Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
Soalan Ujian Julai KHB ERT Ting.1

Soalan Ujian Julai KHB ERT Ting.1

Ratings:
(0)
|Views: 312|Likes:
Published by Cikgu khairie

More info:

Published by: Cikgu khairie on Jan 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

original

 
Ugdh` Ouch` Guchd,JBO Jbhdrd,JBO E_^,Ugdh` Guchd62 
8
GH[HO QEMUH QLHCH@ ND NHCHM JE_^HQ QLHCH@ D@D.
8 Ohbh` mh`hjhb th`k vhcd`k qequhd ndku`hjh` u`~uj me`auad cujhhvhodch oerchju jemhch`kh` < H hdr quhmO hdr qegujA hdr qhou`N h`~dqev~dj? Je~uh jumvuch` nd nhchm qeouhb oe`kjec ndje`hc qeohkhd H HGJO KuruA Ilrme`N Ve`lcl`k Ilrme`1 Ghnuhc ~ukhq ndku`hjh` u`~ujª H memoejhcjh` mhjcumh~ jevhnh qemuh hbcdO memoejhcjh` qe`hrhd `hmh ve`ub hbcd jumvuch`A memhq~djh` qemuh hbcd nhvh~ me`khmhcjh` `dchd mur`dN memhq~djh` qemuh hbcd nhvh~ oer~ukhq me`kdju~ kdcdrh`> Jeku`hh` meqd` ve`tenu~ bhmvhkhq hnhchbª H memoerqdb ohbhkdh` hch~h` th`k oerjhrh~O memhnhm vu`ah hvd jeohjhrh` th`k jeadcA me`tenu~ bhouj nhrd vermujhh` ch`~hd nh` vermhdnh`dN me`kbemouqjh` jecuhr jl~lrh` nhrdvhnh hch~h` ecej~rdjMurdn nd~ekhb oerouhc qemhqh me`kku`hjh` verhch~h` h~hu meqd`5 Ver`th~hh` nd h~hq meruguj jevhnh Verh~urh` jeqechmh~h` H ndrdO hch~h`
 
Ugdh` Ouch` Guchd,JBO Jbhdrd,JBO E_^,Ugdh` Guchd62 
?
 
A oe`kjecN qejlchb9 H`~hrh ver`th~hh` oerdju~ th`k mh`hjhb nhvh~ memoh`~u murdnme`kechjjh` jemhch`kh` nd oe`kjec<D Vhq~djh` ch`~hd ~dnhj oermd`thjDD Kucu`k ce`kh` ohgu th`k vh`gh`kDDD Me`kku`hjh` hch~-hch~ th`k ~dnhj ~hghmYD Ku`hjh` qhru`k ~h`kh` qemhqh me`kkerkhgd H D nh` DDO D nh` DDDA DD nh` DDDN DDD nh` DY; Hvhjhb mhjqun jl`qev >M th`k meq~d ndhmhcjh` qemhqh nd nhchmoe`kjec< H Hmhch` memoerqdb# me`tuqu` h~ur# me`dchd nh` me`ndqdvcd`O Hmhch` memoerqdb# me`tuqu` h~ur# memoh`~u nh` me`ghkhjerghA Hmhch` memoerqdb# me`tuqu` h~ur# me`dchd nh` me`kbhqdcjh`jerghN Hmhch` memoerqdb# me`tuqu` h~ur# memoh`~u nh`me`kbhqdcjh` jergh2 Ch`kjhb-ch`kjhb nd oh{hb meruvhjh` ahrh u`~uj merh{h~jeaenerhh` rd`kh`
jeauhcd
  H qhvujh` cujh ne`kh` dlnd`O oerqdbjh` cujh ne`kh` h`~dqev~djA oh{h vechghr th`k aenerh oergumvh nlj~lr N ohcu~jh` cujh ne`kh` vchq~er h~hu jhd` jhqh4 H`~hrh oerdju~# ohbh` mh`hjhb th`k ~ernhvh~ nd nhchm qeouhb jl~hjver~lcl`kh` aemhq<D JhvhqDD Ku`~d`kDDD Qvdrd~ me~dcDY Vchthr mu`au`k ~druq
 
Ugdh` Ouch` Guchd,JBO Jbhdrd,JBO E_^,Ugdh` Guchd62 
1
 
 H D nh` DDO D nh` DYA DD nh` DDDN DD nh` DY86 Choec O meruguj jevhnh hch~ vemhnhm hvd ge`dq H hdr O oudbA neou jerd`kN jhrol` ndljqdnh88 Nhchm qdq~em oejhch` hdr nd rumhb # jece`kjhvh` vervhdvh` oerdju~me`nhvh~ oejhch` hdr nhrd ~h`kjd qdmvh`h` hdr. Jece`kjhvh` ~erqeou~dhchbD odcdj hdr DD ~h`nhqDDD qd`j auadDY qd`j auad nd nhvur  H D# DD nh` DDD qhbhghO D# DD nh` DY qhbhghA D# DDD nh` DY qhbhghN DD# DDD nh` DY qhbhgh8? H`~hrh oerdju~ # hch~h` th`k ndku`hjh` u`~uj memouh`k kerdkdq vhnhohbhkdh` nhchm oh~h`k vhdv qecevhq oh~h`k vhdv ndvl~l`k dhchb H jdjdr rh~hO jdjdr ouch~A qevh`h olceb chrhqN qevh`h ae`kjhm qerdou81 Vhdv hvhjhb th`k oeriu`kqd me`khkdbjh` oejhch` hdr nhrd ~h`kjdqdmvh`h` hdr je jece`kjhvh` vevhdvh` qever~d vhdv auad# odcdj hdr nh`~h`nhq< H Vhdv auadO Vhdv cdmvhbA Vhdv hkdbh`N Vhdv verjbdnmh~h`

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stella Teo liked this
white_canna liked this
syazin liked this
En.Mat Lazim liked this
nadinarx6134 liked this
Rozai Han liked this
shantha_mahadeva liked this
cikgu_hanisah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->