Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15. Asır Tarihçisi Şükrullah, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi

15. Asır Tarihçisi Şükrullah, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi

Ratings: (0)|Views: 1,121 |Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ çevirileri
Nihal ATSIZ çevirileri

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 1
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 2
ÖNSÖZ
 
Büyük
 
Türk
 
tarihinde
 
en
 
mühim
 
ve
 
en
ş
anl
ı
 
devir
 
Osmanl
ı
lar
 
devridir.
 
Gerek
 
hayat
ı
n
ı
n
 
uzunlu
ğ
u,
 
gerek
 
fütuhat
ı
n
ı
n
 
büyüklü
ğ
ü
 
ve
 
gerekse
 
te
ş
kilât
 
ve
 
medeniyetinin
 
sa
ğ
laml
ı
ğ
ı
 
ve
 
yüksekli
ğ
i
 
bak
ı
m
ı
ndan
 
Osmanl
ı
 
tarihi,
 
cihan
 
tarihinin
 
pek
 
dikkate
 
de
ğ
er
 
bir
 
k
ı
sm
ı
d
ı
r.
İ
nsanl
ı
ğ
ı
n
 
tarihinde
 
Osmanl
ı
 İ
mparatorlu
ğ
undan
 
daha
 
çok
 
ya
ş
ayan
 
ve
 
daha
 
büyük
 
topraklara
 
malik
 
olan
 
ancak
 
bir
 
Roma
 İ
mparatorlu
ğ
u
 
vard
ı
r.
 
Bununla
 
beraber
 
Roma
İ
mparatorlu
ğ
u,
 
sonunda
 
yok
 
olarak
 
siyasî 
 
hâkimiyeti
 
yabanc
ı
lara
 
b
ı
rakt
ı
ğ
ı
 
halde
 
Osmanl
ı
İ
mparatorlu
ğ
u
 
yaln
ı
z
 
rejim
 
de
ğ
i
ş
tirmekle
 
kalm
ı
ş
,
 
topraklar
ı
n
ı
n
 
büyük
 
parças
ı
n
ı
 
elden
 
ç
ı
kard
ı
ğ
ı
 
halde
 
siyasî 
 
hâkimiyeti
 
yabanc
ı
lara
 
kapt
ı
rmam
ı
ş
,
 
Türkiye
 
Cumhuriyetini
 
do
ğ
urmu
ş
tur.
 
Bu
 
bak
ı
mdan
 
da
 
Roma
İ
mparatorlu
ğ
undan
 
üstündür.
 
Tarihte
 
bu
 
kadar
 
mühim
 
bir
 
yer
 
tutan
 
bu
 
imparatorlu
ğ
un
 
her
 
bak
ı
mdan
 
mükemmel
 
bir
 
tarihini
 
yazmak
 
insanl
ı
k
 
için
 
mühim
 
borçlardan
 
biridir.
 
Avrupal
ı
lar
ı
n
 
Türk
 
metinlerini
 
anlamak
 
hususundaki
 
ı
trî 
 
kabiliyetsizlikleri
 
dolay
ı
s
ı
 
ile
 
bu
 
borç
 
insanlar
 
aras
ı
nda
 
Türklere,
 
Türkler
 
aras
ı
nda
 
da
 
Türkiyelilere
 
ş
mektedir.
Ş
imdiye
 
kadar
 
yaz
ı
lan
 
Osmanl
ı
 
tarihleri
 
aras
ı
nda
 
en
 
tan
ı
nm
ı
ş
ı
 
olan
 
Hammer
 
tarihinin
 
bile,
 
bütün
 
de
ğ
erine
 
ra
ğ
men,
 
ne
 
kadar
 
eksik
 
ve
 
yanl
ı
ş
oldu
ğ
u
 
ş
ünülürse
 
bu
 
vazifenin
 
ifas
ı
nda
 
pek
 
geç
 
kal
ı
nm
ı
ş
oldu
ğ
u
 
anla
ş
ı
l
ı
r.
 
Fakat
 
bununla
 
beraber,
 
bugünkü
 
malzeme
 
ile
 
mükemmel
 
bir
 
Osmanl
ı
 
tarihi
 
yaz
ı
lamayaca
ğ
ı
 
da
 
bellidir.
 
