Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atsız Mecmua - Sayı 12

Atsız Mecmua - Sayı 12

Ratings: (0)|Views: 398 |Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ dergileri, Atsız Mecmua 12. sayı
Nihal ATSIZ dergileri, Atsız Mecmua 12. sayı

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
www.atsizcilar.com
 
Ayl
ı
k
 
Fikir
 
Mecmuas
ı
 
Y
ı
l:
 
1,
 
Say
ı
:
 
12
 
Sahibi
 
ve
 
Müdürü:
 
H.
 
Nihâl
 
15
 
Nisan
 
1932
 
Ku
ş
Bak
ı
ş
ı
 
Bize
 
Bir
 
"Gençlik"
 
Laz
ı
md
ı
r
 
Temelinde
 
cehalet,
 
duvarlar
ı
nda
 
riya,
 
tavanlar
ı
nda
 
dalkavukluk
 
bulunmas
ı
n
 
"Bir
 
milletin
 
ikbali
 
gençli
ğ
inin
 
terbiyesine
 
mevdudur".
 
Layibniç
 
bu
 
sözünde
 
çok
 
hakl
ı
d
ı
r.
 
Bugünün
 
çocuklar
ı
,
 
bugünün
 
gençleri,
 
yar
ı
n
ı
n
 
kumandanlar
ı
,
 
idarecileri,
 
kanun
 
yap
ı
c
ı
lar
ı
d
ı
r.
 
Bugün
 
mazbut
 
bir
 
ahlak;
 
ilmi
 
bir
 ş
uurla
 
yeti
ş
en
 
genç,
 
yar
ı
n
 
cemiyeti
 
için
 
fena
 
bir
 
uzuv
 
olamaz.
 
Genci,
 
gençli
ğ
i
 
yeti
ş
tirmek
 
bir
 
memleket
 
meselesidir.
 
***
 
Yeni
 
Türk
 
cemiyetinde
 
gencin,
 
gençli
ğ
in
 
vazifesi
 
nedir?
 
Ona
 
verilen
 
cephe,
 
gösterilen
 
yollar
 
hangileridir?
 
***
 
Cumhuriyet
 
memleketinde
 
her
ş
ey
 
de
ğ
i
ş
mi
ş
tir.
 
Hadiseler,
 
daha
 
birçok
ş
eylerin
 
de
ğ
i
ş
mesini
 
emretmektedir.
 
Bu
 
hummal
ı
 
istihale
 
devrinde
 
Türk
 
gencinin
 
vazifesi
 
nedir?
 
Onun
 
kuvvet
 
ve
 
zekâs
ı
 
bu
 
de
ğ
i
ş
iklikler
 
kar
ş
ı
s
ı
nda
 
kay
ı
ts
ı
z
 
m
ı
 
kalacakt
ı
r?
 
Mazinin
 
karanl
ı
k
 
günlerini
 
hat
ı
rlatmak
 
istiyoruz.
 
Çok
 
uza
ğ
a
 
gitmeyece
ğ
iz,
 
hepimiz
 
hat
ı
rlar
ı
z:
 
Büyük
 
harpten
 
çok
 
yorgun
 
ve
 
bitik
 
bir
 
halde
 
ç
ı
kan
 
Türkiye
 
Mondros
 
mütarekesiyle
 
kanl
ı
 
ve
ş
erefli
 
bir
 
maziyi
 
karanl
ı
k
 
ve
 
zelil
 
bir
 
devre
 
ba
ğ
lad
ı
,
 
Türkün
 
bükülmez
 
kollar
ı
na
 
kahpece
 
zincirler
 
vuruldu.
 İ
stanbul'un
 
mahut
 
ve
 
menfur
 
bir
 
zümresi,
 
ba
ş
ta
 
Sultan
 
olmak
 
üzere
 
bu
 
masum
 
ve
 
yorgun
 
millet
 
için
 
en
 
hat
ı
ra
 
gelmez
 
hainlikler
 
haz
ı
rlad
ı
lar.
İ
stanbul,
 
Adana,
 
Edirne
 
ve
İ
zmir
 
gibi
 
Türkün
 
en
 
can
 
al
ı
c
ı
 
mafsallar
ı
 
tüyler
 
ürpertecek
 
birer
 
vah
ş
etle
 
al
ı
nd
ı
.
 
