Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
186Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spojnice - Masinski elementi

Spojnice - Masinski elementi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 21,349|Likes:
Published by Mirsad Dizdarevic
U mašinskim elementima kao naučnoj disciplini proučavaju se racionalni
konstrukcioni oblici,osnove proračuna i principi izbora materijala, dijelova koji se najčešće
susreću u mašinama i ureñajima raznovrsne namjene. Skup više mašinskih dijelova koji čine
jednu funkcionalnu naziva se mašinski sklop (npr. ležište, ventil, spojnica i sl.). Skup više
sklopova i dijelova koji su sjedinjeni zajedničkom funkcijom naziva se mašinska grupa (npr.
Reduktor).
Mehanizam se naziva iskustveno stvoreni mehanički sistem tijela namjenjen za
pretvaranje (transformaciju) kretanja jednog ili više tijela u potrebna kretanja drugih tijela
(npr. satni mehanizam,motorni mehanizam i sl.). Mašinom ili strojem naziva se kombinacija
pojedinih mehanizama namjenjenih za iskorištavanje energije.
Prema tom kriteriju razlikuju se dva osnovna tipa mašina:
U mašinskim elementima kao naučnoj disciplini proučavaju se racionalni
konstrukcioni oblici,osnove proračuna i principi izbora materijala, dijelova koji se najčešće
susreću u mašinama i ureñajima raznovrsne namjene. Skup više mašinskih dijelova koji čine
jednu funkcionalnu naziva se mašinski sklop (npr. ležište, ventil, spojnica i sl.). Skup više
sklopova i dijelova koji su sjedinjeni zajedničkom funkcijom naziva se mašinska grupa (npr.
Reduktor).
Mehanizam se naziva iskustveno stvoreni mehanički sistem tijela namjenjen za
pretvaranje (transformaciju) kretanja jednog ili više tijela u potrebna kretanja drugih tijela
(npr. satni mehanizam,motorni mehanizam i sl.). Mašinom ili strojem naziva se kombinacija
pojedinih mehanizama namjenjenih za iskorištavanje energije.
Prema tom kriteriju razlikuju se dva osnovna tipa mašina:

More info:

Published by: Mirsad Dizdarevic on Jan 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
 
MATURSKI RAD
Tema: SPOJNICE
 
2
1. UVOD U MAŠINSKE ELEMENTE
OPŠTE NAPOMENE
U mašinskim elementima kao nau
č
noj disciplini prou
č
avaju se racionalnikonstrukcioni oblici,osnove prora
č
una i principi izbora materijala, dijelova koji se naj
č
ć
esusre
ć
u u mašinama i ure
ñ
ajima raznovrsne namjene. Skup više mašinskih dijelova koji
č
ine jednu funkcionalnu naziva se mašinski sklop (npr. ležište, ventil, spojnica i sl.). Skup višesklopova i dijelova koji su sjedinjeni zajedni
č
kom funkcijom naziva se mašinska grupa (npr.Reduktor).Mehanizam se naziva iskustveno stvoreni mehani
č
ki sistem tijela namjenjen zapretvaranje (transformaciju) kretanja jednog ili više tijela u potrebna kretanja drugih tijela(npr. satni mehanizam,motorni mehanizam i sl.). Mašinom ili strojem naziva se kombinacijapojedinih mehanizama namjenjenih za iskorištavanje energije.Prema tom kriteriju razlikuju se dva osnovna tipa mašina:-
 
pogonske
(motori sa unutrašnjim sagorjevanjem, parne turbine, elektromotori isl.)-
 
radne mašine
(mašine alatke, dizalice, pumpe, itd.)
 
3
1.1 CILJ I ZADATAK IZU
Č
AVANJA MAŠINSKIH ELEMENATA
Nastavni predmet MAŠINSKI ELEMENTI spada u grupu stru
č
nih predmeta koji imavažnu ulogu u osposobljavanju u
č
enika za zvanje MAŠINSKI TEHNI
Č
AR. On predstavljaprimjenjenu tehni
č
ku disciplinu koja podrazumjeva poznavanje pravila tehni
č
kogcrtanja,matematike,mehanike,otpornosti materijala,tehnologije izrade i dr... Ciljevi i zadatak,zadaci izu
č
avanja ovog predmeta su da se u
č
enici:Upoznaju sa osnovnim vrstama, osobinama,namjenom i konstrukuktivnim izvedbama mašinskih elemenata:Upoznaju sa funkcijom,konstruktivnim oblicima, na
č
inom izrade i materijalima za pojedine mašinske elemente:-
 
Upoznaju sa standardima za mašinske elemente i na
č
inom njihovog korištenja,-
 
Osposobe za pravilno korištenje tehni
č
ke dokumentacije, tablica,grafika,, shema,crteža i stru
č
ne literature,
 
-
 
Osposobe za samostalnost, upornost, ta
č
nost i preciznost u radu,
 
-
 
Osposobe za kriti
č
ko, ispitiva
č
ko posmatranje svoje okoline, sa ciljem da se onapromjeni u korisniji oblik,
 
-
 
Osposobe za prakti
č
no realiziranje svojih i tu
ñ
ih ideja u oblasti mašinske iostalih struka.
 1.2
Mašinski sistemi i sastavne komponente
 
Mašinski sistem predstavlja materijolizovani, vrlo složeni proizvod ljudskog rada kojisamostalno vrši odre
ñ
enu
č
ovjeku korisnu funkciju.Mašinski sistemi se mogu podijeliti na:-
 
Izvršne
– one koje vrše koristan rad (mašine alatke, rudarske i gra
ñ
evinskemašine, motorna vozila i sl.)-
 
Energetske
– one koje vrše pretvaranje jednog oblika energije u drugi(hidroelektrane, termoelektrane, i sl.)-
 
Mašinski sistemi posebne namjene
– (avioni, naoružanje i dr.)Svaki mašinski sistem se sastoji od više komponenti koje se nazivaju: podsistemi,mašinske grupe, sklopa, podsklopa i djelova.Slika 1. Sastav komponente jednog mašinskog sistema (motorno vozilo)

Activity (186)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
student_bl liked this
Dejan Samardzija liked this
Dzenan Idrizovic liked this
mirzatokictm liked this
Branko Ferenčak liked this
Muhamed Bešić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->