Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microsoft Word 2007

Microsoft Word 2007

Ratings:
(0)
|Views: 230|Likes:
Published by Nofa.mous
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft word-office 2007 .
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft word-office 2007 .

More info:

Published by: Nofa.mous on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
Lê Tu
n V
ũ
- g
i các b
n cauduong.NET
Hưng dn s dng Microsoft Word 2007
Cho dù b
n
ñ
ã t
 
ng s
 
d
ng qua b
Microsoft Office 2003 hay các phiên b
n tr
ư 
c
ñ
ây thì khi ti
p xúc v
 
i phiên b
n Microsoft Office 2007 m
 
i nh
t này, b
n s
v
nc
 
“lúng ta lúng túng” nh
ư 
ng
ư 
i m
 
i b
t
ñ
u.
 Th
t v
y, b
Office 2007 là m
t s
“l
t xác” c
v
hình th
c l
n n
i dung mà ch
c ch
nb
n s
ph
i t
n khá nhi
u th
 
i gian tìm hi
u v
nó. Tuy nhiên khi
ñ
ã làm ch
 
ñư 
c b
 ph
n m
m này r
i thì b
n s
c
m th
y công vi
c v
ă
n phòng c
a mình tr
 
nên nh
nhàngh
ơ 
n tr
ư 
c nhi
u vì b
c
c ch
ươ 
ng trình
ñư 
c s
p x
p l
i h
 
p lý, các công c
h
tr
 
t
 
ñ
ng s
n sàng giúp
ñ 
b
n, nh
ng tính n
ă
ng m
 
i
ñ
áp
ng t
t h
ơ 
n nhu c
u c
a b
n...
Làm quen v
 
i giao di
n m
 
i
 Trong Word 2007, b
n s
không còn th
y các menu l
nh nh
ư
phiên b
n tr
ư 
c mà thayvào
ñ
ó là h
th
ng “ribbon” v
 
i 3 thành ph
n chính: th
(Tab), nhóm (Group) và các nútl
nh (Command button). Các nút l
nh có liên quan
ñ
n nhau
ñư 
c gom vào m
t nhóm, ví d
nh
ư
các nút ch
n font, c
 
ch
, in
ñ
m, nghiêng, g
ch chân...
ñư 
c gom vào nhómFont. Nhi
u nhóm có chung m
t tác v
l
i
ñư 
c gom vào trong m
t th
.B
n hãy
ñ
ý,
 
góc trên bên tay trái có m
t nút hình tròn , nó có tên là Microsoft OfficeButton. Nh
n nút này s
xu
t hi
n m
t b
ng l
nh t
ươ 
ng t
nh
ư
menu File c
a phiên b
nWord tr
ư 
c, bao g
m các l
nh: New, Open, Save, Print...Quick Access Toolbar là thanh công c
n
m c
nh nút Microsoft Office Button, giúp truyc
p nhanh
ñ
n nh
ng nút l
nh th
ư 
ng dùng. B
n có th
nh
n chu
t vào nút m
ũ
i tên
 
 cu
i thanh và b
sung thêm nh
ng nút l
nh b
n hay dùng khác vào thanh công c
nàyb
ng cách
ñ
ánh d
u ch
n vào nó.
S
 
d
ng phím t
t
ñ
m
 
các th
, nút l
nh
 Ngoài ph
ươ 
ng pháp nh
n chu
t, b
n có th
s
d
ng phím t
t
ñ
truy c
p
ñ
n các th
, nútl
nh m
t cách nhanh chóng. R
t
ñơ 
n gi
n, hãy gi
phím Alt trong 2 giây, l
p t
c xu
thi
n các ch
cái trên các th
, b
n nh
n ti
p ch
cái trên th
nào mình mu
n m
 
, th
 
ñ
ó s
 
ñư 
c kích ho
t. Bây gi
 
trên các nút l
nh l
i xu
t hi
n m
t lo
t ch
cái
ñ
b
n kích ho
tnó v
 
i cách t
ươ 
ng t
.
 
Lê Tu
n V
ũ
- g
i các b
n cauduong.NET
T
o m
t tài li
u m
 
i
 T
ươ 
ng t
nh
ư
Word 2003, phím t
t
ñ
t
o m
t tài li
u m
 
i trong Word 2007 là Ctrl+N.Cách khác: Nh
n chu
t vào Microsoft Office Button , ch
n New, nh
n
ñ
úp chu
t vô m
cBlank document.T
o m
t tài li
u m
 
i t
m
u có s
n: Nh
n Microsoft Office Button , ch
n New. Nh
nInstalled Templates, sau
ñ
ó ch
n m
t m
u
ñ
ã cài vào máy hay ch
n m
t m
u t
 Microsoft Office Online (yêu c
u có k
t n
i Internet
ñ
t
i v
). Nh
n nút Create
ñ
t
om
t tài li
u m
 
i t
m
u
ñ
ã ch
n.
M
 
tài li
u có s
n trên máy
T
ươ 
ng t
nh
ư
Word 2003, phím t
t m
 
tài li
u có s
n là Ctrl+O. B
n c
ũ
ng có th
vàoMicrosoft Office Button , ch
n Open.
 
Lê Tu
n V
ũ
- g
i các b
n cauduong.NET
L
ư 
u tài li
u
Phím t
t
ñ
l
ư
u tài li
u là Ctrl+S (gi
ng Word 2003). Cách khác: Nh
n Microsoft OfficeButton , ch
n Save.N
u file tài li
u này tr
ư 
c
ñ
ó ch
ư
a
ñư 
c l
ư
u l
n nào, b
n s
 
ñư 
c yêu c
u
ñ
t tên file vàch
n n
ơ 
i l
ư
u.
ð
l
ư
u tài li
u v
 
i tên khác (hay
ñ
nh d
ng khác), b
n nh
n Microsoft Office Button ,ch
n Save As (phím t
t F12, t
ươ 
ng t
nh
ư
Word 2003).
M
c
ñ
nh l
ư 
u tài li
u d
ng Word 2003 tr
 
v
tr
ư 
c
M
c
ñ
nh, tài li
u c
a Word 2007
ñư 
c l
ư
u v
 
i
ñ
nh d
ng là *.DOCX, khác v
 
i *.DOCmà b
n
ñ
ã quen thu
c. V
 
i
ñ
nh d
ng này, b
n s
không th
nào m
 
 
ñư 
c trên Word2003 tr
 
v
tr
ư 
c n
u không cài thêm b
chuy
n
ñ
i.
ð
t
ươ 
ng thích khi m
 
trên Word2003 mà không cài thêm ch
ươ 
ng trình, Word 2007 cho phép b
n l
ư
u l
i v
 
i
ñ
nh d
ngWord 2003 (trong danh sách Save as type c
a h
p tho
i Save As, b
n ch
n Word 97-2003 Document).Mu
n Word 2007 m
c
ñ
nh l
ư
u v
 
i
ñ
nh d
ng c
a Word 2003, b
n nh
n MicrosoftOffice Button , ch
n Word Options
ñ
m
 
h
p tho
i Word Options. Trong khung bêntrái, ch
n Save. T
i m
c Save files in this format, b
n ch
n Word 97-2003 Document(*.doc). Nh
n OK.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->