Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dĚjiny DesÁtkŮ

dĚjiny DesÁtkŮ

Ratings: (0)|Views: 281|Likes:
Published by dananai2669

More info:

Published by: dananai2669 on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2010

pdf

text

original

 
 
DĚJINY DESÁTKŮ
 
 JIŘÍ DOLEŽEL
 
 
Tuto knihu v
ě 
 nuji p
ř 
edevším mému Pánu Ježíši Kristu; dále ji v
ě 
 nuji mé milované manželce a také všem k
ř 
es
ť 
 an
ů
 m, kte
ř 
í mi byli nápomocni p
ř 
i jejím vzniku radou, kritikou i povzbuzením.
ř 
etí opravené a dopln
ě 
né vydání. Ostrava 2007.
 
PŘEDMLUVA K III. VYDÁNÍ
d druhého vydání této knihy již uplynulo p
ě
t let. Mezitím se mnohé událo. Kniha se stala pron
ě
které k
ř 
es
ť
any z charismaticko-letni
č
ního hnutí knihou zapov
ě
zenou, o jejiž existenci není radno hovo
ř 
it
č
i psát. Také jsem byl mezitím konfrontován s faktem, že byla ší 
ř 
ena zaru
č
en
ě
 pravdivá zv
ě
st, že jsem její obsah již odvolal. Kniha tak bude jist
ě
zklamáním pro ty, kte
ř 
í tutonepravdu ší 
ř 
í. Rád bych tak cht
ě
l novým dopln
ě
ným vydáním dát k
ř 
es
ť
an
ů
m k dispozici knihu,která by jim odpov
ě
d
ě
la na základní otázky, týkající se desátk
ů
. Kéž je to pak p
ř 
edevším slovoPísma, které se stane duchem a životem, který zm
ě
ní životy v
ěř 
ících, vždy
ť
: „Nic nezm
ů
žeme protipravd
ě
, nýbrž jen ve jménu pravdy.“ (2K 13,8)
V Ostrav
ě 
19.5.2007 
 
ÚVOD
ádají se spolu pastor, kn
ě
z a rabín, kolik pen
ě
z mají dát na dobro
č
inné ú
č
ely. Pastor
ř 
ekne: „Ud
ě
láme to takhle, nakreslíme na zemi kruh, hodíme peníze do vzduchu, a kolik jichspadne do kruhu, tolik dáme na dobro
č
innost.“ Ale kn
ě
z
ř 
ekne: „Ne, my ty peníze hodíme dovzduchu a to, co spadne mimo kruh, to dáme.“ Kone
č
n
ě
rabín
ř 
ekne: „Ne, my ty peníze hodíme dovzduchu a kolik B
ů
h chce, tolik a
ť
si vezme.“Tato anekdota, kterou jsem p
ř 
ed
č
asem slyšel, je blízká otázce, již si lidé kladou v r
ů
znýchpodobách od nepam
ě
ti: „Kolik pen
ě
z by lidé m
ě
li dávat na boží dílo ?“ Pokud tuto otázku položímekazatel
ů
m, jist
ě
od n
ě
kterých uslyšíme odpov
ěď
, že máme dát
desátky
a bude nám též vysv
ě
tleno,co je skryto pod oním slovem. Budou vysv
ě
tlovat právem; pokud bychom se totiž dnes zeptalinev
ěř 
ících lidí, co znamená termín „desátky“, byli bychom p
ř 
ekvapeni, jak málo znají jeho význam.Možná by nám
ř 
ekli, že to je „n
ě
co ze st
ř 
edov
ě
ku“, anebo by odpov
ě
d
ě
li, že je „vybírají šabatisté“.Museli bychom mít notnou dávku št
ě
stí, abychom krom
ě
bezradného pokr
č
ení ramen uslyšelisprávnou odpov
ěď
: „Desátek je desetina z úrody, kterou k
ř 
es
ť
ané odvád
ě
li církvi.“ Položit p
ř 
itomstejnou otázku p
ř 
ed 200 lety by bylo zcela zbyte
č
né. Tehdy totiž všichni lidé desátky velmi dob
ř 
eznali z vlastní zkušenosti.Desátky však ani dnes nejsou pojmem
č
ist
ě
historickým, kterým se zabývají jen historikové, jezde totiž nemálo kazatel
ů
pokoušejících se k
ř 
es
ť
any znovu p
ř 
ivést k odvád
ě
ní desátk
ů
, aniž bytušili, kolik zla a utrpení již skrze n
ě
církev zp
ů
sobila. Naše kniha si klade za cíl p
ř 
ipomenoutmnohé skute
č
nosti, které jsou již dnes k
ř 
es
ť
an
ů
m neznámé. Z praktických d
ů
vod
ů
je p
ř 
itomrozd
ě
lena na dv
ě
 
č
ásti.V první 
č
ásti podnikneme vzrušující výlet do historie a budeme zkoumat rolidesátk
ů
v kontextu d
ě
 jin evropských i sv
ě
tových. Ve druhé
č
ásti se podíváme, co o desátcích u
č
í Bible.
I. ČÁST - DESÁTKY V DĚJINÁCH
 
apež Sixtus V. dal v 16. století napsat nad dve
ř 
e Vatikánského archivu varovnou v
ě
tu:
„Kdo sem vstoupí, je bez dalšího exkomunikován.“
1)
 ; touto hrozbou však neproz
ř 
eteln
ě
odhalilsv
ů
 j strach z církevních d
ě
 jin. Ohlédneme-li se zp
ě
t do historie, zjistíme, že se m
ě
l skute
č
n
ě
 
č
ehobát. Dodnes se katolická církev pokouší o
č
istit od své temné minulosti; stále se však vyhýbá mnohatémat
ů
m, které jsou jí nep
ř 
íjemné. Jmenujme zde nap
ř 
íklad inkvizici, upálení Mistr
ů
Jana Husa aJeronýma Pražského, násilnou rekatolizaci, pálení 
č
arod
ě
 jnic a Biblí a také v neposlední 
ř 
ad
ě
 mnohé sexuáln
ě
zvrhlé papeže.Také desátky pat
ř 
í mezi choulostivá témata, o nichž se dnes nemá anebo spíše nesmí p
ř 
íliš psát.Poj
ď
me nyní nahlédnout pod tento závoj ml
č
ení a spole
č
n
ě
sledujme události, ve kterých hrálydesátky významnou roli.
 
OHP

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->