***
 
Evvela
 
Erzurum
 
da,
 
sonra
 
Sivas
 
ta
 
Mustafa
 
Kemal
 
Pa
ş
a
 
etraf 
ı
nda
 
toplanan
 
"Türk"
 
sava
ş
tarihlerinin
 
göstermedi
ğ
i
 
bir
 
yararl
ı
kla
 
vurulan
 
zincirleri
 
k
ı
rd
ı
;
 
kendi
 
varl
ı
ğ
ı
n
ı
 
dünyaya
 
tan
ı
tt
ı
.
 
Sultan
ı
 
ve
 
adamlar
ı
n
ı
 
kovarak
 
memlekette
 
cumhuriyet
 
ilan
 
etti.
 
Çok
 
az
 
bir
 
zamanda
 
içtimai
 
ve
 
siyasi
 
yenilikler
 
yaparak
 
mazinin
 
köhne
 
ve
 
sakat
 
müesseselerini
 
y
ı
kt
ı
.
 
Fakat:
 İ
nk
ı
lâp
 
tamam
 
de
ğ
ildir.
 İ
nk
ı
lâb
ı
n
 
en
 
mühim
 
eksikli
ğ
i
 
yeni
 
binaya
 
yara
ş
an;
 
ş
terek
 
ş
ünür,
 
ş
terek
 
amel
 
ve
 
aksülamellere
 
malik
 
bir
 
gençlik
 
yoklu
ğ
udur.
 
***
 
Yeni
 
binan
ı
n
 
ad
ı
 
"Cumhuriyettir".
 
Temelinde
 
kan
 
ve
 
iman
 
vard
ı
r.
 
Biz
 
bu
 
binan
ı
n
 
y
ı
k
ı
lmayaca
ğ
ı
na
 
inanm
ı
ş
ı
z.
 
Bizim
 
gözümüzün
 
önünde
 
yap
ı
lan
 
bu
 
binan
ı
n
 
baz
ı
 
ustalar
ı
nda
 
beceriksizlik,
 
kay
ı
ts
ı
zl
ı
k,
 
yorgunluk
 
vard
ı
r.
 
Genç
 
kuvvetlerin
 
yard
ı
 
www.atsizcilar.com
 
Say
ı
:
 
12
 
ATSIZ
 
MECMUA
 
Sayfa:
 
2
 
m
ı
na
 
muhtaçt
ı
rlar.
 
Ustalar,
 
dülgerler
 
çal
ı
ş
maktad
ı
rlar,
 
fakat
 
bunlar
ı
n
 
mesaisinde
 
ihtisas
 
ve
 
i
ş
bölümü
 
yoktur.
 
Milletimizin
 
yeni
 
do
ğ
u
ş
uyla
 
muas
ı
r
ı
z.
 
Bütün
 
müesseselerimize
 
bak
ı
n
ı
z
 
bir
 
yenilik,
 
bir
 
acemilik
 
göreceksiniz.
 
Baz
ı
lar
ı
 
bu
 
beceriksizli
ğ
i,
 
bu
 
acemili
ğ
i
 
kötü
 
niyetimize,
 
baz
ı
lar
ı
ş
arkl
ı
l
ı
ğ
ı
m
ı
za
 
atfetmektedirler.
 
Siyase
timizde,
 
idaremizde,
 
iktisad
ı
m
ı
zda
 
acemilik
 
vard
ı
r.
 
Bu
 
pek
 
tabiidir.
 
Ahdiatika
 
göre
 
Allah
 
dünyay
ı
 
yedi
 
günde
 
yaratm
ı
ş
t
ı
r.
İş
te
 
biz
 
Yeni
 
Türkiye'nin
 
daha
 
ilk
 
günündeyiz.
 
Fakat
 
dikkat
 
edelim.
 
Nuh’un
 
tufanlar
ı
,
 
Firavunun
 
zulüm
 
ve
 
istibdad
ı
 
bizim
 
içindir.
 
