Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atsız Mecmua - Sayı 2

Atsız Mecmua - Sayı 2

Ratings: (0)|Views: 298 |Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ dergileri, Atsız Mecmua 2. sayı
Nihal ATSIZ dergileri, Atsız Mecmua 2. sayı

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
www.atsizcilar.com
 
Ayl
ı
k
 
Fikir
 
Mecmuas
ı
 
Y
ı
l:
 
1,
 
Say
ı
:
 
2
 
Sahibi
 
ve
 
Müdürü:
 
H.
 
Nihâl
 
15
 
Haziran
 
1931
 
Gençlik
 
ve
 
Mefkûre
 
Bundan
 
be
ş
y
ı
l
 
önce
 
idi.
 
Bütün
 
ya
ş
l
ı
 
insanlar
 
ve
 
bütün
 
dünkü
 
nesiller
 
adeta
 
hep
 
bir
 
a
ğ
ı
zdan
 
dile
 
gelmi
ş
ler,
 
gençlikten
ş
ikâyete
 
ba
ş
lam
ı
ş
lard
ı
.
 
Bir
 
heykel
 
sükûneti
 
ve
 
sessizli
ğ
i
 
ile
 
kar
ş
ı
lad
ı
ğ
ı
m
ı
z
 
bir
 
sürü
 
hücumlarda
 
bulunuyorlar
 
ve
 
nasihat
 
dolu
 
konferanslar
 
veriyorlard
ı
.
 
Bilmeyiz
 
ne
 
oldu?
 
Bu
 
büyük
 
daval
ı
 
ve
 
büyük
 
tav
ı
rl
ı
 
insanlar
 
art
ı
k
 
sustular.
 
Her
 
biri
 
bir
 
derde
 
veya
 
keyfe
 
dald
ı
.
 
Daha
 
mühim
 
i
ş
lerle
 
u
ğ
ra
ş
maya
 
ba
ş
lad
ı
lar;
 
anla
ş
ı
lan
 
ate
ş
li
 
hitaplarla
 
hayk
ı
rd
ı
klar
ı
 
gençli
ğ
e
 
nasihat
 
etmekten
 
vazgeçtiler.
 
***
 
Hiç
 
unutmuyoruz
 
ve
 
unutmayaca
ğ
ı
z...
 
Merhum
 
"Hayat"
 
mecmuas
ı
 
yeni
 
ç
ı
kmaya
 
ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
.
 
Daha
 
ilk
 
musahabelerini
 
yazan
 
muhterem
 
bir
 
sab
ı
k
 
müderris
 
bize
İ
talyan
 
gençli
ğ
inin
 
idealizmini
 
örnek
 
olarak
 
gösteriyordu.
 
Bu,
 
dünkü
 
nesilden
 
olan
 
zat,
 ş
üphesiz
 
duygusunda
 
samimi
 
idi.
 
Fakat
 
nedense
 
bizim,
 
harikalar
 
yaratan
 
bir
 
milletin
 
çocu
ğ
u
 
oldu
ğ
umuzu
 
unutuyor,
 
bizim
 
büyük
 
birer
 
fedakârl
ı
k
 
örne
ğ
i
 
olan
ş
ehit
 
a
ğ
alar
ı
m
ı
z
ı
 
unutuyor,
 
sessiz
 
ve
 
ads
ı
z
 
halk
 
kahramanlar
ı
m
ı
z
ı
n
 
delik
 
de
ş
ik
 
olmu
ş
ğ
üslerini
 
ve
 
vatan
 
için
 
bol
 
bol
 
dökülen
 
kanlar
ı
n
ı
 
unutuyordu.
 
Bize
 
asil
 
ve
 
yüce
 
örnek
 
olacak
 
kahramanlar
 
onlard
ı
.
 
Bize
 
destanlar
 
dolduracak
 
büyük
 
örnekleri
 
göstermesini
 
unutarak,
İ
zonzodan
 
kaçan
 
ve
 
o
 
s
ı
ralarda
 
Anadolumuz
 
için
 
hülyalar
 
kuran
İ
talyan
 
gençli
ğ
ini
 
örnek
 
yapmak
 
istiyordu.
İ
talyan
 
devletinin
 
ba
ş
ı
ndaki
 
adam
 
kendi
 
milletinin
 
ve
 
gençli
ğ
inin
 
ruhunda
 
ve
 
iman
ı
ndaki
 
zaaflar
ı
 
yak
ı
ndan
 
görerek
 
onlara
 
kar
ş
ı
 
tedbirler
 
al
ı
r
 
ve
 
maneviyat
 
a
ş
ı
lar
ı
 
yaparken,
 
bizim
 
büyüklerimizin
 
bu
 
yufka
 
yürekli
 
gençli
ğ
i
 
örnek
 
göstermesi
 
ne
 
kadar
 
ac
ı
 
idi.
 
