Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thuc Hanh Mo Hinh SEM Voi AMOS

Thuc Hanh Mo Hinh SEM Voi AMOS

Ratings:
(0)
|Views: 4,505|Likes:
Published by votaic28

More info:

Published by: votaic28 on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

 
 
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Mô hình c
u trúc tuy
ế
n tính (SEM)
đượ 
c các nhà nghiên c
u trên th
ế
gi
ớ 
i s
d
ng t
 
t lâu.
Vi
t Nam, kho
ng t
n
ă
m 2000 tr 
ở 
l
i
đ
ây, SEM
đ
ã
đượ 
c nhi
u nhà nghiên c
u s
 d
ng trong các công trình nghiên c
u hàn lâm, c
ũ
ng nh
ư
các nghiên c
u
ng d
ng ph
c v
 các ch
ươ 
ng trình t
ư
v
n doanh nghi
 p, t
ư
v
n chính sách cho các T
nh/thành ph
.G
n
đ
ây, vi
c h
c t
 p / áp d
ng mô hình c
u trúc tuy
ế
n tính (SEM) nói riêng c
ũ
ngnh
ư
các k 
thu
t phân tích
đị
nh l
ượ 
ng nói chung trong kinh t
ế
, qu
n tr 
kinh doanh, tài chính-ngân hàng …
đượ 
c
đ
ông
đả
o b
n tr 
g
m sinh viên
đạ
i h
c, h
c viên cao h
c, nghiên c
usinh quan tâm
để
gi
i quy
ế
t t
t nh
t nh
ng m
c tiêu nghiên c
u
đ
ã
đặ
t ra.Bài gi
ng này nh
m h
tr 
ợ 
các b
n b
ướ 
c
đầ
u ti
ế
 p c
n SEM d
ướ 
i góc
độ
th
c hành v
ớ 
i ph
n m
m AMOS
đượ 
c d
dàng h
ơ 
n, nhanh chóng h
ơ 
n mà tr 
ướ 
c m
t là làm tài li
u h
c t
 pmang tính tr 
c quan ph
c v
cho ch
ươ 
ng trình b
i d
ưỡ 
ng c
nhân tài n
ă
ng do
Đ
oàn KhoaKinh t
ế
phát tri
n – Tr 
ườ 
ng
Đ
H Kinh t
ế
TPHCM t
ch
c
(ch
 
đề 
này h
c trong 2 bu
ổ 
i)
, haycác khoá
đ
ào t
o ng
n h
n t
i Trung tâm T
ư
v
n doanh nghi
 p và Phát tri
n kinh t
ế
vùng v
 Phân tích d
li
u và d
báo trong kinh doanh.
 
Bên c
nh
đ
ó, trong quá trình h
c t
 p, các b
nsinh viên/ h
c viên s
 
đượ 
c phát các tài li
u
đọ
c v
m
t lý thuy
ế
t SEM, các bài báo khoa h
c,công trình nghiên c
u có áp d
ng SEM b
ng ti
ế
ng Anh/ ti
ế
ng Vi
t khác…Do SEM khá ph
c t
 p d
ướ 
i góc
độ
toán h
c và trình
độ
c
a tác gi
còn h
n ch
ế
nênnh
ng sai sót trong quá trình biên so
n là khó có th
tránh kh
i. Tác gi
t mong nh
n
đượ 
cs
 
đ
óng góp ý ki
ế
n, phê bình c
a b
n
đọ
c
để
quy
n bài gi
ng này trong l
n tái b
n ti
ế
 p theos
 
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n, mang l
i nhi
u l
ợ 
i ích h
ơ 
n cho b
n
đọ
c xa g
n. Th
ư
góp ý xin g
i v
: Nguy
n Khánh DuyKhoa Kinh t
ế
Phát tri
n – Tr 
ườ 
ng
Đ
H Kinh t
ế
TPHCM
Đị
a ch
: 1A Hoàng Di
u – Qu
n Phú Nhu
n - TPHCMEmail:khanhduy@ueh.edu.vnho
Đ
i
n tho
i: 098.900.1766Mong r 
ng b
n
đọ
c s
ti
ế
 p t
c
đ
ón nh
n nh
ng quy
n sách t
t h
ơ 
n liên quan
đế
n ch
 
