Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ria - Overview - Moha 19 Sept

Ria - Overview - Moha 19 Sept

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by Wong Hoang

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Wong Hoang on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2010

pdf

text

original

 
 
ĐÁNH GIÁ D BÁO
TÁC ĐNG PHÁP LUT (RIA)
GII THIU TNG QUAN
Lê Duy Bình
 
 
Đánh giá D báo Tác đng Pháp lut
(RIA) là gì?
RIA là mt quá trình: (i) phân tích các tác đng tim
tàng ca mt thay đi v chính sách và các phng án
ươ
thc hin thay đi đó, và (ii) ph bin thông tin, kt
ế ế
qu phân ch đánh giá cho c ny dng chính sách
ự 
và công chúng.
RIA đc s dng nhm đánh giá:
ư
Tt c các tác đng tim tàng v mt xã hi, môi trng, tài
ặ ộ ư
chính kinh t.
ế
Tt c các loi hình văn bn pháp lut: văn bn pháp quy, các
văn bn chính sách, hoc bán chính thc.
ứ 
S phân b tác đng đi vi các đi tng khác nhau, bao gm
ớ ố ư
ngi tiêu dùng, doanh nghip, các đi tng trong khu vc
ưưự 
công, các t chc phi chính ph, khu vc nông thôn, thành
ự 
th
 
 
Đánh giá D báo Tác đng Pháp lut
(RIA) là gì?
RIA là mt công c chính nhm nâng cao cht lng văn
ư
bn pháp lut. Nó nhm h tr mc tiêu ca chính ph
là:
Ch ban hành văn bn pháp lut khi cn thit.
ế
Trong trng hp cn, nó phi đm bo rng quy đnh pháp lut
ư
đó phù hp vi mc đ ri ro và vn đ đang cn đc x lý
ưử 
Đng thi gim bt các quy đnh v mt pháp lý khi có th.
Tt c các d lut cn đm bo tuân th năm nguyên
tc sau:
Tng ng hp lý vi mc đ ri ro và vn đ
ươ
Có trách nhim đi vi ngi đng đu c quan chính ph,
ươ
Quc hi, ngi s dng và công chúng
ư
Thng nht có th d đoán đc
ư
Minh bch công khai, đn gin, và d hiu, d tuân th
ơ ả ễ
Có mc tiêu tp trung vào vn đ chính, và gim thiu các nh
hng ph
ưở

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->