Her
 
hayat
 
gibi
 
Hayat
 
mecmuas
ı
 
da
 
öldü.
 
Bize
 
mefkûre
 
telkin
 
eden
 
bu
 
mecmuada
 
mefkûreden
 
ba
ş
ka
 
her
ş
ey
 
vard
ı
.
 
Fakat
 
bugün
 
yine
 
biz
 
onu
 
hay
ı
rla
 
ve
 
hürmetle
 
yad
 
ediyor
 
ve
 
Allah
 
rahmet
 
eylesin
 
diyoruz.
 
***
 
Yine
 
o
 
s
ı
ralarda
 
ve
 
yine
 
o
 
mecmuada
 
idi.
 
Merhum
 
Gök
 
Alp
ı
n
 
bo
ş
ve
 
ı
ss
ı
z
 
b
ı
rakt
ı
ğ
ı
 
kürsüye
 
t
ı
rmanan
 
bir
 
Frans
ı
z
 
lise
 
hocas
ı
,
 
Türk
 
gençli
ğ
ine
 
mefkûreden
 
ve
 
mefkûrecilikten
 
bahsediyordu.
 
Sessiz
 
ve
 
yaygaras
ı
z
 
sükûnetin
 
kuvvetini
 
göremeyen,
 
bizi
 
bizden
 
çok
 
sever
 
görünen
 
bu
 
yabanc
ı
n
ı
n
 
yaveli
 
nasihatlerine
 
de
 
gülümsemi
ş
tik.
 
Türk
 
yavrusu
 
bu
 
kadar
 
duygusuz,
 
bu
 
kadar
 
görgüsüz
 
ve
 
bu
 
kadar
 
kimsesiz
 
mi
 
idi?
 
***
 
Bize
 
yüksek
 
duygular
ı
 
ve
 
yaln
ı
z
 
bizim
 
milletimize
 
mahsus
 
olan
 
mefkûre
 
u
ğ
runda
 
ölmek
 
a
ş
k
ı
n
ı
 
ö
ğ
retecek
 
insanlar
 
Frans
ı
zlar
 
m
ı
 
idi.
 
O
 
Frans
ı
zlar
 
ki,
 
be
ş
eri
 
hukukta
 
müsavat
ı
 
ilan
 
ettikleri
 
günden
 
itibaren
 
istilaya
 
ba
ş
lam
ı
ş
lar
 
ve
 
daha
 
dün
 
demokrat
 
ve
 
sosyalist
 
Fransa
 
nam
ı
na
 
Suriye'deki
 
miras
ı
m
ı
za
 
 
www.atsizcilar.com
 
Say
ı
:
 
2
 
ATSIZ
 
MECMUA
 
Sayfa:
 
2
 
Yak
ı
n
 
tarih
 
ve
 
geçen
 
kanl
ı
 
sahneler
 
bize
 
en
 
büyük
 
birer
 
derstir.
 
Herkese
 
gönül
 
verir,
 
herkesle
 
sevi
ş
ir
 
ve
 
herkesin
 
sözünü
 
dinleyebiliriz.
 
Fakat
 
bu
 
herkes
 
hudutlar
ı
m
ı
zda
 
bekleyen
 
ve
 
kara
 
gözlerimize
 
â
ş
ı
k
 
olmu
ş
görünen
 
milletlerin
 
adamlar
ı
ndan
 
biri
 
olmamak
 ş
art
ı
yla.
 
Bu
 
genç
 
müderris
 
de
 
telkinlerini
 
kâfi
 
gördü
 
veya
 
körlü
ğ
ümüze
 
kani
 
oldu
 
ki,
 
nedense
 
art
ı
k
 
sustu.
 Ş
u
 
Türkçe
 
atalar
 
sözünü
ş
imdi
 
bile
 
ona
 
hat
ı
rlatabiliriz:
 
Yaran
ı
 
yabana
 
sard
ı
rma.
 
