Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
21Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Türk Edebiyatı Tarihi

Türk Edebiyatı Tarihi

Ratings: (0)|Views: 972|Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ kitapları
Nihal ATSIZ kitapları

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 1
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 2
1. Bölüm
 
EDEB
İ
YAT VE EDEB
İ
YAT TAR 
İ
H
İ
 
Güzel Sanatlar
İ
nsanlar
ı
n alelâde duygulardan ve dü
ş
üncelerden ba
ş
ka bir de bediî duygular ve yüksek
ş
ünceler vard
ı
r. Güzel sanatlar dedi
ğ
imiz bilgi
ş
ubeleri bu bediî duygulardan ve yüksek
ş
üncelerden do
ğ
ar. Bediî duygu demek güzellikler ve iyilikler kar
ş
ı
s
ı
nda duyulan yahutgüzellik ve iyilik yaratmak kabiliyetinde olan duygudur. Yüksek dü
ş
ünce ve de günlük
ş
üncelerin üstüne iyiyi, do
ğ
ruyu, güzeli yaratacak olan dü
ş
üncedir. Yani bediî duygu veyüksek dü
ş
ünce demek olan insan duygusunun ve dü
ş
üncesinin yarat
ı
c
ı
taraf 
ı
demektir.
İş
te bu bediî duygularla yüksek dü
ş
üncelerin söz ve yaz
ı
ile ifadesine heykelt
ı
ra
ş
l
ı
k vemimarl
ı
k deriz. Güzel sanatlar bu sayd
ı
ğ
ı
m
ı
z be
ş
bilgi
ş
ubesinden yani edebiyat, musiki,resim, heykelt
ı
ra
ş
l
ı
k ve mimarl
ı
ktan ibarettir. Bununla beraber di
ğ
er sanatlardanbaz
ı
lar
ı
n
ı
n da güzel sanata kaçan taraflar
ı
vard
ı
r. Mesela marangozluk alelâde bir sanatoldu
ğ
u halde marangozlu
ğ
un ince ve ileri bir
ş
ekli olan oymac
ı
l
ı
k güzel sanatlardansay
ı
labilir.
Edebiyat
 Bediî duygu ve yüksek dü
ş
üncenin söz ve yaz
ı
ile ifadesine edebiyat denir. Bu tarife göreedebiyat çerçevesine giren eserlerin pek az olmas
ı
icap eder. Çünkü okudu
ğ
umuz pek çok
ş
iir, hikaye ve roman
ı
n bedi'i duygudan, yüksek dü
ş
ünceden mahrum oldu
ğ
unugörüyoruz.Fakat buna ra
ğ
men böyle birçok eserler edebiyat çerçevesine girer. Çünkü birmilletteki halk
ı
n hepsi ayn
ı
seviyede de
ğ
ildir.Türlü seviyelerde ve türlü dü
ş
üncelere malikinan kümeleri vard
ı
r. Baz
ı
eserler yüksek dü
ş
üncelerin ve bediî duygular
ı
n mahsulüolmamakla beraber bir s
ı
n
ı
f halk taraf 
ı
ndan sevilir, tutulur. Bu eser o s
ı
n
ı
f için iyi,güzel veyüksektir. Bundan dolay
ı
muhtelif seviyelere hitap eden eserleri edebiyat ad
ı
alt
ı
ndatoplar
ı
z. Fakat hiç
ş
üphesiz as
ı
l edebi eserler yüksek kültürlü ve milli seciyesi kuvvetliinsanlara hitap eden edebiyatt
ı
r. Ötekilerine ise 's
ı
n
ı
f edebiyat
ı
' veya 'zümre edebiyat
ı
'demek daha do
ğ
rudur.Edebiyat iki türlüdür: Sözlü edebiyat, yaz
ı
l
ı
edebiyat. Bir millet geri bir halde iken, dahayaz
ı
s
ı
yokken onun sözlü edebiyat
ı
vard
ı
r. Bu edebiyat babadan o
ğ
ula, a
ğ
