Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Unite 07

Unite 07

Ratings:
(0)
|Views: 510|Likes:
Published by aliacar

More info:

Published by: aliacar on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

pdf

text

original

 
Amaçlar
Bu üniteyi çal
ı
ş
t
ı
ktan sonra;Birinci Dünya Sava
ş
ı
'n
ı
n sonunda bar
ı
ş
ı
koruma çabalar
ı
hak-
ı
nda bilgi edinecek,
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
'na yol açan siyasal olaylar
ı
kavrayacak,• Sava
ş
ı
n dünyaya yay
ı
lmas
ı
n
ı
ve Müttefik Devletlerin sava
ş
ı
nsürdürülmesinde izledikleri stratejileri yak 
ı
ndan gözlemleyebi-lecek,• Sava
ş
boyunca Türkiye'nin konumunu ve izledi
ğ
i politikay
ı
ö
ğ
reneceksiniz.
İ
çindekiler
Giri
ş
131Birinci Dünya Sava
ş
ı
'ndan Sonra Meydana Gelen SiyasalGeli
ş
meler131Stakonun Bozulmas
ı
ve
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
'na Yol AçanOlaylar137Sava
ş
ı
n Ba
ş
lamas
ı
ve Yay
ı
lmas
ı
142Sava
ş
S
ı
ras
ı
nda Önemli Siyasal Bulu
ş
malar147Sava
ş
ı
n Sona Ermesi152
ÜN
İ
TE
7
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
YazarYrd.Doç.Dr. Kemal YAKUT 
 
ANADOLU ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
'nda Türkiye'nin Politikas
ı
153Özet155De
ğ
erlendirme Sorular
ı
156Yararlan
ı
lan ve Ba
ş
vurulabilecek Kaynaklar157
Çal
ı
ş
ma Önerileri
Ünitede ad
ı
geçen ki
ş
ilerin ya
ş
am öykülerini bir ansiklopedi-den okuyunuz.Yan
ı
n
ı
zda bir atlas bulundurarak olaylar
ı
n geçti
ğ
i yerleri belir-leyiniz.Türkiye'nin sava
ş
sonunda müttefiklerle birlikte hareket etme-si, siyasal düzeni nas
ı
l etkilemi
ş
tir? Kendi aran
ı
zda tart
ı
ş
ı
n
ı
z.
 
AÇIKÖ
Ğ
RET
İ
M FAKÜLTES
İ
1. Giri
ş
Yirminci yüzy
ı
l, milyonlarca insan
ı
yeni özgürlüklere ve daha iyi bir ya
ş
ama do
ğ
-ru ta
ş
ı
rken, birçoklar
ı
na da görülmemi
ş
ac
ı
lar tatt
ı
rd
ı
.
İ
nsanl
ı
k, yüzy
ı
l
ı
n ba
ş
ı
ndapatlak veren Birinci Dünya Sava
ş
ı
'yla tarihte görülmemi
ş
y
ı
ı
nt
ı
ve ac
ı
larla kar
ş
ı
-la
ş
t
ı
. Ancak insanl
ı
k bu korkunç faciay
ı
unutma olana
ğ
ı
bulamadan ayn
ı
 
ş
eyleri
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
'nda bir kez daha ya
ş
amak zorunda kald
ı
. Bu olaylar sonucudünyam
ı
z temelden sars
ı
ld
ı
ve bar
ı
ş
c
ı
l duygular büyük yara ald
ı
. Nitekim, ünlü
İ
ngiliz tarihçi Eric Hobsbawm "K
ı
sa 20. Yüzy
ı
l (1914-1991)" adl
ı
kitab
ı
nda iki dün-ya sava
ş
ı
n
ı
ve sonras
ı
n
ı
 
