Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
كبح جماح الوباء أضرار التدخين

كبح جماح الوباء أضرار التدخين

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:

More info:

Published by: محمد بن أحمد رخا on Jan 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2010

pdf

text

original

 
 Curbing the Epidemic: governments and the economics of tobacco control/final/
11
ﺔﻳﻮﻤﻨﺗ 
 
تﺎﻬﻴﺟﻮﺗ 
 
ءﺎﺑﻮﻟا
 
حﺎﻤﺟ 
 
ﺢﺒآ 
 
ا
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
راﺮﺿ 
 
ﺰﺟﻮﻡ 
 
 
 Curbing the Epidemic: governments and the economics of tobacco control/final/
22
ةرﻮﻤﻌﻤﻟا
 
ءﺎﺤﻥأ
 
ﻊﻴﻤﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻦﻴﻐﻟﺎﺑ 
 
ةﺮﺸﻋ
 
ﻦﻡ 
 
ﺪﺣاو 
 
ﻞﻜﺑ 
 
ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ 
 
ﻎﺒﺘﻟا
 
يدﻮﻳ 
.
مﺎﻋ
 
لﻮﻠﺤﺑ 
 
،ﺔﺒﺴﻨﻟا
 
ﻚﻠﺗ 
 
ﻎﻠﺒﺘﺳو ٢٠٣٠اﺪﺣاو 
 
،ﻞﻴﻠﻘﺑ 
 
ﻚﻟذ 
 
ﻞﻴﺒﻗ 
 
وأ
 
ﻟﺎﺣ 
 
ﻦﻴﻳﻼﻡ 
 
ةﺮﺸﻋ
 
يأ
 
ﻦﻴﻐﻟﺎﺑ 
 
ﺔﺘﺳ 
 
ﻞآ 
 
ﻦﻡ ةﺎﻓﻮﻟا
 
بﺎﺒﺳأ
 
ﻦﻡ 
 
دﺮﻔﻡ 
 
ﺮﺧﺁ
 
ﺐﺒﺳ 
 
يأ
 
قﻮﻔﻳ 
 
ﻚﻟذو 
 
مﺎﻋ
 
ﻞآ 
 
ةﺎﻓو 
 
ﺔ 
.
ﻲﻓ 
 
ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا
 
ءﺎﺑﻮﻟا
 
اﺬه
 
نﺎآ 
 
اذاو 
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﺔﻋﺮﺴﺑو 
 
نﻵا
 
لﻮﺤﺘﺗ 
 
تأﺪﺑ 
 
ﻩاوﺪﻋ
 
نﺎﻓ 
 
ﺔﻴﻨﻐﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟﺎﺑ 
 
،ةﺮﻴﺧﻷا
 
ﺔﻥوﻵا
 
ﻰﺘﺣ 
 
،لﺰﻨﻳ 
 
ناوﻷا
 
ﻞﺒﻗ 
 
تﻮﻤﻟاو 
 
ﺔﻨﻡﺰﻤﻟا
 
ضاﺮﻡﻷﺎﺑ 
 
ﺔﺑﺎﺹﻻاﻲﻡﺎﻨﻟا
.
مﺎﻋ
 
لﻮﻠﺤﺑ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﻢﻬﻴﻠﻋ
 
ﻲﻀﻘﻴﺳ 
 
صﺎﺨﺵأ
 
ةﺮﺸﻋ
 
ﻞآ 
 
ﻦﻡ 
 
ﺔﻌﺒﺳ 
 
نأ
 
ﻚﻟذ ٢٠٢٠ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا
 
ﻞﺧﺪﻟا
 
تاذ 
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻰﻟا
 
نﻮﻤﺘﻨﻴﺳ 
 
ﻂﺳﻮﺘﻤﻟاو 
.
ﻱﺭﻘﺘﻟﺍ
 
ﺍﺫﻫ
 
ﻊﻀﻭ 
 
ﺍﺫﺎﻤﻟ 
 ╤┐
 
ﺔﻴﻤﻟﺎﻋ
 
رﺮﻀﻟا
 
اﺬه
 
دﺎﻌﺑأ
 
نأ
 
ﻲﻓو 
 
ﺮﺸﺒﻟا
 
ﺔﺤﺼﺑ 
 
ﺮّﻀﻳ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
نأ
 
ﻲﻓ 
 
نورﺎﻤﻳ 
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻢه
 
ﻞﻴﻠﻗ 
.
ذﺎﺨﺗا
 
ىدﺎﻔﺗ 
 
ﺪﻗ 
 
تﺎﻡﻮﻜﺤﻟا
 
ﻦﻡ 
 
ﺪﻳﺪﻌﻟا
 
نأ
 
ﺮﻴﻏﻞﺜﻡ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ 
 
ﺮﻴﺑاﺪﺗ ﺔﻳﺮﺣ 
 
ﺪﻴﻴﻘﺗ 
 
وأ
 
ﺎﻬﻟ 
 
ﺞﻳوﺮﺘﻟاو 
 
ﻎﺒﺘﻟا
 
تﺎﺠﺘﻨﻡ 
 
ﻦﻋ
 
نﻼﻋﻻا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﻡﺎﺸﻟا
 
