Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DOSOFTEI - Psaltirea in versuri

DOSOFTEI - Psaltirea in versuri

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,519|Likes:
Published by soreata

More info:

Published by: soreata on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
Dosoftei
Psaltirea în versuri 
 
Textele edi
ţ
iei de fa
ţă
sunt reproduse dup
ă
:Dosoftei.
Psaltirea în versuri, 1673.
Edi
ţ
ie critic
ă
de N. A. Ursu. Cu un cuvânt înainte de ÎnaltPrea Sfin
ţ
itul Iustin Moisescu, Arhiepiscop al Ia
ş
ilor 
ş
i Mitropolit al Moldovei
ş
i Sucevei. Ia
ş
i,1974.Dosoftei.
Opere, 1. Versuri.
Edi
ţ
ie critic
ă
de N. A. Ursu. Studiu introductiv de Al. Andriescu.Editura Minerva, Bucure
ş
ti, 1978.Dosoftei.
Opere poetice
(cu caractere chirilice). Selec
ţ
ie, comentarii
ş
i postfa
ţă
de Pavel Balmu
ş
.Editura Literatura artistic
ă
, Chi
ş
in
ă
u, 1989.Textele în mare respect
ă
particularit
ăţ
ile de limb
ă
 
ş
i stil ale autorului.TABEL CRONOLOGIC1624
26 octombrie
se na
ş
te Dosoftei, mitropolitul (numele monahal al lui Dimitrie Barila), viitorulc
ă
rturar, poet, traduc
ă
tor, provenit dintr-o familie de negustori macedoneni. Originar de prinp
ă
ţ
ile Sucevei, viitorul ierarh, pe numele laic Dimitrie, coboar 
ă
, se pare, din neam de mazili, cafiu al lui Leonte Barila (B
ă
ril
ă
sau Boril
ă
)
ş
i al Mariei, zis
ă
 
ş
i Misira. Doi fra
ţ
i ai s
ă
i, Chiriac
ş
iVasile, sunt atesta
ţ
i la 1873 ca locuitori ai Sucevei, iar a unei surori — c
ă
s
ă
torit
ă
cu unul
Ş
erbu.Sunt pu
ţ
in l
ă
murite împrejur 
ă
rile în care Dosoftei îmbr 
ăţ
i
ş
eaz
ă
cariera ecleziastic
ă
: decisiv poates
ă
fi fost îns
ă
impulsul celor dintâi înclina
ţ
ii c
ă
rtur 
ă
re
ş
ti. R
ă
zle
ţ
e, parvin din epoc
ă
 
ş
i informa
ţ
iilece îng
ă
duie reconstituirea primei perioade a form
ă
rii sale spirituale, ca
ş
i mai târziu a condi
ţ
iilor ce vor fi favorizat des
ă
vâr 
ş
irea culturii sale umaniste. Opinia potrivit c
ă
reia Dosoftei ar fi înv
ăţ
at laIa
ş
i, la
Ş
coala domneasc
ă
de la Trei Ierarhi, ar fi sus
ţ
inut
ă
 
ş
i de m
ă
rturia documentar 
ă
ceconfirm
ă
prelungirea afl
ă
rii sale în ora
ş
ul de re
ş
edin
ţă
ca ierodiacon la Mitropolie. Aici se va fisim
ţ
it întâi atras
ş
i înrâurit de personalitatea mitropolitului Varlaam, ale c
ă
rui ini
ţ
iative culturale leva prelua, f 
ă
cându-le s
ă
triumfe mai târziu deplin. Cuno
ş
tin
ţ
ele sale în domeniul limbilor vechi(elina, latina) sau al unor limbi
ş
i culturi moderne (polon
ă
, ucrainean
ă
, rus
ă
, neogreac
ă
) ar  justifica ipoteza unor eventuale studii continuate în Polonia, cum se crede la Lvov, în
ş
coalaFr 
ăţ
iei ortodoxe.1649 Dup
ă
un
ă
stimp petrecut ca ieromonah la Probota (Probata), unde prezen
ţ
a sa estesemnalat
ă
, Dosoftei se impune, urcând treptele ierarhiei biserice
ş
ti.1658 Dosoftei se afl
ă
în fruntea episcopiei de Hu
ş
i.1659 Devine episcop de Roman. În epoca p
ă
storiei la Roman se na
ş
te, probabil, prietenia sa cuMiron Costin, precum
ş
i aceea cu Dositei Notara, viitorul patriarh al Ierusalimului, pe care îl întâlne
ş
te în 1664 la curtea din Ia
ş
i a domnitorului Eustratie Dabija.1665 Începe s
ă
versifice
Psaltirea
care se va dovedi mai apoi capodopera sa poetic
ă
.1671 Ajunge mitropolit al Moldovei. În aceast
ă
calitate va sprijini în anii urm
ă
tori politicaantiturceasc
ă
a lui
Ş
tefan Petriceicu.1673 În Polonia, la Uniev, se tip
ă
resc
Ps
ă
ltire a sfântului proroc David (Psaltirea în versuri)
 
