Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de Mu Va Logarit-TRONGTAM

Chuyen de Mu Va Logarit-TRONGTAM

Ratings:
(0)
|Views: 1,695|Likes:
Published by VanLinhkkl

More info:

Published by: VanLinhkkl on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
Chuyeân ñeà :
HAØM SOÁ MUÕ - HAØM SOÁ LOÂGARÍTPHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNHCOÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT
TR
NG TÂM KI
N TH
Ứ 
C
I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MUÕ
1. Caùc ñònh nghóa:
 
nn thöøa soá 
aa.a...a
 
(nZ,n1,aR)
 
 
1
aa
 
a
 
 
0
a1
 
a0
 
 
nn
1aa
=
 
{}
(nZ,n1,aR/0)
 
 
mnmn
aa
(
a0;m,nN
)
 
mnmnmn
11aaa
==
 
2. Caùc tính chaát :
 
mnmn
a.aa
+
=
 
 
mmnn
aaa
=
 
 
mnnmm.n
(a)(a)a
=
 
 
nnn
(a.b)a.b
 
 
nnn
aa()bb
 
3. Haøm soá muõ:
Daïng :
x
ya
( a > 0 , a
1 )
 
Taäp xaùc ñònh :
DR
 
 
Taäp giaù trò :
TR
+
=
(
x
a0xR
)
 
Tính ñôn ñieäu:* a > 1 :
x
ya
ñoàng bieán treân
R
 * 0 < a < 1 :
x
ya
nghòch bieán treân
R
 
 
Ñoà thò haøm soá muõ :
 
 
Minh hoïa:
 
a>1y=a
x
 y x
1
0<a<1y=a
x
y x
1
f(x)=2^x
-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.50.511.522.533.5
xy
 
f(x)=(1/2)^x
-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.50.511.522.533.5
xy
 y=2
x
 y=
 x
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ 
21 
1
 x yy x
1
OO
 
II. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ LOÂGARÍT
1. Ñònh nghóa:
Vôùi a > 0 , a
1 vaø N > 0
dnMa
logNMaN
=
 
Ñieàu kieän coù nghóa:
 N 
a
log
coù nghóa khi
>>
010
 N aa
 
2. Caùc tính chaát :
 
a
log10
 
 
a
loga1
 
 
Ma
logaM
 
 
logNa
aN
 
 
a12a1a2
log(N.N)logNlogN
+
 
 
1aa1a22
Nlog()logNlogNN
=
 
 
aa
logN.logN
=α
Ñaëc bieät :
2aa
logN2.logN
 
3. Coâng thöùc ñoåi cô soá :
 
aab
logNlogb.logN
 
 
aba
logNlogNlogb
 
* Heä quaû:
 
ab
1logbloga
vaø
kaa
1logNlogNk
 

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nghquan129 liked this
Chủng Vương Huỳnh liked this
Phạm Đức Tùng liked this
giangthu liked this
Bởi Wậy liked this
Trang Linh Tinh liked this
Tam Duong Tran liked this
badiem1314 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->