đề
kinh t
ế
l
ượ 
ng, phân tích d
li
u & d
báo nâng cao do các
đồ
ng nghi
 p & tôi biên so
n
đượ 
c xu
ấ 
t b
n chính th
ứ 
c)
trong t
ươ 
ng lai.Xin chân thành c
m
ơ 
n và chúc các b
n thành công!TP.H
Chí Minh, tháng 5 n
ă
m 2009Tác gi
  Nguy
n Khánh Duy2
 
 
L
Ờ 
I C
M
Ơ 
N
Tài li
u h
c t
 p này không
đồ
s
và ch
t ch
nh
ư
nh
ng quy
n sách khác, b
ở 
i nó
đượ 
cvi
ế
t d
ướ 
i góc
độ
tr 
c quan,
ng d
ng… Nó
đượ 
c hoàn thành trong th
ờ 
i gian r 
t ng
n nh
m ph
c v
tr 
ướ 
c m
t cho ch
ươ 
ng trình b
i d
ưỡ 
ng c
nhân tài n
ă
ng do
Đ
oàn Khoa Kinh t
ế
PhátTri
n t
ch
c, c
ũ
ng nh
ư
các khoá h
c ng
n h
n v
“Phân tích d
li
u và d
báo trong kinhdoanh”. Tuy v
y, quy
n bài gi
ng này c
ũ
ng là m
t k 
ế
t qu
c
a s
tích lu
lâu dài t
trong quátrình h
c t
 p, gi
ng d
y, công vi
c, nghiên c
u t
tr 
ướ 
c t
ớ 
i nay. Và quá trình
y, tác gi
 