ş
i
Preacinstitul Acatist 
ş
i Paraclis al Preasfin
ţ 
itei N 
ă
sc 
ă
toare de Dumnezeu 
, prelucrat
ă
de Dosofteidup
ă
traduceri române
ş
ti anterioare, con
ţ
inând numeroase pasaje de proz
ă
ritmat
ă
. (Lui Dosofteii s-au atribuit îns
ă
, mai de curând,
ş
i o traducere anterioar 
ă
a
Paraclisului Precistii 
, scoas
ă
desub tipar la Ia
ş
i, probabil în anii 1645-1649, împreun
ă
cu dou
ă
fragmente biblice,
Cuvinte
ş
i jele
 
la robie Ierusalimului, când din Ierusalim la Vavilon i-au mutat Navuhodonosor împ
ă
rat,
ş
 pomenire
ş
i de n
ă
 paste ce-au n
ă
 p
ă
stuit acei doi giudec 
ă
tori pre Susana,
t
ă
lm
ă
cite din slavon
ă
,
ş
io introducere de 48 de versuri originale; din aceast
ă
perspectiv
ă
este reconsiderat
ă
 
ş
i datadebutului s
ă
u literar.)1674 În februarie împreun
ă
cu domnitorul silit s
ă
p
ă
ă
seasc
ă
 
ţ
ara dup
ă
lupta de la Hotin (11noiembrie 1673), în preajma c
ă
reia trecuse din tab
ă
ra turcilor în cea a hatmanului Jan Sobieski,Dosoftei se refugiaz
ă
în Polonia, unde r 
ă
mâne pân
ă
în 1675.1675 La începutul anului el revine în Moldova, unde, dup
ă
o deten
ţ
ie de câteva luni în m
ă
n
ă
stireaSf. Sava din Ia
ş
i, redobânde
ş
te func
ţ
ia de mitropolit, probabil la interven
ţ
ia lui Dositei Notara pelâng
ă
domnitorul Dumitra
ş
cu Cantacuzino. Urmeaz
ă
pentru Dosoftei un deceniu de intens
ă
 
ş
isistematic
ă
activitate de traducere
ş
i tip
ă
rire a c
ă
ţ
ilor de cult în limba român
ă
. Necesitateaconsacr 
ă
rii limbii poporului în serviciul liturgic este în
ţ
eleas
ă
de el, ca
ş
i mai înainte de Varlaam,din perspectiva acelui râvnit progres cultural, menit a risipi ignoran
ţ
a („s
ă
-n
ţ
eleag
ă
cre
ş
tiniisfintele taine“ — deziderat promo-vat de Dosoftei, ca slujitor al bisericii, în acord cu imperativeleveacului, cu argumentele re
ţ
inute din tradi
ţ
ia
Scripturii 
)
ş
i a face accesibil
ă
cartea adresat
ă
 întregii semin
ţ
ii „rumâne
ş
ti“ („tutinderea ce s
ă
afl
ă
într-aceast
ă
limb
ă
pravoslavnic
ă
“), mijloc deedificare a con
ş
tiin
ţ
ei na
ţ
ionale.1679 De sub tiparul reînfiin
ţ
at la Ia
ş
i, la Trei Ierarhi, cu ajutorul me
ş
teru-lui Vasile Stadnicki din
ş
coala tipografilor de la Uniev, apare, pentru început în condi
ţ
ii modeste,
Dumnezeiasca liturghie
,tradus
ă
din grece
ş
te. Prin intermediul lui Iona
ş
cu Bilevici, sol al domnitorului Gheorghe Duca înRusia, Dosoftei ob
ţ
ine sprijinul lui Nicolae Milescu
ş
i al patriarhului Moscovei, Ioachim, pentrucump
ă
rarea unei noi tipografii. Dup
ă
cum rezult
ă
 