Henüz
 
ar
ş
ivdeki
 
milyonlarca
 
vesika
 
tertip
 
edilip
 
fihristleri
 
ne
ş
rolunmadan,
 
kütüphanelerdeki
 
yazmalar
 
mukayeseli
 
bir
 
surette
 
bast
ı
r
ı
lmadan,
 
ba
ş
ka
 
dillerdeki
 
eserler
 
dilimize
 
çevrilmeden
 
bu
 
i
ş
in
 
ba
ş
ar
ı
lamayaca
ğ
ı
m
ı
 
herkes
 
bilir.
 
Bizim
 
için
 
yeni
 
bir
 
güçlük
 
de
 
harflerimizin
 
de
ğ
i
ş
mesi
 
dolay
ı
s
ı
 
ile
 
yeni
 
yeti
ş
en
 
neslin
 
eski
 
kitaplara
 
yabanc
ı
 
kalmas
ı
d
ı
r
[1]
.
 
Bundan
 
dolay
ı
 
büyük
 
bir
 
ihtiyaç
 
kendini
 
göstermektedir.
 
Bu
 
ihtiyaç
 
da
 
tarihi
 
kaynaklar
ı
m
ı
z
ı
n
 
hepsinin
 
s
ı
ras
ı
yla
 
ve
 
pilânl
ı
 
bir
ş
ekilde
 
bast
ı
r
ı
lmas
ı
,
 
yabanc
ı
 
dillerde
 
olanlar
ı
n
 
da
 
mütehass
ı
slara
 
tercüme
 
ettirilmesidir.
 
Bu
 
i
ş
ler
 
yap
ı
lmadan
 
ortaya
 
konacak
 
terkibi
 
eserlerin,
 
hele
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
n
 
mesaisini
 
istismar
 
ve
 
intihal
 
ederek
 
ve
 
bilmedi
ğ
i
 
dillerdeki
 
eserleri
 
bol
 
bol
 
mehaz
 
göstererek
 
yaz
ı
lacak
 
kitaplar
ı
n
 
hiçbir
 
ilmî 
 
de
ğ
eri
 
olmayacakt
ı
r.
 
Böyle
 
eserler
 
avam
 
taraf 
ı
ndan
 
be
ğ
enilse
 
bile
 
hakikî 
 
ilim
 
adamlar
ı
n
ı
 
yaln
ı
z
 
güldürmekle
 
kalacakt
ı
r.
 
Bütün
 
tarihî 
 
kaynaklar
ı
m
ı
z
ı
 
ne
ş
retmek
 
gibi
 
büyük
 
bir
 
i
ş
in
ş
ah
ı
slar
 
taraf 
ı
ndan
 
ba
ş
ar
ı
lmas
ı
na
 
imkân
 
yoktur.
 
Millî 
ş
uurunu
 
idrak
 
etmi
ş
memleketlerde
 
bu
 
gibi
 
i
ş
lere
 
hükümetler
 
ön
 
ayak
 
olurlar.
İ
lim
 
u
ğ
runda
 
hiçbir
 
kar
ş
ı
l
ı
k
 
beklemeden
 
çal
ı
ş
an
 
âlimler
 
ve
 
genç
 
ilim
 
mensuplar
ı
 
çal
ı
ş
ı
p
 
vesikalar
ı
 
haz
ı
rlarlar,
 
hükümet
 
de
 
onlar
ı
 
bast
ı
r
ı
r.
 
Bu
 
suretle
 
de
 
ilim
ş
erefsiz
 
insanlar
ı
n
 
ihtikâr
 
ve
 
kazanç
 
vas
ı
tas
ı
 
olmaktan
 
kurtulur.
 
Ben
ş
u
 
eseri
 
ortaya
 
koymakla
 
güttü
ğ
üm
 
davaya
 
küçük
 
bir
 
hizmette
 
bulunmak
 
istedim.
 
Eldeki
 
mensur
 
Osmanl
ı
 
tarihlerinin
 
bir
 
Osmanl
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
yaz
ı
lm
ı
ş
en
 
eski
 
örne
ğ
i
 
olan
 
Behcetüttevârîh'i
 
seçtim.
 
