Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de Mu Va Logarit-TRONGTAM

Chuyen de Mu Va Logarit-TRONGTAM

Ratings: (0)|Views: 1,690|Likes:
Published by VanLinhkkl

More info:

Published by: VanLinhkkl on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
Chuyeân ñeà :
HAØM SOÁ MUÕ - HAØM SOÁ LOÂGARÍTPHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNHCOÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT
TR
NG TÂM KI
N TH
Ứ 
C
I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MUÕ
1. Caùc ñònh nghóa:
 
nn thöøa soá 
aa.a...a
 
(nZ,n1,aR)
 
 
1
aa
 
a
 
 
0
a1
 
a0
 
 
nn
1aa
=
 
{}
(nZ,n1,aR/0)
 
 
mnmn
aa
(
a0;m,nN
)
 
mnmnmn
11aaa
==
 
2. Caùc tính chaát :
 
mnmn
a.aa
+
=
 
 
mmnn
aaa
=
 
 
mnnmm.n
(a)(a)a
=
 
 
nnn
(a.b)a.b
 
 
nnn
aa()bb
 
3. Haøm soá muõ:
Daïng :
x
ya
( a > 0 , a
1 )
 
Taäp xaùc ñònh :
DR
 
 
Taäp giaù trò :
TR
+
=
(
x
a0xR
)
 
Tính ñôn ñieäu:* a > 1 :
x
ya
ñoàng bieán treân
R
 * 0 < a < 1 :
x
ya
nghòch bieán treân
R
 
 
Ñoà thò haøm soá muõ :
 
 
Minh hoïa:
 
a>1y=a
x
 y x
1
0<a<1y=a
x
y x
1
f(x)=2^x
-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.50.511.522.533.5
xy
 
f(x)=(1/2)^x
-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5-3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.50.511.522.533.5
xy
 y=2
x
 y=
 x
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ 
21 
1
 x yy x
1
OO
 
II. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ LOÂGARÍT
1. Ñònh nghóa:
Vôùi a > 0 , a
1 vaø N > 0
dnMa
logNMaN
=
 
Ñieàu kieän coù nghóa:
 N 
a
log
coù nghóa khi
>>
010
 N aa
 
2. Caùc tính chaát :
 
a
log10
 
 
a
loga1
 
 
Ma
logaM
 
 
logNa
aN
 
 
a12a1a2
log(N.N)logNlogN
+
 
 
1aa1a22
Nlog()logNlogNN
=
 
 
aa
logN.logN
=α
Ñaëc bieät :
2aa
logN2.logN
 
3. Coâng thöùc ñoåi cô soá :
 
aab
logNlogb.logN
 
 
aba
logNlogNlogb
 
* Heä quaû:
 
ab
1logbloga
vaø
kaa
1logNlogNk
 

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nghquan129 liked this
giangthu liked this
Bởi Wậy liked this
Trang Linh Tinh liked this
Tam Duong Tran liked this
badiem1314 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->