Ve
 
mutlak
 
nasihat
 
vermek
 
ve
 
telkin
 
yapmak
 
isterse
 
Suriye'deki
 
zavall
ı
 
Arap
 
yavrular
ı
 
bunlara
 
bizden
 
çok
 
muhtaçt
ı
r.
 
Bunlar
ı
 
onlara
 
duyurmak
 
ve
 
onlar
ı
 
yükseltmek
 
ne
 
kadar
 
büyük
 
bir
 
insanl
ı
kt
ı
r.
 
***
 
Yine
 
o
 
s
ı
ralarda
 
idi
İ
zmir'de
 
yeni
 
bir
 
mecmua
 
ç
ı
kmaya
 
ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
.
 
Bu
 
mevkutenin
 
ba
ş
sayfas
ı
n
ı
 
dolduran
 
bir
 
lise
 
müdürü,
 
bizi
 
yani
 
bugünün:
 
gençli
ğ
ini
 
mefkûresizlikle
 
itham
 
ediyordu.
 
Hayret
 
ediyorduk,
 
bu
 
samimi
 
ve
 
ate
ş
li
 
insanlar
 
neden
 
bu
 
kadar
 
geç
 
kalm
ı
ş
lar?
 
Yang
ı
ndan
 
sonra
 
gelen
 
itfaiye
 
gibi
 
gösteri
ş
e
 
dalm
ı
ş
lard
ı
.
 
Bu
 
kadar
 
mefkûreci
 
ve
 
bu
 
kadar
 
ate
ş
li
 
bir
 
nesil
 
nas
ı
l
 
ol
mu
ş
da
 
Abdülhamit’in
 
istibdad
ı
 
ile
 
zehirlenmi
ş
bir
 
vatan
 
havas
ı
n
ı
 
teneffüse
 
raz
ı
 
olmu
ş
ve
 
nas
ı
l
 
olmu
ş
da
 
on
 
y
ı
l
 
içinde
 
büyük
 
bir
 
Türk
 
imparatorlu
ğ
unun
 
y
ı
k
ı
lmas
ı
na
 
göz
 
yummu
ş
tu?
 
Genç
 
ya
ş
lar
ı
nda
 
kendilerinde
 
mevcut
 
olmayan
ş
eyi
 
bizde
 
de
 
yok
 
zannediyorlard
ı
.
 
Yine
 
o
 
y
ı
llar
 
içinde
 
idi.
 
Senelerden
 
beri
 
insaniyet
 
a
ş
k
ı
 
ile
 
tutu
ş
an
 
ihtiyar
 
bir
 
doktorumuz,
 
"Harp
 
ve
 
sözde
 
iyilikleri"
 
adl
ı
 
bir
 
ki
tap
 
ne
ş
retmi
ş
ti.
 
Bilmeyerek
 
bize
 
en
 
büyük
 
fenal
ı
ğ
ı
 
yap
ı
yor,
 
samimiyetine
 
kurban
 
oluyor,
 
bizi
 
yeryüzünde
 
tutan
 
en
 
büyük
 
mesnedimizden
 
yani
 
harptan
 
so
ğ
utmaya
 
ve
 
sava
ş
kabiliyetimizi
 
ş
ürme
ğ
e
 
u
ğ
ra
ş
ı
yordu.
 
Evet,
 
bize
 
böyle
 
kitaplar
 
da
 
laz
ı
md
ı
.
 
Biz
 
böyle
 
kitaplar
ı
 
da
 
okumal
ı
y
ı
z.
 
Fakat
 
ancak
İ
ngiliz
 
imparatorlu
ğ
u
 
y
ı
k
ı
lmal
ı
,
 
üzerinden
 
iki
 
yüzy
ı
l
 
geçmeli;
 
yeni
 
bir
 
emperyalist
 
do
ğ
mazsa
 
o
 
vakit
 
okumal
ı
 
ve
 
bu
 
çe
ş
it
 
kitaplardaki
 
tatl
ı
 
seraplara
 
ve
 
pembe
 
renkli
 
hülyalara
 
dalmal
ı
y
ı
z.
 
Bak
ı
n
ı
z
 
ne
 
zavall
ı
 
gençlerdik.
 
Kafam
ı
zda
 
bir
ş
ey
 
mevcut
 
olmad
ı
ğ
ı
na
 
inananlar
 
bulundu
ğ
u
 
gibi,
 
böyle
 
abur
 
cubur
 
doldurmak
 
isteyenler
 
de
 
ç
ı
k
ı
yordu.
 
