Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atsız Mecmua - Sayı 3

Atsız Mecmua - Sayı 3

Ratings: (0)|Views: 299 |Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ dergileri, Atsız Mecmua 3. sayı
Nihal ATSIZ dergileri, Atsız Mecmua 3. sayı

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
www.atsizcilar.com
 
Ayl
ı
k
 
Fikir
 
Mecmuas
ı
 
Y
ı
l:
 
1,
 
Say
ı
:
 
3
 
Sahibi
 
ve
 
Müdürü:
 
H.
 
Nihâl
 
15
 
Temmuz
 
1931
 
Ku
ş
Bak
ı
ş
ı
 
İ
leriki
İ
nk
ı
lâpç
ı
lara
 
İ
nk
ı
lâp
 
köyde
 
olur.
 
Köyde
 
do
ğ
ar.
 
Köyde
 
büyür.
 
Yirminci
 
as
ı
r
 
medeniyeti
 
kar
ş
ı
s
ı
nda
 
kendi
 
muhitinin
 
iptidaili
ğ
ini
 
ve
 
içinde
 
ya
ş
ad
ı
ğ
ı
 
cemiyetin
 
gerili
ğ
ini
 
gören
 
her
 
gencin
 
içi
 
s
ı
zlar
 
ve
 
ileriye
 
do
ğ
ru
 
hamle
 
yapmak
 
ihtiyac
ı
n
ı
 
duyar.
 
Gönlünde
 
bir
 
memleket
 
a
ş
k
ı
 
tutu
ş
an
 
ve
 
beyninde
 
bir
 
milliyet
 
mefkuresi
 
parlayan
 
insan,
 
yurdunu
 
diledi
ğ
i
 
gibi
 
mamur
 
ve
 
milletini
 
özledi
ğ
i
 
gibi
 
yükselmi
ş
görmek
 
ister.
 
Gönlünde
 
böyle
 
bir
 
imâm
 
ve
 
beyninde
 
böyle
 
bir
 
mefkuresi
 
olan
 
genç,
 
seferberli
ğ
ini
 
ilân
 
etmi
ş
bir
 
istikbal
 
ordusudur.
 
Taarruza
 
geçebilmesi
 
için
 
iki
 
unsura
 
ihtiyac
ı
 
kal
ı
r:
 
Kafas
ı
n
ı
 
yurduna
 
ve
 
milletine
 
faydal
ı
 
bilgilerle
 
silâhland
ı
rmak.
 
***
 
Çal
ı
ş
aca
ğ
ı
 
sahay
ı
 
ve
 
onu
 
hususiyetlerini
 
iyi
 
bilmek.
 
Bu
 
itibarla
 
her
ş
eyden
 
önce
 
üzerinde
 
ya
ş
ad
ı
ğ
ı
m
ı
z
 
topra
ğ
a
 
ve
 
içinde
 
hayat
ı
m
ı
z
ı
 
kazand
ı
ğ
ı
m
ı
z
 
cemiyete
 
bakmaya
 
mecburuz.
 
Bu
 
toprak
 
bizim
 
vatan
ı
m
ı
zd
ı
r.
 
Bu
 
cemiyet
 
Türk
 
milletidir.
 
Bizim
 
milletimizdir.
 
E
ğ
er
 
biz
 
geni
ş
beynelmilel
 
manas
ı
yla
 
bir
 
insaniyet
 
a
ş
k
ı
n
ı
n
 
mevcudiyetine
 
inan
ı
yorsak,
 
bu
 
a
ş
k
ı
n
 
ilk
 
eseri
 
as
ı
rlardan
 
beri
 
kimsesiz
 
kalm
ı
ş
Türk
 
milleti
 
olmal
ı
d
ı
r.
 
E
ğ
er
 
her
 
cemiyet
 
içinde
 
ezenlerle
 
ezilenler
 
bulundu
ğ
una
 
inan
ı
yorsak,
 
dünya
 
cemiyetleri
 
içinde
 
as
ı
rlardan
 
beri
 
ezilen
 
bir
 
millet
 
vard
ı
r.
 
Türk
 
milleti.
 
E
ğ
er
 
aln
ı
n
ı
n
 
teri
 
ile
 
ya
ş
ayan
 
i
ş
çi
 
ve
 
çiftçilere
 
kar
ş
ı
 
olan
 
a
ş
k
ı
m
ı
zda
 
samimi
 
isek,
 
bütün
 
safiyeti
 
ve
 
masumiyeti
 
ile
 
çal
ı
ş
an
 
ve
 
ona
 
mukabil
 
bir
 
sürü
 
emperyalistin
 
husumeti
 
kar
ş
ı
s
ı
nda
 
hayat
ı
na
 
kast
 
ile
 
açl
ı
ğ
a
 
ve
 
sefalete
 
mahkûm
 
edilen
 
mukaddes
 
bir
 
kütle
 
vard
ı
r.
 