ﺮﻈﺤﻟا
 
وأ
 
ﺔﻈهﺎﺒﻟا
 
ﺐﺋاﺮﻀﻟا
 
ضﺮﻓ ةرﺎﺿ 
 
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗا
 
رﺎﺙﺁ
 
ﺎﻬﺗﻼﺧﺪﺘﻟ 
 
نﻮﻜﻳ 
 
نأ
 
ﺔﻓﺎﺨﻡ 
 
ﻚﻟذو 
 
،ﺔﻴﻡﻮﻤﻌﻟا
 
ﻦآﺎﻡﻷا
 
ﻲﻓ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
.
تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﻲﻤﺳار 
 
ﺾﻌﺑ 
 
،لﺎﺜﻤﻟا
 
ﻞﻴﺒﺳ 
 
ﻰﻠﻋ
 
،كﺎﻨﻬﻓ 
 
ﻰﻟا
 
ﻞﻘﺙأ
 
ﺐﺋاﺮﺿ 
 
ضﺮﻓ 
 
ﻲﻀﻔﻳ 
 
نأ
 
وأ
 
ﻢﺋاد 
 
ﻞﻜﺸﺑ 
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
صﺮﻓ 
 
ﻦﻡ 
 
فﻻﻵا
 
ناﺪﻘﻓ 
 
ﻰﻟا
 
ﺮﺋﺎﺠﺴﻟا
 
تﺎﻌﻴﺒﻡ 
 
ﻊﺟاﺮﺗ 
 
يدﺆﻳ 
 
نأ
 
نﻮﺸﺨﻳ 
 
ﻦﻳﺬﻟاﺔﻤﺨﺿ 
 
تﺎﻴﻤﻜﺑ 
 
ﺮﺋﺎﺠﺴﻟا
 
ﺐﻳﺮﻬﺗ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻊﻴﺠﺸﺘﻟا
 
رﺎﻌﺳﻷا
 
ةدﺎﻳز 
 
ﻲﻨﻌﺗ 
 
نأ
 
وأ
 
تﺎﻡﻮﻜﺤﻟا
 
تاداﺮﻳا
 
ضﺎﻔﺨﻥا
.
ﺘﻟا
 
ﺔﺤﻓﺎﻜﻡ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺮﻴﻜﻔﺘﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
ﺎﻬﻟ 
 
يﺪﺼﺘﻟا
 
تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﻲﻤﺳار 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺐﺠﻳ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا
 
ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا
 
اﺬه
 
سرﺪﻳ ﻎﺒ 
.
نﺎآ 
 
اذا
 
ﺎﻤﻋ
 
لاﺆﺳ 
 
ﻪﻴﻓو 
 
تﺎﻡﻮﻜﺤﻟا
 
مﺎﻡأ
 
ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا
 
تارﺎﻴﺨﻟا
 
ﻒﺸﻜﺘﺴﻳ 
 
ﺎﻤآ 
 
،ﻻ
 
مأ
 
ﺔﻴآﻼﻬﺘﺳﻻا
 
ﻪﺗارﺎﻴﺘﺧا
 
ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ 
 
ﻞﻤﺤﺘﻳو 
 
ﺎﻬﻟ 
 
ضﺮﻌﺘﻳ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺎﺑ 
 
ﻢﻠﻋ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﺧﺪﻤﻟارﺎﻤﻀﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻬﻠﺧﺪﺗ 
 
رﺮﺒﻳ 
 
ﺎﻡ 
 
كﺎﻨه
 
نأ
 
ترﺮﻗ 
 
اذا
.
سﺎﻨﻟاو 
 
دﺎﺼﺘﻗﻻاو 
 
ﺔﺤﺼﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻌﻗﻮﺘﻡ 
 
رﺎﺙﺁ
 
ﻦﻡ 
 
ﻎﺒﺘﻟا
 
ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ 
 
ﺎﻡ 
 
ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا
 
ﻢﻴﻘﻳو 
.
ﻮهو ةﺮﻴﺜآ 
 
تﻻﺎﺣ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻬﻟ 
 
سﺎﺳأ
 
ﻻ
 
تاءاﺮﺟا
 
ذﺎﺨﺗا
 
ﻦﻋ
 
تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﻲﻤﺳار 
 
تﺪﺹ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
فوﺎﺨﻤﻟا
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
نﺎهﺮﺒﻟا
 
