Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 5 Hóa học phân tích

Chuong 5 Hóa học phân tích

Ratings: (0)|Views: 1,139 |Likes:
Published by ngocsaphia

More info:

Published by: ngocsaphia on Jan 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
Ch
ươ 
ng 5
.
Độ
tan c
a k 
ế
t t
a
 
 Lâm Ng 
c Th
 
ơ 
s
ở 
hóa h
c phân tích
. NXB
Đạ
i h
c qu
c gia Hà N
i 2005.
ừ 
khoá:
C
ơ 
s
ở 
hóa phân tích,
Độ
tan c
a k 
ế
t t
a, Cân b
ng c
nh tranh, Ch
t
đ
i
n li,S
t
o ph
c.
 
Tài li
u trong Th
ư 
vi
n
đ 
i
n t 
ử 
 
 Đ
 H Khoa h
c T 
ự 
nhiên th
ể 
 
đượ 
c s
ử 
ng cho m
c
đ 
ích h
c t 
 p và nghiên c
ứ 
u cá nhân. Nghiêm c
ấ 
m m
i hình th
ứ 
c sao chép, in
ấ 
n ph
cv
các m
c
đ 
ích khác n
ế 
u không 
đượ 
c s
ự 
ch
ấ 
 p thu
n c
a nhà xu
ấ 
t b
n và tác gi
.
M
c l
c
n
n
n
t
c
n
t
i
n
n
o
 
2
Ch
ươ 
ng 5
 
Độ
tan c
a k 
ế
t t
a
 Nh
ng ph
n
ng t
o nh
ng h
ợ 
 p ch
t ít tan có nhi
u
ng d
ng r 
ng rãi trong ba quá trìnhhoá phân tích quan tr 
ng:1. Trong quá trình tách ch
t c
n xác
đị
nh d
ướ 
i d
ng k 
ế
t t
a kh
i các ch
t tan c
n tr 
ở 
cho phép
đ
o
ở 
giai
đ
o
n k 
ế
t thúc.2. Trong phân tích tr 
ng l
ượ 
ng d
a trên s
t
o thành k 
ế
t t
a mà tr 
ng l
ượ 
ng c
a nó
đặ
ctr 
ư
ng cho l
ượ 
ng ch
t c
n xác
đị
nh.3. Trong ph
ươ 
ng pháp phân tích chu
n
độ
d
a trên s
 
đ
o th
tích c
a dung d
ch thu
c th
 chu
n tiêu t
n cho s
ế
t t
a
đị
nh l
ượ 
ng c
u t
c
n xác
đị
nh.
Để
 
ng d
ng thành công ph
n
ng này trong m
i tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p, k 
ế
t t
a c
n ph
i có
độ
tant
ươ 
ng
đố
i nh
,
đủ
tinh khi
ế
t và g
m nh
ng h
t có kích th
ướ 
c thích h
ợ 
 p. Trong ch
ươ 
ng nàychúng ta s
xét nh
ng y
ế
u t
 
nh h
ưở 
ng
đế
n tính ch
t th
nh
t trong s
nh
ng tính ch
t v
t líc
a k 
ế
t t
a
đ
ã nêu trên. Nh
ng ví d
v
s
d
ng tích s
tan
để
tính toán
độ
tan trong n
ướ 
c c
a k 
ế
t t
a có c
u t
oion, k 
c
khi có m
t ion
đồ
ng d
ng
đ
ã
đượ 
c bàn lu
n
ở 
 
ch
ươ 
ng IV 
. Sinh viên c
n làm quent
t v
ớ 
i nh
ng tài li
u
y tr 
ướ 
c khi b
t
đầ
u nghiên c
u ch
ươ 
ng này. Trong ch
ươ 
ng này chúngta s
xem xét nh
ng y
ế
u t
nh
ư
pH, n
ng
độ
thu
c th
t
o ph
c và n
ng
độ
c
a nh
ng ch
t
đ
i
n li
nh h
ưở 
ng nh
ư
th
ế
nào
đế
n
độ
tan c
a k 
ế
t t
a.
5.1
 
nh h
ưở 
ng c
a cân b
ng c
nh tranh
đế
n
độ
tan c
a k 
ế
t t
a
Độ
tan c
a k 
ế
t t
a t
ă
ng lên khi có m
t nh
ng ion ho
c phân t
c
a các ch
t t
o v
ớ 
i cácion k 
ế
t t
a nh
ng h
ợ 
 p ch
t tan ho
c ph
c ch
t. Ví d
,
độ
tan c
a florua canxi trong môitr 
ườ 
ng axit cao h
ơ 
n trong môi tr 
ườ 
ng trung tính b
ở 
i ion flo ph
n
ng v
ớ 
i ion hi
đ
ro. Do
đ
ó,trong dung d
ch bão hoà florua canxi, hai cân b
ng
đượ 
c thi
ế
t l
 p:
CaF
2
(r¾n)Ca
2+
+2F
+2H
3
O
+
2HF + 2H
2
O
 
