonu
 
terketmeye
 
ba
ş
l
ı
yorlar.
 
Fakat
 
bunu
 
da
 
nümayi
ş ş
eklinde
 
ve
 
kastî 
 
bir
 
gürültü
 
ile
 
yap
ı
yorlar.
 
Salonun
 
d
ı
ş
ı
nda,
 
holde
 
iki
ş
er,
 
üçer
 
ki
ş
ilik
 
gruplar
 
halinde
 
toplanan
 
bu
 
güruhun
 
aras
ı
nda
 
merak
 
dolay
ı
s
ı
yla
 
dola
ş
an
 
milliyetçi
 
bir
 
üniversite
 
genci
 
bu
 
taslaklardan
 
birinin,
 
Baltac
ı
o
ğ
lu
 
ya
 
tulumbac
ı
 
a
ğ
z
ı
yla
 
bir
 
küfür
 
savurduktan
 
sonra
 
"bize
 
milliyetçilik
 
dolmas
ı
 
yutturacakt
ı
"
 
dedi
ğ
ini
 
i
ş
itiyor.
 
Bu
 
s
ı
rada
 
içeriye
 
resmî 
 
k
ı
l
ı
kl
ı
 
dört
 
be
ş
polisin
 
geldi
ğ
ini
 
görünce
 
taslaklar
 
çabucak
 
soka
ğ
a
 
ı
rlay
ı
p
 
kayboluyorlar.
 
Fakat
ş
a
ş
ı
lacak
 
nokta
ş
u
 
ki:
 
Halk
 
Partisinin
 
bir
 
mebusu,
 
Halk
 
Partisinin
 
bir
 
müessesesinde
 
vatan
 
ve
 
millet
 
ş
manlar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
tahkir
 
olundu
ğ
u
 
halde
 
kimsenin
 
k
ı
l
ı
 
k
ı
p
ı
rdam
ı
yor.
 
Ne
 
Halkevi,
 
ne
 
polis
 
bir
 
takibat
 
veya
 
tahkikat
 
yapmaya
 
lüzum
 
görüyor.
 
Ayn
ı
 
gece
 
Leylî 
 
T
ı
p
 
Talebe
 
Yurtlar
ı
nda
 
milliyetçilerle
 
solcular
 
aras
ı
nda
 
ba
ş
layan
 
münaka
ş
a
 
dövü
ş
e
 
binmek
 
üzere
 
iken
 
her
 
yerde
 
daima
 
görülen
 
uzla
ş
t
ı
r
ı
c
ı
 
tarafs
ı
zlar
ı
n
 
araya
 
girmesiyle
 
mesele
 
kapan
ı
yor.
 
Say
ı
n
 
Ba
ş
vekil!
 İş
te
 
Türkçülü
ğ
ün
 
hâkim
 
oldu
ğ
u
 
bir
 
Türk
 
ülkesinde
 
böyle
 
bir
 
olay
 
oluyor.
İş
in
 
en
 
kötü
 
ciheti
 
de
 
bu
 
nümayi
ş
i
 
yapanlar
ı
n
 
hem
 
üniversiteli,
 
hele
 
birço
ğ
unun
 
devlet
 
paras
ı
yla
 
talebe
 
yurtlar
ı
nda
 
okuyan
 
talebeler
 
olu
ş
udur.
 
Demek
 
ki
 
devlet
 
bilmeden
 
koynunda
 
y
ı
lan
 
besliyor.
 
K
ı
z
ı
l
 
gözlü,
 
sinsi
 
ve
 
zehirli
 
y
ı
lanlar...
 
Bu
 
y
ı
lanlar
 
yar
ı
n
 
birer
 
doktor
 
olup
 
yurt
 
ş
elerinde
 
vazife
 
ald
ı
klar
ı
 
zaman
 
ilk
 
i
ş
leri
 
baltalama
 
hareketlerine
 
girmek
 
olacak,
 
vatan
ı
 
arkadan
 
vuracaklar,
 
bekledikleri
 
k
ı
z
ı
l
 
sabah
ı
 
Türkiye'ye
 
getirecek
 
olan
 
yabanc
ı
 
ordulara
 
ajanl
ı
k
 
edeceklerdir.
 
Zaten
 
toplu
 
ve
 
te
ş
kilatl
ı
 
bir
 
halde
 
daha
ş
imdiden
 
konferanslarda
 
nümayi
ş
yapmalar
ı
 
da
 
bu
 
günden
 
ajanl
ı
k
 
etmeye
 
ba
ş
lad
ı
klar
ı
n
ı
n
 
delilidir.
 
Bu
 
nümayi
ş
i
 
yapanlar
ı
n
 
aras
ı
nda,
 
Almanya'ya
 
tahsile
 
gönderilerek
 
komünistlik
 
yapt
ı
ğ
ı
 
için
 
talebe
 
müfetti
ş
i
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
M KorKut Tor liked this
umut66 liked this
Almula Kara liked this
steve_y liked this
Noctuary liked this
Adnan Yazan liked this
Hasan Özçelik liked this
ufuktde liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->