Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
اللجان العلميه

اللجان العلميه

Ratings:
(0)
|Views: 143|Likes:
Published by M.M. El Hawary

More info:

Published by: M.M. El Hawary on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2010

pdf

text

original

 
 
ﺕﺎﻌﻣﺎﺠﻠ
 
ﻰﻠﻋﻷﺍ
 
ﺲﻠﻟﺍﺎﻌﻣﺎﺠﻠ
 
ﻰﻠﻋﻷﺍ
 
ﺲﻠﻟﺍ
<<
ﻭ
 
ﺪﻋﺍﻮﻗ
 
ﺪﻋﺍﻮﻗﺎﻈﻧﺎﻈﻧﻴﻤﻠﻌﻟﺍ
 
ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ
 
ﻞﻤﻋﻴﻤﻠﻌﻟﺍ
 
ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ
 
ﻞﻤﻋ
Ö<°Ú‚ÏjÛ×Ö<êÛ×ÃÖ]<t^jÞý]<“vËÖØÇè‚Â^Š¹]<ì„i^‰ù]æ<ì„i^‰ù]<Ìñ^¾æ< <<
ì…æ‚Ö]†^ÃÖ]
2008
I
2011
<
 
@‡ÇaìÔÛbi@ÝàÈÛa@c‡jíåß@ñ‡í‡§a
1
‹iìn×c
2009
 
@@
@òîöbèäÛa@òƒäÛaÛaç‹ÓcpbÈßbvÜÛ@óÜÇþa@Üa @áÓŠ@énÜu
511
„íŠbni
27
ìîÛìí
2009
@
@@
<<
 
www.eupc.edu.eg
<
 
 
ﺕﺎﻌﻣﺎﺠﻠ
 
ﻰﻠﻋﻷﺍ
 
ﺲﻠﻟﺍ
<
ﻭ
 
ﺪﻋﺍﻮﻗﻴﻤﻠﻌﻟﺍ
 
ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ
 
ﻞﻤﻋ
 
ﻡﺎﻈﻧ
ÃÖ]<t^jÞý]<“vËÖÛ×è‚Â^Š¹]<ì„i^‰ù]æ<ì„i^‰ù]<Ìñ^¾çÖ<°Ú‚ÏjÛ×Ö
 
ةﺮﺷﺎﻌﻟا
 
ةروﺪﻟا
2008
-
2011
 
<
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا
 
 ﺔﺨﺴﻨﻟاﺎهﺮﻗأﻢﻗر
 
 ﻪﺘﺴﻠﺟ
 
ﻲﻓ
 
تﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
511
ﺦﻳرﺎﺘﺑ
27
ﻮﻴﻟﻮﻳ
2009
ﻢﻗر
 