ﻢﻴﻘﻳ 
.
تﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺎﻓ 
 
صﺮﻓ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺪﻡﻷا
 
ﺔﻠﻳﻮﻃ 
 
ﺮﺋﺎﺴﺧ 
 
ﻰﻟا
 
ﻲﻀﻔﺗ 
 
نأ
 
ﺎﻬﻥﺄﺵ 
 
ﻦﻡ 
 
ﺲﻴﻟ 
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا
 
ﺐﺋاﺮﻀﻟا
 
ةدﺎﻳز 
 
ﺮﻳﺮﻘﺗ 
 
ﻞﺜﻡ 
 
ﻎﺒﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺐﻠﻄﻟا
 
ﺾﻔﺨﺑ 
 
ﺔﻴﺿﺎﻘﻟاانﺄﺵ 
 
ﻦﻡ 
 
نأ
 
ﻞﺑ 
 
ﺎﻬﻨﻡ 
 
تاداﺮﻳﻻا
 
رﺎﺴﺤﻥا
 
ﻰﻟا
 
يدﺆﻳ 
 
نأ
 
ﺐﺋاﺮﻀﻟا
 
ﻦﻡ 
 
ﺪﻳﺰﻤﻟا
 
ضﺮﻓ 
 
نﺄﺵ 
 
ﻦﻡ 
 
ﺲﻴﻟ 
 
ﺎﻤآ 
 
،ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻦﻡ 
 
ﻰﻤﻈﻌﻟا
 
ﺔﻴﺒﻟﺎﻐﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻞﻤﻌﻟ 
 
يأ
 
قﺎﺤﻟا
 
نود 
 
ﺔﻗﻮﺒﺴﻡ 
 
ﺮﻴﻏ
 
ﺔﻴﺤﺹ 
 
ﺪﺋاﻮﻔﺑ 
 
دﻮﻌﺗ 
 
نأ
 
،ﻻﺎﻤﺟا
 
،تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﻡ 
 
نﺎﻜﻡﺎﺑو 
 
،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 
ىﺪﻤﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻊﻔﺗﺮﺗ 
 