ı
zdan a
ğ
ı
zageçerek millet içinde ya
ş
ayan ve masallar,türküler,darb
ı
mesellerden ibaret olan biredebiyatt
ı
r. Yaz
ı
l
ı
edebiyat ise bir milletin yaz
ı
y
ı
icat veya kabulünden sonra meydanagetirdi
ğ
i ve ta
ş
lara, ka
ğ
ı
tlara yazd
ı
ğ
ı
bir edebiyatt
ı
r. Bununla beraber yaz
ı
s
ı
olan ilerlemi
ş
 bir millette de bir yandan sözlü edebiyat devam edebilir. Mesela Türkler ileri bir milletolduklar
ı
, as
ı
rlardan beri yaz
ı
l
ı
bir edebiyata malik bulunduklar
ı
halde bir yandan da sözlübir edebiyatlar
ı
vard
ı
r. Darb
ı
meseller, maniler, türküler, masallar, f 
ı
kralar vesaire... Fakatbu sözlü mahsulleri mütemadiyen yaz
ı
ya geçirildi
ğ
inden ve içtimai hayat
ı
n de
ğ
i
ş
mesidolay
ı
s
ı
yla yeni mahsul vermekte gitgide daha k
ı
s
ı
r davrand
ı
ğ
ı
ndan sözlü edebiyatgünden güne küçülüp daralmaktad
ı
r.
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 3
Edebiyat tarihi
 Edebiyat tarihi,tarihin bir koludur. Bir milletin edebi mahsullerini, yahut ba
ş
ka bir tarifeduygu ve dü
ş
ünce mahsullerini, tarih çerçevesi içinde,mütalaa eder. Her edebi eser veher
ş
air bir milletin ve bir tarih devrinin yeti
ş
tirmesi oldu
ğ
u için edebiyat tarihini de tarihumumi gidi
ş
i içinde görmek laz
ı
md
ı
r.Bir a
ğ
ac
ı
n yemi
ş
verme
ş
artlar
ı
n
ı
incelerken nas
ı
l onun topra
ğ
ı
n
ı
da göz önündebulundurmak laz
ı
msa, edebi mahsullerin nas
ı
l meydana geldi
ğ
ini anlamak için de o devrintarihini bilmek icap eder. O halde Türk edebiyat
ı
tarihi demek, Türkler'in en eskiça
ğ
lardan günümüze kadar meydana getirdikleri duygu ve dü
ş
ünce mahsullerinin as
ı
ras
ı
r, o asr
ı
n tarihi içinde mütalaas
ı
demektir. Tabiîdir ki edebiyat tarihini iyi anlamak içinbütün medeniyet unsurlar
ı
n
ı
n da tarihini önceden bilmek
ş
artt
ı
r. Böyle olmazsa edebieserlerin do
ğ
u
ş
undaki sebep ve neticeler iyi anla
ş
ı
lamaz. Edebiyat tarihi medeniyettarihinden pek az farkl
ı
d
ı
r. Türk tarihi üç büyük ça
ğ
a ayr
ı
l
ı
r:1- Uzak do
ğ
u medeniyeti çerçevesinde (
İ
slâmiyet'ten önceki) Türk tarihi;2- Yak
ı
n do
ğ
u medeniyeti çerçevesinde (
İ
slâmi devirde) Türk tarihi;3- Bat
ı
medeniyeti çerçevesinde Türk tarihi.Birinci devir Türkler'in
İ
slâmiyet'i kabulüne kadar yani onuncu milâdi asra kadar sürer.
İ
kinci devir onuncu as
ı
rdan Tanzimat'a kadar yani 1839'dan sonraki zamand
ı
r.Türk edebiyat
ı
da üç devreye göre üç büyük karakter gösteren üç bölüme ayr
ı
l
ı
r.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bîlal Nêribij liked this
신양섭 liked this
aydogank liked this
Kaan Özyön liked this
Miguel Martinez liked this
lolita13 liked this
eylul916 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->