Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DOSOFTEI - Psaltirea in versuri

DOSOFTEI - Psaltirea in versuri

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,537|Likes:
Published by soreata

More info:

Published by: soreata on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
Dosoftei
Psaltirea în versuri 
 
Textele edi
ţ
iei de fa
ţă
sunt reproduse dup
ă
:Dosoftei.
Psaltirea în versuri, 1673.
Edi
ţ
ie critic
ă
de N. A. Ursu. Cu un cuvânt înainte de ÎnaltPrea Sfin
ţ
itul Iustin Moisescu, Arhiepiscop al Ia
ş
ilor 
ş
i Mitropolit al Moldovei
ş
i Sucevei. Ia
ş
i,1974.Dosoftei.
Opere, 1. Versuri.
Edi
ţ
ie critic
ă
de N. A. Ursu. Studiu introductiv de Al. Andriescu.Editura Minerva, Bucure
ş
ti, 1978.Dosoftei.
Opere poetice
(cu caractere chirilice). Selec
ţ
ie, comentarii
ş
i postfa
ţă
de Pavel Balmu
ş
.Editura Literatura artistic
ă
, Chi
ş
in
ă
u, 1989.Textele în mare respect
ă
particularit
ăţ
ile de limb
ă
 
ş
i stil ale autorului.TABEL CRONOLOGIC1624
26 octombrie
se na
ş
te Dosoftei, mitropolitul (numele monahal al lui Dimitrie Barila), viitorulc
ă
rturar, poet, traduc
ă
tor, provenit dintr-o familie de negustori macedoneni. Originar de prinp
ă
ţ
ile Sucevei, viitorul ierarh, pe numele laic Dimitrie, coboar 
ă
, se pare, din neam de mazili, cafiu al lui Leonte Barila (B
ă
ril
ă
sau Boril
ă
)
ş
i al Mariei, zis
ă
 
ş
i Misira. Doi fra
ţ
i ai s
ă
i, Chiriac
ş
iVasile, sunt atesta
ţ
i la 1873 ca locuitori ai Sucevei, iar a unei surori — c
ă
s
ă
torit
ă
cu unul
Ş
erbu.Sunt pu
ţ
in l
ă
murite împrejur 
ă
rile în care Dosoftei îmbr 
ăţ
i
ş
eaz
ă
cariera ecleziastic
ă
: decisiv poates
ă
fi fost îns
ă
impulsul celor dintâi înclina
ţ
ii c
ă
rtur 
ă
re
ş
ti. R
ă
zle
ţ
e, parvin din epoc
ă
 
ş
i informa
ţ
iilece îng
ă
duie reconstituirea primei perioade a form
ă
rii sale spirituale, ca
ş
i mai târziu a condi
ţ
iilor ce vor fi favorizat des
ă
vâr 
ş
irea culturii sale umaniste. Opinia potrivit c
ă
reia Dosoftei ar fi înv
ăţ
at laIa
ş
i, la
Ş
coala domneasc
ă
de la Trei Ierarhi, ar fi sus
ţ
inut
ă
 
ş
i de m
ă
rturia documentar 
ă
ceconfirm
ă
prelungirea afl
ă
rii sale în ora
ş
ul de re
ş
edin
ţă
ca ierodiacon la Mitropolie. Aici se va fisim
ţ
it întâi atras
ş
i înrâurit de personalitatea mitropolitului Varlaam, ale c
ă
rui ini
ţ
iative culturale leva prelua, f 
ă
cându-le s
ă
triumfe mai târziu deplin. Cuno
ş
tin
ţ
ele sale în domeniul limbilor vechi(elina, latina) sau al unor limbi
ş
i culturi moderne (polon
ă
, ucrainean
ă
, rus
ă
, neogreac
ă
) ar  justifica ipoteza unor eventuale studii continuate în Polonia, cum se crede la Lvov, în
ş
coalaFr 
ăţ
iei ortodoxe.1649 Dup
ă
un
ă
stimp petrecut ca ieromonah la Probota (Probata), unde prezen
ţ
a sa estesemnalat
ă
, Dosoftei se impune, urcând treptele ierarhiei biserice
ş
ti.1658 Dosoftei se afl
ă
în fruntea episcopiei de Hu
ş
i.1659 Devine episcop de Roman. În epoca p
ă
storiei la Roman se na
ş
te, probabil, prietenia sa cuMiron Costin, precum
ş
i aceea cu Dositei Notara, viitorul patriarh al Ierusalimului, pe care îl întâlne
ş
te în 1664 la curtea din Ia
ş
i a domnitorului Eustratie Dabija.1665 Începe s
ă
versifice
Psaltirea
care se va dovedi mai apoi capodopera sa poetic
ă
.1671 Ajunge mitropolit al Moldovei. În aceast
ă
calitate va sprijini în anii urm
ă
tori politicaantiturceasc
ă
a lui
Ş
tefan Petriceicu.1673 În Polonia, la Uniev, se tip
ă
resc
Ps
ă
ltire a sfântului proroc David (Psaltirea în versuri)
 
