Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do an thiet ke may

Do an thiet ke may

Ratings:
(0)
|Views: 1,041|Likes:
Published by KilluaHUT

More info:

Published by: KilluaHUT on Jan 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
 
 Ñoà aùn thieát keá maùy 
 
 GVHD: Buøi Quyù Lùöïc 
 
 Nguyeãn Tröôøng Giang - CTM4 - K50 
 
 1 
Môc lôc
Ch−¬ng I Nghiªn cøu m¸y t−¬ng tù 
..........................................2
 
I. Chän m¸y tham kh¶o.
........................................................................2
 
II. Kh¶o s¸t m¸y t−¬ng tù.
...................................................................2
 
2.1. Hép tèc ®é..........................................................................................2
 
2.2. Hép ch¹y dao.....................................................................................7
 
2.3. C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt cña m¸y 1K62..................................................10
 
Ch−¬ng II ThiÕt kÕ ®éng häc m¸y míi
...................................13
 
I. ThiÕt kÕ ®éng häc hép tèc ®é.
.....................................................13
 
1.1. ThiÕt lËp chuçi sè vßng quay...........................................................13
 
1.2. Chän ph−¬ng ¸n kh«ng gian............................................................14
 
1.3. Chän ph−¬ng ¸n thø tù.....................................................................15
 
1.4. VÏ ®å thÞ vßng quay.........................................................................16
 
1.5. TÝnh sè r¨ng cña c¸c nhãm truyÒn trong hép tèc ®é........................17
 
II. ThiÕt kÕ ®éng häc hép ch¹y dao.
...............................................23
 
2.1. Yªu cÇu kü thuËt v ®Æc ®iÓm hép ch¹y dao....................................23
 
2.2. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hép ch¹y dao.......................................................23
 
Ch−¬ng III: tÝnh to¸n ThiÕt kÕ ®éng lùc häc m¸y
........33
 
I. X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬.
.........................................................33
 
1.1. X¸c ®Þnh lùc c¾t P 
c
, lùc ch¹y dao Q.................................................33
 
1.2. TÝnh m«men xo¾n cña ®éng c¬ ®iÖn................................................34
 
1.3. TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬....................................................................35
 
1.4. LËp b¶ng tÝnh to¸n ®éng häc............................................................35
 
II. TÝnh søc bÒn vµ th«ng sè kÕt cÊu.
.............................................36
 
2.1. TÝnh trôc chÝnh v æ trôc chÝnh........................................................36
 
2.2. TÝnh bÒn trôc trung gian IV trong hép tèc ®é..................................45
 
2.3. TÝnh ly hîp ma s¸t............................................................................53
 
Ch−¬ng IV TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓnhép tèc ®é
...............................................................................................54
 
I. Chøc n¨ng vµ yªu cÇu cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn.
....................54
 
1.1. Chøc n¨ng........................................................................................54
 
1.2. Yªu cÇu............................................................................................54
 
II. X¸c ®Þnh c¸c ®èi t−îng cÇn ®iÒu khiÓn.
...................................54
 
2.1. Nh÷ng ®èi t−îng cÇn ®iÒu khiÓn......................................................54
 
2.2. Quy luËt chuyÓn ®éng v tr¹ng th¸i vÞ trÝ........................................55
 
2.3. TÝnh chiÒu di c¸c hnh tr×nh g¹t.....................................................55
 
III. Chän nguyªn lý c¬ cÊu ®iÒu khiÓn vµ ph−¬ng thøc ®iÒukhiÓn.
........................................................................................................56
 
3.1. Chän ph−¬ng thøc ®iÒu khiÓn..........................................................56
 
3.2. Chän nguyªn lý c¬ cÊu ®iÒu khiÓn...................................................56
 
3.3. NhËn xÐt...........................................................................................59
 
 
 
