Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
216Activity
P. 1
praktikum MIKROBIOLOGI

praktikum MIKROBIOLOGI

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 10,407|Likes:
Published by L:
email : lant_chan@yahoo.co.id
email : lant_chan@yahoo.co.id

More info:

Published by: L: on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
Beje8 ^|`eb Floy{oeboBSJ8 5<35533735?5En{dylmbd`dno*L ;337
S[EMYOM\J OJLBNEJEYO JD[FD@DNO KEMYL[OILBNEB SLBNLAEYEB Y\BNNE@ IEB N[EJSlbieg|`|eb
Jom{dd{neboqjl yebn eie io e`ej obo jljs|byeo jd{fd`dno, q{|m|{ iebqofe*qofe yebn mgeq, klno| s|`e ilbneb keml{o" Keml{o jl{|semeb d{neboqjljom{dqmdsoq yebn jljs|byeo ao{o*ao{o 8 |k|g |boql`|`l{, oiem kl{m`d{dfo`, kl{ls{di|mqo ilbneb jljkl`eg io{o, gekoebye iojebe*jebe 'ebeg, eo{, |ie{e,ieb jemg`|m goi|s/, ieb emof kl{nl{em seie mdbioqo `ljkek" Klkl{ese klb|m  keml{o yeo| keqo`, mdm|q, ieb qso{o`|j" Klb|m*klb|m l{qlk| iesejlb|bh|mmeb me{eml{oqom qslqolq keml{o, leso kl{neb|bn seie mdbioqo sl{|jk|gebbye" Ge` obo ioslbne{|go d`lg mleieeb `obnm|bneb, jlio|j, ieb keml{o 'Li|meqo, ;337/"Keml{o kl{qofe {ebqse{eb ieb kl{|m|{eb qebne mlao` qlgobnne oiem ieseio`ogeilbneb jee l`ebhebn" Qe`eg qe| ae{e |b|m jlbnleg|o q{|m|{,jd{fd`dno, ieb qofe mojoe keml{o qlgobnne j|ieg |b|m iooilbofomeqo oe`egilbneb jldil slbnlaeeb ee| sl~e{beeb" Xe ~e{be yebn koeqe ioheiomeb |b|m jlbnlae keml{o eie`eg jlgy`lbl k`|l, keqoa f|agqob, ieb a{yqe` vod`l" Xe~e{be obo jlbngeqo`meb ob ~e{be '
ag{djdsgd{l
/ yebn kl{j|eeb sdqoof qlgobnne keml{o yebn kl{j|eeb blneof jlbe{om ag{djdsgd{l meodbom"S{obqos ieqe{ ie{o sl~e{beeb obo eie`eg eiebye omeeb odb ebe{e mdjsdblbql`|`e{ ie{o keml{o ilbneb qlbye~e emof ie{o sl~e{be yebn ioqlk| m{djdnlb"Yl{heio omeeb odb me{lbe eiebye j|eeb `oq{om keom seie mdjsdblb ql`|`lje|s|b seie sl~e{be" Kl{ieqe{meb eiebye j|eeb obo jeme iese iokliemeb sl~e{be eqej ieb sl~e{be keqe" Ie`ej mdbioqo sG jlbilmeo bl{e` iobiobn ql` keml{o albil{|bn kl{j|eeb blneof, qlgobnne sl~e{be eqej yebn kl{j|eebblneof emeb iod`em d`lg iobiobn ql`, jeme ql` oiem kl{~e{be" Sl~e{be eqej oboioqlk|sl~e{be blneof" Adbdg sl~e{be eqej joqe`bye 8 obe aobe, `e{|eb Bon{dqob, eqej som{e, ldqob ieb `eob*`eob" Sl~e{beeb keqe koqe l{heio seie
5
 
Beje8 ^|`eb Floy{oeboBSJ8 5<35533735?5En{dylmbd`dno*L ;337
qlbye~e sl~e{be kl{qofe sdqoof, qlgobnne emeb ioome d`lg iobiobn ql` keml{oieb ql` keml{o heio l{~e{be ieb l{`oge" Adbdg ie{o sl~e{be keqe joqe`byejlgy`lbl k`|l, m{oqe` vod`l, qef{ebob ieb `eob*`eob"Klkl{ese slbnlaeeb yebn moe mlbe` oe`eg slbnlaeeb |bnne` ee|qlil{gebe ieb slbnlaeeb jehlj|m" Slbnlaeeb |bnne`oe`eg slbnlaeeb yebngebye ion|bemeb qe| jeaej xe ~e{be qehe, joqe`bye f|agqob, a{yqe` vod`l ee|jlgy`lbl k`|l'N|sl, 5??3/" Qliebnmeb slbnlaeeb jehlj|m oe`eg slbnlaeebyebn jlbnn|bemeb `lkog ie{o qe| jeaej xe ~e{be" Ie`ej slbnlaeeb jehlj|m moe mlbe` slbnlaeeb N{ej, Xolg`*Bol`qlb, m`lob, K|{b Nobq, i``"Slbnlaeeb|bnne` gebye kl{|h|eb |b|m jl`ogeklb|m ql`, qliebnmeb slbnlaeebjehlj|m iese jljkliemeb me{eml{oqom q|e| jd{fd`dno l{lb|" Mlkebyemeb keml{o j|ieg kl{lemqo ilbneb sl~e{be*sl~e{be qlil{gebe me{lbe qods`eqjebye kl{qofe keqdfo`om 'q|me emeb keqe/ qliebnmeb xe*xe ~e{be yebn ion|bemeb |b|m  sl~e{beeb qlil{gebe |j|jbye kl{qofe e`me`ob 'mdjsdblb m{djdfd{ombye kl{j|eeb sdqoof/"Qlkl`|j jl`em|meb slbnlaeeb keml{o, iok|e ieg|`| fo`j io eeq nl`eq dkhlm ie{o q|qslbqo keml{o" Y|h|eb sljk|eeb fo`j eie`eg jljeomeb ql` keml{oilbneb alseebse jl{|qem jd{fd`dnobye ieb jl`lmemeb ql` keml{o ml sl{j|meeb nl`eq dkhlm"
Y|h|eb \j|j
Jlbnleg|o s{dqli|{ slbnlaeeb |bnne` ieb n{ej
Slbnlaeeb |bnne` io`em|meb |b|m jl`oge klb|m ql` ieb slbnlaeebjehlj|m io`em|meb |b|m jljkliemeb me{eml{oqom q|e| jd{fd`dno l{lb|'qlsl{o n{ej sdqoof ee| n{ej blneof/
Yld{o
 