 ﺔﺤﻔﺻ
1
ﻦﻣ
21
 
ﺔﻣﺪﻘﻣ
 
ِرﺎﻃإ
 
ﻲﻓردﺎﻗ
 
ﺰﻴﻤﺘﻣ
 
ﻲﻌﻣﺎﺟ
 
ذﺎﺘﺳأو
 
،ةدﻮﺠﻟﺎﺑ
 
ﻒﺼﺘﺗ
 
ٍلﺎﻋ
 
ﻢﻴﻠﻌﺗ
 
 ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ
 
ﻮﺤﻧ
 
ﻲﻌﺴﻟاُ ﻳ
 
ﺎﻤﺑو
 
،ًﺎﻴﻟودو
 
ًﺎﻴﻤﻴﻠﻗإ
 
 ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا
 
ﻲﻠﻋﻲﻟﺎﻌﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ
 
 ﺔﻴﻠﻋﺎﻓ
 
ﺮﺜآأ
 
 ﺔآرﺎﺸﻣ
 
ﻖﻘﺤ
 
ﺪﻘﻓ
 
،ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺎﺑ
 
ضﻮﻬﻨﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻳﺮﺼﻤﻟاﻢﺗﺮﻳﻮﻄﺗ
 
داﺪﻋإﻞﻣﺎﺷ ﻟ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ﻞﻤﻋ
 
ﺪﻋاﻮﻘ ﻣﺪﻘﺘﻤﻠﻟ
 
ﻲﻤﻠﻌﻟا
 
جﺎﺘﻧﻹا
 
ﺺﺤﻔﻟﻦﻳﺪﻋﺎﺴﻤﻟا
 
ةﺬﺗﺎﺳﻷاو
 
ةﺬﺗﺎﺳﻷا
 
ﻒﺋﺎﻇو
 
ﻞﻐﺸﻟ
 
ﻦﻴﺲﻠﺠﻤﻟﺎﺑتﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
.
ﺪﻘﻓ
 
،ءارأ
 
ﻦﻣ
 
ضﺮﻋ
 
ﺎﻤﻟ
 
 ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻاو
 
ﻲﻌﻣﺎﺠﻟا
 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﻪﺣﺮﻃ
 
ﺪﻌﺑو
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ﻞﻤﻋ
 
مﺎﻈﻧو
 
ﻞﻴﻜﺸﺗ
 
ﺪﻋاﻮﻘﻟ
 
 ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا
 
ةرﻮﺼﻟا
 
ﺮﻳزﻮﻠﻟ
 
ﻲﻨﻔﻟا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺪﻋأ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﺮﻗأو
 
،تﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟﺎﺑ ﺴﻠﺠﺑﻢﻗر
 
 ﻪﺘ
482
ﻲﻓ
25
سرﺎﻣ
2008 
ﻞﻤﻋ
 
تﺎﻴﻟﺁو
 
مﺎﻈﻧو
 
ﺪﻋاﻮﻗﻞﻐﺸﻟ
 
ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻠﻟ
 
ﻲﻤﻠﻌﻟا
 
جﺎﺘﻧﻹا
 
ﺺﺤﻔﻟ
 
 ﺔﻤﺋاﺪﻟا
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ةروﺪﻠﻟ
 
ﻦﻳﺪﻋﺎﺴﻤﻟا
 
ةﺬﺗﺎﺳﻷاو
 
ةﺬﺗﺎﺳﻷا
 
ﻒﺋﺎﻇوةﺮﺷﺎﻌﻟا
2008/2011
ﺎﻬﻧﺄﺸﺑ
 
رﺪﺻو
 
،
 
ﻢﻗر
 
يرازﻮﻟا
 
راﺮﻘﻟا
556
ﺦﻳرﺎﺘﺑ
31/3/2008. 
ﻢﺗ
 
ﺪﻗوءﺎﺸﻧإتﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 
 ﺔﻜﺒﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟإ
 
ﻊﻗﻮﻣ
)www.eupc.edu.eg(
،
 
مﺪﻘﺘﻳ
 
نأ
 
 ﻪﻟﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻊﻴﻄﺘﺴﻳاﻢﺋاﻮﻘﻟ
 
مﺎﻤﻀﻧﻼﻟ
 
ةﺬﺗﺎﺳﻷ،ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
 ﺔﻳﻮﻀﻋو
 
ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟاوﺪﺣﻮﻣ
 
جذﻮﻤﻧ
 
 ﺔﻋﺎﺒﻃ
 
ﻢﺗ ﻟﺲﻄﺴﻏأ
 
لوأ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻟا
 
تﺎﻧﺎﻴﺒ
2008
،ﻢهدﺪﻋ
 
ﻞﺼﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﻰﻟإ
6,500
 ﺘﻣمﺪﻘﻦﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
ﻰﻟإ
 
 ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
 
ﻚﻟذو
 
،
1,500
ﺲﻠﺠﻤﻠﻟ
 
ًﺎﻴﻗرو
 
ﺖﻣﺪﻗ
 
ةرﺎﻤﺘﺳاتﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
. 
ﻢﻗر
 
تﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﺲﻴﺋر
 
راﺮﻗ
 
رﺪﺻ
113
ﺦﻳرﺎﺘﺑ
05/08/2008
،
 
ﺺﺤﻔﻟ
 
ﻚﻟذو
 
،ﺎﻬﻟ
 
ًارﺮﻘﻣ
 
 ﺔﻨﺠﻟ
 
ﻞآ
 
ءﺎﻀﻋأ
 
مﺪﻗأ
 
نﻮﻜﻳو
 
،ﺎﻴﻠﻋ
 
 ﺔﻨﺠﻟ
 
ةﺮﺸﻋ
 
ىﺪﺣإ
 
ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ
 
ﻢﺋاﻮﻗ
 
رﺎﻴﺘﺧاو
 
،ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻟا
 
تﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ءﺎﻀﻋأو
 
،ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟا ﻟةروﺪﻠةﺮﺷﺎﻌﻟا
2008-2011
ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟاو
 
 ﻂﺑاﻮﻀﻟا
 
رﺎﻃإ
 
ﻲﻓ
 
،ةﺪﻳﺪﺠﻟاتﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ةﺪَ ﻤﺘﻌُ ﻤﻟا
. 
ﻦﻣ
 
دﺪﻋ
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
ﺎﻴﻠﻌﻟا
 
 ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
ﻰﻠﻋو
7
ﻰﻟإ
9
ةﺬﺗﺎﺳأاﻮﻧﻮﻜﻴﻟ
 
 ﺔﻴﻤﻠﻋ
 
 ﺔﻨﺠﻟ
 
ﻞﻜﻟ
 
ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
 طوﺮﺸﻠﻟ
 
ﺎﻘﺒﻃ
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
 ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
ءﺎﻀﻋأ ﺔﻋﻮﺿﻮﻤﻟاﻚﻟﺬﻟ
. 
ﻲﻓ
 
يﺪﻴﻬﻤﺗ
 
عﺎﻤﺘﺟا
 
ﺪﻘﻋ
11
ﺲﻄﺴﻏأ
2008
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 
ﺮﻳزو
 
ﻊﻣ
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ﻩﺬه
 
ءﺎﻀﻋﻷ
 
،تﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﺲﻴﺋر
 
ﻲﻟﺎﻌﻟا،ﻞﻤﻋ
 
بﻮﻠﺳأ
 
ﺢﻴﺿﻮﺘﻟ
 
،تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا
 
ءﺎﺳؤر
 
رﻮﻀﺤﺑﺎﻬﻣﺎﻬﻣو
 
ﺎﻴﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
.
 ﺔﻧﺎﻣأ
 
ﺖﻣﺪﻗو
 
،ﺎﻬﻠﻴﻜﺸﺗ
 
راﺮﻗ
 
روﺪﺻ
 
ﺦﻳرﺎﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻬﻠﻤﻋ
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
تأﺪﺑوتﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻪﺟو
 
ﻞﻤآأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﻠﻤﻌﺑ
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
مﻮﻘﺘﻟ
 
تﻼﻴﻬﺴﺘﻟا
 
 ﺔﻓﺎآ
.
ﺖﻣﺪﻗو
 
 ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
ءﺎﻀﻋأ
 
 ﺔﻴﻤﺴﺗو
 
،ﺔﻴﻤﻠﻋ
 
 ﺔﻨﺠﻟ
 
ﻞﻜﻟ
 
ةرﺎﺘﺨﻤﻟا
 
ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟا
 
ﻢﺋاﻮﻗ
 
لﻮﺣ
 
ﺎهﺮﻳرﺎﻘﺗ
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ﺮﺑﻮﺘآأ
 
لوأ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻚﻟذو
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
2008.
ﻢﻗر
 
يرازو
 
راﺮﻘﻟا
 
رﺪﺻو
3092
ﺦﻳرﺎﺘﺑ
29/09/2008
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ
 
، ﻟةروﺪﻠةﺮﺷﺎﻌﻟا
2008 –2011.
 
