Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler II

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler II

Ratings:
(0)
|Views: 5,365|Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ çevirileri
Nihal ATSIZ çevirileri

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 1
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 2
Mehmed Pa
ş
a Efendimiz, Erzurum Ovas
ı
'nda asker toplarken
İ
stanbul'dan BüyükvezirSalih Pasa'n
ı
n ölümü haberi gelince çok üzüldü. Bütün Sancak Be
ğ
leri'ne izin verdi. Kendide Erzurum'a girip yan
ı
nda ancak
Ş
eydi Ahmed Pasa kald
ı
. Bir gece, yabanc
ı
kimseyokken ziyafet bahanesiyle birçok güngörmü
ş
a
ğ
alar
ı
ça
ğ
ı
rd
ı
. Tuz ekmek hakk
ı
na yeminettirerek dedi ki: "A
ğ
alar! Bu k
ı
ş
k
ı
yamette ben de Abaza Pa
ş
a gibi Erzurum'da Celâliolarak Anadolu hazinesini zaptettirip bu kaleye kapanmak isterim, ne dersiniz?". Bütüna
ğ
alar kabul ile itaat ettiler
(1).
 
Bir gece içinde 200 çengelli merdiven haz
ı
rlad
ı
lar. 2000 Serdengeçti ile Bölükba
ş
ı
lar haz
ı
roldular. Sabah
ı
n alaca karanl
ı
ğ
ı
nda merdivenlerle iç kaleye geçmek istediklerindekaledeki muhaf 
ı
z Yeniçeriler fark
ı
na var
ı
p sava
ş
naralar
ı
atmaya ba
ş
lad
ı
lar ve kalenin dörttaraf 
ı
na me
ş
aleler yakt
ı
lar,
İ
ç kaledeki toplar
ı
Pa
ş
a Saray
ı
'na çevirdiler. D
ı
ş
ar
ı
varo
ş
takiyeniçerileri de iç hisara alarak kuvvetlendiler ve d
ı
ş
kalenin kap
ı
s
ı
n
ı
açmad
ı
lar.Mehmed Pa
ş
a'n
ı
n askerleri d
ı
ş
ar
ı
da kald
ı
. Pa
ş
a da 2000 askeriyle sarayda kalmayamecbur oldu.
 
Yeniçeriler kaleden saray
ı
topa tutmaya ba
ş
layacaklar
ı
zaman araya
ş
ehrin ilerigelenlerinden ara bulucular girip "bire asl
ı
yoktur" diye Yeniçeri A
ğ
as
ı
'na,
(2)
çorbac
ı
lara
(3)
hil'atler giydirdiler. 10 kese de susma hakk
ı
verildi. Böylece karga
ş
al
ı
k önlendi (27Kas
ı
m 1647).Bundan 10 gün sonra, 10 Zilkade 1057 de (= 7 Aral
ı
k 1647) bir adam AzerbaycanKap
ı
s
ı
'ndan girip bir e
ş
ek yükü havuç getirerek do
ğ
ru
Ş
er'îye Mahkemesi'ne geldi. EmirBuhârî
Ş
eyhi'nin damad
ı
olan Molla Efendi'nin huzuruna girip: "Sultan
ı
m! Bir e
ş
ek yükühavuç getirdim. E
ş
e
ğ
im ba
ğ
ı
rmadan, kaleden Yeniçeriler ça
ğ
ı
rmadan, Pa
ş
a kullar
ı
n
ı
 ba
ş
ı
na k
ı
ğ
ı
rmadan
(4)
benim
ş
u havucuma bir nerh ver" diyince Kad
ı
: "Meram
ı
n nediryahu" der. O da: "Erzurum'u Müsellimlikle
(5)
zaptetmektir
(6)
diye cevap verir. Mollahemen i
ş
i anlay
ı
p yerinden kalkarak "ho
ş
geldin Müsellim A
ğ
a" der ve derhal Erzurum'unkap
ı
lar
ı
n
ı
kapatt
ı
r
ı
r. Yeniçeri A
ğ
as
ı
'na, Çorbac
ı
lar'a, vilâyetin ileri gelenlerine habergönderir. Pa
ş
a'ya da duyurur.
 