Acemce
 
yaz
ı
lan,
 
Kanunî 
 
Sultan
 
Süleyman
 
zaman
ı
nda
 
Türkçe'ye
 
çevrilen,
 
fakat
 
bugün
 
tarih
 
sahas
ı
nda
 
çal
ı
ş
acak
 
Türk
 
gençleri
 
için
 
istifadesi
 
güç
 
bir
 
halde
 
bulunan
 
bu
 
eserin
 
ba
ş
lang
ı
c
ı
n
ı
,
 
eski
 
Türklere
 
ait
 
k
ı
sm
ı
n
ı
 
ve
 
Osmanl
ı
lara
 
ait
 
bölümünü
 
günümüzün
 
Türkçesi'ne
 
çevirerek
 
«Dokuz
 
Boy
 
Türkler
 
Ve
 
Osmanl
ı
 
Sultanlar
ı
 
Tarihi»
 
ad
ı
n
ı
 
verdim.
 
Bu
 
ad
ı
 
verirken
 
de
 
kendi
 
kendime
 
bir
 
ad
 
uydurmu
ş
olmamak
 
için
Ş
ükrullah'
ı
n
 
fas
ı
l
 
veya
 
bâb
 
ba
ş
lar
ı
nda
 
kulland
ı
ğ
ı
 
«Dokuz
 
Boy
 
Türkler»
 
ve
 
«Osmanl
ı
 
Sultanlar
ı
 
Tarihi»
 
adlar
ı
n
ı
 
birle
ş
tirdim.
 
Eseri
 
Türkçe'ye
 
çevirmek
 
içîn
 
ilk
 
önce
İ
stanbul
 
kütüphanelerîndeki
 
alt
ı
 
acemce
 
nüshay
ı
 
Almanya'da
 
Theodor
 
Seif 
 
taraf 
ı
ndan
 
bas
ı
lan
 
Farisî 
 
metinle
 
kar
ş
ı
la
ş
t
ı
r
ı
p
 
mukayeseli
 
bir
 
nüsha
 
elde
 
ettim.
 
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 3
Sonra,
 
zevcem
 
Tol
ı
nay'
ı
n
İ
stanbul
 
kütüphanelerindeki
 
sekiz
 
Türkçe
 
nushay
ı
 
kar
ş
ı
la
ş
t
ı
rarak
 
haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
 
Türkçe
 
metinle
 
kelime
 
kelime
 
mukayese
 
ve
 
kontrol
 
etmek
 
suretiyle
 
bugün
 
ortaya
 
koydu
ğ
um
 
tercümeyi
 
meydana
 
getirdim.
Ş
ükrullah'
ı
n
 
hayat
ı
 
ve
 
eseri
 
hakk
ı
ndaki
 
tetkikimi
 
ve
 
kitab
ı
n
 
sonuna
 
koydu
ğ
um
 
notlar
ı
 
eklemek
 
suretiyle
 
de
 
eseri
 
tamamlad
ı
m.
 
Biraz
 
de
ğ
eri
 
olan
 
bu
 
eseri
 
(çünkü
 
de
ğ
eri
 
oldu
ğ
una
 
inanmasam
 
ne
ş
retmezdim)
 
s
ı
rf 
 
kendi
 
kendime
 
yapm
ı
ş
de
ğ
ilim.
 
Hakikî 
 
ilim
 
adamlar
ı
,
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
n
 
yard
ı
m
ı
 
olmaks
ı
z
ı
n
 
hiçbir
 
ilmî 
 
eser
 
vücuda
 
getirilemeyece
ğ
ini
 
çok
 
iyi
 
bilirler.
 