 
 
3
Phù h
ợ 
 p v
ớ 
i nguyên lý Le Chatelier, khi thêm axit s
d
n t
ớ 
i s
t
ă
ng n
ng
độ
hi
đ
roflorua. S
h
th
 p n
ng
độ
ion florua gây ra b
ở 
i hi
n t
ượ 
ng
đ
ó
đ
i
u ch
nh m
t ph
n do s
 chuy
n d
ch cân b
ng
đầ
u tiên v
bên ph
i và do
đ
ó
độ
tan k 
ế
t t
a t
ă
ng lên. Nh
ng ph
ươ 
ng trình sau
đ
ây:
 AgBr (r¾n) Ag
+
+Br
+2NH
3
 Ag(NH
3
)
2
+
 là m
t ví d
khác v
s
t
ă
ng
độ
tan khi có m
t các ch
t ph
n
ng v
ớ 
i ion k 
ế
t t
a. Nh
ng phân t
amoniac làm h
th
 p n
ng
độ
ion b
c trong dung d
ch. Do cân b
ng c
a ph
n
ng hoà tan chuy
n d
ch v
phía ph
i nên
độ
tan c
a bromua b
c t
ă
ng lên.
5.1.1
 
Mô t
cân b
ng ph
ứ 
c t
p
Chúng ta th
ườ 
ng
đụ
ng ch
m t
ớ 
i v
n
đề
tính toán n
ng
độ
c
a các h
ợ 
 p ch
t trong dungd
ch mà trong
đ
ó
đồ
ng th
ờ 
i thi
ế
t l
 p hai ho
c m
t s
l
ớ 
n h
ơ 
n cân b
ng c
nh tranh. S
hoà tanflorua canxi ho
c bromua b
c là nh
ng ví d
. Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p t
ng quát h
ơ 
n, chúng ta xéth
ợ 
 p ch
t ít tan AB hoà tan thành các ion A và B:
 AB (r¾n) A+B+DBD+C AC
  N
ế
u A và B ph
n
ng v
ớ 
i C và D t
o thành các h
ợ 
 p ch
t tan AC và BD thì vi
c
đư
a Cho
c D vào dung d
ch gây nên s
chuy
n d
ch cân b
ng hoà tan v
h
ướ 
ng làm t
ă
ng
độ
tan c
aAB.
Để
xác
đị
nh
độ
tan c
a AB trong h
 
đ
ó c
n ph
i bi
ế
t n
ng
độ
c
a các ch
t C và D thêmvào và h
ng s
cân b
ng c
a ba cân b
ng. Nói chung,
để
t
hoàn toàn h
th
c n
ng
độ
 trong dung d
ch
đ
ã cho c
n ph
i thi
ế
t l
 p m
t s
ph
ươ 
ng trình
đạ
i s
.
Để
tính
độ
tan c
n ph
igi
i h
ph
ươ 
ng trình.
Đ
ó th
ườ 
ng là nhi
m v
khó kh
ă
n h
ơ 
n nhi
u so v
ớ 
i vi
c thi
ế
t l
 p chúng.Khi mô t
nh
ng cân b
ng ph
c t
 p c
n ph
i luôn bi
ế
t r 
ng giá tr 
và d
ng di
n t
h
ng s
 c
a m
t cân b
ng
đ
ã cho, b
ng b
t c
cách nào c
ũ
ng không ph
thu
c vào s
x
y ra trongdung d
ch nh
ng ph
n
ng c
nh tranh ph
. Nh
ư
trong ví d
ta
đ
ang xét, tích s
tan AB mô t
 h
th
c gi
a nh
ng n
ng
độ
cân b
ng A và B và không ph
thu
c vào vi
c trong dung d
ch có

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
truongvan_thuan liked this
Duyet Nguyen liked this
Tui Tên Tý liked this
Nguyen Thuy liked this
linhmung liked this
YUHT_NEIT liked this
Huy Tran liked this
hl0919096823 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->