Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DIEN CONG NGHIEP

DIEN CONG NGHIEP

Ratings:
(0)
|Views: 1,047|Likes:
Published by daotrongluan
fgdgfdg
fgdgfdg

More info:

Published by: daotrongluan on Jan 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
1
B
CÔNG TH
ƯƠ 
NG C
NG HÒA XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAMTR
ƯỜ 
NG C
Đ
KINH T
K
THU
T
Độ
c l
p – T
ự 
do – H
nh phúcCÔNG NGHI
P II
CH
ƯƠ 
NG TRÌNH GIÁO D
C
ĐẠ
I H
C
Tên ch
ươ 
ng trình:
Ch
ươ 
ng trình
đ
ào t
o Cao
đẳ
ng
Trình
độ
 
đ
ào t
o:
Cao
đẳ
ng
Ngành
đ
ào t
o:
Công ngh
K
thu
t
đ
i
n
 
(Electrical Engineering Technology)
Chuyên ngành :
Đ
i
n công nghi
p
 Mã ngành:
50510304
1. M
c tiêu
đ
ào t
oKi
ế
n th
ứ 
c
-
 
Đượ 
c trang b
ki
ế
n th
c v
các nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
 ĩ 
a Mác – Lênin,
Đườ 
ng l
i cách m
ng c
a
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam, T
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh,khoa h
c xã h
i và nhân v
ă
n.-
 
Có ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n c
a các môn h
c khoa h
c t
nhiên, Anh v
ă
n và Tin h
c.-
 
N
m v
ng các ki
ế
n th
c c
ơ 
s
ở 
ngành và ki
ế
n th
c chuyên ngành. Có kh
n
ă
ng ápd
ng ki
ế
n th
c
đ
ã h
c vào vi
c t
nghiên c
u, s
n xu
t…-
 
Có ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
t
ch
c s
n xu
t, qu
n lý kinh t
ế
trong doanh nghi
p.
K
n
ă
ng
-
 
Có kh
n
ă
ng l
p
đặ
t, v
n hành, b
o trì, s
a ch
a các lo
i thi
ế
t b
 
đ
i
n, trang b
 
đ
i
n, trang b
chi
ế
u sáng, các thi
ế
t b
 
đ
i
n t
trong công nghi
p và dân d
ng.-
 
Có k
n
ă
ng ngh
nghi
p cao.
Tác phong và thái
độ
làm vi
c
-
 
Có tác phong làm vi
c khoa h
c, ham h
c h
i, luôn có ý th
c tìm tòi sáng t
o kiên trì; có kh
n
ă
ng làm vi
c theo nhóm, t
h
c và làm vi
c
độ
c l
p.-
 
Có ph
ươ 
ng pháp làm vi
c khoa h
c, t
ư
duy sáng t
o; có trình
độ
n
ă
ng l
c và k
 n
ă
ng thích
ng v
ớ 
i các thay
đổ
i nhanh chóng c
a công ngh
và yêu c
u h
c t
psu
t
đờ 
i.
Đạ
o
đứ 
c, l
i s
ng và trách nhi
m công dân
-
 
Có hi
u bi
ế
t m
t s
ki
ế
n th
c v
các môn lý lu
n chính tr
, Hi
ế
n pháp, Pháp lu
tn
ướ 
c C
ng Hòa Xã H
i Ch
Ngh
 ĩ 
a Vi
t Nam.-
 
Có hi
u bi
ế
t v
 
đườ 
ng l
i phát tri
n kinh t
ế
c
a
Đả
ng.- ph
m ch
t
đạ
o
đứ
c và s
c kh
e
để
tham gia xây d
ng và b
o v
t
qu
c. Th
chi
n
đầ
y
đủ
trách nhi
m, ngh
 ĩ 
a v
c
a ng
ườ 
i công dân. S
ng và làm vi
c theoHi
ế
n pháp và Pháp lu
t.-
 
Yêu ngh
, có ý th
c c
ng
đồ
ng và tác phong làm vi
c c
a m
t công dân trong xãh
i công nghi
p. Có thói quen lao
độ
ng ngh
nghi
p, s
ng lành m
nh phù h
ợ 
p v
ớ 
iphong t
c, t
p quán và truy
n th
ng v
ă
n hóa dân t
c.
 