O
 
da
 
Türk
 
köylüsüdür.
 
***
 
Bu
 
topraklar
 
üzerinde
 
ve
 
bu
 
milletin
 
içinde
 
ya
ş
ayarak
 
bütün
 
cehillerin
 
ve
 
güzel
 
sanatlar
ı
n
 
mukaddes
 
kütle
 
için
 
oldu
ğ
unu
 
söyleyenler
 
yaln
ı
z
 
ve
 
sade
 
bizim
 
milletimiz
 
için
 
duymal
ı
,
 
bizim
 
milletimiz
 
için
 
çal
ı
ş
mal
ı
 
ve
 
bizim
 
milletimiz
 
için
 
ya
ş
amal
ı
d
ı
rlar.
 
Çünkü
 
buna
 
as
ı
rlardan
 
beri
 
en
 
çok
 
hak
 
kazanan
 
Türk
 
milletidir.
 
.
 
Bunlar
ı
 
yapabilmek
 
kin
 
her
ş
eyden
 
Önce
ş
ahsî 
 
menfaatlerin
 
kuduz
 
ihtiraslar
ı
ndan'
 
kurtulmak,
 
sa
ğ
lam
 
bîr
 
karaktere,
 
usanmaz
 
bir
 
a
ş
ka
 
ve
 
y
ı
lmaz
 
bir
 
ideale
 
sahip
 
ve
 
sad
ı
k
 
kalmak
 
lâz
ı
md
ı
r.
 
Bu
 
imâna,
 
bu
 
a
ş
ka
 
ve
 
bu
 
ideale
 
sahip
 
olmay
ı
p
 
da
 
sahip
 
görünen
 
genç,
 
yaln
ı
z
 
zekâs
ı
n
ı
n
ş
arlatanl
ı
ğ
a,
 
yahut
 
babadan
 
 
www.atsizcilar.com
 
Say
ı
:
 
3
 
ATSIZ
 
MECMUA
 
Sayfa:
 
2
 
himayeler
 
ve
 
ahbapl
ı
klarla
 
yükselen
 
mevkiine
 
ve
 
yahut
 
yak
ı
n
 
bir
 
istikbalde
 
olaca
ğ
ı
n
ı
 
sand
ı
ğ
ı
 
k
ı
z
ı
l
 
ikramiyeli
 
ink
ı
lâplar
ı
n
 
ı
rsat
ı
na
 
ve
 
sergüze
ş
tine
 
istinat
 
edebilir.
 
Bu
 
takdirde
ş
ahsî 
 
ihtiraslar
ı
n
ı
n
 
tatmini
 
için
 
belki
 
bir
 ş
eyler
 
bekler,
 
umutlan
ı
r.
 
Belki
 
insanlar
ı
 
ve
 
mefkureleri
 
basamak
 
yaparak
 
yükselme
ğ
e
 
kalkar.
 
Belki
 
kendini
 
alk
ı
ş
layan
 
bir
 
muhit
 
temin
 
eder.
 
Belki
 
etraf 
ı
ndakilerin
 
aptall
ı
k
 
ve
 
sersemlikle
 
kar
ı
ş
ı
k
 
hayranl
ı
ğ
ı
ndan
 
bir
ş
eyler
 
bekler.
 
Hatta
 
tarihleri
 
aldatarak
 
kahramanlar
 
s
ı
ras
ı
na
 
geçmek
 
ister.Parlak
 
neticeli
 
muhte
ş
em
 
daval
ı
 
nazariyelere
 
inanm
ı
ş
olanlar
 
varsa,
 
onlara
 
geni
ş
ve
 
ı
ss
ı
z
 
bir
 
saha
 
bo
ş
b
ı
rak
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
Anadolu
 
köylüsünün
 
içine
 
girmeli
 
ve
 
onu
 
bu
 
parlak
 
nazariyeleri
 
anlayacak
 
bir
 
seviyeye
 
yükseltmelidirler.
 