ş
i din scrisorile schimbate între Ia
ş
i
ş
i Moscova în 1679, Milescu, de
ş
i „desp
ă
ţ
it prin spa
ţ
iu“, se dovede
ş
te a fi r 
ă
mas legat suflete
ş
te de înf 
ă
ptuirile din
ţ
ar 
ă
, iar patriarhul Ioachim elogiaz
ă
acum „mintea aleas
ă
“, „în
ţ
eleapta ocârmuire“
ş
i îndr 
ă
zne
ţ
ele proiecte culturale ale mitropolitului.1680 Prin str 
ă
daniile lui Dosoftei, sus
ţ
inute de Duca, în capitala Moldovei (unde, în 1680, va fiinstalat
ă
 
ş
i o tipografie greceasc
ă
patronat
ă
de patriarhul Dositei al Ierusalimului), vor continua s
ă
se editeze de aici înante
Psaltirea de-n
ţ 
eles a sfântului împ
ă
rat proroc David (Psaltirea sla-vo-român
ă
 ).
1681 Editeaz
ă
un
Molit 
ă
vnic de-n
ţ 
eles.
1682—1686 Tip
ă
re
ş
te
Via
ţ 
a
ş
i petrecerea sfin
ţ 
ilor 
(4 vol.), dintre care doar trei ap
ă
rute integral(Dosoftei o traduce începând din 1658 dup
ă
izvoare grece
ş
ti
ş
i medioslave, îndeosebi dup
ă
Mineiele
lui Maximos Margunios
ş
i edi
ţ
ia vene
ţ
ian
ă
Glykis a
Mineielor 
bizantine), edi
ţ
ia a doua aliturghierului,
Sfânta liturghie
(pentru tip
ă
rirea c
ă
reia Dosoftei c
ă
p
ă
tase acordul patriarhuluiecumenic din Alexandria, Partenie Prohoros)
ş
i
Parimiile preste an
în 1683, poate
ş
i un
Octoih,
ă
mas neterminat, atribuit de asemenea lui.1684 În ianuarie, în timpul scurtei reveniri în scaunul
ţă
rii a lui
Ş
tefan Petriceicu, mitropolitului i se încredin
ţ
eaz
ă
o misiune diplomatic
ă
în Rusia, de unde, preg
ă
tit s
ă
accepte suveranitatea
ţ
arului,domnitorul n
ă
d
ă
 jduia s
ă
primeasc
ă
ajutor împotriva turcilor. Dosoftei este re
ţ
inut îns
ă
la Kiev,unde, invocat
ă
fiind carantina împotriva unei epidemii de cium
ă
, este interogat
ş
i constrâns s
ă
a
ş
tepte r 
ă
spunsul la peti
ţ
ia adresat
ă
 
ţ
arului. Declara
ţ
ia pe care o face în fa
ţ
a autorit
ăţ
ilor kievene îl arat
ă
hot
ă
rât, ap
ă
rându-
ş
i cu st
ă
ruin
ţă
cauza (exprimându-
ş
i rezerva fa
ţă
de promisiunilepolonezilor „nestatornici“, Dosoftei atr 
ă
gea aten
ţ
ia asupra dezavantajelor ce le-ar prezenta pentruRusia consolidarea puterii militare a turcilor în Moldova), p
ă
truns de soarta
ţă
rii, amenin
ţ
at
ă
de „pierzarea ceadin urm
ă
“,
ş
i luptând s
ă
înl
ă
ture stavila ce-i închidea c
ă
l
ă
toria. Între timp viziteaz
ă
Lavra Pecerska
ş
i la cei
ş
aizeci de ani ai s
ă
i, seminuneaz
ă
cu candoare nepref 
ă
cut
ă
de miracolul conserv
ă
rii moa
ş
telor ad
ă
postite în pe
ş
ter 
ă
,impresii ce vor declan
ş
a
ş
i o rememorare cu virtu
ţ
i literare, într-o not
ă
, pe un volum din
Via
ţ 
a
ş
 petrecerea sfin
ţ 
ilor 
. Cu aceea
ş
i neclintit
ă
speran
ţă
în izbânda popoarelor cre
ş
tine asuprite înlupta comun
ă
împotriva „agarenilor“ întâmpin
ă
Dosoftei campania din Moldova a regelui Sobieski,

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
antonioeldor3315 liked this
Doru liked this
Romila Dan liked this
Ioan M. liked this
Beby BebitsSa liked this
Hiu Kirio liked this
Vlad Lazari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->