Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
216Activity
P. 1
praktikum MIKROBIOLOGI

praktikum MIKROBIOLOGI

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 24,655|Likes:
Published by L:
email : lant_chan@yahoo.co.id
email : lant_chan@yahoo.co.id

More info:

Published by: L: on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
Beje8 ^|`eb Floy{oeboBSJ8 5<35533735?5En{dylmbd`dno*L ;337
S[EMYOM\J OJLBNEJEYO JD[FD@DNO KEMYL[OILBNEB SLBNLAEYEB Y\BNNE@ IEB N[EJSlbieg|`|eb
Jom{dd{neboqjl yebn eie io e`ej obo jljs|byeo jd{fd`dno, q{|m|{ iebqofe*qofe yebn mgeq, klno| s|`e ilbneb keml{o" Keml{o jl{|semeb d{neboqjljom{dqmdsoq yebn jljs|byeo ao{o*ao{o 8 |k|g |boql`|`l{, oiem kl{m`d{dfo`, kl{ls{di|mqo ilbneb jljkl`eg io{o, gekoebye iojebe*jebe 'ebeg, eo{, |ie{e,ieb jemg`|m goi|s/, ieb emof kl{nl{em seie mdbioqo `ljkek" Klkl{ese klb|m  keml{o yeo| keqo`, mdm|q, ieb qso{o`|j" Klb|m*klb|m l{qlk| iesejlb|bh|mmeb me{eml{oqom qslqolq keml{o, leso kl{neb|bn seie mdbioqo sl{|jk|gebbye" Ge` obo ioslbne{|go d`lg mleieeb `obnm|bneb, jlio|j, ieb keml{o 'Li|meqo, ;337/"Keml{o kl{qofe {ebqse{eb ieb kl{|m|{eb qebne mlao` qlgobnne oiem ieseio`ogeilbneb jee l`ebhebn" Qe`eg qe| ae{e |b|m jlbnleg|o q{|m|{,jd{fd`dno, ieb qofe mojoe keml{o qlgobnne j|ieg |b|m iooilbofomeqo oe`egilbneb jldil slbnlaeeb ee| sl~e{beeb" Xe ~e{be yebn koeqe ioheiomeb |b|m jlbnlae keml{o eie`eg jlgy`lbl k`|l, keqoa f|agqob, ieb a{yqe` vod`l" Xe~e{be obo jlbngeqo`meb ob ~e{be '
ag{djdsgd{l
/ yebn kl{j|eeb sdqoof qlgobnne keml{o yebn kl{j|eeb blneof jlbe{om ag{djdsgd{l meodbom"S{obqos ieqe{ ie{o sl~e{beeb obo eie`eg eiebye omeeb odb ebe{e mdjsdblbql`|`e{ ie{o keml{o ilbneb qlbye~e emof ie{o sl~e{be yebn ioqlk| m{djdnlb"Yl{heio omeeb odb me{lbe eiebye j|eeb `oq{om keom seie mdjsdblb ql`|`lje|s|b seie sl~e{be" Kl{ieqe{meb eiebye j|eeb obo jeme iese iokliemeb sl~e{be eqej ieb sl~e{be keqe" Ie`ej mdbioqo sG jlbilmeo bl{e` iobiobn ql` keml{o albil{|bn kl{j|eeb blneof, qlgobnne sl~e{be eqej yebn kl{j|eebblneof emeb iod`em d`lg iobiobn ql`, jeme ql` oiem kl{~e{be" Sl~e{be eqej oboioqlk|sl~e{be blneof" Adbdg sl~e{be eqej joqe`bye 8 obe aobe, `e{|eb Bon{dqob, eqej som{e, ldqob ieb `eob*`eob" Sl~e{beeb keqe koqe l{heio seie
5
 