Nihayet,
 
bizi
 
çok
 
ş
ünen
 
bir
 
edibimiz
 
vard
ı
r.
 
Rahmeti
 
yazd
ı
ğ
ı
 
için,
 
biz
 
ona
 
rahmet
 
okuruz.
 
Fakat
 
o
 
bizi
 
hiç
 
sevmez.
 
Büyük
 
harp
 
senelerinde
 
tam
 
bir
 
fizyolojik
 
sefalet
 
içinde
 
süpürge
 
tohumu
 
yiyen
 
ve
 
kuru
 
bakla
 
ile
 
beslenen
 
bizim
 
neslimize
 
ş
mand
ı
r.
 
K
ı
sa
 
boyuna
 
ra
ğ
men,
 
ba
ş
ı
 
yüksek
 
da
ğ
lar
 
gibi
 
dumanl
ı
 
ve
 
rüzgârl
ı
d
ı
r.
 
Akl
ı
na
 
estikçe
 
bize
 
çatar,
 
Onunla
 
da
 
kalmaz
 
Türk
 
tarihinin
 
"ziyneti"
 
olan
İ
stanbul'a
 
küfreder.
 
Hatta
 
o
 
kadar
 
büyük
 
ve
ş
ehadetnamesiz
 
bir
 
ruh
 
hastal
ı
klar
ı
 
mütehass
ı
s
ı
d
ı
r
 
ki,
 
dejenere
 
bir
 
nesil
 
oldu
ğ
umuza
 
bile
 
çoktan
 
hükmetmi
ş
tir.
 
Bereket
 
versin
 
ki
 
biz
 
onun
 
bunlar
ı
 
ciddi
 
olarak
 
söyleyece
ğ
ine
 
inanmaz
 
ve
 
gülümseriz
 
ve
 
biliriz
 
ki
 
herkes
 
ihtisas
ı
 
haricine
 
ç
ı
k
ı
nca
 
sudan
 
ç
ı
km
ı
ş
bal
ı
klara
 
benzer.
 
Ç
ı
rp
ı
n
ı
r,
 
ç
ı
rp
ı
n
ı
r
 
ölür,
 
yaln
ı
z
 
hat
ı
rlatmak
 
isteriz
 
ki
 
gazete
 
sütunlar
ı
ndaki
 
makalelerle
 
halka
 
telkin
 
yap
ı
lsa
 
da
 
gençli
ğ
e
 
mür
ş
itlik
 
olmaz.
 
Be
ş
y
ı
ldan
 
beri,
 
bu
 
belli
 
ba
ş
l
ı
lar
ı
 
ve
 
bunlardan
 
sonra
 
birçoklar
ı
,
 
gençlikten
 
ümidi
 
kesilmi
ş
görünen
 
insanlar
 
acaba
 
hakl
ı
 
m
ı
d
ı
rlar?
 
Bunu
 
zaman
 
ispat
 
edecek
 
ve
 
bilhassa
 
sa
ğ
kalmalar
ı
n
ı
 
dileriz,
 
ihtiyarl
ı
klar
ı
nda
 
çok
 ş
ey
 
göreceklerdir.
 
Her
ş
eyi
 
bir
 
tarafa
 
b
ı
rakarak
 
onlara
 
yaln
ı
z
ş
u
 
kadar
 
söylemek
 
isteriz
 
ki:
 
gençli
ğ
i
 
kafas
ı
zl
ı
k
 
ve
 
mefkûresizlikle
 
itham
 
etmelerinin
 
bir
 
zarar
ı
 
olmu
ş
ve
 
baz
ı
 
gençler
 
daha
 
çocukken
 
baz
ı
ş
eyler
 
duymak,
 
ö
ğ
renmek
 
ve
 
gaye
 
edinmek
 
hevesine
 
kap
ı
lm
ı
ş
lar,
 
ayaklar
ı
na
 
ve
 
kulaklar
ı
n
ı
n
 
dibine
 
kadar
 
gelen
 
propagandalar
ı
 
bir
ş
ey
 
sanm
ı
ş
lard
ı
r.
 
