Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Callan Book 6 [Stage 11]

Callan Book 6 [Stage 11]

Ratings: (0)|Views: 2,413 |Likes:
Published by kiromn

More info:

Published by: kiromn on Jan 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
WPROWADZENIE
 
Ksi
ąż
ka pi
ą 
ta Metody Callana zapoznaje studenta z dalszymi 1326 wyrazami(w
łą 
czaj
ą 
c 621 s
ł
ów z „Dodatkowego S
ł
ownictwa" podanych na ko
ń
cu ksi
ąż
ki), cow ca
ł
o
ś
ci stanowi 4 289 s
ł
ów, plus 294 wyra
ż
enia czasownikowe.
 
Wyra
ż
enia czasownikowe
 
Wyra
ż
enie czasownikowe jest zwrotem sk 
ł
adaj
ą 
cym si
ę
z czasownika i jednego lubwi
ę
cej s
ł
ów dodatkowych, które funkcjonuj
ą 
jak czasowniki, np. „break down",„catch up", „go off, itd. Trudno
ść
z wyra
ż
eniami czasownikowymi wynika z tego,
ż
e cz
ę
sto ich powi
ą 
zanie logiczne z czasownikiem zawartym w wyra
ż
eniu lub zinnymi wyra
ż
eniami zawieraj
ą 
cymi ten sam czasownik, jest bardzo niewielkie. Na przyk 
ł
ad, „to bring in" znaczy przedstawia
ć
, gdy „to bring up" znaczy wychowywa
ć
 (np.dzieci).
 
W celu unikni
ę
cia k 
ł
opotów, student nie powinien próbowa
ć
odgadywa
ć
ich sensu,musi zaakceptowa
ć
je takimi jakie one s
ą 
. Powinien, je
ś
li to mo
ż
liwe, nauczy
ć
si
ę
 ka
ż
dego wyra
ż
enia z osobna i nie usi
ł
owa
ć
odnosi
ć
czasownika zawartego wwyra
ż
eniu do jego normalnego znaczenia lub próbowa
ć
 
łą 
czy
ć
znaczenie jednegowyra
ż
enia z innym zawieraj
ą 
cym ten sam czasownik, np. nie powinien doszukiwa
ć
 si
ę
podobie
ń
stwa pomi
ę
dzy „bring in" i czasownikiem „to bring" albo wyra
ż
eniemczasownikowym „bring up". Je
ż
eli b
ę
dzie on robi
ł
takie porównania mo
ż
e by
ć
  bardzo zdezorientowany i niezadowolony, szczególnie w przypadku takichczasowników jak „to get", który wchodzi w sk 
ł
ad oko
ł
o 40 wyra
ż
e
ń
 czasownikowych.
 
Wyra
ż
enia przyimkowe
 
W uzupe
ł
nieniu s
ł
ownictwa i wyra
ż
e
ń
czasownikowych, ksi
ąż
ka zawiera tak 
ż
e 64wyra
ż
enia przyimkowe, takie jak „at first", „by chance", „in common", itd.Wyra
ż
enia te oparte s
ą 
prawie w ca
ł
o
ś
ci na pi
ę
ciu przyimkach „at", „by", „in", „on" i„out of. Podobnie jak z wyra
ż
eniami czasownikowymi, student nie powinien zbytdok 
ł
adnie ich rozwa
ż
a
ć
, trzeba je równie
ż
zaakceptowa
ć
takimi jakie s
ą 
.
 
Jak prowadzone s
ą 
lekcje
 
Podstawowe zasady Metody dotycz
ą 
materia
ł
u ca
ł
ej ksi
ąż
ki: to znaczy, nauczycielzadaje pytanie w szybkim tempie i od razu je powtarza, zaczyna odpowied
ź
, któr 
ą 
 student powinien sko
ń
czy
ć
, nie pozwalaj
ą 
c mu jej przed
ł
u
ż
a
ć
, ponagla studenta jednocze
ś
nie mu pomagaj
ą 
c. Jedyn
ą 
ż
nic
ą 
jest to,
ż
e student nie musi odpowiada
ć
 wed
ł
ug ustalonego wzoru.
 Znaczna
cz
ęść
pyta
ń
zach
ę
ca go do wyra
ż
ania swoich pogl
ą 
dów. Musi on jednak robi
ć
to szybko i bez wahania. W przeciwnym wypadku b
ę
dzie on zwalnia
ł
tempo lekcji i powodowa
ł
znudzenie reszty studentów w klasie.
 