 
2
Kh
n
ă
ng làm vi
c và h
c t
p sau khi t
t nghi
p
- Sau khi t
t nghi
p ng
ườ 
i h
c có th
 
đả
m nh
n các công vi
c t
i các c
ơ 
s
ở 
s
ach
a, ch
ế
t
o, kinh doanh,
đ
ào t
o và nghiên c
u thu
c ngành
đ
i
n.-
 
Có kh
n
ă
ng nghiên c
u chuyên sâu các
đề
tài chuyên ngành, có kh
n
ă
ng h
c liênthông lên trình
độ
cao h
ơ 
n.
2. Th
ờ 
i gian
đ
ào t
o
03 n
ă
m (6 h
c k
)
3. Kh
i l
ượ 
ng ki
ế
n th
ứ 
c toàn khoá:
150
đơ 
n v
h
c trình (m
i
đơ 
n v
h
c trình 15 ti
ế
t, không k
h
c ph
n Giáo d
c th
 ch
t, Giáo d
c qu
c phòng), bao g
m:-
 
Lý thuy
ế
t: 119
Đ
VHT-
 
Th
c t
p và thi t
t nghi
p: 31
Đ
VHT
4.
Đố
i t
ượ 
ng tuy
n sinh
H
c sinh t
t nghi
p ph
thông trung h
c ho
c t
ươ 
ng
đươ 
ng.
5. Quy trình
đ
ào t
o,
đ
i
u ki
n t
t nghi
p
Theo quy ch
ế
 
đ
ào t
o, ki
m tra, thi và công nh
n t
t nghi
p
đạ
i h
c và cao
đẳ
ng h
 chính quy ban hành theo quy
ế
t
đị
nh s
25/2006/Q
Đ
– BGD
Đ
T, ngày 26 tháng 06 n
ă
m2006 c
a B
tr
ưở 
ng B
Giáo d
c và
Đ
ào t
o.
6. Thang
đ
i
m
Đ
i
m ki
m tra th
ườ 
ng k
đ
i
m k
ế
t thúc h
c ph
n
đượ 
c ch
m theo thang
đ
i
m t
0
đế
n 10.
7. N
i dung ch
ươ 
ng trình7.1. Ki
ế
n th
ứ 
c giáo d
c
đạ
i c
ươ 
ng 60
đ
vht
1Nh
ng nguyên lý c
ơ 
b
n v
ch
ngh
 ĩ 
a Mác – Lênin (HP I)42Nh
ng nguyên lý c
ơ 
b
n v
ch
ngh
 ĩ 
a Mác – Lênin (HP II)43T
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh34
Đườ 
ng l
i cách m
ng c
a
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam45Toán cao c
p 156Toán cao c
p 227V
t lý
đạ
i c
ươ 
ng 148Hóa h
c
đạ
i c
ươ 
ng 139Nh
p môn tin h
c510Anh v
ă
n 1511Anh v
ă
n 2512Anh v
ă
n chuyên ngành313Autocad314Pháp lu
t
đạ
i c
ươ 
ng315Ti
ế
ng Vi
t th
c hành B316V
k
thu
t2
 
 
3
17Kinh t
ế
h
c
đạ
i c
ươ 
ng218Giáo d
c th
ch
t319Giáo d
c qu
c phòng135 ti
ế
t
7.2. Ki
ế
n th
ứ 
c giáo d
c chuyên nghi
p 90
đ
vht7.2.1. Ki
ế
n th
ứ 
c c
ơ 
s
ở 
ngành 25
đ
vht
1K
thu
t
đ
i
n t
42M
ch
đ
i
n43Truy
n
độ
ng
đ
i
n34
Đ
o l
ườ 
ng
đ
i
n và thi
ế
t b
 
đ
o35Vi m
ch t
ươ 
ng t
26Vi m
ch s
27V
t li
u
đ
i
n28An toàn
đ
i
n29V
 
đ
i
n110C
ơ 
h
c
ng d
ng2
7.2.2. Ki
ế
n th
ứ 
c ngành chính 34
đ
vht
1Máy
đ
i
n42Cung c
p
đ
i
n 133Cung c
p
đ
i
n 224
Đ
i
u khi
n l
p trình (PLC)35Thi
ế
t b
t
 
độ
ng26Vi
đ
i
u khi
n37Khí c
 
đ
i
n38Trang b
 
đ
i
n49
Đ
i
n t
công su
t310Truy
n
độ
ng th
y l
c - khí nén công nghi
p311Tính toán dây qu
n máy
đ
i
n312
Đồ
án cung c
p
đ
i
n1
7.2.3.
 
Th
ự 
c t
p và thi t
t nghi
p 31
đ
vht7.2.3.1 Th
ự 
c t
p 26
đ
vht
1Th
c t
p
đ
i
n c
ơ 
b
n22Th
c t
p c
ơ 
khí (ngu
i, tháo l
p)23Th
c t
p qu
n dây máy
đ
i
n4

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lananh2011 liked this
dautroc13 liked this
nguoichucphuc liked this
binhhatdieu liked this
Nguyen Van Cuong liked this
binhhatdieu liked this
nguoichucphuc liked this
bao_trinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->