Bir
 
fikre
 
kullu
ğ
un
 
ve
 
mefkûrecili
ğ
in
 
herkes
 
taraf 
ı
ndan
 
tavsiye
 
edilen
 
bir
 
yeni
 
moda
 
oldu
ğ
unu
 
gören
 
baz
ı
 
gençler,
 
daha
 
mektep
 
s
ı
ralar
ı
nda
 
iken
 
k
ı
z
ı
l
 
serapl
ı
 
rüyalara
 
dalm
ı
ş
lard
ı
;
 
zaman
ı
 
ve
 
s
ı
ras
ı
 
gelince
 
bu
 
yeni
 
modan
ı
n
 
tarihçesine
 
de
 
bir
 
ku
ş
bak
ı
ş
ı
 
ile
 
göz
 
gezdirece
ğ
iz.
 
Bugün
 
yaln
ı
z
ş
u
 
kadar
 
söyleyelim
 
 
www.atsizcilar.com
 
Say
ı
:
 
2
 
ATSIZ
 
MECMUA
 
Sayfa:
 
3
 
bu
 
ihtiyaçlar
ı
n
 
tedavisi
 
için
 
tam
 
bir
 
iman,
 
tam
 
bir
 
kültür
 
ve
 
tam
 
bir
 
teknik
 
ile
 
çal
ı
ş
maya
 
and
 
içmi
ş
ve
 
umumi
 
harpte
 
yeti
ş
mi
ş
bir
 
nesil
 
vard
ı
r.
 
Bu
 
nesil
 
icap
 
etti
ğ
i
 
zaman,
 
bu
 
u
ğ
urda
 
kan
ı
n
ı
 
dökmekten
 
de
 
çekinme
yecektir.
 
Kafam
ı
zda
 
ve
 
kalbimizde
 
bir
ş
ey
 
olmad
ı
ğ
ı
n
ı
 
ve
 
olamayaca
ğ
ı
n
ı
 
zannedenler
 
müsterih
 
olsunlar.
 
Henüz
 
Nam
ı
k
 
Kemal
 
unutulmam
ı
ş
ve
 
Gök
 
Alp'in
 
kemikleri
 
çürümemi
ş
tir.
 
Boz
 
Kurt
 
Türk
 
Destan
ı
n
ı
n
 
Tasnifi
 
II
Umumiyetle
 
Türklerde
 
destan
 
devri
 
yani
 
hayata
 
destan
ı
 
devirlerde
 
ya
ş
ayan
 
milletlerin
 
gözüyle
 
bakmak
 
ve
 
muas
ı
r
 
büyük
 
hadiseleri
 
destan
ş
ekline
 
çevirerek
 
ya
ş
atmak
 
zaman
ı
,
 
tabiîdir
 
ki
 
geçmi
ş
tir.
 
Ba
ş
ka
 
milletler
 
gibi
 
Türk
 
milleti
 
de
 
asri
 
içtimaî 
 
ve
 
siyasî 
 
umdelere
 
tapmaktad
ı
r.
 
***
 
Bütün
 
cihan
ı
n
 
efkâr
ı
 
umumiyesinde
 
ise
 
iktisadî 
 
ve
 
içtimaî 
 
umdeler
 
art
ı
k
 
tamam
ı
yla
 
hâkim
 
olmu
ş
tur.
 
Bugün
 
dünyada
 
ak
ı
l
 
ve
 
mant
ı
ğ
ı
 
bütün
 
s
ı
n
ı
flar
ı
n
 
ve
 
zümrelerin
 
hürriyetini
 
hâkim
 
bulundurmak
 
isteyen
 
"demokrasi"
 
ile
 
amele
 
s
ı
n
ı
ı
 
nam
ı
na
 
yap
ı
lan
 
terörle
 
bütün
 
di
ğ
er
 
s
ı
n
ı
flar
ı
 
imha
 
ederek
 
s
ı
n
ı
 
diktatörlü
ğ
ü
 
yerle
ş
tirmek
 
ve
 
bütün
 
insanlar
ı
n
 
iktisadî 
 
ve
 
içtimaî 
 
hayat
ı
m
 
bu
 
s
ı
n
ı
ı
n
 
(zümrenin)
 
kurdu
ğ
u
 
veya
 
kuraca
ğ
ı
 
disipline
 
ate
ş
ve
 
demirle
 
icbar
 
etmek
 
isteyen
 
"komünizm,"
 
mücadele
 
halindedir.
 