Senelerden
 
beri
İ
stanbul
 
sokaklar
ı
ndan
 
proletaryaya
 
ilâm
ı
 
a
ş
k
 
eden
 
gençler,
 
e
ğ
er
 
bu
 
feryatlar
ı
nda
 
samimi
 
iseler,
 
Anadolu'ya
 
ko
ş
mal
ı
,
 
köylünün
 
içine
 
girmeli
 
ve
 
orada
 
köylü
 
için
 
yaln
ı
z
 
bir
 
cehit
 
ve
 
b
ı
kmaz
 
usanmaz
 
bir
 
a
ş
k
 
ile
 
çal
ı
ş
mal
ı
d
ı
rlar.
 
Ancak
 
ve
 
yaln
ı
z
 
unutmamak
 
lâz
ı
md
ı
r
 
ki,
 
Türk
 
köylüsü
 
candan
 
çal
ı
ş
an
ı
 
çabuk
 
anlar.
 
Türklerin
 
Türküsü
 
Dilek
 
yolunda
 
ölmek
 
Türkler'e
 
olmaz
 
tasa,
 
Türk’e
 
boyun
 
e
ğ
dirir
 
yaln
ı
z
 
türeyle
 
yasa;
 
Yedi
 
ordu
 
birle
ş
ip
 
kar
ş
ı
m
ı
zda
 
parlasa
 
Onu
 
kanla
 
söndürüp
 
parçalar
ı
z,
 
yeneriz.
 
Biz
 
Tufan
ı
 
yaratt
ı
k
 
uyku
 
uyurken
 
Bat
ı
,
 
Nuh
 
do
ğ
madan
 
ki
ş
nedi
 
ordular
ı
m
ı
z
ı
n
 
at
ı
.
 
Sorsan
 
söyle
 
diyecek
 
gök
 
denilen
ş
u
 
çat
ı
:
 
Türk
 
gücü
 
bir
 
y
ı
ld
ı
r
ı
m,
 
Türk
 
bilgisi
 
bir
 
deniz.
 
Delinse
 
yer,
 
çökse
 
gök
 
yansa
 
kül
 
olsa
 
dört
 
yan,
 
Yüce
 
dile
ğ
e
 
do
ğ
ru
 
yine
 
yürürüz
 
yayan.
 
Y
ı
ld
ı
r
ı
mdan
 
tipiden
 
kas
ı
rgadan
 
y
ı
lmayan,
 
Ölümlerle
 
e
ğ
lenen
 
tunç
 
yürekli
 
Türkleriz…
 
ATSIZ
Fakat
 
bu
 
yüksek
 
kumarbazlar
ı
n
 
kar
ş
ı
s
ı
nda
 
bile
 
aldanmayan
 
iki
ş
ey
 
vard
ı
r.
 
Biri
 
kendi
 
vicdanlar
ı
,
 
be
ş
erî 
 
vicdan
ı
n
 
daimî 
 
azab
ı
.
 
Öteki
 
de
 
halk
ı
n
 
vicdan
ı
,
 
ma
ş
erî 
 
vicdan.
 İş
te
 
halk
ı
n
 
ve
 
bizim
 
köylümüzün
 
en
 
büyük
 
kuvveti
 
ve
 
k
ı
ymetli.
 
Garpta
 
moda
 
olan
 
fikir
 
cereyanlar
ı
 
zaman
 
zaman
 
memleketimize
 
de
 
gelir.
 
Küçük
 
istilâlar
 
yapar.
 
Yeni
 
mefkûreciler,
 
yeni
 
enerjiler
 
ve
 
yeni
 
kahramanlar
 
belirir.
 
Fakat
 
Türk
 
köyleri
 
ve
 
Türk
 
köylüleri
 
bu
 
modalardan
 
habersizdir.
 
Onu
 
isli
 
ve
 
tütsülü
 
köy
 
ocaklar
ı
n
ı
n
 
tezek
 
kokular
ı
 
içinde
 
kendisiyle
 
hemhal
 
görmek
 
ister.
 
Ona
 
kendi
 
dili
 
ile
 
söyler
 
o
 
dille
 
cevap
 
bekler.
 
O
 
her
ş
eyi
 
kendine
 
anlat
ı
lmadan
 
sezer.
 
Beyninin
 
içinde
 
kayna
ş
an
 
fikirleri,
 
etlerinizin
 
alt
ı
nda
 
k
ı
vranan
 
mimikleri,
 
gözlerin
 
içinde
 
p
ı
r
ı
ldayan
 
mânây
ı
 
çabuk
 
anlar.
 