نأ
 
تاداﺮﻳﻻا
 
ﻚﻠﺗ دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ 
 
رﺮﺿ 
.* * *
╟ 
ﻥﻫﺍﺭﻟﺍ
 
ﺕﺎﻫﺎﺠﺘﻻ
╔ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
دﺪﻋ
 
ﻎﻠﺒﻳ ١٫١ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ءﺎﺤﻥأ
 
ﻊﻴﻤﺟ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻤﺴﻥ 
 
رﺎﻴﻠﻡ 
 .
دﺪﻌﻟا
 
ﻚﻟذ 
 
زوﺎﺠﺘﻳ 
 
نأ
 
ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا
 
ﻦﻡو ١٫٦مﺎﻋ
 
ﺔﻤﺴﻥ 
 
رﺎﻴﻠﻡ 
 
٢٠٢٥
.
ﻞﺠﺳ 
 
ﺪﻗو ﺎﺌﻔﻟا
 
ﺾﻌﺑ 
 
ﻦﻴﺑ 
 
عﺎﻔﺗرﻻا
 
ﻲﻓ 
 
ﺬﺧﺁ
 
ﻪﻥأ
 
ﻦﻡ 
 
ﻢﻏﺮﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
دﻮﻘﻋ
 
ةﺪﻤﻟ 
 
ﺎﻡﺎﻋ
 
ﺎﻴﻥﺪﺗ 
 
،ﻞﺧﺪﻟا
 
ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
لﺪﻌﻡ ﻲﻓ 
 
ﺎﻡأ
 
،نﺎﻜﺴﻟا
 
ﻦﻡ 
 
ت دﺎﻳدزﻻا
 
ﻲﻓ 
 
ﺬﺧﺁ
 
ﺮﺋﺎﺠﺴﻟا
 
ﻲﻃﺎﻌﺗ 
 
نﺎﻓ 
 
ﻞﺧﺪﻟا
 
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو 
 
ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
.
كﻼﻬﺘﺳﻻا
 
ةدﺎﻳز 
 
ﻲﻓ 
 
ﺖﻤهﺎﺳ 
 
ﺪﻗ 
 
ﺮﺋﺎﺠﺴﻟﺎﺑ 
 
رﺎﺠﺗﻻا
 
ﺔﻳﺮﺣ 
 
نأ
 
ﻚﻟذ ﺔﻴﺿﺎﻤﻟا
 
ﺔﻠﻴﻠﻘﻟا
 
تاﻮﻨﺴﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻚﻠﺗ 
 
ﻲﻓ 
.
ﻞﺧﺪﻟا
 
ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻲﻓ 
 
عﺎﻔﻳأ
 
ﻢهو 
 
ﻚﻟذ 
 
ﻢﻬﻨﻡ 
 
ةﺮﺸﻋ
 
ﻞآ 
 
ﻦﻡ 
 
ﺔﻴﻥﺎﻤﺙ 
 
أﺪﺒﻳ 
 
ﺚﻴﺣ 
 
،ثاﺪﺣأ
 
ﻢهو 
 
ﻲﻃﺎﻌﺘﻟﺎﺑ 
 
نوأﺪﺒﻳ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﻢﻈﻌﻡ 
.
نﺎآ 
 
اذاو 
 
ﻲﻃﺎﻌﺘﻟا
 
ﻲﻓ 
 
عوﺮﺸﻟا
 
ﺔﻠﺣﺮﻡ 
 
نﺎﻓ 
 
ﺮﻤﻌﻟا
 
ﻦﻡ 
 
تﺎﻨﻳﺮﺸﻌﻟا
 
ﻞﺋاوأ
 
ﻲﻓ 
 
ةدﺎﻌﻟا
 
ﻩﺬه
 
نوأﺪﺒﻳ 
 
ﻞﺧﺪﻟا
 
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو 
 
ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﻢﻈﻌﻡ ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻚﻠﺗ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻰﻥﺪﺘﺗ 
 
تأﺪﺑ 
.
نﺄﺑ 
 
،مﻮﻴﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻢﻈﻌﻡ 
 
ﻲﻓ 
 
،ﺮﺒآأ
 
تﻻﺎﻤﺘﺣا
 
كﺎﻨهو ءﺎﻴﻨﻏﻷا
 
ﻻ
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ءاﺮﻘﻔﻟا
 
ﻰﻃﺎﻌﺘﻳ 
 .
╟ 
ﻲﺤﺼﻟﺍ
 
ﺏﻗﺍﻭﻌﻟ 
╔ 
 
ﻦﻴﻘﺵ 
 
تاذ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا
 
ﺔﻴﺤﺼﻟا
 
ﺐﻗاﻮﻌﻟا
 
نا
.
ﺔﻋﺮﺴﺑ 
 
ﻦﻴﺗﻮﻜﻴﻨﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻨﻡﺪﻡ 
 
ﺢﺒﺼﻳ 
 
ﻦﺧﺪﻤﻟا
 
نأ
 
ﺎﻤﻬﻟوأ
.
ﺔﻴﻥﺎﻡدﻻا
 
تﺎﻴﺹﺎﺨﻟاو نﺎﻴﺣﻷا
 
ﻦﻡ 
 
ﺮﻴﺜآ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺎهرﺪﻗ 
 
ﻖﺣ 
 
ﺎهرﺪﻘﻳ 
 
ﻻ
 
ﻎﺒﺘﻟا
 
ﻲﻃﺎﻌﺘﻡ 
 
نأ
 
ﻻا
 
ﻖﻴﺙﻮﺘﻟا
 
ةﺪﻴﺟ 
 
ﻦﻴﺗﻮﻜﻴﻨﻠﻟ 
.
ﻦﻴﺑ 
 
ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 
تﺎﻳﻻﻮﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺖﻳﺮﺟأ
 
تﺎﺳارد 
 
ﺮﻴﺸﺗو 
 
نﻮﻀﻏ
 
ﻲﻓ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ةدﺎﻋ
 
نوﺮﺠﻬﻴﺳ 
 
ﻢﻬﻥأ
 
نﻮﻨﻈﻳ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻡ 
 
ﺔﺴﻤﺧ 
 
ﻦﻴﺑ 
 
ﻦﻡ 
 
ﻦﻴﻨﺙا
 
ﻦﻡ 
 
ﻞﻗأ
 
نأ
 
ﻰﻟا
 
ﺔﻳﻮﻥﺎﺜﻟا
 
سراﺪﻤﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا
 
ﺔﻨﺴﻟا
 
بﻼﻃ ةدﺎﻌﻟا
 
ﻚﻠﺗ 
 
ﻦﻋ
 
ﻼﻌﻓ 
 
نﺎﻌﻠﻘﻳ 
 
تاﻮﻨﺳ 
 
ﺲﻤﺧ 
.
ﺪﻟا
 
ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻡ 
 
ةﺮﺸﻋ
 
ﻞﺹأ
 
ﻦﻡ 
 
ﺔﻌﺒﺳ 
 
ﻰﻟاﻮﺣ 
 
لﻮﻘﻳو ﻲﻓ 
 
ءﺪﺒﻠﻟ 
 
نﻮﻔﺳﺄﻳ 
 
ﻢﻬﻥﺄﺑ 
 
ﻞﺧ 
 
 Curbing the Epidemic: governments and the economics of tobacco control/final/
33
ﻚﻟذ 
 
