Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osmanlı Tarihleri I

Osmanlı Tarihleri I

Ratings: (0)|Views: 2,207 |Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ çevirileri
Nihal ATSIZ çevirileri

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 1
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 2
Eski
 
Osmanl
ı
 
Tarihleri
 
İ
lmî,
 
yan
 
ilmî 
 
ve
 
popüler
 
bunca
 
ne
ş
riyata
 
ra
ğ
men
 
Türk
 
tarihi
 
üzerindeki
 
incelemelerin
 
daha
 
dik
 
ad
ı
mlar
ı
nda
 
oldu
ğ
u
 
muhakkakt
ı
r.
 
Ba
ş
ta
 
ar
ş
iv
 
vesikalar
ı
 
ve
 
kitabeler
 
oldu
ğ
u
 
halde
 
resmî 
 
ve
 
gayriresmî 
 
tarihlerin,
 
hât
ı
ralar
ı
n
 
ve
 
sair
 
eserlerin
 
büyük
 
külliyat
 
halinde
 
yay
ı
nlanmas
ı
ndan
 
önce
 
millî 
 
tarihin
 
mümkün
 
mertebe
 
do
ğ
rulukla
 
ortaya
 
konamayaca
ğ
ı
 
a
ş
ikârd
ı
r.
 
En
 
geni
ş
co
ğ
rafî 
 
sahada
 
en
 
uzun
 
ömürlü
 
devletleri
 
kurmu
ş
olan
 
büyük
 
Türk
 
milletinin
 
tarihini
 
yazmaktaki
 
güçlüklerin
 
mühim
 
bir
 
sebebi
 
de
 
Türklerin,
 
tarihi
 
yazmaktan
 
ziyade
 
yapmaya
 
ehemmiyet
 
vermi
ş
olmalar
ı
d
ı
r.
 
En
 
eski
 
tarih
 
vesikalar
ı
m
ı
z
 
olan
 
Gök
 
Türk
 
yaz
ı
tlar
ı
ndan
 
ba
ş
layarak
 
Osmanl
ı
lar
ı
n
 
ilk
 
tarih
 
eserlerine
 
kadar
 
bütün
 
kaynaklar
ı
m
ı
zdaki
 
tafsilâts
ı
zl
ı
k,
 
zaman
 
ve
 
mekân
 
hususundaki
 
kay
ı
ts
ı
zl
ı
k
 
ve
 
vekayii
 
mühimsemeden
 
anlatmak
 
hususiyetleri
ş
a
ş
ı
lacak
 
kadar
 
barizdir.
 
Bereket
 
versin
İ
ri
 
on
 
alt
ı
nc
ı
 
as
ı
rdan
 
itibaren
 
"t
 
a
 
r
 
i
 
h"
 
daha
 
ciddiyetle
 
ele
 
al
ı
nm
ı
ş
,
 
âdeta
 
millî 
 
bir
 
ilim
 
haline
 
gelerek
 
günümüze
 
kadar,
 
büyük
 
ciltlerle
 
gazete
 
makaleleri
 
aras
ı
nda
 
türlü
 
türlü
 
ne
ş
riyat
 
yap
ı
lm
ı
ş
ve
 
bu
 
arada
 
Nâimâ,
 
Müneccimba
ş
ı
 
ve
 
Cevdet
 
Pa
ş
a
 
gibi
 
birinci
 
s
ı
n
ı
 
tarihçiler
 
yeti
ş
mi
ş
tir.
 
Hacim
 
ve
 
ilmî 
 
de
ğ
er
 
bak
ı
m
ı
ndan
 
pek
 
de
ğ
i
ş
ik
 
olan
 
ve
 
büyük
 
bir
 
k
ı
sm
ı
 
eski
 
devirlere
 
ait
 
bulunan
 
bugünkü
 
ne
ş
riyat
ı
 
takip
 
edebilmek,
 
muhtelif 
 
sebepler
 
dolay
ı
s
ı
yla,
 
pek
 
güçtür.
 
Aralar
ı
nda
 
ana
 
kaynak
 
mahiyetine
 
haiz
 
vesikalar
ı
n
 
ve
 
kitaplar
ı
n
 
da
 
bulundu
ğ
u
 
bu
 
ne
ş
riyat
 
muayyen
 
bir
 
usulle
 
yap
ı
lmad
ı
ğ
ı
 
müddetçe
 
faydas
ı
 
az
 
olmakta
 
devam
 
edecektir.
 
Son
 
zamanlarda
 
büyük
 
ölçüde
 
faaliyete
 
geçen
 
Tarih
 
Kurumunun
 
yay
ı
nlar
ı
 
da
 
henüz
 
arzu
 
edilen
 
derecede
 
metodlu
 
de
ğ
ildir.
 
Netekim
 
henüz
 
Osmanl
ı
 
tarihine
 
ait
 
bir
 
tek
 
ana
 
kaynak
 
dahi
 
ne
ş
redilmemi
ş
tir.
 
Türkiye
 
Yay
ı
nevi
 
taraf 
ı
ndan
 
ne
ş
rine
 
ba
ş
lanan
 
bu
 
külliyat
 
eski
 
Osmanl
ı
 
tarihlerini
 
metodlu
 
bir
ş
ekilde
 
ortaya
 
koyaca
ğ
ı
İ
çin
 
tarih
 
merakl
ı
lar
ı
,
 
tarih
 
ve
 
edebiyat
 
ö
ğ
rencileri,
 
hatta
 
tarih
 
bilginleri
 
için
 
mühim
 
bir
 
bo
ş
lu
ğ
u
 
dolduracakt
ı
r.
 