Türk
 
köylüsüne
 
bir
ş
eyler
 
söylemek,
 
bir
ş
eyler
 
anlatmak
 
ve
 
onu
 
kendilerine
 
râmetmek
 
isteyenler
 
her
 ş
eyden
 
önce
 
bu
 
mukaddes
 
kütlenin
 
psikolojisini
 
ve
 
ideolojisini
 
ö
ğ
renmelidirler.
 
Çünkü
 
Türk
 
köylüsü
 
ne
 
Frans
ı
z
 
köylüsü
 
kadar
 
para
 
ş
künü
 
bir
 
bezirgan
 
ve
 
ne
 
de
 
Rus
 
mujikleri
 
 
www.atsizcilar.com
 
Say
ı
:
 
3
 
ATSIZ
 
MECMUA
 
Sayfa:
 
3
 
gibi
 
aptal
 
ve
 
kabad
ı
r.
 
Onda
 
büyük
 
Türk
 
tarihinin
 
veraseti
 
ve
 
geçmi
ş
as
ı
rlar
ı
n
 
hayat
ı
ndaki
 
facialardan
 
al
ı
nm
ı
ş
bir
 
hayat
 
terbiyesi
 
vard
ı
r.
 
Sakin
 
ve
 
mânâs
ı
z
 
görünen
 
kabu
ğ
unun
 
içinde
 
derin
 
duyu
ş
lu
 
ve
ş
im
ş
ek
 
sezi
ş
li
 
bir
 
ruh
 
ya
ş
ar.
İş
te
 
bu
 
ruh,
 
Türk
 
ruhudur.
 
Yeryüzünde
 
bu
 
toprak
 
üzerinde
 
ve
 
bu
 
millet
 
içinde
 
bir
ş
eyler
 
yapmak
 
isteyenler
 
her
 ş
eyden
 
önce
 
bu
 
kütleyi
 
ve
 
bu
 
ruhu
 
okumal
ı
 
ve
 
taramal
ı
d
ı
rlar.
 
O
 
kütle
 
ne
 
Moskova'n
ı
n
 
dekorlu
 
otellerinde
 
oturarak
 
propaganda
 
darülfünunlar
ı
na
 
devam
 
ile
 
elde
 
edilen
 
muhte
ş
em
 
daval
ı
 
parlak
 
nazariyeler
 
ile
 
ö
ğ
renilir
 
ve
 
ne
 
de
 
Pa
ris'te
 
ele
 
geçen
 
ulûmu
 
siyasiye
 
sertifikas
ı
 
ile
 
kazan
ı
l
ı
r.
 
Türk
 
köylüsünü
 
ve
 
Türk
 
proletaryas
ı
n
ı
 
Türk
 
vatan
ı
nda
 
ö
ğ
renmek
 
ve
 
Türk
 
vatan
ı
nda
 
okumak
 
laz
ı
md
ı
r.
 
Unutmamal
ı
d
ı
r
 
ki
 
bu
 
memlekette
 
ilk
 
ink
ı
lâb
ı
 
yapanlar
ı
n
 
da
 
muvaffakiyet
 
s
ı
rlar
ı
 
buradad
ı
r.
 
Onlar
 
Türk
 
köylüsünü
 
tan
ı
d
ı
klar
ı
 
ve
 
Türk
 
köylüsünü
 
Anadolu'da
 
okuduklar
ı
 
için
 
muvaffak
 
olmu
ş
lard
ı
r.
 
Yoksa
ş
ehir
 
sokaklar
ı
nda
 
savrulan
 
naralar,
 
renkli
 
salonlarda
 
yap
ı
lan
 
münak
ş
alar
 
ve
 
nihayet
 
bir
 
Türk
 
köyünden
 
çok
 
daha
 
konforlu
 
hapishane
 
odalar
ı
nda
 
okunan
 
kitaplar
 
ve
 
ancak
 
mahkemelerde
 
dile
 
gelen
 
tezlerle
 
Türk
 
köylüsü
 
kurtar
ı
lm
ı
ş
olmaz.
 
Boz
 
Kurt
 
Türk
 
Destan
ı
n
ı
n
 
Tasnifi – III
 
 –
"Türk
 
destan
ı
n
ı
n
 
bugün
 
kabil
 
ola
 
tasnif 
ş
ekilleri"
 
diyoruz.
 
Çünkü
 
muhtelif 
ş
ekiller
 
tasavvur
 
olunabilir.
 
On
 
birinci
 
as
ı
rda
 
Selçukîlerin
 
Garbî 
 
Asya
 
muhacere
 
tine
 
kadar
 
Türklerin
 
bir
 
tek
 
vatan
ı
 
vard
ı
 
"Türkistan".
 