ﻦﻋ
 
نﻮﻌﻠﻘﻳ 
 
ﻮﻟ 
 
نودﻮﻳو 
 
ﻎﺒﺘﻟا
 
ﻲﻃﺎﻌﺗ 
.
ﻢﺨﺿ 
 
دﺪﻋ
 
فرﺎﻌﻤﻟا
 
ﺪﻳاﺰﺗ 
 
ﻊﻡو 
 
ﻦﻡﺰﻟا
 
ﻦﻡ 
 
دﻮﻘﻋ
 
ىﺪﻡ 
 
ﻰﻠﻋ
 
،ﻞﺧﺪﻟا
 
ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻊﻤﺠﺗ 
 
ﺪﻗو حﺎﺠﻨﺑ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ةدﺎﻋ
 
اوﺮﺠه
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ءﺎﻡﺪﻗ 
 
ﻦﻡ 
.
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻚﺌﻟوأ
 
ﻦﻴﺑ 
 
ﻦﻤﻓ 
 
حﺎﺠﻨﻟﺎﺑ 
 
ﻞﻠﻜﺘﺗ 
 
ﺎﻡ 
 
ﻼﻴﻠﻗ 
 
عﺎﻄﻘﻥﻼﻟ 
 
ﺔﻳدﺮﻔﻟا
 
تﻻوﺎﺤﻤﻟا
 
نأ
 
ﻻا
 
دﻮﻌﻳ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﻦﻋ
 
عﺎﻄﻘﻥﻻا
 
ﺞﻡاﺮﺑ 
 
ﻦﻡ 
 
ةﺪﻋﺎﺴﻡ 
 
نوﺪﺑ 
 
ﻚﻟذ 
 
نﻮﻟوﺎﺤﻳ ٩٨
%
ﺪﺣاو 
 
مﺎﻋ
 
نﻮﻀﻏ
 
ﻲﻓ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﻢﻬﻨﻡ 
.
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ةدﺎﻋ
 