ş
i
Preacinstitul Acatist 
ş
i Paraclis al Preasfin
ţ 
itei N 
ă
sc 
ă
toare de Dumnezeu 
, prelucrat
ă
de Dosofteidup
ă
traduceri române
ş
ti anterioare, con
ţ
inând numeroase pasaje de proz
ă
ritmat
ă
. (Lui Dosofteii s-au atribuit îns
ă
, mai de curând,
ş
i o traducere anterioar 
ă
a
Paraclisului Precistii 
, scoas
ă
desub tipar la Ia
ş
i, probabil în anii 1645-1649, împreun
ă
cu dou
ă
fragmente biblice,
Cuvinte
ş
i jele
 
la robie Ierusalimului, când din Ierusalim la Vavilon i-au mutat Navuhodonosor împ
ă
rat,
ş
 pomenire
ş
i de n
ă
 paste ce-au n
ă
 p
ă
stuit acei doi giudec 
ă
tori pre Susana,
t
ă
lm
ă
cite din slavon
ă
,
ş
io introducere de 48 de versuri originale; din aceast
ă
perspectiv
ă
este reconsiderat
ă
 
ş
i datadebutului s
ă
u literar.)1674 În februarie împreun
ă
cu domnitorul silit s
ă
p
ă
ă
seasc
ă
 
ţ
ara dup
ă
lupta de la Hotin (11noiembrie 1673), în preajma c
ă
reia trecuse din tab
ă
ra turcilor în cea a hatmanului Jan Sobieski,Dosoftei se refugiaz
ă
în Polonia, unde r 
ă
mâne pân
ă
în 1675.1675 La începutul anului el revine în Moldova, unde, dup
ă
o deten
ţ
ie de câteva luni în m
ă
n
ă
stireaSf. Sava din Ia
ş
i, redobânde
ş
te func
ţ
ia de mitropolit, probabil la interven
ţ
ia lui Dositei Notara pelâng
ă
domnitorul Dumitra
ş
cu Cantacuzino. Urmeaz
ă
pentru Dosoftei un deceniu de intens
ă
 
ş
isistematic
ă
activitate de traducere
ş
i tip
ă
rire a c
ă
ţ
ilor de cult în limba român
ă
. Necesitateaconsacr 
ă
rii limbii poporului în serviciul liturgic este în
ţ
eleas
ă
de el, ca
ş
i mai înainte de Varlaam,din perspectiva acelui râvnit progres cultural, menit a risipi ignoran
ţ
a („s
ă
-n
ţ
eleag
ă
cre
ş
tiniisfintele taine“ — deziderat promo-vat de Dosoftei, ca slujitor al bisericii, în acord cu imperativeleveacului, cu argumentele re
ţ
inute din tradi
ţ
ia
Scripturii 
)
ş
i a face accesibil
ă
cartea adresat
ă
 întregii semin
ţ
ii „rumâne
ş
ti“ („tutinderea ce s
ă
afl
ă
într-aceast
ă
limb
ă
pravoslavnic
ă
“), mijloc deedificare a con
ş
tiin
ţ
ei na
ţ
ionale.1679 De sub tiparul reînfiin
ţ
at la Ia
ş
i, la Trei Ierarhi, cu ajutorul me
ş
teru-lui Vasile Stadnicki din
ş
coala tipografilor de la Uniev, apare, pentru început în condi
ţ
ii modeste,
Dumnezeiasca liturghie
,tradus
ă
din grece
ş
te. Prin intermediul lui Iona
ş
cu Bilevici, sol al domnitorului Gheorghe Duca înRusia, Dosoftei ob
ţ
ine sprijinul lui Nicolae Milescu
ş
i al patriarhului Moscovei, Ioachim, pentrucump
ă
rarea unei noi tipografii. Dup
ă
cum rezult
ă
 