Bu durum kar
ş
ı
s
ı
nda Müsellim'in art
ı
k korkusu kapatt
ı
r
ı
r. Yeniçeri A
ğ
as
ı
'na, Çorbac
ı
lar'a,vilâyetin Oca
ğ
ı
ileri gelenleriyle Pa
ş
a Divan
ı
'na gelip Padi
ş
ah emrini okuttu. BununlaErzurum Ej'aleti Valili
ğ
inin Gürcü Koca Mehmed Pa
ş
a'ya ihsan olundu
ğ
u ö
ğ
renildi.Defterdaro
ğ
lu Mehmet Pa
ş
a "Allah mübarek eyleye" diyerek Müsellime k
ı
ymetli bir kattangiydirtti. Zavall
ı
Müsellim edep ve terbiye ile geriye giderken oradakilerin ete
ğ
ine bas
ı
pyere dü
ş
ünce korkarak: "Aman sultan
ı
m! Ben emir kuluyum. Suçum yoktur. Aziz ba
ş
ı
niçin beni asma" diye" feryada ba
ş
lad
ı
. Me
ğ
er evvelce "Pa
ş
a, Müsellimi asmak içinDivanhane'de bir makara yapt
ı
" diye bir söylenti yay
ı
lm
ı
ş
. Müsellimin e
ş
ek ve havuçlamahkemeye gitmesine de sebep bu imi
ş
. Korkusunun bo
ş
una oldu
ğ
unu anlay
ı
p akl
ı
 ba
ş
ı
na gelen Müsellim, Pa
ş
a Efendimiz'e hitaben: "Sultan
ı
m! Hemen yar
ı
n sabah kaledenç
ı
k
ı
p üç günde haz
ı
rl
ı
ğ
ı
n
ı
z
ı
görün. Bu müddette bu
ş
ehirden ç
ı
kars
ı
n
ı
z" diyince Pa
ş
aEfendimiz çok öfkelendi: "Bire vurun
ş
u kahpeyi! Bak
ş
u mel'unun kabul edilmez teklifine!Ben yüce vezir olay
ı
m da bu da bana böyle dirensin ha" diyince "Çorbac
ı
Halil A
ğ
a" arayagirip Pa
ş
a'n
ı
n kalede bir hafta oturduktan sonra gitmesine karar verildi.
18 Zilkade 1057 ( = 15 Aral
ı
k 16«) de, Sert Bir K
ı
ş
ta Erzurum'dan istanbul'aHareket
 
önce Revan Han
ı
 
(7)
taraf 
ı
ndan 3000 ba
ş
hayvandan mürekkep kervan "Yezdânba
ş
" adl
ı
 
Ş
ah ota
ğ
ı
ile geldi. Bunlar
ı
n ger'î kanun üzere gümrükleri al
ı
nd
ı
. Gümrük Emini Tatos
(8)
 adl
ı
Ermeni'nin feryad
ı
i
ş
itilmedi.
(9)
440 kese kadar gümrük al
ı
n
ı
p büyük alayla ErzincanKap
ı
s
ı
'ndan d
ı
ş
ar
ı
ç
ı
k
ı
l
ı
p "Pazarba
ş
ı
De
ğ
irmenleri" adl
ı
ferah yerde duruldu. Erzurum ilerigelenlerinden birçok hediyeler geldi. Dört çevreden a
ğ
alar gelip dairemiz büyüdü.
 
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 3
1 Pa
ş
a'n
ı
n bu ters tutumuna sebep Birinci Cildin sonunda belirtilen vak'ad
ı
r. Yani Büyükvezir Salih Pasa'n
ı
n idamedilerek yerine, Defterdaro
ğ
lu Mehmed Pasa'n
ı
kn can dü
ş
man
ı
olan Tezkereci Ahmed Pasa'n
ı
n Büyükvezir olmas
ı
d
ı
r.Mehmed Pa
ş
a bundan, kendi hayat
ı
bak
ı
m
ı
ndan ku
ş
kulanm
ı
ş
t
ı
.
 
2
İ
stanbul'daki Yeniçeri A
ğ
as
ı
'ndan ba
ş
ka her
ş
ehirdeki Yeniçeri birli
ğ
inin en büyük kumandan
ı
na da Yeniçeri A
ğ
as
ı
 deniliyordu.3 Çorbac
ı
, büyük rütbeli Yeniçeri subay
ı
d
ı
r.4 "K
ı
ğ
ı
rmak", ça
ğ
ı
rmak, davet etmek demektir.
 
5 "Müsellim", vali ad
ı
na bir eyalet idaresine elkoyan ve vergi toplayan vali vekili demektir.
 
6 "Zaptetmek" bugünkü mânas
ı
nda olmay
ı
p "idare etmek", "idareye hâkini olmak" yerinde kullan
ı
lmaktad
ı
r.
 
7 "Revan Han
ı
"ndan maksat
İ
ranl
ı
lar'
ı
n Revan valisidir. Türkler'in hâkim oldu
ğ
u
İ
ran ve Hindistan'da "Han" unvan
ı
 devlet kademesinde yüksek mevki alan herkese verilmi
ş
tir. Pakistan'
ı
n son iki devlet ba
ş
kan
ı
n
ı
n "Eyüp Han" ve "YahyaHan" oldu
ğ
u hat
ı
rlans
ı
n.
 
(8) Bunun do
ğ
rusu "Tatyos" olmal
ı
d
ı
r.
 