Her
 
att
ı
ğ
ı
m
ı
z
 
ad
ı
m
 
metin
 
olmal
ı
 
ve
 
bir
 
daha
 
geri
 
dönmemeliyiz.
 
Garb
ı
n
 
te
ş
ekkül
 
ve
 
tekemmül
 
etmi
ş
cemiyetlerine
 
benzer
 
hiç
 
bir
 
yerimiz
 
yoktur.
 
Garp
 
cemiyetlerindeki
 
ahenk
 
ve
 
inzibattan
 
mahrumuz.
 İ
htisas,
 
i
ş
bölümü,
 
k
ı
ymet
 
ve
 
ehliyet
 
mefhumlar
ı
 
daha
 
bize
 
ula
ş
mam
ı
ş
t
ı
r.
 
Yeni
 
Türkiye'nin
 
inki
ş
af 
 
ve
 
ne
ş
vünemas
ı
 
güçtür.
 
Garp
 
milletlerinde
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
bizde
 
ş
terek
 
hisler
 
kuvvetli
 
de
ğ
ildir.
 
Buna
 
mukabil
 
müfrit
 
bir
 
"Bencillik"
 
vard
ı
r.
 
Halk
ı
n
 
idraki
 
sathan
 
geni
ş
lemi
ş
fakat
 
derinlik
 
itibar
ı
yla
 
azalm
ı
ş
t
ı
r.
 
Dünün
 
karanl
ı
k
 
hükümlerinden
 
kurtulan
 
milli
 
duygularda
 ş
uur
 
yoktur.
 
Sevki
 
tabiiye
 
müstenittir.
 
Bugünün
 
adamlar
ı
na
 
ş
en
 
vazife,
 
temeli
 
kan
 
ve
 
iman
 
örülü
 
yeni
 
binada
 
oturacak
 
insanlar
ı
 
buraya
 
lay
ı
k
 
bir
 ş
ekilde
 
yeti
ş
tirmektir.
 
Burada
 
oturacak
 
insanlar
ı
n
 
bu
 
binan
ı
n
 
en
 
ücra
 
ş
esine
 
var
ı
ncaya
 
kadar
 
hürmetkâr
 
olmalar
ı
 
laz
ı
md
ı
r.
 
Büyük
 
devlet
 
adamlar
ı
,
ş
öhretli
 
âlimler
 
gençlikle
 
me
ş
gul
 
olmu
ş
lar,
 
onu
 
yeti
ş
tirmeye
 
çal
ı
ş
m
ı
ş
lard
ı
r.
 
Atina'da
 
Solon,
 
Isparta'da
 
Likörg
 
Yunan
 
sitelerine
 
genç
 
yeti
ş
tiriyorlard
ı
,
 
Fransa'da
 
Ansiklopedistler,
 
Almanya'da
 
Fihte
 
Frans
ı
z
 
ve
 
Alman
 
medeniyetlerinin
 
sa
ğ
lam
 
temellerini
 
gençlerle
 
beraber
 
örmü
ş
lerdir.
 
Bize
 
laz
ı
m
 
olan
 
gençlik
 
bir
 
ı
rka
 
ve
 
bir
 
zümre
 
gençli
ğ
i
 
de
ğ
ildir.
 
Biz
 
ı
rka
 
ve
ş
ahsiyetlerin
 
ebediyetine
 
kani
 
de
ğ
iliz.
 
Her
ş
eyden
 
üstün,
 
her
ş
eyden
 
önce
 
bir
 
Türkiye
 
vard
ı
r.
 
Biz
 
Türk
 
gençli
ğ
i
 
istiyoruz!
 
Te
ş
kilat
ı
 
esasiye
 
kanunumuz
 
mükemmeldir.
İ
dare
ş
eklimiz
 
en
 
asri
 
esaslar
 
üzerine
 
kurulmu
ş
tur.
 
Fakat
 
biz
 
bütün
 
bunlara
 
müstahak
 
olabilmek
 
için
 
Ansiklopedistler
 
devrini
 
hiç
 
olmazsa
 
bugün
 
ya
ş
amakl
ı
ğ
ı
m
ı
z
 
laz
ı
md
ı
r.
 