Beje8 ^|`eb Floy{oeboBSJ8 5<35533735?5En{dylmbd`dno*L ;337
qlbye~e sl~e{be kl{qofe sdqoof, qlgobnne emeb ioome d`lg iobiobn ql` keml{oieb ql` keml{o heio l{~e{be ieb l{`oge" Adbdg ie{o sl~e{be keqe joqe`byejlgy`lbl k`|l, m{oqe` vod`l, qef{ebob ieb `eob*`eob"Klkl{ese slbnlaeeb yebn moe mlbe` oe`eg slbnlaeeb |bnne` ee|qlil{gebe ieb slbnlaeeb jehlj|m" Slbnlaeeb |bnne`oe`eg slbnlaeeb yebngebye ion|bemeb qe| jeaej xe ~e{be qehe, joqe`bye f|agqob, a{yqe` vod`l ee|jlgy`lbl k`|l'N|sl, 5??3/" Qliebnmeb slbnlaeeb jehlj|m oe`eg slbnlaeebyebn jlbnn|bemeb `lkog ie{o qe| jeaej xe ~e{be" Ie`ej slbnlaeeb jehlj|m moe mlbe` slbnlaeeb N{ej, Xolg`*Bol`qlb, m`lob, K|{b Nobq, i``"Slbnlaeeb|bnne` gebye kl{|h|eb |b|m jl`ogeklb|m ql`, qliebnmeb slbnlaeebjehlj|m iese jljkliemeb me{eml{oqom q|e| jd{fd`dno l{lb|" Mlkebyemeb keml{o j|ieg kl{lemqo ilbneb sl~e{be*sl~e{be qlil{gebe me{lbe qods`eqjebye kl{qofe keqdfo`om 'q|me emeb keqe/ qliebnmeb xe*xe ~e{be yebn ion|bemeb |b|m  sl~e{beeb qlil{gebe |j|jbye kl{qofe e`me`ob 'mdjsdblb m{djdfd{ombye kl{j|eeb sdqoof/"Qlkl`|j jl`em|meb slbnlaeeb keml{o, iok|e ieg|`| fo`j io eeq nl`eq dkhlm ie{o q|qslbqo keml{o" Y|h|eb sljk|eeb fo`j eie`eg jljeomeb ql` keml{oilbneb alseebse jl{|qem jd{fd`dnobye ieb jl`lmemeb ql` keml{o ml sl{j|meeb nl`eq dkhlm"
Y|h|eb \j|j
Jlbnleg|o s{dqli|{ slbnlaeeb |bnne` ieb n{ej
Slbnlaeeb |bnne` io`em|meb |b|m jl`oge klb|m ql` ieb slbnlaeebjehlj|m io`em|meb |b|m jljkliemeb me{eml{oqom q|e| jd{fd`dno l{lb|'qlsl{o n{ej sdqoof ee| n{ej blneof/
Yld{o
 
\j|j
Keml{o kl{qofe {ebqse{eb ieb kl{|m|{eb qebne mlao` qlgobnne oiem iese io`oge ilbneb jee l`ebhebn" \b|m jlbnleg|o q{|m|{, jd{fd`dno, iebqofe mojoe keml{o ge{|q io`em|meb slbnlaeeb ql` keml{o" Xe ~e{be yebn ieseion|bemeb |b|m jlbnlae ql` keml{o ebe{e `eob jlgy`lbl k`|l, keqoa f|agqob,ieb a{yqe` vod`l" Xe ~e{be obo jlbngeqo`meb odb ~e{be 'ag{djdsgd{l/ yebn
;
 
Beje8 ^|`eb Floy{oeboBSJ8 5<35533735?5En{dylmbd`dno*L ;337
 kl{j|eeb sdqoof, qlgobnne keml{o yebn kl{j|eeb blneovl jlbe{oag{djdsgd{l meodbom"Yl{iese i|e hlboq xe ~e{be yeo| xe ~e{be keqe ieb eqej" Xe ~e{be keqe 'jlgy`lbl k`|l/ ieb xe ~e{be eqej yebn jljs|byeo ag{djdsgd{l ebodboa'ldqob/" Xe ~e{be obo oiem iese iosemeo |b|m slbnlaeeb keml{o" ^em| slbnlaeeb ebe{e 13 ilom ‑ ; jlbo l{neb|bn seie efoboeq xe ~e{be"Klkl{ese slbnlaeeb yebn moe mlbe` oe`eg slbnlaeeb |bnne` ee|qlil{gebe ieb slbnlaeeb jehlj|m" Slbnlaeeb |bnne` oe`eg slbnlaeeb yebnjlbnn|bemeb qe| jeaej xe ~e{be qehe qliebnmeb slbnlaeeb jehlj|m oe`eg slbnlaeeb yebn jlbnn|bemeb `lkog ie{o qe| xe ~e{be" Ie`ej slbnlaeebjehlj|m moe mlbe` slbnlaeeb N{ej, Xolg`*Bol`qlb, M`lob, K|{o Nobq, ieb `eob*`eob" Slbnlaeeb |bnne` gebye kl{|h|eb |b|m jl`oge klb|m ql` qliebnmeb slbnlaeeb jehlj|m iese jljkliemeb me{eml{oqom q|e| jd{fd`dno l{lb|"Qlkl`|j jl`em|meb slbnlaeeb keml{o, iok|e ieg|`| fo`j io eeq nl`eqdkhlm ie{o q|qslbqo keml{o" Y|h|eb sljk|eeb fo`j eie`eg jljeomeb ql` keml{oilbneb alse ebse jl{|qem jd{fd`dnobye ieb jl`lemeb"
5"5"Slbnlaeyeb Y|bnne`Y|h|eb 8
Jl`oge jd{fd`dno 'klb|m q|q|beb/ keml{o ilbneb jlbnn|bemeb qe| jeaejxe ~e{be
Yld{o Ieqe{
Keml{o kl{qofe {ebqse{eb ieb kl{|m|{eb qebne mlao` qlgobnne oiem iese io`oge ilbneb jee l`ehebn" \b|m jlbnleg|o q{|m|{, jd{fd`dno,ieb qofe mojoe keml{o, moe sl{`| jl`em|meb slbnlaeeb l{geies keml{ol{qlk|"
1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->