 
ﻒﺋﺎﻇﻮﻟ
 
ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻠﻟ
 
ﻲﻤﻠﻌﻟا
 
جﺎﺘﻧﻹا
 
ﺺﺤﻔﻟ
 
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ﻞﻤﻋ
 
مﺎﻈﻧو
 
ﻞﻴﻜﺸﺘﻟا
 
ﺪﻋاﻮﻗﻦﻳﺪﻋﺎﺴﻤﻟا
 
ةﺬﺗﺎﺳﻷاو
 
ةﺬﺗﺎﺳﻷاةﺮﺷﺎﻌﻟا
 
ةروﺪﻟا
 
،
2008
-
2011
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا
 
 ﺔﺨﺴﻨﻟاﺎهﺮﻗأﻢﻗر
 
 ﻪﺘﺴﻠﺟ
 
ﻲﻓ
 
تﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
511
ﺦﻳرﺎﺘﺑ
27
ﻮﻴﻟﻮﻳ
2009
ﻢﻗر
 
 ﺔﺤﻔﺻ
2
ﻦﻣ
21
 
و ﺔﻳرادإ
 
ﺐﺻﺎﻨﻣ
 
نﻮﻠﻐﺸﻳ
 
ﻦﻣ
 
 ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ﺪﻴﻤﺠﺗ
 
ﻢﺗ
 
،ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﻤﻟ
)
 ﺔﻌﻣﺎﺟ
 
ﺲﻴﺋر
 – 
 ﺔﻌﻣﺎﺟ
 
ﺲﻴﺋر
 
ﺐﺋﺎﻧ
 –
 ﺔﻴﻠآ
 
ﺪﻴﻤﻋ
(
ﻢﻬﻧﻮﻜﻟ
 
ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟا
 
ﻢﺋاﻮﻗو
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
 ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ﻦﻣ
 
،ﺲﻳرﺪﺘﻟا
 
 ﺔﺌﻴه
 
ءﺎﻀﻋأ
 
 ﺔﻴﻗﺮﺗ
 
ﻲﻓ
 
راﺮﻘﻟا
 
 ﺔﺒﺣﺎﺻ
 
تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا
 
ﺲﻟﺎﺠﻣ
 
ﻲﻓ
 
ءﺎﻀﻋأ
.
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ﻞﻴﻜﺸﺗ
 
 ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 
ﻢﺘﻳ،ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟا
 
ﻢﺋاﻮﻗو،ﺮﻬﺷا
 
 ﺔﺘﺳ
 
ﻞآ
 
يرود
 
ﻞﻜﺸﺑ ﺠﻠﻟا
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
مﺎﻤﻀﻧﻼﻟ
 
ًﻼهﺆﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﺢﻴﺷﺮﺗوٍلﺎﺧ
 
نﺎﻜﻣ
 
دﻮﺟو
 
 ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻴﻠﻌﻟا
 
نﺎﻲﻓدﺪﺟ
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ﻢﻀﻟ
 
ﺎﻬﻨﻴﺣ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻳرازو
 
تاراﺮﻗ
 
راﺪﺻإو
 
،ﺔﻨﺠﻟ
 
يأ
.
ﺎﻤآءﺎﻤﺳأ
 
ﻊﻓر
 
ﻢﺘﻳنﺎﺠﻠﻟا
 
 ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ﻦﻣ
 
تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا
 
اﻮآﺮﺗ
 
ﻦﻣ
 
وأ
 
ًﺎﻴﻠﺧاد
 
وأ
 
ًﺎﻴﺟرﺎﺧ
 
ﻦﻳرﺎﻌﻤﻟاﻢﻬﺘﻓﺎﺿإو
 
،ﺔﻴﻤﻠﻌﻟاةﺮﻇﺎﻨﻤﻟا
 
ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟا
 
ﻢﺋاﻮﻘﻟ
. 
ﺎﻬﻟ
 
 ﺔﺒﺣﺎﺼﻤﻟا
 
ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟا
 
ﻢﺋاﻮﻗو
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ءﺎﻤﺳأ
 
نﻼﻋإ
 
ﻢﺘﻳ ﺔﻜﺒﺷ
 
ﻰﻠﻋ ﻪﺤﻴﻘﻨﺗ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻞﻴﻜﺸﺘﻟﺎﺑ
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
ءﺎﻀﻋأو
 