Dünyan
ı
n
 
her
 
taraf 
ı
nda
 
gençlik
 
bir
ş
ahsiyet
 
sahibidir.
 
Bu,
 
ni
ş
an,
 
rütbe
 
de
ğ
ildir.
 
Bir
 
kül
 
halinde
 
gençli
ğ
in
 
müteradifidir.
 
Kanunlarla,
 
emirle
 
bah
ş
olunmaz.
 
Demokrasi
 
en
 
ş
kül
 
idare
 
sistemidir.
 
Demokrat
 
idarelerde
 
vatanda
ş
lardan
 
ruhi
 
istikrar,
 
ahlaki
 
ciddiyet
 
istenir.
 
Ruhi
 
istikrar,
 
ahlaki
 
ciddiyet
 
olmayan
 
demokrasiler
 
monar
ş
ilerden
 
daha
 
vahim
 
neticeler
 
tevlit
 
edebilirler.
 
Türk
 
genci
 
ink
ı
lâb
ı
 
benimsememi
ş
tir.
 
Mugalâtaya
 
lüzum
 
yoktur.
 
Biz
 
hadise
 
ve
 
vak
ı
alara
 
eserleriyle
 
k
ı
ymet
 
ve
 
mana
 
veririz.
 
Mersinde
 
mütevaz
ı
 
ve
 
bin
 
türlü
 
mahrumiyetler
 
içinde
 
görünmeye
 
çal
ı
ş
an
 
bir
 
ı
ş
ı
k,
 
münevver
 
Türk
 
gencinin
 
Anadolu'ya
 
kar
ş
ı
 
lakaydisinden
 
bahsediyordu.
 
Çok
 
yaz
ı
k
 
ki
 
bu
 
ı
ş
ı
k
 
feryatlar
ı
na
 
bir
 
cevap
 
gelmeden
 
söndü.
 İ
tiraf 
 
etmeliyiz…
 
Vazifemizi
 
yapam
ı
yoruz.
 
El
 
ç
ı
rpmakla,
 
ya
ş
a
 
demekle
 
ink
ı
lâba
 
kar
ş
ı
 
borcumuzu
 
ödemi
ş
say
ı
lamay
ı
z.
 
Hangi
 
ads
ı
z
 
Türk
 
genci
ş
ehirden
 
köye
 
bir
 
damla
 
nur
 
ula
ş
t
ı
rm
ı
ş
t
ı
r?
 
Efendimiz
 
oldu
ğ
unu
 
kanunlar
ı
m
ı
zla
 
ilan
 
etti
ğ
imiz
 
köylüye
 
her
 
ba
ş
ı
m
ı
z
 
s
ı
k
ı
ld
ı
kça
 
ko
ş
ar
ı
z.
 
O,
 
ananevi
 
bir
 
tevekkülle
 
bize
 
her
ş
eyini
 
verir.
 
Biz
 
ona
 
ne
 
veriyoruz…
 
Demokratik
 
müesseselerde
 
muallim,
 
avukat,
 
doktor,
 
sanatkâr
 
ve
 
gazeteci
 
gibi
 
münevverler
 
milli
 
gayelerin
 
tahakkuku
 
için
 
hükümet
 
kadar
 
faaldirler.
 
Her
ş
eyi
 
hükümetten
 
beklemek
 
do
ğ
ru
 
de
ğ
ildir.
 
Biz,
 
bu
 
memleketin
 
s
ı
rt
ı
nda
 
münevveriz
 
diye
 
geçinenler
 
fazileti,
ş
uuru
 
anlayabildi
ğ
imiz
 
kadar
 
etraf 
ı
m
ı
zdakilere
 
anlatmak
 
ve
 
onlar
ı
 
tenvir
 
etmek
 
mecburiyetindeyiz.
 
 
www.atsizcilar.com
 
Say
ı
:
 
12
 
ATSIZ
 
MECMUA
 
Sayfa:
 
3
 
Umumi
 
harpten
 
sonra
 
bütün
 
dünya
 
cemiyetleri
 ş
ümullü
 
ve
 
afakî 
 
bir
 
surette
 
gençli
ğ
i
 
haz
ı
rlamaktad
ı
rlar.
 
