Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
246Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ANALIZA ECONOMICA- FINANCIARA

ANALIZA ECONOMICA- FINANCIARA

Ratings:
(0)
|Views: 17,649|Likes:
Published by Nicolae Sbiera

More info:

Published by: Nicolae Sbiera on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

 
1
MANAGEMENT :anul III-IV (ZI, FR,ID)-semestrul II.
ANALIZA ECONOMICA- FINANCIARA
MANUALE RECOMANDATE:Popescu Angela si colaboratorii:Analiza economico-financiara. Aplicatii EXCEL. EdituraUniversitara. Bucuresti 2009.Iosefina Morosan:Analiza-economico-financiara. Ed.FRM.Bucuresti,2006.Iosefina Morosan: Analiza economico-financiara-probleme rezolvate. Ed.FRM,Bucuresti, 2006.CUPRINSUL CURSULUI:1)Cap.1. Baza teoretico-metodologica a analizei economico-financiare;2)Analiza rezultatelor activitatii de productie si comercializare;3)Analiza cheltuielilor firmei;4)Analiza situatiei(pozitiei) financiare a intreprinderii.5)Analiza riscurilor intreprinderii.
CAP.I. Baza teoretico-metodologică a analizei economico-financiare
1.1 Tipuri de analiză:
-
 Analiza
constă în descompunerea unui fenomen în părŃile sale componente-
 Analiza economică 
studiază activităŃile economice din punct de vedere economic:- al consumului de resurse;- al rezultatelor obŃinute.-
 Analiza economico-financiară 
reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee şi instrumente care asigură tratarea informaŃiilor interne şi externe:- în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaŃiaeconomico-financiare a unei firme;- identificarea factorilor, cauzelor şi condiŃiilor care au determinat acea situaŃieeconomică a firmei;- identificarea rezervelor interne de îmbunătăŃire a acesteia, din punct devedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare.
Tipuri de analiză economico-financiară:
Caracterul complex al fenomenelor economice determinat de complexitatea relaŃiilor cauză-efect reclamă utilizarea mai multor tipuri de analiză, structurate după diverse
criterii:
 
a. În funcŃie de raportul dintre momentul în care se efectuează analiza şi momentul desfăşurării fenomenului:
 - analiza
 post-factum
, post-operativă sau analiza realizării obiectivelor. Această analizăfurnizează informaŃii privind gradul de realizare a obiectivelor programate.- analiza
 previzională sau prospectivă 
presupune determinarea evoluŃiei viitoare a unuifenomen economic pe baza cercetării factorilor de influenŃă (a relaŃiilor de cauzalitate), aacŃiunii lor în perspectivă. Prin această metodă se stabilesc obiectivele ce trebuie realizate în perioada viitoare.Analiza post-factum se bazează pe variabile certe, în timp ce metoda previzională, pevariabile incerte.
b. Din punct de vedere al determinării cantitative sau al caracteristicilor calitative ale fenomenelor:
 -
analiza calitativă 
prin care se abordează
 sistemic, cibernetic
desfăşurareafenomenelor.Rolul acestei analize este de a elabora
modele
în care sunt cuprinse elementele esenŃialeale fenomenului cercetat.
 
2
-
analiza cantitativă 
presupune cercetarea fenomenelor prin determinări cantitative:greutate, grad, suprafaŃă, volum, număr, durată, etc. Analiza cantitativă se pretează laaplicarea metodelor matematice moderne.
c. După nivelul la care se aplică analiza economico-financiară:
 
- analiza microeconomică 
se realizează la nivelul unei firme şi se referă la: stareafirmei, rezultatele obŃinute, factori care determină starea şi rezultatele.
- analiza mezoeconomică 
studiază fenomenele la nivelul sectorului sau ramurii pentru aevidenŃia poziŃia firmei pe piaŃă şi capacitatea concurenŃială a acesteia.
- analiza macroeconomică 
are ca sferă de aplicare economia naŃională şi mondială şiare drept scop evidenŃierea conjuncturii interne şi internaŃionale a factorilor demografici, decultură, probleme sociale, nivel de dezvoltare.
d. După modul de urmărire a fenomenelor se disting:
 -
analiza statică 
prin care se studiază fenomenele la un moment dat şi pune în evidenŃăfactorii care le influenŃează şi relaŃiile existente între acestea.
- analiza dinamică 
cercetează fenomenele şi procesele economice în schimbarea lor, pune în evidenŃă poziŃia lor în diverse momente de timp. Prin această analiză se stabilescfactorii care eu generat schimbările şi se evidenŃiază tendinŃele evoluŃiei viitoare.
e. După orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul:
 