ﺮﺠه
 
ﺎﻡأﻞﺧﺪﻟا
 
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو 
 
ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ةردﺎﻨﻓ 
.
ﻷا
 
ﻞﺒﻗ 
 
ﻪﺋاﺮﺟ 
 
ﻦﻡ 
 
ةﺎﻓﻮﻟا
 
ثوﺪﺣ 
 
تﻻﺎﻤﺘﺣا
 
نأ
 
ﺎﻤآ 
 
ﺎﻨهﻮﻡو 
 
ﻼﺗﺎﻗ 
 
ﺎﺿﺮﻡ 
 
ﺐﺒﺴﻳ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟاو تﺎﻴآﻮﻠﺴﻟا
 
ﺮﺋﺎﺳ 
 
ﻊﻡ 
 
ﺔﻥرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ 
 
عﺎﻔﺗرﻻا
 
ﺔﻐﻟﺎﺑ 
 
ناو ﺮﻄﺨﻟﺎﺑ 
 
ﺔﻓﻮﻔﺤﻤﻟا
.
ﺔﻠﺣﺮﻡ 
 
ﻲﻓ 
 
نﻮﺗﻮﻤﻴﺳ 
 
ءﻻﺆه
 
ﻒﺼﻥو 
 
،فﺎﻄﻤﻟا
 
ﺔﻳﺎﻬﻥ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻎﺒﺘﻟا
 
ﻢﻬﻴﻠﻋ
 
ﻲﻀﻘﻴﺳ 
 
ﺔﻠﻳﻮﻃ 
 
دﺪﻤﻟ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
عﻮﻤﺠﻡ 
 
ﻒﺼﻥو 
 
نوﺮﺴﺨﻳو 
 
ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا
 
ﺔﻟﻮﻬﻜﻟا٢٠ﻰﻟا
 
٢٥ﻢهرﺎﻤﻋأ
 
ﻦﻡ 
 
ﺎﻡﺎﻋ
 .
ﺮﺋﺎﺳو 
 
ﺔﺋﺮﻟا
 
تﺎﻥﺎﻃﺮﺳ 
 
ﻞﻤﺸﺗ 
 
ﻲهو 
 
ﻖﻴﺙﻮﺘﻟا
 
ةﺪﻴﺟ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟﺎﺑ 
 
ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا
 
ضاﺮﻡﻷاو 
 
خﺎﻔﻨﻟا
 
ﻞﺜﻡ 
 
ﺔﻴﺴﻔﻨﺘﻟا
 
ضاﺮﻡﻷاو 
 
،ﺔﻳﻮﻡﺪﻟا
 
ةروﺪﻟا
 
ضاﺮﻡأ
 
ﻲﻗﺎﺑو 
 
يرﺎﻔﻗﻻا
 
ﺐﻠﻘﻟا
 
ضﺮﻡو 
 
ﻢﺴﺠﻟا
 
ةﺰﻬﺟأ
)
ﺎﻤﻳﺰﻴﻔﻡﻻا
.(
ﻲﺘﻟا
 
ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا
 
ﻲﻓو ضﺮﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﺐﺒﺴﺑ 
 
تﻮﻤﻟا
 
ﻦﻡ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
ﻪﻬﺟاﻮﻳ 
 
ﺎﻤﻡ 
 
ﺮﺒآأ
 
ﺮﻄﺧ 
 
تﻻﺎﻤﺘﺣا
 
نﻮﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﻪﺟاﻮﻳ 
 
،ﻞﺴﻟا
 
ضﺮﻡ 
 
ﺎﻬﻴﻓ 
 
ﺮﺸﺘﻨﻳ 
.
ﻡ 
 
نﺎآ 
 
ﺎﻤﻟو ﺮﺒآأ
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟﺎﺑ 
 
ﻖﻠﻌﺘﺗ 
 
بﺎﺒﺳﻷ
 
ناوﻷا
 
ﻞﺒﻗ 
 
ﻢﻬﺗﻮﻡ 
 
تﻻﺎﻤﺘﺣا
 
نﺎﻓ 
 
ءﺎﻴﻨﻏﻷا
 
داﺪﻋأ
 
قﻮﻔﺗ 
 
داﺪﻋﺄﺑ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ءاﺮﻘﻔﻟا
 
ﻰﻃﺎﻌﺘﻳ 
 
نأ
 
ﺢﺟرﻷا
 
ﻦ ﺎﻀﻳأ
.
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺮﻤﻌﻟا
 
ﻒﺼﺘﻨﻡ 
 
ﻲﻓ 
 
اﻮﺗﻮﻤﻳ 
 
نأ
 
ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا
 
ﻦﻡ 
 
ﻦﻳﺬﻟاو 
 
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
تﺎﺌﻔﻟا
 
ﻰﻥدأ
 
ﻰﻟا
 
نﻮﻤﺘﻨﻳ 
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
لﺎﺟﺮﻟا
 
دﺪﻋ
 
ﻎﻠﺒﻳو ﻞﻗﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﺒﺴﻨﻟا
 
ﻚﻠﺗ 
 
ﻒﺼﻨﺑ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﺮﺙﺄﺘﺴﻳو 
 
تﺎﺌﻔﻟا
 
ﻰﻠﻋأ
 
ﻰﻟا
 
نﻮﻤﺘﻨﻳ 
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻚﺌﻟوأ
 
دﺪﻋ
 
ﻒﻌﺿ 
 
ﻞﺧﺪﻟا
 
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو 
 
ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا
.
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
ﺔﺤﺹ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻚﻟﺬآ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﺮﺙﺆﻳو 
.
ﻢهﺮﻴﻏ
 