Bu
 
hareketlerde
 
hükümetin
 
müzaheret
 
ve
 
alakas
ı
na
 
ihtiyaç
 
yoktur
 
denemez.
 
Fakat
 
birçok
 
memleketlerde
 
bu
 
heyecan,
 
bu
 
te
ş
ekkül
 
halk
ı
n
 
içinden
 
do
ğ
mu
ş
tur.
 
Almanya'da
 
1923
 
senesinde
 
bir
 
yüzba
ş
ı
 
etraf 
ı
nda
 
toplanan
 
yedi
 
genç
 
1931
 
senesi
 
nihayetinde
 
600.000
 
faal
 
sivil
 
asker,
 
on
 
iki
 
milyon
 
taraftar
 
kazanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Finlandiya
 
da,
 
Polonya
 
da
 
ve
 
bilhassa
 
Çekoslovakya
 
da
 
böyledir.
İ
talya
 
da
 
ise
 
devlet
 
bizzat
 
eski
 
Yunan
 
sitelerinde
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
gençli
ğ
i
 
kendi
 
sevk
 
ve
 
idaresine
 
alm
ı
ş
t
ı
r.
 
Biz
 
her
 
i
ş
e
ş
ark
ı
lara
 
ait
 
bir
 
heyecanla
 
ba
ş
lar
ı
z.
 
Halk
 
evleri
 
güzel
 
ve
 
heyecanl
ı
 
bir
 
harekettir.
 
Temenni
 
ederiz
 
ki
 
bu
 
güzel
 
ve
 
heyecanl
ı
 
hareket
ş
uurlu
 
neticeler
 
vererek,
 
merhum
 
Türk
 
ocaklar
ı
n
ı
n
 
son
 
zamanlar
ı
nda
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
faaliyeti
 
yaln
ı
z
 
Cumhuriyet
 
bayramlar
ı
nda
 
verilen
 
balolara
 
inhisar
 
etmesin
 
Memleketin
 
en
 
mütekâmil
 
gençlik
 
muhiti
 
olan
 
Darülfünun
 
da
 
talebe
 
cemiyetleri,
 
birlikleri
 
vard
ı
r.
 
Bu
 
efendilerin
 
gayesi
 
müderrislerine
 
dansl
ı
 
çay,
 
arkada
ş
lar
ı
na
 
gezintiler
 
tertip
 
etmektir.
 
Evet,
 
bunlar
 
da
 
gencin
 
hakk
ı
d
ı
r.
 
Fakat
 
yap
ı
lacak
 
vazifeler?
 
Bize
 
Turkuvaz
 
salonlar
ı
nda
 
hocalar
ı
na
 
kasidekar
 
nutuklar
 
söyleyen
 
genç
 
laz
ı
m
 
de
ğ
ildir.
 
Köye
 
inen,
 
ı
ş
k
ı
 
ve
 
toprak
 
kokular
ı
na
 
al
ı
ş
k
ı
n
 
nas
ı
rl
ı
 
köylü
 
eli
 
s
ı
kacak,
 
onu
 
b
ı
kmadan
 
dinleyecek
 
genç
 
laz
ı
md
ı
r.
 
Bize
 
yaln
ı
z
 
dans
 
etmesini,
 
iyi
 
giyinmesini,
 
kur
 
yapmas
ı
n
ı
 
ve
 
â
ş
ı
k
 
olmas
ı
n
ı
 
bilen
 
gencin
 
lüzumu
 
yoktur.
 
Bize
 
bugün
 
mesle
ğ
inde
 
usanmadan
 
çal
ı
ş
acak,
 
yar
ı
n
 
hudutta
 
göz
 
k
ı
rpmadan
 
ölebilecek
 
genç
 
laz
ı
md
ı
r.
 
Bize
 
bir
 
gençlik
 
laz
ı
md
ı
r.
 
Temelinde
 
cehalet,
 
duvarlar
ı
nda
 
riya,
 
tavanlar
ı
nda
 
dalkavukluk
 
bulunmas
ı
n.
 