 
Przyczyn
ą 
odst
ą 
 pienia od obowi
ą 
zku odpowiadania w
ś
ci
ś
le okre
ś
lony sposób jestch
ęć
umo
ż
liwienia studentom praktyki w rozmowie, niezb
ę
dnej do udzia
ł
u wegzaminach Cambridge
 
Poza prac
ą 
z pytaniami i odpowiedziami, student poszerza swoje s
ł
ownictwo poprzez przyk 
ł
adowe zdania (czytane przez nauczyciela) oraz poprzez bezpo
ś
redniet
ł
umaczenie. W trakcie powtórki nauczyciel po prostu pyta o znaczenie poszczególnych s
ł
ów. W tym punkcie studiów student powinien chwyta
ć
s
ł
ownictwo bardzo szybko, bez potrzeby uczenia si
ę
ka
ż
dego s
ł
owa poprzez technik 
ę
pyta
ń
iodpowiedzi. W dalszym ci
ą 
gu, oczywi
ś
cie, musi on powtarza
ć
wszystko dwa razy,niezale
ż
nie od tego jak dobr 
ą 
ma pami
ęć
. Dzieje si
ę
tak dlatego,
ż
e s
ł
owa w j
ę
zykumówionym musz
ą 
przychodzi
ć
na my
ś
l z du
żą 
pr 
ę
dko
ś
ci
ą 
, nie wystarczy jedynie jezapami
ę
ta
ć
. Na przyk 
ł
ad, w poniedzia
ł
ek nauczyciel mo
ż
e zapozna
ć
studentów zeznaczeniem (i t
ł
umaczeniem) s
ł
owa „affection" i po
łą 
czy
ć
to z przyk 
ł
adowymzdaniem „It was clear that the two friends felt a great deal of affection for eachother". We wtorek i
ś
rod
ę
, student b
ę
dzie czyta
ł
zdania zawieraj
ą 
ce to s
ł
owo, a pó
ź
niej jeszcze b
ę
dzie pisa
ł
dyktando zawieraj
ą 
ce s
ł
owo „affection".
 
„S
ł
ownictwo do t
ł
umacze
ń
" zawiera proste, nieskomplikowane wyrazy o jasnym,niedwuznacznym znaczeniu. W trakcie powtórki na ka
ż
dej lekcji, nauczyciel powinien pyta
ć
studentów o znaczenie tych wyrazów.
 
Dodatkowe pytania
 
 Niektórzy nauczyciele mog
ą 
uwa
ż
a
ć
,
ż
e powinni przygotowa
ć
dodatkowe pytania ztymi wyrazami z ksi
ąż
ki, z którymi student zetkn
ął
si
ę
jedynie w przyk 
ł
adowychzdaniach oraz w spisie s
ł
ówek. Student musia
ł
 by si
ę
okaza
ć
bardzo powolnym, abyto stwierdzenie by
ł
o s
ł
uszne. Na pocz
ą 
tkowym etapie studiów niezb
ę
dnym jestuczenie si
ę
nowych s
ł
ów poprzez u
ż
ywanie ich w pytaniach, ale na tym etapie, bezpo
ś
rednia powtórka powinna wystarczy
ć
. Zadawanie pyta
ń
mog
ł
oby jedyniespowolni
ć
znacz
ą 
co proces nauki.
 
„Zadaj pytanie"
 
Rozpoczynaj
ą 
c lekcj
ę
nauczyciel mo
ż
e, zamiast poleca
ć
studentom uk 
ł
adaniedowolnych pyta
ń
, da
ć
ka
ż
demu studentowi wyra
ż
enie czasownikowe lub przyimkowe, z którym student powinien utworzy
ć
pytanie. Bezpo
ś
rednio po wej
ś
ciudo klasy nauczyciel podaje wyra
ż
enie i
 zaczyna
rund
ę
pyta
ń
. Je
ś
li student nie mo
ż
ewymy
ś
le
ć
pytania natychmiast, nauczyciel przechodzi nie czekaj
ą 
c do nast
ę
 pnejosoby, a na ko
ń
cu mo
ż
e powróci
ć
do tego, który pytania nie zada
ł
, maj
ą 
c jednak nauwadze aby runda nie trwa
ł
a zbyt d
ł
ugo. Ta sama procedura mo
ż
e by
ć
zastosowanana ko
ń
cu lekcji. Lista wyra
ż
e
ń
czasownikowych i przyimkowych do tego celuumieszczona jest na ko
ń
cu ksi
ąż
ki dla nauczycieli.
 