- analiza pe termen scurt 
operează cu date ce nu depăşesc 1 an şi cu modele de tipdeterminist şi servesc managementului firmei pentru conducerea operativă a activităŃii.
- analiza pe termen lung 
operează cu date pe 3-5 ani şi cu modele de tip statistic saustocastic.
 f. După criteriile de studiere a fenomenelor distinge:- analiza tehnico-economică 
îmbină abordarea tehnică cu cea economică în analiza problemelor (creşterea producŃiei fizice, reducerea costului unui produs sau serviciu, creşterearentabilităŃii pe produs).
- analiza economico-financiară 
abordează corelaŃiile dintre activitatea economică (deexploatare) şi cea financiară (analiza riscului financiar corelată cu analiza riscului deexploatare).
- analiza financiară 
studiază fluxurile financiare care se formează la nivelul firmei,modul de formare, gestionare şi plasare a capitalului.
 g. În funcŃie de poziŃia analistului:- analiză internă 
foloseşte conducerii firmei pentru cunoaşterea stării de fapt reflectate prin nivelul performanŃelor economico-financiare, modul de realizare a obiectivelor  programate, pentru fundamentarea activităŃii viitoare.
- analiza externă 
se efectuează de partenerii externi (furnizori, clienŃi, statul prinautorităŃile locale, guvern, organele de urmărire penală, instanŃele judecătoreşti).Ex: analiza realizată de bănci pentru acordarea de credite, analiză care urmăreştecapacitatea firmei de a-şi achita datoriile.
 FuncŃiile analizei economico-financiare:
- descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;- întărirea autonomiei economico-financiare şi creşterea eficienŃei economice;- diagnoza şi reglarea activităŃii firmei.Aceste funcŃii sunt complementare în realizarea obiectivului analizei economico-financiare şi anume utilizarea rezultatelor analizei economice la actul decizional.
 Decizia
 reprezintă unul din obiectivele esenŃiale ale managementului modern.
 Etapele procesului decizional de management: Etapa I:
 - obŃinerea unui set complet de informaŃii;- stabilirea elementelor constitutive ale deciziei;- cercetarea prospectivă a evoluŃiei variabilelor decizionale;- evaluarea liniilor de acŃiune;
 
3
- adaptarea deciziilor;- implementarea şi controlul aplicării deciziilor.
 Etapa II:
Stabilirea elementelor constitutive ale deciziei:- câmpul de alegere a liniilor de acŃiune (analiza cantitativă, calitativă, statică);- ansamblul stărilor naturii (analiza factorilor);- sistemul criteriilor de analiză (analiza multicriterială);- spaŃiul rezultatelor (previziunea şi prognoza);- scara valorilor (priorităŃi).
1.2. ConŃinutul procesului de analiză economico-financiară 
 Analiza economico-financiară se realizează în sens invers evoluŃiei reale a fenomenuluieconomic cercetat, de la rezultatele activităŃii economice către elemente şi factori.Asupra unui fenomen acŃionează:- elemente sau factori;- tipuri de analiză: - structurală (pe elemente)- factorială (pe factori).
 Elementele
reprezintă părŃi componente ale fenomenului analizat. Ex: costul produsului pe articole de calculaŃie.
 Factorii
reprezintă forŃele motrice care provoacă un fenomen. Ex: productivitateamuncii faŃă de cifra de afaceri.
Cauzele
reprezintă fenomene care provoacă şi explică apariŃia fie a fenomenuluianalizat, fie a unui factor care acŃionează asupra acestuia.
 Etapele procesului de analiză economico-financiară:
 - Delimitarea
obiectului
analizei care constă în identificarea anumitor fenomene (întimp, spaŃiu, metode de evaluare).- Determinarea
elementelor, factorilor şi cauzelor 
fenomenului cercetat (factori cuacŃiune directă, indirectă).- Stabilirea
relaŃiilor de condiŃionare
dintre fiecare factor şi fenomenul analizat (relaŃiecauză-efect).-
Măsurarea (cuantificarea) influenŃelor factorilor 
asupra fenomenului analizat.-
Sinteza rezultatelor analizei
reprezintă etapa stabilirii concluziilor şi aprecierilor asupra activităŃii desfăşurate în funcŃie de obiectivul analizat. Managerii elaborează măsuri,decizii pentru obŃinerea unor randamente maxime.
1.3. Metode, tehnici şi instrumente utilizate de analiza economico-financiară:
La nivelul unei firme, finalitatea oricărui tip de activitate se exprimă cu ajutorul
indicatorilor economico-financiari
care pot fi grupaŃi pe categorii.
Categorii principale de indicatori economico-financiari:
 - indicatori ai
resurselor 
(umane, materiale, financiare, informaŃionale);- indicatori ai
consumului de resurse
(indicatori ai cheltuielilor);- indicatori de
 performanŃă şi rezultate (efecte)
numiŃi solduri intermediare de gestiune(SIG);- indicatori de
eficienŃă 
, calculaŃi sub forma „ratelor” prin raportarea a doi indicatoriexprimaŃi în mărime absolută, în una din variantele:
;
1
 Efort  Efect  E 
=
 
;
2
 Efect  Efort  E 
=
 
;
3
 Efect  Efect  E 
=
 
 Efort  Efort  E 
=
4
 
Metodologia
de analiză cuprinde un complex de metode, tehnici şi procedee.
Metoda
reprezintă totalitatea procedeelor folosite pentru realizarea obiectivului său.
 Procedeul 
constă în modul sistematic de a efectua o lucrare. Totalitatea procedeelor într-o disciplină ştiinŃifică formează tehnica acesteia.Metodele de analiză economico-financiară sunt:

Activity (246)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Monica Stana added this note
foarte bne structurata cartea, ms
Steluta Ionela Glont liked this
Racolciuc Gabriela liked this
Romina Elena liked this
Alina Alina liked this
Flory Florina liked this
voicuionelacristina liked this
iirina_1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->