***
 
Komünizm
 
tehlikesine
 
kar
ş
ı
 
mücadelede
 
demokrasinin
 
zay
ı
fl
ı
ğ
ı
n
ı
 
bahane
 
edinerek
 
meydana
 
at
ı
lan
 
"Fa
ş
izm"in
 
alaca
ğ
ı
 
yol
 
karanl
ı
k
 
ve
ş
üphelidir.
 
Cihan
ş
ümul
 
bir
ş
ekil
 
almak
 
için
 
bugün
 
daha'
 
çok
 
demokrasi
 
sistemine
 
ş
man
 
kesilen
 
ve
 
onu
 
ezmek
 
için
 
müstakbel
 
bîaman
 
ş
man
ı
 
komünizmle
 
ittifaka
 
haz
ı
r
 
oldu
ğ
unu
 
gösteren
 
Fa
ş
izm
 
mektebi
 
müthi
ş
ihtiras
 
ve
 
müfrit
ş
ovenîzmden
 
mülhem
 
olmaktad
ı
r.
 
Fakat
 
bu
 
hareket
 
de
 
millî 
 
de
ğ
ildir.
 
Bu
 
da
 
bir
 
"
İ
nternasyonal"
ş
ovenizm'dir.
 
O
 
Avrupa'da
 
sanayiin
 
inki
ş
af 
 
ve
 
buhranlar
ı
 
esas
ı
nda
 
zuhur
 
edece
ğ
i
 
muhakkak
 
olan
 
çarp
ı
ş
malar
ı
 
daha
 
fazla
 
alevlendirecek
 
ve
 
güçle
ş
tirecektir.
 
Onun
 
ileriki
 
rolü
 
yaln
ı
z
 
budur.
 
***
 
Üç
 
cereyan
ı
 
temsil
 
eden
 
Briand,
 
Stalin
 
ve
 
Musolini
 
gibi
 
tipler
 
zahiren
 
millî 
 
gürünmekle
 
beraber
ş
üphesiz
 
internasyonal
 
kuvvetler
 
ve
 
zümrelere
 
istinat
 
etmektedir.
 
Bir
 
millî 
 
destan
 
kahraman
ı
 
"Demâvend"
 
tepesine
 
ç
ı
k
ı
p
 
ta
 
milletine
 
"ben
 
bugün
 
at
ı
m
ı
 
nallatt
ı
m;
 
üzerinde
 
se
ğ
irtip
 
k
ı
l
ı
c
ı
m
ı
 
kanla
 
lâl
 
yapaca
ğ
ı
m"
 
[1]
 
dedi
ğ
i
 
zaman
 
o
 
milletin.
 
Bütün
 
efrad
ı
,
 
s
ı
n
ı
flar
ı
,
 
aristokrasisi
 
ve
 
proleteryas
ı
 
ona
 
taparak
 
heyecanla
 
"evet"
 
sen
 
cihan
 
kahraman
ı
s
ı
n
 
ve
 
biz
 
de
 
köleleriniziz
 
Sana
 
inan
ı
yoruz;
 
hayat
ı
m
ı
z
 
sana
 
merbuttur."
 
[2]
 
diye
 
bir
 
a
ğ
ı
zdan
 
ba
ğ
ı
rmak
 
zaman
ı
 
Avrupa
 
için
 
geçmi
ş
se
 
bizim
 
için
 
de
 
geçmi
ş
tir.
 
Bizde
 
de
 
zaman
ı
n
 
kahramanlar
ı
,
 
medeniyet
 
âleminde
 
hâkim
 
içtimaî 
 
umdelerden
 
birinin
 
müntesibi
 
bulunmak
 
lüzumunu
 
duyuyorlar.
 
Fakat
 
Avrupa'da
 
s
ı
n
ı
flar
 
çok
 
uzun
 
sürecek
 
olan
 
mücadelelerine
 
tutu
ş
urlarsa,
 
kim
 
bilir
 
belki
 
"eski
 
millî 
 
destanlar"
 
Türk
 
ve
 
Çin
 
gibi
 
milletlerin
 
'
İş
ine
 
yarayabilir.
 
Bugünkü
 
ahval
 
ve
ş
erait
 
eski
 
Türk
 
 ____________________
 
[1]
 
Firdevsî'nin
Ş
ehnamesinden.
 
[2]
 
Ayn
ı
 
eserden.
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burak Fıskiye liked this
Mevlut Yaprak liked this
Bayram Ankaralı liked this
bozkurtsoylu liked this
Burak Nar liked this
MEHMET KARAHANLI liked this
umutgunerorkun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->