ﻦﻡ 
 
ﺎﺿﺎﻔﺨﻥا
 
ﺪﺵأ
 
دﻼﻴﻤﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻢﻬﻥزو 
 
نﻮﻜﻳ 
 
تﺎﻨﺧﺪﻡ 
 
تﺎﻬﻡﻷ
 
نوﺪﻟﻮﻳ 
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
لﺎﻔﻃﻷﺎﻓ ﺮﺒآأ
 
ﺮﻃﺎﺨﻡ 
 
نﻮﻬﺟاﻮﻳ 
 
ﻢهو 
 
لﺎﻔﻃﻷا
 
ﻦﻡ ﻊﺿﺮﻟا
 
تﻮﻡ 
 
ﺔﻡزﻼﺘﻤﻟ 
 
ﺔﺠﻴﺘﻥ 
 
اﻮﺗﻮﻤﻳ 
 
نأ
 
ﺢﺟرﻷا
 
ﻦﻡو 
 
ﺔﻴﺴﻔﻨﺘﻟا
 
ضاﺮﻡﻷﺎﺑ 
 
ﺔﺑﺎﺹﻻﺎﺑ 
 
ﻖﻠﻌﺘﻳ 
 
ﺎﻤﻴﻓ 
 
تﺎﻨﺧﺪﻡ 
 
ﺮﻴﻏ
 
تﺎﻬﻡﻷ
 
نوﺪﻟﻮﻳ 
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
لﺎﻔﻃﻷا
 
فﻼﺧ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﺋﺎﺠﻔﻟا
.
ﺎﻬﻨﻜﻟو 
 
ﺔﻠﻴﺌﺿ 
 
تﻻﺎﻤﺘﺣﻻ
 
نﻮﺿﺮﻌﻡ 
 
ﻢﻬﻥﺎﻓ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
ﻦﻡ 
 
رﺎﺒﻜﻟا
 
ﺎﻡأﻢهﻮﺴﻟﺎﺠﻡ 
 
ﺎﻬﻨﺧﺪﻳ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺮﺋﺎﺠﺴﻟا
 
نﺎﺧد 
 
قﺎﺸﻨﺘﺳﻻ
 
ﺔﺠﻴﺘﻥ 
 
ﺰﺠﻌﻠﻟ 
 
ﺔﺒﺒﺴﻡو 
 
ﺔﻠﺗﺎﻗ 
 
ضاﺮﻡﺄﺑ 
 
ﺔﺑﺎﺹﻼﻟ 
 
ةﺪﻳاﺰﺘﻡ 
.
ﻪﻔﻴﻟﺎﻜﺘ 
 
ﻥﻭﻠﻤﺤﺘﻴ 
 
لﻫﻭ 
 
ﺎﻬﻟ 
 
ﻥﻭﻀﺭﻌﺘﻴ 
 
ﻲﺘﻟﺍ
 
ﺭﻁﺎﺨﻤﻟﺍ
 
ﻥﻭﻨﺨﺩﻤﻟﺍ
 
ﻑﺭﻌﻴ 
 
لﻫ
╟┐
 
تﺎﻡﺪﺨﻟاو 
 
ﻊﻠﺴﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢﻬﻟﺎﻡ 
 
قﺎﻔﻥا
 
ﺔﻴﻔﻴآ 
 
رﺮﻘﻳ 
 
ﻦﻡ 
 
ﻞﻀﻓأ
 
،ةدﺎﻌﻟا
 
ﻲﻓ 
 
،ﻢه
 
ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا
 
نأ
 
ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا
 
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا
 
ىﺮﺗ 
.
ةدﺎﻴﺳ 
 
أﺪﺒﻡ 
 
مﻮﻘﻳو ﻰﻠﻋ
 
اﺬه
 
ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟاتﺎﺿاﺮﺘﻓﻻا
 
ﺾﻌﺑ 
:
ﺪﺋاﻮﻔﻟاو 
 
ﻪﺗﺎﻳﺮﺘﺸﻡ 
 
ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ 
 
ﻦﻴﺑ 
 
ﺔﻥزاﻮﻤﻟا
 
ﺪﻌﺑ 
 
ةﺮﻴﻨﺘﺴﻡ 
 
ﺔﻴﻥﻼﻘﻋ
 
تارﺎﻴﺘﺧﺎﺑ 
 
مﻮﻘﻳ 
 
ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا
 
نأ
 
ﺎﻬﻟوأرﺎﻴﺘﺧﻻا
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا
 
ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا
 
ﻞآ 
 
ﺪﺒﻜﺘﻳ 
 
ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا
 
نأ
 
ﺎﻬﻴﻥﺎﺙو 
 
،ﺎﻬﻨﻡ 
 
ﺎﻬﻴﻨﺠﻳ 
 
ﻲﺘﻟا
.
،ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا
 
ﻩﺬﻬﺑ 
 
يدﺎﻴﺴﻟا
 
ﻢﻬﻘﺣ 
 
ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا
 
ﻞآ 
 
سرﺎﻤﻳ 
 
ﺎﻡﺪﻨﻋو 
 
ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا
 
ﻦﻡو 
 
كاذ 
 
ﺪﻨﻋ
 
،ﺪﺹﺮﺗ 
 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 
دراﻮﻡ 
 
نﺎﻓ 
 
دﺪﺼﻟا
 
اﺬه
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻬﻥﻮﻠﻤﺤﺘﻳ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟاو 
 
ﺎﻬﻟ 
 
نﻮﺿﺮﻌﺘﻳ 
 
ﺪﻗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا
 
ﺔﻓﺮﻌﻡ 
 
ﻊﻡ نﺎﻜﻡﻻا
 
رﺪﻗ 
 
ةءﺎﻔﻜﻟﺎﺑ 
 
ﻢﺴﺘﺗ 
 
ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ 
 
،ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا
.
رﺎﻴﺘﺧﻻا
 
نﺎآ 
 
اذا
 
ﺎﻤﻋ
 
لءﺎﺴﺘﻳو 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا
 
ﺚﺤﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺰﻓاﻮﺤﻟا
 
ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا
 
اﺬه
 
ﺞﻟﺎﻌﻳو ﻋ
 
لﺎﺒﻗﻼﻟ 
 
ﻪﺑ 
 
نﻮﻡﻮﻘﻳ 
 
يﺬﻟاﺺﻴﺼﺨﺗ 
 
ﻰﻟا
 
ﻲﻀﻔﻳ 
 
رﺎﻴﺘﺧﻻا
 
اﺬه
 
نﺎآ 
 
اذا
 
ﺎﻤﻋو 
 
،ﻻ
 
مأ
 
كﻼﻬﺘﺳﻻا
 
لﺎﺠﻡ 
 
ﻲﻓ 
 
تارﺎﻴﺘﺧﻻا
 
ﻲﻗﺎﺒﻟ 
 
ﺎﻬﺑﺎﺸﻡ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﻰﻠ تﺎﻡﻮﻜﺤﻠﻟ 
 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ 
 