đ
ã
đượ 
c s
h
tr 
ợ 
t
n tình c
a quý th
y cô giáo, b
n bè, các em sinh viên, và nh
ng ng
ườ 
i thântrong gia
đ
ình. N
ă
m 2004, khi AMOS, tài li
u v
SEM còn r 
t hi
ế
m; cô Tr 
n Kim Dung, th
y
Đ
inhThái Hoàng (Khoa QTKD, Khoa Toán-Th
ng Kê-
Đ
H Kinh t
ế
TPHCM)
đ
ã gi
ớ 
i thi
u, khuy
ế
nkhích,
độ
ng viên tôi trong quá trình tìm hi
u v
SEM, và g
i t
ng tôi nh
ng tài li
u, ph
nm
m có liên quan. Nh
ờ 
s
giúp
đỡ 
c
a quý th
y cô mà vi
c tìm hi
u v
SEM c
a tôi nh
ngth
ờ 
i gian
đầ
u r 
t thu
n l
ợ 
i. Tôi xin
đượ 
c g
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n
đế
n Th
y Nguy
n H
u Lam; th
y
đ
ãnhi
t tình h
ướ 
ng d
n lu
n v
ă
n t
t nghi
 p b
c th
c s
 ĩ 
– nghiên c
u
đầ
u tiên mà tôi s
d
ngSEM (n
ă
m 2006). Trong môn ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u, Th
y Lê Nguy
n H
u v
ớ 
i câu nói“SEM th
t
đơ 
n gi
n!”, “SEM d
h
ơ 
n mô hình h
i quy nhi
u!”
đ
ã khuy
ế
n khích nhi
u h
cviên chúng tôi tìm tòi v
nó. Tôi chân thành c
m
ơ 
n th
y Nguy
n
Đ
ình Th
vì nh
ng g
ợ 
i m
ở 
,nh
ng h
ướ 
ng d
n t
n tình c
a th
y
đ
ã dành cho chúng tôi. Nh
ng nghiên c
u c
a th
y nh
ng tài li
u
t quý cho nh
ng ng
ườ 
i làm Marketing hay b
t c
ai
đ
ang làm nghiên c
ungành qu
n tr 
kinh doanh, và nh
ng ai tìm hi
u v
SEM... Th
ờ 
i gian h
c t
 p
ở 
b
c
đạ
i h
c,sau
đạ
i h
c có bi
ế
t bao k 
ni
m v
ớ 
i b
n bè, và s
tri ân c
a h
c viên chúng tôi v
ớ 
i t
t c
quýth
y cô
đ
ã tham gia gi
ng d
y.Tôi mu
n
đượ 
c g
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n c
a mình
đế
n th
y Hoàng Tr 
ng vì nh
ng quy
n sáchv
phân tích d
li
u b
ng SPSS mà th
y
đ
ã tham gia biên so
n (t
1997
đế
n nay). Nó lành
ng tài li
u th
t quý giá
đố
i v
ớ 
i tôi c
ũ
ng nh
ư
nh
ng b
n
đ
am mê, hay mu
n tìm hi
u v
  phân tích d
li
u trong nghiên c
u; th
t không ng
ờ 
quy
n sách
đầ
u tiên c
a th
y (vi
ế
t cùngv
ớ 
i th
y Võ V
ă
n Huy, cô Võ Th
Lan) mà tôi ng
u nhiên tìm
đượ 
c
ở 
nhà sách khi m
ớ 
i b
ướ 
cchân vào gi
ng
đườ 
ng
đạ
i h
c
đ
ã h
ướ 
ng tôi
đế
n vi
c làm nhi
u nghiên c
u khoa h
c v
ớ 
i ph
ươ 
ng pháp
đị
nh l
ượ 
ng khi còn là sinh viên.Tôi xin
đượ 
c chân thành c
m
ơ 
n th
y Nguy
n Tr 
ng Hoài, Th
y Cao Hào Thi
đ
ã t
o
đ
i
u ki
n h
tr 
ợ 
,
độ
ng viên, h
ướ 
ng d
n tôi trong công vi
c gi
ng d
y v
phân tích
đị
nh l
ượ 
ngt
nh
ng ngày
đầ
u mùa thu n
ă
m 2007
ở 
ch
ươ 
ng trình gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright.Xin g
i
đế
n Thu H
ươ 
ng l
ờ 
i c
m
ơ 
n chân thành vì r 
t nhi
u
đ
i
u, b
n
đ
ã
đồ
ng hành,chia s
, h
tr 
ợ 
tôi trong su
t th
ờ 
i gian h
c t
 p/ nghiên c
u
ở 
b
c
đạ
i h
c, sau
đạ
i h
c…Xin c
m
ơ 
n nh
ng b
n
đồ
ng nghi
 p: anh Qu
c Duy, anh Thanh Bình, anh Thanh V
ũ
 … và nh
ng ng
ườ 
i b
n khác luôn h
tr 
ợ 
,
độ
ng viên, trao
đổ
i, chia s
nh
ng ki
ế
n th
c, kinhnghi
m v
phân tích d
li
u, c
ũ
ng nh
ư
h
tr 
ợ 
tôi trong công vi
c, trong nghiên c
u.Quy
n bài gi
ng này vi
ế
t ra ch
y
ế
u dành cho các b
n sinh viên
đạ
i h
c kh
i kinh t
ế
-qu
n tr 
. C
ũ
ng nh
ờ 
s
ham h
c t
 p, s
khát khao khám phá và nh
ng tình c
m t
t
đẹ
 p mà các b
n sinh viên
đạ
i h
c (mà tôi có d
 p g
 p g
ỡ 
 
ở 
Tr 
ườ 
ng
Đ
H Kinh t
ế
TPHCM, Tr 
ườ 
ng
Đ
H Ngo
i Th
ươ 
ng (CS2), Tr 
ườ 
ng
Đ
H Ngân Hàng TPHCM, ch
ươ 
ng trình
đ
ào t
o
đặ
c bi
t c
aTr 
ườ 
ng
Đ
H M
ở 
TPHCM)
đ
ã dành cho tôi trong th
ờ 
i gian qua
đ
ã giúp tôi luôn có nh
ng ni
mvui trong công vi
c, và nghiên c
u. Xin chân thành c
m
ơ 
n các b
n!3

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
Le Khanh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyen Vinh Hien liked this
Mỹ Hòa liked this
Adolf Allahu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->