يرﺮﻘﻤﻟ
 
تﺎﺑﺎﻄﺧ
 
لﺎﺳرإو
 
،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
.
وﻊﻗﻮﻣ
 
ﻢﺋاد
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
حﻮﺘﻔﻣ
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 
 ﺔﻜﺒﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟاﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻟا
 
ﻢﺋاﻮﻘﻟ
 
دﺪﺟ
 
ءﺎﻀﻋأ
 
مﺪﻘﺘﻴﻟُ ﻳ
 
وأ
 
،نﺎﺠﻠﻟا
 
 ﺔﻓﺎﻜﻟﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻠﻟ
 
ًﺎﻴﻗرو
 
مﺪﻘﺘﻟﺎﺑ
 
ﺢﻤﺴﻳ
 
ﻻو
 
،ﻪﺗﺎﻧﺎﻴﺑ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
مﺪﻘﺗ
 
ﻦﻣ
 
ثﺪﺤتﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
. 
راﺮﻘﻟا
 
ﻞﻤﺷﻢﻗر
 
يرازﻮﻟا
556
ﺦﻳرﺎﺘﺑ
31/3/2008
تﺎﻴﻟﺁو
 
مﺎﻈﻧو
 
ﺪﻋاﻮﻗ
 
نﺎﺸﺑ
 
،
 
ﻞﻤﻋ ﺸﻟ
 
ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻠﻟ
 
ﻲﻤﻠﻌﻟا
 
جﺎﺘﻧﻹا
 
ﺺﺤﻔﻟ
 
 ﺔﻤﺋاﺪﻟا
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟاةﺬﺗﺎﺳﻷا
 
ﻒﺋﺎﻇو
 
ﻞﻐ
 
ةروﺪﻠﻟ
 
ﻦﻳﺪﻋﺎﺴﻤﻟا
 
ةﺬﺗﺎﺳﻷاوةﺮﺷﺎﻌﻟا
2008/2011
،ةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
أﺪﺒﺗ
 
نأﺎﻬﻠﻤﻋَرﻮﻓ
 
،،ﺎﻬﻠﻴﻜﺸﺘﺑ
 
يرازﻮﻟا
 
راﺮﻘﻟا
 
روﺪُ ﺻنﺎﺠﻠﻟا
 
لﺎﻤﻋأ
 
ءﺪﺑ
 
ﺦﻳرﺎﺗ
 
ﻦﻣ
 
مﺎﻋ
 
ةﺪﻤﻟ
 
 ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻧا
 
ةﺮﺘﻔﺑ
 
ﺢﻤﺴُ ﻳ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻬﺘﻨﺗ
 
،ﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ﻞﻴﻜﺸﺘﻟﺎﺑ
30
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
2009
ﺪﻋاﻮﻗ
 
ﺎﻬﻟﻼﺧ
 
ﻖﱠ ﺒﻄُ ﺗ
 
،ةروﺪﻟا ﺔﻌﺳﺎﺘﻟا ﺔﻴﻗﺮﺘﻠﻟةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ُﺪﻋاﻮﻘﻟا
 