اﺬه
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا
 
رﺎﺙﻵا
 
ﺔﺸﻗﺎﻨﻡ 
 
ﻞﺒﻗ 
 
،ﻻ
 
مأ
 
ةءﺎﻔﻜﻟﺎﺑ 
 
ﻢﺴﺘﻳ 
 
ﻞﻜﺸﺑ 
 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 
دراﻮﻡ 
.
نﻮﻥزاﻮﻳ 
 
ﻢهو 
 
،ﻎﺒﺘﻟا
 
ﻲﻃﺎﻌﺗ 
 
ﻦﻋ
 
ﻞﻡﺎﻜﻟا
 
عﺎﻄﻘﻥﻻا
 
تﺎﺼﻐﻨﻡ 
 
ﺐﻨﺠﺗو 
 
ةﺬﻠﻟا
 
لﻮﺼﺣ 
 
ﻞﺜﻡ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻊﻓﺎﻨﻡ 
 
نوﺪﺠﻳ 
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
نأ
 
ﺢﺿاﻮﻟا
 
ﻦﻡ ﻪﺑ 
 
نﻮﻡﻮﻘﻳ 
 
يﺬﻟا
 
رﺎﻴﺘﺧﻻا
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا
 
ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺎﺑ 
 
ﻦﻳﺮﻡﻷا
 
ﻦﻳﺬه
.
ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا
 
ﺔﻔآ 
 
ﺢﺟﺮﺗ 
 
نﻮﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﺎهﺪﺠﻳ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا
 
ﺔﻔآ 
 
نﺎﻓ 
 
ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا
 
ﻩﺬﻬﺑو ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻡ 
 
ﻢﻬﻟاﻮﻡأ
 
اﻮﻌﻓﺪﻳ 
 
ﻦﻟ 
 
ﻢﻬﻥﺎﻓ 
 
ﻻاو 
 
ﺎﻬﻥﻮﻠﻤﺤﺘﻳ 
 
ﻲﺘﻟا
.
وﺪﺒﻳ 
 
ﻪﻥأ
 
ﺮﻴﻏﻊﻠﺴﻟا
 
ﺮﺋﺎﺳ 
 
ءاﺮﺵ 
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
ﻦﻋ
 
ﻒﻠﺘﺨﻳ 
 
ﺪﻗ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
نأةدﺪﺤﻡ 
 
قﺮﻃ 
 
ثﻼﺜﺑ 
 
ﺔﻴآﻼﻬﺘﺳﻻا
.
ﻞﺒﻗ 
 
تﻮﻤﻟاو 
 
ضﺮﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا
 
ىﺮﺒﻜﻟا
 
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا
 
كاردﻻا
 
مﺎﻤﺗ 
 
نﻮآرﺪﻳ 
 
ﻻ
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﻦﻡ 
 
اﺮﻴﺜآ 
 
كﺎﻨه
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
لﺪﺗ 
 
ﻦﺋاﺮﻗ 
 
كﺎﻨه
 
نأ
 
ﺎهﻻوأﻪﺑ 
 
نﻮﻡﻮﻘﻳ 
 
يﺬﻟا
 
رﺎﻴﺘﺧﻻا
 
ﻦﻋ
 
ﺮّﺠﻨﺗ 
 
ﻲﺘﻟاو 
 
ناوﻷا
.
ﻞﻜﺑ 
 
،نﻮﻓﺮﻌﻳ 
 
ﻻ
 
ﺪﻗ 
 
،ﻞﺧﺪﻟا
 
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو 
 
ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا
 
ناﺪﻠﺒﻟا
 
ﻲﻓ 
 
،ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﻦﻡ 
 
ﺮﻴﺜﻜﻟﺎﻓ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ 
 
ﻦﻋ
 
ﺊﻴﺵ 
 
يأ
 
،ﺔﻃﺎﺴﺑ 
.
مﺎﻋ
 
ﻲﻓ 
 
كﺎﻨه
 
نﺎآ 
 
،لﺎﺜﻤﻟا
 
ﻞﻴﺒﺳ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻴﺼﻟا
 
ﻲﻓو ١٩٩٦،٦١حﺮﻃ 
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻦﻴﻨﺧﺪﻤﻟا
 
ﻦﻡ 
 
ﺔﺋﺎﻤﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺐﺒﺴﻳ 
 
ﻻ
 
ﻎﺒﺘﻟا
 
نأ
 
نوﺮﻳ 
 
،ﻻ
 
وأ
 
اﺮﻀﻡ 
 
ﻦﻴﺧﺪﺘﻟا
 
نﺎآ 
 
اذا
 
ﺎﻡ 
 
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ 
 
لاﺆﺳ 
 
ﻢﻬﻴﻠﻋﻢﻬﻟ 
"
رﺮﺿ 
 
يأ
 
ﻢﻬﻟ 
 
ﺐﺒﺴﻳ 
 
ﻻ
 
وأ
 
ﺎﻔﻴﻔﻃ 
 
ارﺮﺿ 
 
ﻻا
."
ﻲﻓو 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->