Sonra
 
Garbî 
 
Asya'da
 
yen
 
bir
 
Türk
 
vatan
ı
 
vücuda
 
geldi:
 
"Türkiye"
 
Türk
 
destan
ı
n
ı
n
 
Türklerin
 
on
 
birinci
 
as
ı
rdan
 
önceki
 
hayat
ı
na
 
ait
 
olan
 
k
ı
sm
ı
 
bütün
 
Türkler
İ
çin
 
birdir.
 
Fa
kat
 
yeni
 
vatanda
 
Garbî 
 
Asya
 
kavimleriyle
 İ
htilât,
İ
slâmiyet
 
ve
 
Osmanl
ı
l
ı
k
 
tesirleriyle
 
Türk
 
tarih
 
ve
 
destan
 
telekkisi
 
de
ğ
i
ş
mi
ş
tir.
 
Nas
ı
l
 
ki
İ
randa
Ş
iilik
İ
slâm
 
tarihini
 
tahrif 
 
ederek
 
kendisine
 
ayr
ı
 
bir
 
tarih
 
ve
 
ayr
ı
 
mukaddesat,
 
tarihî 
 
hakikatlere
 
kar
ş
ı
 
müteass
ı
p
 
bîr
 
dinî 
 
ş
manl
ı
k
 
vücude
 
getirmi
ş
se,
 
Suriye
İ
slâmiyeti
 
ve
 
Osmanl
ı
l
ı
k
 
da
 
millî 
 
tarihi
 
ve
 
millî 
 
destan
 
telekkisini
 
tahrif 
 
etmi
ş
tir;
 
Bununla
 
beraber
 
ben
 
bu
 
telekkiyi
 
art
ı
k
 
temellenmi
ş
ve
 
ayr
ı
 
bir
 
sistem
ş
eklini
 
alm
ı
ş‐
bir
 
keyfiyet
 
olarak
 
kabul
 
ediyordum.
 
Daha
 
1917
 
Moskova
 
kontras
ı
nda
 
(6May
ı
s)
 
"Türklerin
 
etnik
 
te
ş
kilât
ı
"
 
hakk
ı
nda
 
okudu
ğ
um
 
maruzada
 
bu
 
meseleye
 
temas
 
etmi
ş
ve
 
garp
 
Türklerindekî 
 
tarih
 
ve
 
millî 
 
destan
 
telâkkisini
 
de
ğ
i
ş
tirmek
 
güç
 
olaca
ğ
ı
n
ı
 
arzetmi
ş
tim
 
(kongre
 
mazbatas
ı
,
 
s.
 
156).
 
Filvaki
 
e
ğ
er
 
bu
 
telakki
 
bir
 
sistem
ş
eklini
 
alm
ı
ş
sa
 
Garp
 
Türkleri
 
için
 
Türk
 
destan
ı
n
ı
n
 
on
 
birinci
 
as
ı
rdan
 
sonraki
 
k
ı
sm
ı
n
ı
 
Bizans
 
ve
 
Ehlî 
 
Salip
 
muharebelerinde
 
yeti
ş
en
 
Alp
 
Arslan,
 
K
ı
l
ı
ç
 
Arslan,
 
Battal
 
Gazi,
 
Dâni
ş
mend,
 
Fatih
 
ve
 
Kara
 
Davut
 
ve
 
Türkistan
 
Türk
 
hükümdarlar
ı
yla
 
harbeden
 
Y
ı
ld
ı
r
ı
m
 
Beyaz
ı
t,
 
Kara
 
Yusuf,
 
Cihan
ş
ah
 
Karakoyunlu
 
ve
Ş
ah
İ
smail
 
Safevî 
 
gibi
 
kahramanlar
 
silsilesi
 
te
ş
kil
 
edebilirdi.
 
Fakat
ş
imdi
 
anla
ş
ı
ld
ı
 
ki
 
Garp
 
Türklerindekî 
 
bu
 
tarih
 
telekkisi
 
ya
ş
ayan
 
muntazam
 
bir
 
sistem
ş
eklini
 
alamam
ı
ş
t
ı
r.
 
Battal
 
Gazi
 
ile
 
Dânî 
ş
mend
 
destanlar,
 
Ebu
 
Müslim
 
ile
 
Hamza
 
destanlar
ı
 
kadar
 İ
slâmîdir.Bunlar
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burak Fıskiye liked this
Bayram Ankaralı liked this
tibtciler liked this
ufuktde liked this
bozkurtsoylu liked this
MEHMET KARAHANLI liked this
umutgunerorkun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->