Ben
 
de
 
bu
 
eseri
 
ortaya
 
koymak
 
için
 
de
ğ
eri
 
bilinmeyip
 
k
ı
y
ı
ya
 
at
ı
lm
ı
ş
eski
 
âlimlerle
 
arkada
ş
lar
ı
m
ı
n
 
yard
ı
mlar
ı
na
 
bel
 
ba
ğ
lad
ı
m.
Ş
ükrullah
 
taraf 
ı
ndan
 
k
ı
smen
 
Arapça
 
yaz
ı
lm
ı
ş
olan
 
ba
ş
lang
ı
ç
 
için
 
Türk
 
bilginlerinin
 
ulusu,
 
yer
 
yüzündeki
 
bütün
ş
arkiyatç
ı
lar
ı
n
 
manevî 
 
hocas
ı
,
 
Arap
 
dili
 
ve
 
edebiyat
ı
n
ı
n
 
son
 
büyük
 
üstad
ı
 
Bayaz
ı
d
 
Umumî 
 
Kütüphanesi
 
müdürü,
 
eski
 
müderrislerden
 İ
smail
 
Saib
 
Efendi
 
Hazretleri
 
ile;
İ
stanbul
 
Darülfünunu'nda
 
islâmiyat
 
müderrisi,
 
hakikî 
 
din
 
bilgisi
 
âlimi
 
Yaltkaya
O
ğ
lu
Ş
erefeddin
 
Bey
 
Hocadan;
 
ince
 
ve
 
keskin
 
nükteleri
 
dillerde
 
dola
ş
an,
 
bu
 
asr
ı
n
 
nükte
 
söyleyicilerinin
 
ba
ş
ı
,
 
Acem
 
dili
 
ve
 
edebiyat
ı
 
üstad
ı
 
Kamo
ğ
lu
 
Ferid
 
Beyden;
 
Türk,
 
Arap,
 
Acem
 
dillerindeki
 
bilgisi
 
herkesçe
 
tan
ı
nm
ı
ş
olup
 
her
 
ilim
 
harman
ı
nda
 
birkaç
 
demet
 
ba
ş
a
ğ
ı
 
bulunan
 
Muallim
 
Kilisli
 
R
ı
fat
 
Beyden
 
istifade
 
ettim.
 
Tanr
ı
 
ömürlerini
 
uzun
 
etsin.
 
Bu
 
dört
 
ki
ş
inin
 
yard
ı
m
ı
 
olmaks
ı
z
ı
n
 
hiçbir
 
eser
 
ç
ı
kmayaca
ğ
ı
n
ı
 
gerek
 
Türkler,
 
gerekse
 
çal
ı
ş
mak
 
üzere
 
I
İ
tanbula
 
gelen
 
Avrupal
ı
lar
 
bilir.
 
Bunlardan
 
ba
ş
ka,
 
eserin
 
tercümesini
 
bitirdikten
 
sonra
 
yanl
ı
ş
lar
ı
m
ı
 
düzeltmek
 
üzere
 
arkada
ş
ı
m
 
Gölp
ı
narl
ı
O
ğ
lu
 
Abdülbâkî 
 
ile
 
farisî 
 
metni
 
benim
 
tercümemle
 
kar
ş
ı
la
ş
t
ı
rd
ı
k.
 
Gölp
ı
narl
ı
O
ğ
lu,
 
yanl
ı
ş
lar
ı
m
ı
 
düzeltmek
 
suretiyle
 
bu
 
eserin
 
biraz
 
daha
 
iyi
 
olmas
ı
na
 
yard
ı
m
 
etti.
 
Arkada
ş
ı
m
 
Gökyayo
ğ
lu
 
Orhan
 
Saik,
 
bu
 
eseri
 
yazmak
 
için
 
okumam
ş
art
 
olan
 
sayfalarca
 
yaz
ı
y
ı
 
bana
 
Almanca'dan
 
tercüme
 
ederek
 
büyük
 
yard
ı
mda
 
bulundu.
 
Profesör
 
Zeki
 
Velîdi
 
notlar
 
k
ı
sm
ı
ndaki
 
«K
ı
rg
ı
 
ve
 
«Karluk»
 
maddelerini
 
gözden
 
geçirmek,
 
Profesör
 
Abdülkadir
İ
nan
 
K
ı
rg
ı
z
 
oymak
 
adlar
ı
n
ı
n
 
do
ğ
ru
 
okuyamad
ı
ğ
ı
m
 
baz
ı
lar
ı
n
ı
n
 
do
ğ
ru
 
okunu
ş
lar
ı
n
ı
 
bildirmek,
 
dostum
 
Yinanco
ğ
lu
 
Mükrimin
 
Halil
 
ise
 
yaln
ı
z
 
kendisinde
 
bulunan
 
baz
ı
 
yazmalardan
 
istifade
 
ettirmek,
 
«Qût
 
ül
Ervâh»
 
ı
n
 
nerede
 
oldu
ğ
unu
 
haber
 
vermek
 
ve
 
baz
ı
 
meselelerin
 
ayd
ı
nlanmas
ı
 
için
 
benimle
 
münaka
ş
a
 
etmek
 
suretiyle
 
yard
ı
m
 
etmi
ş
tir.
 