ş
öyle de
ğ
erlendirmi
ş
tir: "1914'ten
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
'n
ı
nertesine kadar ya
ş
anan bir
felaket ça
ğ
ı
n
ı
 , yirmi be
ş
ya da otuz y
ı
l süren bir ola
ğ
a-nüstü ekonomik büyüme ve toplumsal dönü
ş
üm izledi. Bu dönü
ş
üm insan toplu-munu muhtemelen k 
ı
yaslanabilir k 
ı
sal
ı
kta herhangi bir ba
ş
ka dönemden daha de-rin bir biçimde de
ğ
i
ş
tirdi. Geriye bak 
ı
ld
ı
ğ
ı
nda bu dönem bir Alt
ı
n Ça
ğ
olarak gö-rülebilir. Bu dönemin 1970'lerin ba
ş
ı
nda sona erdi
ğ
i neredeyse dolays
ı
z biçimdegörüldü. Yüzy
ı
l
ı
n son bölümü, yeni bir da
ğ
ı
lma, belirsizlik ve kriz, Afrika, eskiSSCB ve Avrupa'n
ı
n önceki sosyalist bölümleri gibi dünyan
ı
n geni
ş
bölgeleri için bir
felaket ça
ğ
ı
 
oldu".
İ
nsanl
ı
ğ
ı
n yeni "felaket ça
ğ
lar
ı
" ya
ş
amamas
ı
için olaylar
ı
n bilinmesinde ve yo-rumlanmas
ı
nda büyük yarar vard
ı
r. Olaylardan ve özellikle iki dünya sava
ş
ı
ndangerekli "derslerin" ç
ı
kart
ı
lmas
ı
 , k 
ı
y
ı
s
ı
nda bulundu
ğ
umuz üçüncü bin y
ı
l
ı
n
ş
ekil-lenmesinde katk 
ı
s
ı
olacakt
ı
r.
İ
talyan tarihçi Leo Valiani'nin dedi
ğ
i gibi, "yüzy
ı
l
ı
-m
ı
z, adalet ve e
ş
itlik fikirlerinin kazand
ı
ğ
ı
zaferin daima k 
ı
sa ömürlü oldu
ğ
unu,ama özgürlü
ğ
ü korumay
ı
ba
ş
ar
ı
rsak her
ş
eye her zaman yeniden ba
ş
layabilece
ğ
i-mizi de kan
ı
tl
ı
yor".
2.
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
'ndan Sonra MeydanaGelen Siyasal Geli
ş
meler
2.1. Dünya Bar
ı
ş
ı
n
ı
n Sa
ğ
lanmas
ı
Giri
ş
imleri
Birinci Dünya Sava
ş
ı
'n
ı
n sona ermesi, uluslararas
ı
alanda ne gibi de
ğ
i
ş
iklikleryaratm
ı
ş
t
ı
r? Tart
ı
ş
ı
n
ı
z.
1919-1939 y
ı
llar
ı
aras
ı
nda ya
ş
anan olaylar dünyam
ı
z
ı
ad
ı
m ad
ı
m bir dünya sava
ş
ı
-na do
ğ
ru sürüklemi
ş
tir. Zira, Birinci Dünya Sava
ş
ı
sonunda yap
ı
lan antla
ş
malarAvrupa'n
ı
n ve dünyan
ı
n güçler dengesini yeniden düzenlemi
ş
ti. Avusturya-Ma-caristan, Alman ve Osmanl
ı
 
İ
mparatorluklar
ı
n
ı
n da
ğ
ı
lmas
ı
uluslararas
ı
alandaönemli bo
ş
luklar yaratm
ı
ş
t
ı
. Bu imparatorluklar
ı
n payla
ş
ı
lmas
ı
için yap
ı
lan ant-la
ş
malar ve kurulan statü bir düzen sa
ğ
lamam
ı
ş
t
ı
. Bar
ı
ş
antla
ş
malar
ı
ndaki haks
ı
z-l
ı
k ve adaletsizlikler, ba
ş
ka bir büyük sava
ş
ı
n gerekçesi olarak görülmü
ş
tür. Bu ne-denle antla
ş
malar
ı
n ilk y
ı
llar
ı
ndan itibaren bar
ı
ş
ı
n süreklili
ğ
ini sa
ğ
lamak üzere çe-
ş
itli önlemler al
ı
nmak istenmi
ş
tir.
İ
K
İ
NC
İ
DÜNYA SAVA
Ş
I131

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
danyalcash liked this
Kaan Kaann liked this
ozgurbozan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->