 
Charakter s
ł
ownictwa
 
Z ogólnej liczby 1326 s
ł
ów zawartych w tej ksi
ąż
ce, oko
ł
o 650 jest pochodzenia
ł
aci
ń
skiego, co powoduje,
ż
e s
ą 
one
ł
atwo rozumiane i zapami
ę
tywane przezstudentów, którzy mówi
ą 
lub znaj
ą 
j
ę
zyk pozostaj
ą 
cy pod silnym wp
ł
ywem
ł
aciny;s
ą 
to s
ł
owa takie jak „cancel", „major", „identify", „enormous", „create",„occupation" i „elementary". Pewn
ą 
cz
ęść
stanowi
ą 
te
ż
s
ł
owa pochodz
ą 
ce zgreckiego, jak „harmony" i „politics", z francuskiego, jak „technique" i „perfume",które s
ą 
zazwyczaj wspólne dla wszystkich j
ę
zyków
ł
aci
ń
skich. Angielski jest j
ę
zykiem germa
ń
skim, który wch
ł
on
ął
tysi
ą 
ce s
ł
ów z
ł
aciny, greckiego ifrancuskiego, a tak 
ż
e du
ż
o s
ł
ów z ponad setki innych j
ę
zyków. To daje mu ca
ł
kiemmi
ę
dzynarodowy charakter.
 
W s
ł
ownictwie tej ksi
ąż
ki zawarta jest spora ilo
ść
wyrazów, które mog
ą 
by
ć
 nazwane mi
ę
dzynarodowymi. S
ą 
to s
ł
owa wch
ł
oni
ę
te przez du
żą 
liczb
ę
j
ę
zyków na
ś
wiecie. Niektóre z nich s
ą 
pochodzenia innego ni
ż
angielskie, np. „cassete",„oxygen", „cigar", „cafe" i „ballet"; inne s
ą 
pochodzenia angielskiego, jak „radar",Jockey", „golf, „pop", „self-service", „sandwich", „scout" i „motel". Oblicza si
ę
,
ż
e j
ę
zyki niektórych krajów zaabsorbowa
ł
y oko
ł
o 6000 lub wi
ę
cej s
ł
ów angielskich -takich, jak „manager", „designer", „speaker", „fast-forward", „play-back", „fast-food", "jumbo jet" i "jet set".
 
Dodatkowo liczba" 1326 s
ł
ów zawiera oko
ł
o 500 wyrazów, które utworzone s
ą 
zes
ł
ów wcze
ś
niej poznanych, takich jak „bathroom", „hairbrush" i „ear-ring", alboutworzonych ze s
ł
ów podstawowych, które student te
ż
ju
ż
pozna
ł
, takie jak „hopeful", „doubtless" lub „uncertain".
 
Bior 
ą 
c to wszystko pod uwag
ę
, mo
ż
na wnioskowa
ć
,
ż
e s
ł
ownictwo tej ksi
ąż
ki nie b
ę
dzie sprawia
ć
studentowi k 
ł
opotów. Powinien on opanowa
ć
materia
ł
ca
ł
kiemszybko.
 
Egzaminy Cambridge
 
 Niektórzy studenci Metody Callana zdali egzaminy Cambridge bez studiowaniaKsi
ąż
ki Pi
ą 
tej. Bezpo
ś
rednio po uko
ń
czeniu Ksi
ąż
ki Czwartej zacz
ę
li oni prac
ę
nadmateria
ł
ami egzaminacyjnymi z ubieg
ł
ych lat. Jeden czy dwóch studentów zda
ł
onawet egzamin First Certificate bez przerabiania Ksi
ąż
ki Czwartej. Tacy studenci jednak nale
żą 
do wyj
ą 
tków. Maj
ą 
oni zazwyczaj bardzo analityczny umys
ł
i mog
ą 
 rozumie
ć
wyrazy, których nigdy wcze
ś
niej nie widzieli w oparciu o ogólny senszdania, w którym one si
ę
znajduj
ą 
. S
ą 
oni w stanie manipulowa
ć
i rozci
ą 
ga
ć
swoj
ą 
 znajomo
ść
j
ę
zyka angielskiego sprawiaj
ą 
c wra
ż
enie,
ż
e wiedz
ą 
znacznie wi
ę
cej, ni
ż
 na prawd
ę
umiej
ą 
, potrafi
ą 
tak 
ż
e pisa
ć
krótkie, poprawne zdania. Inaczej mówi
ą 
c,wiedza któr 
ą 
posiadaj
ą 
jest wyj
ą 
tkowo dobrze przyswojona i mo
ż
e by
ć
 wykorzystywana w pe
ł
ni i prawid
ł
owo.
 

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
leaf772 liked this
merahli liked this
Muhammad Kaleem liked this
Diane Rezende liked this
vic1101 liked this
Nati Pimentel liked this
Ewa Nowak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->