ş
i din scrisorile schimbate între Ia
ş
i
ş
i Moscova în 1679, Milescu, de
ş
i „desp
ă
ţ
it prin spa
ţ
iu“, se dovede
ş
te a fi r 
ă
mas legat suflete
ş
te de înf 
ă
ptuirile din
ţ
ar 
ă
, iar patriarhul Ioachim elogiaz
ă
acum „mintea aleas
ă
“, „în
ţ
eleapta ocârmuire“
ş
i îndr 
ă
zne
ţ
ele proiecte culturale ale mitropolitului.1680 Prin str 
ă
daniile lui Dosoftei, sus
ţ
inute de Duca, în capitala Moldovei (unde, în 1680, va fiinstalat
ă
 
ş
i o tipografie greceasc
ă
patronat
ă
de patriarhul Dositei al Ierusalimului), vor continua s
ă
se editeze de aici înante
Psaltirea de-n
ţ 
eles a sfântului împ
ă
rat proroc David (Psaltirea sla-vo-român
ă
 ).
1681 Editeaz
ă
un
Molit 
ă
vnic de-n
ţ 
eles.
1682—1686 Tip
ă
re
ş
te
Via
ţ 
a
ş
i petrecerea sfin
ţ 
ilor 
(4 vol.), dintre care doar trei ap
ă
rute integral(Dosoftei o traduce începând din 1658 dup
ă
izvoare grece
ş
ti
ş
i medioslave, îndeosebi dup
ă
Mineiele
lui Maximos Margunios
ş
i edi
ţ
ia vene
ţ
ian
ă
Glykis a
Mineielor 
bizantine), edi
ţ
ia a doua aliturghierului,
Sfânta liturghie
(pentru tip
ă
rirea c
ă
reia Dosoftei c
ă
p
ă
tase acordul patriarhuluiecumenic din Alexandria, Partenie Prohoros)
ş
i
Parimiile preste an
în 1683, poate
ş
i un
Octoih,
ă
mas neterminat, atribuit de asemenea lui.1684 În ianuarie, în timpul scurtei reveniri în scaunul
ţă
rii a lui
Ş
tefan Petriceicu, mitropolitului i se încredin
ţ
eaz
ă
o misiune diplomatic
ă
în Rusia, de unde, preg
ă
tit s
ă
accepte suveranitatea
ţ
arului,domnitorul n
ă
d
ă
 jduia s
ă
primeasc
ă
ajutor împotriva turcilor. Dosoftei este re
ţ
inut îns
ă
la Kiev,unde, invocat
ă
fiind carantina împotriva unei epidemii de cium
ă
, este interogat
ş
i constrâns s
ă
a
ş
tepte r 
ă
spunsul la peti
ţ
ia adresat
ă
 
ţ
arului. Declara
ţ
ia pe care o face în fa
ţ
a autorit
ăţ
ilor kievene îl arat
ă
hot
ă
rât, ap
ă
rându-
ş
i cu st
ă
ruin
ţă
cauza (exprimându-
ş
i rezerva fa
ţă
de promisiunilepolonezilor „nestatornici“, Dosoftei atr 
ă
gea aten
ţ
ia asupra dezavantajelor ce le-ar prezenta pentruRusia consolidarea puterii militare a turcilor în Moldova), p
ă
truns de soarta
ţă
rii, amenin
ţ
at
ă
de „pierzarea ceadin urm
ă
“,
ş
i luptând s
ă
înl
ă
ture stavila ce-i închidea c
ă
l
ă
toria. Între timp viziteaz
ă
Lavra Pecerska
ş
i la cei
ş
aizeci de ani ai s
ă
i, seminuneaz
ă
cu candoare nepref 
ă
cut
ă
de miracolul conserv
ă
rii moa
ş
telor ad
ă
postite în pe
ş
ter 
ă
,impresii ce vor declan
ş
a
ş
i o rememorare cu virtu
ţ
i literare, într-o not
ă
, pe un volum din
Via
ţ 
a
ş
 petrecerea sfin
ţ 
ilor 
. Cu aceea
ş
i neclintit
ă
speran
ţă
în izbânda popoarelor cre
ş
tine asuprite înlupta comun
ă
împotriva „agarenilor“ întâmpin
ă
Dosoftei campania din Moldova a regelui Sobieski,

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anastasia Pislaru liked this
antonioeldor3315 liked this
Doru liked this
Romila Dan liked this
Ioan M. liked this
Beby BebitsSa liked this
Hiu Kirio liked this
Vlad Lazari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->