 Ñoà aùn thieát keá maùy 
 
 GVHD: Buøi Quyù Lùöïc 
 
 Nguyeãn Tröôøng Giang - CTM4 - K50 
 
Ch−¬ng I Nghiªn cøu m¸y t−¬ng tù 
 §Ò bi 
:
ThiÕt kÕ m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ngvíi Z = 23;
ϕ
= 1,26; n
min
= 12(vg/ph).
I. Chän m¸y tham kh¶o.
B¶ng so s¸nh c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt cña mét sè lo¹i m¸y tiÖn.Lo¹i m¸y tiÖn§Æc tÝnh kü thuËt1K62 1A62 T616 1A616ChiÒu cao t©m (mm) 200 200 160 200Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a hai mòit©m (mm)1400 1500 750 710§−êng kÝnh lín nhÊt cña vËt gia c«ngD
max
(mm)400 400 320 320cÊp tèc ®é Z 23 21 12 2112,5 11,5 44 11,2Tèc ®é trôc chÝnh n
min
(vg/ph)n
max
(vg/ph)2000 1200 1980 22400,07 0,082 0,06 0,08L−îng ch¹y dao däc S
dmin
(mm/vg)S
dmax
(mm/vg)4,16 1,59 1,07 1,360,035 0,027 0,04 0,08L−îng ch¹y dao ngang S
ngmin
(mm/vg)S
ngmax
(mm/vg)2,08 0,52 0,78 1,363530 3430 3000Lùc ch¹y dao lín nhÊt
xmax
(N)
ymax
(N)5400 5400 8100C«ng suÊt ®éng ®iÖn N(kw) 10 7 4,5 4,5C¸c lo¹i ren tiÖn ®−îc Ren quèc tÕ; Ren anh;Ren modul; Ren pitch.Tõ b¶ng so s¸nh c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn ®Ò bi ta chänm¸y tham kh¶o l m¸y 1K62, do nã cã tÝnh n¨ng kü thuËt gÇn gièng nhÊt víim¸y cÇn thiÕt kÕ.
II. Kh¶o s¸t m¸y t−¬ng tù.
2.1. Hép tèc ®é.a) XÝch tèc ®é.
Ph−¬ng tr×nh xÝch tèc ®é:C¸c ®−êng truyÒn cña hép tèc ®é:
 
 
 Ñoà aùn thieát keá maùy 
 
 GVHD: Buøi Quyù Lùöïc 
 
 Nguyeãn Tröôøng Giang - CTM4 - K50 
 
 3 
IIIVIIVV
§−êng quaynghÞchTõ ®éng c¬ 
II
§−êngquay thuËn
I
§−êng truyÒn tèc ®é thÊp§−êng truyÒn tèc ®é caoLi hîp ma s¸t
 §−êng truyÒn tèc ®é thÊp cã Z
thÊp
= 2 x 3 x 2 x 2 = 24 tèc ®é. Do 2 khèi b¸nhr¨ng di tr−ît 2 bËc gi÷a trôc IV v trôc V chØ cho 3 tû sè truyÒn v× cã 2 tû sè truyÒn trïng nhau:
====
414545.4545418822.4545414545.88221618822.8822
 V× vËy ®−êng tèc ®é thÊp cã Z
thÊp
= 2 x 3 x 3 = 18 tèc ®é. §−êng truyÒn tèc®é cao cã Z
cao
= 2 x 3 = 6 tèc ®é. §Ó nèi liªn tiÕp trÞ sè tèc ®é cao v thÊp ®Ætn
18
= n
19
. Do ®ã m¸y cßn Z = 23 tèc ®é.b) VÏ l¹i ®å thÞ vßng quay.C¨n cø vo s¬ ®å ®éng cña m¸y tiÖn 1K62 ta cã:* PAKGZ
1
= 2 x 3 x 2 x 2 (®−êng truyÒn tèc ®é thÊp).Z
2
= 2 x 3 x 1 (®−êng truyÒn tèc ®é cao).* X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh nhãm [X]:Ta cã: n
min
= 12,5 (vg/ph); n
max
= 2000 (vg/ph)Z = 23.C«ng béi
ϕ
tÝnh theo c«ng thøc:
ϕ
=
)1(minmax
 znn
 
 
ϕ
=
22
5,122000
= 1,26

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quyenrb liked this
haiviet_thuynguyen_2 liked this
nguyenvanphu287 liked this
vandupro1009 liked this
dongductrong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->