***
 
İ
ktisadi
 
Buhran
 
ve
 
Beynelmilel
 
Kredi
 
[*]
 
Be
ş
y
ı
l
 
önce
 
yine
 
mühim
 
bir
 
iktisadî 
 
buhran
 
yard
ı
.
 
Fakat
 
bu
 
daha
 
ziyade
 
millî 
 
ve
 
dahilî 
 
bir
 
buhrand
ı
.
 
Belçika
 
bundan
 
kendisini
 
dost
 
kuvvetlerin
 
kredi
 
açarak
 
yapt
ı
klar
ı
 
yard
ı
m
 
ve
 
kolayl
ı
k
 
sayesinde
 
paras
ı
n
ı
n
 
istikrar
ı
n
ı
 
temin
 
ederek,
 
kolayca
 
s
ı
y
ı
rabilmi
ş
ti.
 
Bugün
 
yine
 
bir
 
buhran
 
var.
 
Fakat,
 
bu
 
ne
 
dahilî 
 
ve
 
ne
 
de
 
millî 
 
bir
 
buhran
ı
n
 
sonudur.
 
Belki
 
beynelmilel,
 
hatta
 
âlem
ş
ümul
 
diyebilece
ğ
imiz
 
bir
 
krizdir.
 
Bizi
 
oldu
ğ
u
 
kadar
 
ba
ş
ka
 
milletleri
 
de
 
müteessir
 
ediyor.
 
Bugün
 
ba
ş
kalar
ı
ndan
 
yard
ı
m
 
bekleyemeyiz.
 
Bilâkis
 
âlemi
 
bu
 
feci
 
vaziyetten
 
kurtarmaya
 
yard
ı
m
 
için
 
 ____________________
 
[*]
 
Belçika
 
Kral
ı
n
ı
n
 
fahrî 
 
Kâtibi
 
ve
 
düyunu
 
umumiye
 
umumî 
 
müdürü
 
M.
 
L.
 
Gerard'
ı
n
 
27.10.1932'de
 
Liyej
 
Darülfünunu'nda
 
verdi
‐ğ
i
 
konferans
ı
n
 
k
ı
salt
ı
lm
ı
ş
ı
d
ı
r.
 
bir
ş
eyler
 
yapabiliriz.
 
Âlemü
ş
ümul
İ
ktisadî 
 
Buhran:
 
Mesele
 
teferruat
ı
ndan
 
tecrit
 
edilirse,
 
Frankfort
 
Darülfünu'nu
 
profesörlerinden
 
Belçikal
ı
 
De
 
Man'
ı
n
 
mükemmel
 
bir
 
surette
 
ifade
 
etti
ğ
i
 
su
 
esas
 
nokta
 
görülür:
 
"derînin
 
pek
 
bol
 
oldu
ğ
u
ş
u
 
devirde
 
binlerce
 
adam
 
ayakkab
ı
s
ı
z
 
ve
 
binlerce
 
kundurac
ı
 
issizdir.
 
Bu
 
i
ş
siz
 
kundurac
ı
lara
 
i
ş
bulmak,
 
i
ş
leyemedikleri
 
için
 
tazminat
 
vermekten
 
çok
 
daha
 
ucuz
 
olacakt
ı
r."
 
De
 
Man'
ı
n
 
dedi
ğ
i
 
gibi
 
vaziyet
 
korkulu
 
meseleleri
 
meydana
 
koydu
ğ
u
İ
çin
 
çok
 
vahim
 
ve
 
ac
ı
kl
ı
d
ı
r.
 
"Kütleler,
 
vaziyetlerinin
 
günden
 
güne
 
iyile
ş
ti
ğ
i
 
ümidine
 
sahip
 
oldukça
 
her
 
idare
 
tarz
ı
 
tedricî 
 
vesakin
 
bir
 
tekâmülle
 
te
ş
ekkül
 
ve
 
temadi
 
eder.
 
Bu
 
ümidin
 
kaybolmas
ı
n

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
suleymanuygun liked this
Mansur Cihan liked this
aybala76 liked this
Bayram Ankaralı liked this
tibtciler liked this
ufuktde liked this
bozkurtsoylu liked this
Burak Nar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->