Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teacher 698 Copy of Ketoantaichinh-tsnh

Teacher 698 Copy of Ketoantaichinh-tsnh

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Wong Hoang

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Wong Hoang on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2010

pdf

text

original

 
 
KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH
CAÙC CHUYEÂN ÑEÀ DAØNH CHOKEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG(Bieân soaïn theo chöông trìnhcuûa Boä taøi chính.)
TRÌNH BAØY: TS.TRAÀN VAÊNTHAÛOÑH KINH TEÁ TP.HOÀ CHÍ MINH
 
 
KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH –khaùi nieäm
Keá toaùn taøi chính laø coâng vieäc thuthaäp, xöû lyù, kieåm tra, phaân tích vaø cungcaáp thoâng tin kinh teá taøi chính baèng baùocaùo taøi chính cho ñoái töôïng coù nhu caàusöû duïng thoâng tin cuûa ñôn vò keá toaùn.
KTTC laø moät phaân heä cuûa heä thoáng keátoaùn.
KTTC phaûn aùnh vaø giaùm ñoác moät caùchlieân tuïc, toaøn dieän vaø coù heä thoáng taøisaûn vaø nguoàn voán cuûa ñôn vò.
 
 
KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH –khaùi nieäm
KTTC tieán haønh thu thaäp, xöûlyù, thu nhaän vaø phaûn aùnhthoâng tin kinh teá taøi chínhcuûa ñôn vò baèng heä thoángphöông phaùp khoa hoïc.
KTTC söû duïng 3 loaïi thöôùcño: hieän vaät, thôøi gian laoñoäng vaø giaù trò, trong ñoùthöôùc ño giaù trò laø thöôc ñochuû yeáu vaø baét buoäc.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->