Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Înainte CuvÂntare

Înainte CuvÂntare

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:
Published by cab2010

More info:

Published by: cab2010 on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2011

pdf

text

original

 
 
ÎNAINTE CUVÂNTARE
 Al
ă
turi de Liturghier, Molitfelnicul este cartea cea mai des întrebuin
ţ
at
ă
  în slujirea preo
ţ
easc
ă
, slujire chemat
ă
la a trece, din ce în ce mai des, dincolode pragul Bisericii
ş
i de a potoli setea unei lumi lipsite de Hristos.C
ă
derea în p
ă
cat dup
ă
primirea Sfântului Botez este la fel de profundontologic
ă
, ca
ş
i c
ă
derea lui Adam, iar ridicarea din p
ă
cat nu se poate facedecât cu harul lui Dumnezeu, primit în chip liturgic-sacramental prin SfinteleTaine. Iar primirea harului Sfintelor Taine este condi
ţ
ionat
ă
de prezen
ţ
acredinciosului, cu toat
ă
fiin
ţ
a, la momentul
ş
i locul s
ă
 vâr
ş
irii acestora, nupentru a r
ă
mâne ce este, ci pentru a deveni ceea ce este în adev 
ă
r, dinainte de afi fost dezumanizat
ş
i biruit de p
ă
cat.Cuprinzând cinci din cele
ş
apte Taine, dimpreun
ă
cu ierurgiile
ş
imul
ţ
imea de rug
ă
ciuni trebuincioase feluritelor împrejur
ă
ri, Molitfelnicul nearat
ă
chemarea Bisericii, ca una împreun
ă
-merg
ă
toare în via
ţ
a omului, binecuvântând marile momente sau trebuin
ţ
ele cele de folos, dar
ş
i împreun
ă
-p
ă
timitoare
ş
i ajut
ă
toare la vremuri de restri
ş
te sau ispite ale sufletului,
«spreiconomia plinirii vremilor, ca toate s
ă
fie iar 
ăş
i unite în Hristos, cele dinceruri
ş
i cele de pe p
ă
mânt – toate întru El» (Efeseni 1.10)
Spre deosebire de edi
ţ
iile anterioare, cea de fa
ţă
apare într-o alc
ă
tuirenou
ă
, adunând în paginile ei
ş
i rânduieli ale unor slujbe care n-au mai fostcuprinse în edi
ţ
iile din ultimele decenii. Amintim aici
 Rânduiala botezuluicelor de alte credin
ţ 
e, Nomocanonul 
- acum într-o form
ă
îmbog
ăţ
it
ă
, Înmormântarea monahilor 
sau vrednica m
ă
rturisire a
 Sinodiconului din Duminica Ortodoxiei
ş
i nu numai.
Iubitorii dreptei credin
ţ
e, a dulcelui grai bisericesc
ş
i cei care
ş
tiu s
ă
 pre
ţ
uiasc
ă
frumuse
ţ
ea
ş
i bog
ăţ
ia semantic
ă
a rostirilor Sfin
ţ
ilor P
ă
rin
ţ
i din vechime, vor avea prilej de bucurie duhovniceasca, c
ă
ci vor reg
ă
si aici p
ă
strate întocmai slujbele, rânduielile
ş
i rug
ă
ciunile din Molitfelnicele tip
ă
rite la anii
 
1888, 1896 cât si din Evhologhionul bogat, cel tip
ă
rit la anul 1920, toate cu binecuvântarea Sfântului Sinod al BOR.
Ş
i pentru c
ă
adev 
ă
rul credin
ţ
ei nu va suferi nicicând învechire sautrecere, dup
ă
spusele Scripturii,
«dac
ă
este cineva întru Hristos, este f 
ă
 ptur 
ă
 nou
ă
; cele vechi au trecut, iat 
ă
toate s-au f 
ă
cut noi» (II Corinteni 5.17),
secuvenea a
ş
adar s
ă
c
ă
ut
ă
m, s
ă
folosim, s
ă
retip
ă
rim
ş
i s
ă
p
ă
str
ă
m astfelneschimbat
ă
mo
ş
tenirea cea duhovniceasc
ă
a Sfin
ţ
ilor P
ă
rin
ţ
i, înainta
ş
iino
ş
tri întru Hristos.Facem cuvenita însemnare m
ă
rturisind c
ă
apari
ţ
ia prezentei edi
ţ
ii, cât
ş
ip
ă
strarea întocmai a formei, a textului
ş
i con
ţ
inutul slujbelor cuprinse, dup
ă
 Molitfelnicele consultate, apar
ţ
in îndemnului st
ă
ruitor al cuviosului p
ă
rinteJustin Pârvu, stare
ţ
ul M
ă
n
ă
stirii Sfin
ţ
ii Arhangheli Mihail
ş
i Gavriil – jude
ţ
ulNeam
ţ
, noi nevrednicii neintervenind.Bunul Dumnezeu s
ă
binecuvinteze aceast
ă
lucrare
ş
i s
ă
-
Ş
i reverseharurile Sale, pururea înnoite, peste cei care o vor folosi sau se vor folosi de ea.Ostenitorii prezentei lucr
ă
ri
 Ieromonahul Visarion Monahul Teodosie Monahul Mihail  Sora Cornelia
 
 
CUPRINS
Botezul
Rânduiala în ziua întâi la femeia l
ă
uz
ă
 Rug
ă
ciune la însemnarea prunculuiRug
ă
ciune când pierde femeia prunculCanoanele pentru BotezRug
ă
ciune la facerea catehumenuluiRânduiala Sfântului BotezRânduiala Sfântului Botez pe scurtRug
ă
ciunea dup
ă
40 de zile femeii care a n
ă
scut
Botezul celor de alte credin
ţ
e
Rânduiala evreilor ce vin a fi boteza
ţ
iRânduiala musulmanilor ce vin a fi boteza
ţ
iRânduiala (neo)protestan
ţ
ilor ce vin a fi boteza
ţ
iRânduiala catolicilor ce vin a fi boteza
ţ
iRânduiala Mirungerii ereticilor boteza
ţ
iRânduiala lui Metodie Patriarhul Constantinopolului pentru cei care sereîntorc la ortodoxieM
ă
rturisirea scris
ă
a celor veni
ţ
i din eres
Spovedania
În
ăţă
tur
ă
pentru spovedanieÎn
ăţă
tur
ă
pentru preotul ce voie
ş
te a fi duhovnicRânduiala SpovedanieiNomocanonul sau adunarea pravilelor
Cununia
Rânduiala ce se face la logodn
ă
 Rânduiala cununieiRug
ă
ciune în a opta zi dup
ă
cununieÎn
ăţă
minte pentru a doua nunt
ă
 Rânduiala la a doua nunt
ă
 În
ăţă
tur
ă
pentru cei cununa
ţ
i a doua oar
ă
 
Maslul
Rânduiala tainei sfântului maslu
 Agheasma
Rânduiala sfin
ţ
irii agheasmei miciRânduiala pentru aghiasma cea mic
ă
, cum se face în s
ă
pt
ă
mâna luminat
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->