(9) Defterdaro
ğ
iu Mehmed Paya" Celâli olmaya karar verince yan
ı
ndakilerin beslenmesi için gerekli paray
ı
Erzurumgümrü
ğ
ünden sa
ğ
lamaya çal
ı
ş
m
ı
ş
olmal
ı
d
ı
r. Bu paray
ı
Osmanl
ı
Devleti memuru olan Gümrük Emini Tatos'tanzaptedince herhalde bu Ermeni korkudan ses ç
ı
karamad
ı
ğ
ı
için Evliya Çelebi "Ermeni'nin feryad
ı
i
ş
itilmedi" demektedir.
 
Erzurum'da bazen güzel hava, bazen de kar ve boranla dururken "Ba
ğ
dat Valisi SalihPasa Kethüdas
ı
 
İ
brahim Pa
ş
a" ran ölümü haberi geldi. 100 Atl
ı
 
İ
ç A
ğ
as
ı
, 70 Kap
ı
c
ı
ba
ş
ı
, 7Bayrak 700 Sar
ı
ca, 3 Bayrak Sekban gelip hepsine tay
ı
nlar ihsan olundu.
(10)
Ba
ğ
a,
İ
brahim Pa
ş
a için hayli a
ğ
lad
ı
.
 
Ertesi günü Devlet Kap
ı
s
ı
'ndan "Tokmak Haseki" adl
ı
bir ulak gelip Padi
ş
ah'
ı
n su emrinigetirdi:
 
"Sen ki vezirim Mehmed Pa
ş
a's
ı
n, evvelce selefin Süleyman Pasa Acem'in isyan
ı
n
ı
 arzetmekle seni eyaletin askeriyle Revan'a yürümeye memur etmi
ş
tim. A
ğ
ı
r hareket edipgitmede ihmal göstermi
ş
sin.
 
Gerektir ki yüce emrim vard
ı
kta bir an durmay
ı
p arpal
ı
k olarak sana ihsan eyledi
ğ
im KarsEyaleti'ne gidesin. O s
ı
n
ı
rlar
ı
koruyas
ı
n. Yüce alâmetime itimad k
ı
las
ı
n".Yüce emir okunduktan sonra Pa
ş
a, Haseki'ye 3 kese yolluk verip
İ
stanbul taraf 
ı
na yollad
ı
.Kendisi de ne olursa olsun diyerek Kars Eyaleti'ne gitmeyip
İ
stanbul taraf 
ı
na yöneldi.
 
Önce Erzurum'dan bat
ı
ya 3 saat giderek "Kân" köyünde durduk. Erzurum Ovas
ı
'n
ı
nortas
ı
nda mamur bir köydür. Yine o ovada bat
ı
ya 5 saat giderek "Ihça" köyüne geldik.Erzurum Ovas
ı
'n
ı
n bat
ı
yönü sonunda güzel bir s
ı
cak sudur, Akkoyunlu padi
ş
ahlar
ı
n
ı
nhayrat
ı
ndan olarak üzerinde kubbesi vard
ı
r. Havuzunun içi kum dö
ş
elidir. Suyu fazla s
ı
cakolmay
ı
p itidal üzeredir. Suyunda öteki
ı
l
ı
calardaki kükürt kokusu var. Uyuz ve abra
ş
l
ı
k
(11)
 hastal
ı
klar
ı
na faydal
ı
d
ı
r. Buradan bat
ı
ya 5 saat giderek "H
ı
n
ı
s" köyüne vard
ı
k. 200 evliköydür. Yine bat
ı
ya 5 saat giderek "Mama Hatun" köyüne geldik. Dereli bir yerde, kayalardibinde 200 evli Müslüman köyüdür. Bir beyaz yalç
ı
n kaya dibinde Mama HatunZiyaretgâh
ı
vard
ı
r. Akkoyunlu Padi
ş
ahlar
ı
n
ı
n hatunlar
ı
ndan bir hay
ı
r sahibi imi
ş
. Evkaf 
ı
 mîrîye kat
ı
lm
ı
ş
oldu
ğ
u için imareti haraba yüz tutmu
ş
tur.Buradan yine bat
ı
ya giderek "Ketür" köyüne geldik. Mamur bir köydür ve zeamettir.Burada F
ı
rat Irma
ğ
ı
üzerinden ham tu
ğ
ladan yap
ı
lm
ı
ş
bir köprüden geçilir. Pa
ş
a buradaüç gün kalarak beni Kemah Kalesi'ne, Tuzla Emini Emîri Ahur Hasan A
ğ
a'ya gönderdi.
 

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zoran Pavlov liked this
Bîlal Nêribij liked this
Cemal Sanli liked this
Öykü Dane Çeneli liked this
afozkalay liked this
buure liked this
Nida2025 liked this
Kadriye Çağıran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->