\j|j
Keml{o kl{qofe {ebqse{eb ieb kl{|m|{eb qebne mlao` qlgobnne oiem iese io`oge ilbneb jee l`ebhebn" \b|m jlbnleg|o q{|m|{, jd{fd`dno, iebqofe mojoe keml{o ge{|q io`em|meb slbnlaeeb ql` keml{o" Xe ~e{be yebn ieseion|bemeb |b|m jlbnlae ql` keml{o ebe{e `eob jlgy`lbl k`|l, keqoa f|agqob,ieb a{yqe` vod`l" Xe ~e{be obo jlbngeqo`meb odb ~e{be 'ag{djdsgd{l/ yebn
;
 
Beje8 ^|`eb Floy{oeboBSJ8 5<35533735?5En{dylmbd`dno*L ;337
 kl{j|eeb sdqoof, qlgobnne keml{o yebn kl{j|eeb blneovl jlbe{oag{djdsgd{l meodbom"Yl{iese i|e hlboq xe ~e{be yeo| xe ~e{be keqe ieb eqej" Xe ~e{be keqe 'jlgy`lbl k`|l/ ieb xe ~e{be eqej yebn jljs|byeo ag{djdsgd{l ebodboa'ldqob/" Xe ~e{be obo oiem iese iosemeo |b|m slbnlaeeb keml{o" ^em| slbnlaeeb ebe{e 13 ilom ‑ ; jlbo l{neb|bn seie efoboeq xe ~e{be"Klkl{ese slbnlaeeb yebn moe mlbe` oe`eg slbnlaeeb |bnne` ee|qlil{gebe ieb slbnlaeeb jehlj|m" Slbnlaeeb |bnne` oe`eg slbnlaeeb yebnjlbnn|bemeb qe| jeaej xe ~e{be qehe qliebnmeb slbnlaeeb jehlj|m oe`eg slbnlaeeb yebn jlbnn|bemeb `lkog ie{o qe| xe ~e{be" Ie`ej slbnlaeebjehlj|m moe mlbe` slbnlaeeb N{ej, Xolg`*Bol`qlb, M`lob, K|{o Nobq, ieb `eob*`eob" Slbnlaeeb |bnne` gebye kl{|h|eb |b|m jl`oge klb|m ql` qliebnmeb slbnlaeeb jehlj|m iese jljkliemeb me{eml{oqom q|e| jd{fd`dno l{lb|"Qlkl`|j jl`em|meb slbnlaeeb keml{o, iok|e ieg|`| fo`j io eeq nl`eqdkhlm ie{o q|qslbqo keml{o" Y|h|eb sljk|eeb fo`j eie`eg jljeomeb ql` keml{oilbneb alse ebse jl{|qem jd{fd`dnobye ieb jl`lemeb"
5"5"Slbnlaeyeb Y|bnne`Y|h|eb 8
Jl`oge jd{fd`dno 'klb|m q|q|beb/ keml{o ilbneb jlbnn|bemeb qe| jeaejxe ~e{be
Yld{o Ieqe{
Keml{o kl{qofe {ebqse{eb ieb kl{|m|{eb qebne mlao` qlgobnne oiem iese io`oge ilbneb jee l`ehebn" \b|m jlbnleg|o q{|m|{, jd{fd`dno,ieb qofe mojoe keml{o, moe sl{`| jl`em|meb slbnlaeeb l{geies keml{ol{qlk|"
1

Activity (216)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ika Dian Arif added this note
aku udah download tp tdk bisa
Ika Dian Arif added this note
aku tertarik dengan materi praktikum mengamati morfologi bakteri dg pengecatan tunggal dan gram. Bagaimana cara mendapatkannya , kami sangat membutuhkan . tks
Azhyra Arbain liked this
Meylina Prasetyo liked this
Dian Yulianti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->