ىﺮﺴﺗو
 
،
)
ةﺮﺷﺎﻌﻟا
 
ةروﺪﻟا
(
لوأ
 
ﻦﻣ
 
ارﺎﺒﺘﻋا
 
ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻟا
 
ﻊﻴﻤﺟ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﺑﻮﺘآأ
2009. 
راﺮﻘﻟا
 
ﻞﻤﺷ
 
ﺪﻗوﻢﺘﻳ
 
نأﻞﻤﻋ
 
تﺎﺴﻠﺟ
 
ﺪﻘﻋ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟﻞﻤﻌﻟا
 
تﺎﻴﻟﺁو
 
بﻮﻠﺳأ
 
ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ
 
ﺮﺑﻮﺘآأ
 
لوأ
 
ﻦﻣ
 
ﺎهﺬﻴﻔﻨﺗ
 
أﺪﺒﻳ
 
ﻲﺘﻟا
2008
ﻚﻟﺬآو
 
،ﻞﻴﻜﺸﺗ
 
ﺪﻋاﻮﻗ
 
لﻮﺣ
 
ﻞﻤﻋ
 
شرو
 
ﺪﻘﻋنﺎﺠﻠﻟا
 
ﻞﻤﻌﻟ
 
 ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻧﻻا
 
ةﺮﺘﻔﻟا
 
لﻼﺧ
 
ﻚﻟذو
 
،ﻦﻴﻴﻌﺘﻟا
 
 طوﺮﺷو
 
ﺪﻋاﻮﻗو
 
مﺪﻘﺘﻟا
 
بﻮﻠﺳأو
 
ﺎﻬﻠﻤﻋ
 
 ﺔﻘﻳﺮﻃو ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا
 
ﺪﻋاﻮﻘﻟﺎﺑ
 
نﺎﺠﻠﻟا
. 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
نﺎﺠﻠﻟا
 
يرﺮﻘﻤﻟ
 
ﻞﻤﻋ
 
شرو
 
ثﻼﺛ
 
ﺪﻘﻋ
 
ﻢﺗ
 
ﺪﻗو
01
ﺮﻳاﺮﺒﻓ
2009
،
12 
سرﺎﻣ
2009
،
30
ﻞﻳﺮﺑأ
2009
ﻰﻟوﻷا
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
 ﺔﺷرو
 
ﺪﻌﺑ
 
 ﺔﻴﻋﺮﻓ
 
نﺎﺠﻟ
 
ﺖﻠﻜﺷ
 
ﺪﻗو
 
،
 
ﺖﺿﺮﻋوﻢﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺎﺑ
 
 ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا
 
 ﺔﺷرﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺖﻬﺘﻧا
 
ﺪﻗو
 
،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
 ﺔﺷرﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺗﺎﻴﺻﻮﺗ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻖﻓوو
 
ﺪﻗو
 
،ﺎﻬﻟﺎﻴﺣ
 
ﺎﻳروﺮﺿ
 
ﻩاﺮﻳ
 
ﺎﻣ
 
ذﺎﺨﺗﻻ
 
تﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﺿﺮﻋ
 
ﻦﻣ
 
تﺎﻴﺻﻮﺗ
 
ﻲﻨﻔﻟا
 
ﺐﺘﻜﻤﻠﻟ
 
ﻞﺻوو
 
،ﻞﻤﻌﻟا
 
شرو
 
تﺎﻴﺻﻮﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﻳأر
 
تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا
 
ىﺪﺒﺗﻮﺼﻨﻤﻟاو
 
ﺲﻤﺷ
 
ﻦﻴﻋو
 
 ﺔﻳرﺪﻨﻜﺳﻹا
 
تﺎﻌﻣﺎﺟ ﻟاو
 
ﻒﻳﻮﺳ
 
ﻰﻨﺑو
 
ﻖﻳزﺎﻗﺰﻟاو
 
ةر ﻔﺦﻴﺸﻟا
 
ﺮﻔآو
 
مﻮﻴ
.
 
ﺔﻘﻓﺮﻤﻟا
 
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا
 
ﺔﺨﺴﻨﻟا
 
تﺎﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
ﻰﻠﻋﻷا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﺮﻗأ
 
ﺪﻗوﻲﻓﻢﻗر
 
ﻪﺘﺴﻠﺟ
511
ﺦﻳرﺎﺘﺑ
27
ﻮﻴﻟﻮﻳ
2009
.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->