Daha
 
geni
ş
bir
 
okuyucu
 
kütlesine
 
hitap
 
etmek
 
için
 
tam
 
ilmî 
 
ne
ş
irden
 
ziyade
 
yar
ı
 
ilmî 
 
bir
 
tarz
ı
n
 
tercih
 
olundu
ğ
u
 
bu
 
külliyat,
 
ilerde
 
tam
 
ilmî 
 
ve
 
mukayeseli
 
yay
ı
nlar
ı
 
yap
ı
l
ı
ncaya
 
kadar
 
faydal
ı
 
olmakta
 
devam
 
edecektir.
 
Esasen
 
ne
 
Yay
ı
nevinin,
 
ne
 
de
 
eserleri
 
haz
ı
rlayanlar
ı
n
 
tam
 
ilmî 
 
eser
 
vermi
ş
olmak
 
gibi
 
bir
 
iddialar
ı
 
yoktur.
 
Eski
 
harfleri
 
bilmeyen
 
yüzlerce
 
tarih,
 
ve
 
edebiyat
 
talebesiyle
 
nüshas
ı
 
tükenmi
ş
eski
 
tarihleri
 
elde
 
etmek
 
ı
rsat
ı
ndan
 
mahrum
 
ilim
 
erbab
ı
,
 
tarihseverler,
 
eski
 
dil
 
üzerinde
 
çal
ı
ş
acak
 
olanlar
 
için
 
bu
 
cilt
 
herhalde
 
faydal
ı
 
olacakt
ı
r.
 
En
 
eski
 
Osmanl
ı
 
tarihlerinden
 
be
ş
ini
 
alan
 
bu
 
ilk
 
cilde
 
ben
 
nezaret
 
ettim
 
ve
 
eserlerin
 
ilk
 
üçünü
 
kendim
 
haz
ı
rlad
ı
m.
 
Bu
 
be
ş
eser
ş
unlard
ı
r:
 
1)
 
"Ahmedî"nin
 
Osmanl
ı
 
tarihi
 
hakk
ı
ndaki
 
manzum
 
eserinin
 
metni.
 
Bu
 
eser
 
1410
 
dan
 
Önce
 
yaz
ı
lm
ı
ş
t
ı
r
 
ve
 
bugünkü
 
bilgimize
 
göre
 
Osmanl
ı
lar
 
hakk
ı
ndaki
 
ilk
 
Türkçe
 
eserdir.
 
2)
 
"
Ş
ükrullah"
ı
n
 
"Behcetüttevârîh"
 
adl
ı
 
Farsça
 
umumî 
 
tarihinin
 
Osmanl
ı
lara
 
ait
 
bölümünün
 
tercümesi.
 
Bu
 
eser
 
1456
1459.
 
y
ı
llar
ı
 
aras
ı
nda
 
yaz
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
3)
 
ş
ı
kpa
ş
ao
ğ
lu
 
Ahmed
 
Â
ş
ı
kî"nin
 
"Tevârîh
i
 
Âl
i
 
Osman"
 
adl
ı
 
eserinin
 
mukayeseli
 
metni.
Ş
imdilik
 
vard
ı
ğ
ı
m
 
neticeye
 
göre
 
bu
 
eserin
 
1478'de
 
yaz
ı
lm
ı
ş
oldu
ğ
unu
 
kabul
 
ediyorum.
 
4)
 
"Karamanl
ı
 
(Ni
ş
anc
ı
 
Mehmed
 
Pa
ş
a"n
ı
n
 
"Tevârîh
 
üs
Selâtîn
 
ül
'Osmâniyye"
 
adl
ı
 
arapça
 
eserinin
 
tercümesi.
 
1480'de
 
yaz
ı
lm
ı
ş
olan
 
bu
 
mühim
 
eseri
 
Konyal
ı
İ
brahim
 
Hakk
ı
 
tercüme
 
etmi
ş
tir.
 
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 3
5)
 
"Bayatl
ı
 
Mehmed
 
o
ğ
lu
 
Hasan'
ı
n
 
"Câm
ı
 
Cem
Âyîn"
 
adl
ı
 
eserinin
 
sadele
ş
tirilmi
ş
,
 
yani
 
bugünkü
 
Türkçeye
 
çevrilmi
ş ş
ekli.
 
1482'de
 
yaz
ı
lm
ı
ş
olan
 
bu
 
eseri
 
K
ı
rz
ı
o
ğ
lu
 
Fahrettin
 
sadele
ş
tirmi
ş
tir.
 
Bu
 
be
ş
esere
 
taraf 
ı
mdan
 
isimler
 
cetveliyle,
 
soykütü
ğ
ü
 
ve
 
kronoloji
 
cetvelleri,
 
gerekenlerine
 
sözlükler
 
konularak
 
okuyucular
 
taraf 
ı
ndan
 
daha
 
kolayl
ı
kla
 
faydalan
ı
lmas
ı
 
sa
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 İ
mkân
 
bulundukça
 
öteki
 
ciltler
 
de
 
yay
ı
nlanacakt
ı
r.
 
19
Ş
ubat
 
1949,
 
Maltepe
 
ATSIZ
 

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Blackbeard73 liked this
atilla liked this
Gulsen Ulker liked this
Burak Fıskiye liked this
Sami Taç liked this
kulici liked this
Sami Taç liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->