Kendilerine
 
burada
 
te
ş
ekkür
 
ederim.
 
Merhum,
 
Amasya
 
tarihi
 
müverrihi
 
Hüseyin
 
Hüsamettin
 
Bey,
 
Kitapta
 
da
 
görülece
ğ
i
 
üzere,
 
bana
Ş
ükrullah'
ı
n
 
atalar
ı
 
hakk
ı
nda
ş
ifahî 
 
baz
ı
 
malûmat
 
vermi
ş
ti.
 
Tanr
ı
'n
ı
n
 
esirgenli
ğ
i
 
üzerine
 
olsun.
 
Bu
 
eseri
 
orta
 
okul
 
ve
 
liselerde,
 
bazen
 
haftada
 
29
 
saati
 
bulan
 
ders
 
zamanlar
ı
ndan
 
art
ı
rabildi
ğ
ini
 
saatlerde
 
ve
 
tatillerde
 
çal
ı
ş
arak
 
iki
 
y
ı
lda
 
haz
ı
rlad
ı
m.
 
Tercümesinde,
 
Behcetüttevârîh'in
 
yaz
ı
ld
ı
ğ
ı
 
on
 
be
ş
inci
 
asr
ı
n
 
güzel
 
halk
 
Türkçesi'ni
 
taklit
 
etme
ğ
e
 
çal
ı
ş
t
ı
m.
 
Fazla
 
olarak
 
da
 
bugün
 
için
 
unutulmu
ş
olan
 
baz
ı
 
Türkçe
 
kelimeler
 
kulland
ı
m.
 
Bu
 
kelimeleri
 
kulland
ı
ğ
ı
m
 
için
 
dil
 
kurultay
ı
 
maskaral
ı
klar
ı
na
 
yahut
 
dil
güne
ş
teorisi
 
hezeyanlar
ı
na
 
taraftar
 
oldu
ğ
um
 
san
ı
lmas
ı
n.
 
Okuyucular,
 
al
ı
ş
ı
lmam
ı
ş
Arap
 
ve
 
Acem
 
sözleri
 
için
 
lügate
 
bakacaklar
ı
 
yerde
 
unutulmu
ş
Türkçe
 
sözleri
 
ö
ğ
renirlerse
 
daha
 
do
ğ
ru
 
olur
 
kanaatindeyim.
 
Kulland
ı
ğ
ı
m
 
eski
 
Türkçe
 
sözler
 
kitab
ı
n
 
sonuna
 
üste
 
halinde
 
eklenmi
ş
tir.
 
Bunlardan
 
«mel'un»
 
yerine
 
«karganm
ı
ş
»
 
ı
 
«kargamak»
 
mastar
ı
ndan
 
ç
ı
kard
ı
m.
 
«Zalim»
 
yerine
 
«k
ı
y
ı
c
ı
»
 
yi
 
ise
 
kendim
 
uydurdum.
 
Ötekiler
 
esasen
 
vard
ı
.
 
19
40'nc
ı
 
sayfalar
ı
 
dolduran
 
ve
 
as
ı
l
Ş
ükrullaha
 
ait
 
bulunan
 
metinde
 
kara
 
harflerle
 
gösterilen
 
kelimeler
 
ve
 
edatlar,
 
bas
ı
ma
 
temel
 
tutulan
 
Nuruosmaniye
 
nushas
ı
nda
 
bulunmay
ı
p
 
öteki
 
nushalarda
 
bulunan
 
k
ı
s
ı
mlar
ı
 
gösterir.
 
27'nci
 
sayfada
 
italik
 
harflerle
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bayram Ankaralı liked this
Alper Akasya liked this
Burak Fıskiye liked this
Bayram Ankaralı liked this
beytercan liked this
eylul916 liked this
bozkurtsoylu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->